Toisessa EU-maassa ostoihin sisältyvän arvonlisäveron palautus – kuinka ALV-REF täytetään?

Palveluvero

Puolan aktiiviset arvonlisäverovelvolliset voivat hakea toisessa EU-maassa veloitetun arvonlisäveron palautusta siellä tehtyjen tavaroiden ja palveluiden ostoista. Ensin sinun on kuitenkin täytettävä oikein ALV-REF-lomake - hakemus toisessa EU-maassa perityn arvonlisäveron (alv) palautusta varten.

Osa A - hakemuksen jättöpaikka ja tarkoitus

Ennen kuin verovelvollinen aloittaa A-osan täyttämisen, hänen on syötettävä soluun 1 yrityksen verotunnus.

Sopiva verovirasto tulee valita solusta 4. Luonnollisilla henkilöillä se on asuinosoitteen perusteella toimivaltainen verovirasto ja yrityksillä kotipaikan osoitteen perusteella.

Solussa 5 tulee merkitä hakemuksen jättäminen ja soluun 6 hakemuksen täyttöpäivämäärä.

Osan A o nro 7 viimeisessä solussa tulee valita arvonlisäveron palautushakemus

Osa B – Hakijan tiedot

Veronmaksajan on täytettävä tämä osa organisaation ja oikeudellisen muodon mukaan:

 1. Tilanteessa, jossa hakemuksen jättää yrittäjänä toimiva luonnollinen henkilö, valitse solusta 8 "luonnollinen henkilö" ja täytä:

 1. solussa 9 - etu- ja sukunimi, PESEL-numero ja syntymäaika,

 2. soluissa nro 10-19 - asuinosoitteen tiedot,

 3. soluissa nro 20 - nro 21 - puhelin ja sähköpostiosoite.

 1. Tilanteessa, jossa hakemuksen on jättänyt yhtiö- tai pääomayhtiö, merkitse soluun 8 ruutu "yhteisö, joka ei ole luonnollinen henkilö" ja täytä sitten:

 1. solussa 9 - yrityksen koko nimi sekä REGON-numero,

 2. soluissa 10-19 - yrityksen kotipaikan tiedot,

 3. soluissa nro 20 - nro 21 - puhelin ja sähköpostiosoite.

 1. Jos hakemuksen tekee yrityksen edustaja, lomakkeeseen lisätään lisäosa C, johon on täytettävä edustajan tunniste- ja osoitetiedot.

Osa D - Toisessa EU-maassa ostoihin sisältyvän arvonlisäveron palautushakemuksen tiedot

Seuraavassa osassa D verovelvollisen tulee täyttää:

 1. soluun 39 - valitse luettelosta EU-maa, josta tavara tai palvelu on ostettu ja josta verovelvollinen hakee arvonlisäveron palautusta,

 2. solussa 40 - ajanjakso, jota hakemus koskee (ottaen huomioon, että vähimmäisaika on 3 kuukautta), esim. jos tavara tai palvelu on ostettu 03.03.2017, ajanjakso voidaan kirjata 1.3. /2017 - 30.5.2017

Osa D1 – yritystyypit

Osassa D1, solussa 1a, luettelosta tulee valita suoritetun toiminnan asianmukainen koodi. Kaikkien koodien selitykset löytyvät määräyksen viitenumerosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EY N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisesta toimialaluokituksesta NACE Rev. 2 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjä tilastoaloja koskevien tiettyjen EY-asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Solut 1b ja 1c voivat olla passiivisia (tekstinsyöttö estetty). Tällainen tilanne voi syntyä, jos aiemmin valittu EU-jäsenvaltio ei salli suoritetun toiminnan kuvauksen (solu 1b) ja hakemuksen kohteena olevan jäsenvaltion kielikoodin (solu 1c) lisätietojen syöttämistä. ).

Lisätietoja tästä aiheesta löytyy valtiovarainministeriön lomakkeiden verkkosivuilta, kun olet valinnut ALV-osion ja ALV-REF-lomakkeen ja avannut PDF-tiedoston nimeltä Yksittäisten jäsenvaltioiden asetukset VAT-REFUND-menettelyn toteutuksessa. .

Osa D2 - tiedot pankkitilistä, jolle toisessa EU-maassa veloitettu ALV palautetaan

Osassa D2 verovelvollisen tulee sisällyttää seuraavat tiedot:

 1. solussa 46 - tilin omistajan nimi,

 2. valitse solusta 47 luettelosta, kuka on tilin omistaja (hakija vai edustaja),

 3. kirjoita soluun 48 IBAN-tilinumero. Se on tilinumero, jossa on PL-etuliite, esim. PL 45 1234 1234 1234 1234 1234 1234,

 4. syötä soluun 49 BIC-koodi, joka löytyy kunkin puolalaisen pankin verkkosivuilta,

 5. Valitse soluun 50 luettelosta verovelvollisen aiemmin syöttämän tilin valuutta.

Osa E - Tuontitavaroita koskevat tiedot

Jos arvonlisäveron palautuksen kohteena ovat tuontitavarat, avautuu erillinen lomake Lisää/Muuta tuontitavaroiden tietoja -painikkeen painamisen jälkeen. On muistettava, että yksi tavaraerän ostoa/selvitystä osoittava tulliasiakirja on yksi automaattisesti annettu nimikenumero soluun 51. Lisätessään maahantuotuja tavaroita verovelvollinen täyttää E-kohdan seuraavat osat:

Osa E1:

 1. kirjoita soluun 52 tulliasiakirjan numero (PZC tai muu sähköinen),

 2. soluun 53 merkitään tulliasiakirjan numero, jos se on paperimuodossa.

Osa E2:

 1. kirjoita soluihin 55-58 myyjän etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi sekä yrityksen osoite ja puhelinnumero ja valitse maaluettelosta soluun 58 - myyjän maa,

Osa E3:

 1. solussa 59 tulee valita jokin seuraavista hyödykekoodeista:

1 - polttoaine

2 - kulkuneuvojen vuokraus

3 - kulkuvälineisiin liittyvät menot (muut kuin 1 ja 2 kohta),

4 - tietullit ja muut tienkäyttömaksut,

5 - matkakulut, taksihinnat, julkinen liikenne,

6 - majoitus,

7 - ruoka, juomat, ravintolapalvelut,

8 - pääsymaksut messuille ja näyttelyille,

9 - kulut luksus-, viihde- ja edustustuotteista,

10 - muu

 1. kun olet valinnut jonkin yllä olevista koodeista, valitse kohteen alakoodi avattavasta luettelosta solussa 60

Luettelo tavaroiden alakoodeista sisältyy 30. marraskuuta 2009 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1174/2009 1 artiklan täytäntöönpanoa koskevista säännöistä. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34a ja 37 kohdat arvonlisäveron palautuksesta neuvoston direktiivin 2008/9/EY mukaisesti (Lakilehti UE L 314, 1.12.2009, 1.12.2009)

 1. solut nro 61 ja 62 aktivoituvat vasta, kun on valittu (solussa nro 59) tavaran numero 10 - muu. Syötä tässä tilanteessa soluun 61 lisäkuvaus, jos tavarat eivät sisälly mihinkään alakoodiin, ja soluun 62 valitse sen jäsenvaltion kielikoodi, johon täytetty hakemus lähetetään avattavasta luettelosta,

 2. jos SAD-asiakirjassa on enemmän tavaroita, joiden numero on aiemmin kirjoitettu soluun 52, niin osassa E3 tulee klikata painiketta "lisää rivi tavaralajilla" ja täydentää seuraava tavara annetusta SAD-tulliasiakirjasta,

Osa E4:

 1. soluun 63 valuutta lisätään automaattisesti (kun olet valinnut maan solusta 39),

 2. syötä veropohja soluun 64 (se näkyy SAD-asiakirjassa),

 3. kirjoita soluun 65 tulliasiakirjan arvonlisäveron summa (se näkyy SAD-asiakirjassa),

 4. jos tavarat tai palvelut, joista yritys hakee veronpalautusta, käytetään vain osittain arvonlisäverolliseen toimintaan, yritys on velvollinen soveltamaan suhdetta kyseiseen palautukseen ja sisällyttämään sen määrän prosentteina soluun 66,

 5. kirjoita soluun 67 arvonlisäveron määrä, jota puolalainen veronmaksaja aikoo hakea.

Lisätietoja tästä aiheesta löytyy valtiovarainministeriön lomakkeiden verkkosivuilta, kun olet valinnut ALV-osion ja ALV-REF-lomakkeen ja avannut PDF-tiedoston nimeltä Yksittäisten jäsenvaltioiden asetukset arvonlisäveron palautusmenettelyn toteuttamisesta. .

Osa F - Tiedot ostetuista tavaroista ja palveluista

Jos arvonlisäveron palautuksen kohteena ovat ei-maahantuojatut tavarat tai palvelut, erillinen lomake avautuu "Lisää/muuta tietoja ostetuista tavaroista ja palveluista" -painikkeen painamisen jälkeen. On muistettava, että yksi tavaran tai palvelun ostoa osoittava laskutositteena on yksi soluun 68 automaattisesti annettu nimikenumero. Kun lisäät ei-maahantuotavan tavaran tai palvelun, verovelvollinen täyttää F-kohdan seuraavat osat:

Osa F1:

 1. syötä soluun 69 laskun numero,

 2. soluun nro 71 on täytettävä laskun päivämäärä,

 3. soluun 70, jos verovelvollisella on yksinkertaistettu lasku, merkitse neliö.

Osa F2:

 1. kirjoita soluihin 72-74 myyjän etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi sekä yrityksen osoite ja puhelinnumero ja valitse maaluettelosta soluun 75 - myyjän maa,

 2. kirjoita soluun 76 myyjän EU-verotunnus (NIP) ja verorekisterinumero (jos sellainen on) 77:ään.

Osa F3:

 1. solussa 78 tulee valita jokin seuraavista hyödykekoodeista:

1 - polttoaine,

2 - kulkuneuvojen vuokraus,

3 - kuljetusvälineisiin liittyvät menot (muut kuin 1 ja 2 kohta),

4 - tietullit ja muut tienkäyttömaksut,

5 - matkakulut, taksihinnat, julkinen liikenne,

6 - majoitus,

7 - ruoka, juomat, ravintolapalvelut,

8 - pääsymaksut messuille ja näyttelyille,

9 - kulut luksus-, viihde- ja edustustuotteista,

10 - muuta

 1. kun olet valinnut jonkin yllä olevista koodeista, valitse tuotteen alakoodi avattavasta luettelosta solussa nro 79,

Luettelo tavaroiden alakoodeista sisältyy 30. marraskuuta 2009 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1174/2009 1 artiklan täytäntöönpanoa koskevista säännöistä. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34a ja 37 kohdat arvonlisäveron palautuksesta neuvoston direktiivin 2008/9/EY mukaisesti (Lakilehti UE L 314, 1.12.2009, 1.12.2009)

 1. solut nro 80 ja 81 aktivoituvat vasta, kun on valittu (solussa nro 78) tavaran nro 10 - muu koodi. Syötä tässä tilanteessa soluun 80 lisäkuvaus, jos tavara tai palvelu ei sisälly mihinkään alakoodiin ja valitse solusta 81 pudotusvalikosta sen jäsenvaltion kielikoodi, johon täytetty hakemus on suunnattu. lista,

 2. jos soluun 69 aiemmin syötetyllä numerolla varustetussa laskussa on enemmän tavaroita tai palveluita, niin osiossa F3 tulee klikata painiketta "lisää rivi tavaralajilla" ja täydentää seuraava tavara annetusta laskusta.

Osa F4:

 1. soluun 82 valuutta lisätään automaattisesti (kun olet valinnut maan solusta 39),

 2. syötä soluun numero 83 veropohja laskusta (se näkyy laskussa),

 3. syötä soluun 84 arvonlisäveron määrä laskusta (se näkyy laskussa),

 4. jos tavarat tai palvelut, joista yritys hakee veronpalautusta, käytetään vain osittain arvonlisäverolliseen toimintaan, yritys on velvollinen soveltamaan suhdetta kyseiseen palautukseen ja ilmoittamaan sen määrän prosentteina soluun 85,

 5. kirjoita soluun 86 arvonlisäveron määrä, jota puolalainen veronmaksaja aikoo hakea.

Veronmaksajan, joka haluaa lisätä toisen laskun, tulee painaa "tallenna" ja "lisää" -painikkeita, kun taas tallentaakseen ja palatakseen päälomakkeisiin verovelvollisen on painettava "tallenna" ja "palautus" -painikkeita.

Lisätietoja tästä aiheesta löytyy valtiovarainministeriön lomakkeiden verkkosivuilta, kun olet valinnut ALV-osion ja ALV-REF-lomakkeen ja avannut PDF-tiedoston nimeltä Yksittäisten jäsenvaltioiden asetukset arvonlisäveron palautusmenettelyn toteuttamisesta. .

Osa G valmistuu automaattisesti aiemmin syötettyjen tietojen perusteella

Osa H - tiedot asiakirjojen liitteenä olevista kopioista

Tässä osiossa tulee luetella kaikki tiedostot, jotka myöhemmin sisällytetään verovelvollisen luomaan ZIP-arkistoon (enintään 5 Mt). Jokaisen tiedoston kohdalla tulee täyttää solut nro 89-91 erikseen ja klikata sitten "lisää tiedot liitetiedostosta" -painiketta (jos verovelvollisella on useampi kuin yksi tiedosto ja hän haluaa lisätä tiedot seuraavasta (seuraava)) tiedosto.

Veronmaksajan, joka haluaa lisätä tietoja yhdestä tiedostosta, tulee joka kerta:

 1. solussa nro 89 valitse kuvattu tiedostotyyppi luettelosta - tiedoston laatu min. 200 dpi (sijaitsee ZIP-arkistossa),

 2. kirjoita soluun 90 tiedoston nimi kohdasta 1,

 3. syötä soluun 91 tiedoston kuvaus kohdasta 1,

Jos verovelvollisella on aiemmin luodussa ZIP-arkistossa enemmän tiedostoja (asiakirjoja), hän napsauttaa "lisää tiedot liitetiedostosta ja lisää lisätiedostoja" -painiketta.

ZIP-arkisto asiakirjoineen tulee lähettää e-ilmoitusjärjestelmän kautta. Allekirjoituksen ja lähettämisen jälkeen avautuu ikkuna, jossa näkyy liite.

Osa J ja K - Lausunto ja ohje

Viimeisessä osassa solujen 94, 95 ja 96 kaikki ruudut on merkittävä ristillä.

Verovelvollinen lähettää täytetyn asiakirjan liitteineen zip-arkiston muodossa vain sähköisen viestinnän kautta.