Veronpalautus – mitkä ovat lakisääteiset määräajat?

Palveluvero

Jokaisen verovuoden aikana edes zlotyn voittoa saavuttaneen verovelvollisen on annettava vuosittainen PIT-ilmoitus. Lisäksi aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröidyt yrittäjät ovat velvollisia maksamaan arvonlisäveron. Useimmat pitävät sovittelua veroviraston kanssa epämiellyttävänä velvoitteena, mutta joissain tapauksissa veronmaksaja voi saada veronpalautuksen. Liikaa maksua osoittavan ilmoituksen jättämisen jälkeen yrittäjät haluavat varmasti saada käteistä mahdollisimman pian. Tarkista, kuinka kauan tuloveron ja ALV:n palautus kestää!

Tuloveroilmoitus

Tulovero on pakollinen maksu tuloa ansaitseville veronmaksajille. Puolassa on henkilötulovero ja yhteisövero, ja näihin veroihin liittyviä asioita säännellään kahdella erillisellä lailla - PIT-laki ja CIT-laki.

Tuloverotuksen tapaa säännellään PI-lailla. Se osoittaa, että sen olisi katettava Puolan tasavallan alueella asuvat henkilöt tulolähteestä riippumatta. Tämän veron alaisina olevalle yhteisöryhmälle 11 artiklan mukaisesti. 3 sek. ALV-lain 2 b § sisältää siten mm. työ- tai siviilioikeudellisen sopimuksen nojalla työskentelevät tai omaa yritystoimintaa harjoittavat henkilöt tai yhtiökumppanit, jotka selvittävät yksinkertaistetun kirjanpidon perusteella.

Tämä vero kattaa tulot, eli useimmissa tapauksissa tulot vähennettynä verotuksessa vähennyskelpoisilla kuluilla. Vero on maksettava verovelvollisen asuinpaikan toimivaltaisen veroviraston pankkitilille. Veroasetuksen 17 §:n 1 momentti:
Ellei verolaissa toisin säädetä, veroviranomaisen paikallinen toimivalta määräytyy verovelvollisen, maksajan, veronkeräajan tai 11 §:ssä mainitun yhteisön asuinpaikan tai kotipaikan mukaan. 133 § 2. Vuoden aikana on suoritettava tuloveroennakkomaksut, joiden lopullinen selvitys tehdään vuosittaisessa veroilmoituksessa. On mahdollista valita kahdesta tuloveron ennakkomaksutavasta - kuukausittain tai neljännesvuosittain. On myös mahdollista maksaa yksinkertaistettuja ennakkomaksuja kiinteänä kuukausittaisena summana, riippumatta tietyn ajanjakson tuloista. Veronennakot tulee maksaa seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä, jos kyseessä on kuukausittainen selvitys, tai viimeistään vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä, jos kyseessä on neljännesvuosittainen selvitys. Veron määrä riippuu valitusta verotusmuodosta:

 • yleiset periaatteet - verotus 17 % ja 32 % veroasteikon mukaan;

 • tasavero - verotusaste 19 %;

 • tarkastettu kertakorvaus;

 • verokortti.

Verokortin perusteella suoritettaessa ennakkomaksut tulee suorittaa seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä. Joulukuun ennakkomaksu on maksettava 28. joulukuuta asti. Vuoden päätyttyä tulee toimittaa PIT-16A vuosiilmoitus 31.1.2020 mennessä.

Veronmaksajilla, jotka maksavat kirjatuista tuloista kiinteämääräisen verokannan, on 5 perusprosenttia, jotka riippuvat liiketoiminnasta (17, 15, 10, 12,5, 8,5, 5,5, 3 ja 2). %). Verovelvollisen tulee toimittaa vuosittainen veroilmoitus PIT-28 1.3.2021 mennessä. Kiinteää 12,5 %:n verokantaa sovelletaan 100 000 PLN:n tulorajan ylittymisen jälkeen yksityisen vuokrauksen osalta. Veroasteikon perusteella suorittavat verovelvolliset verottavat tulojaan 17 prosentin verokannan mukaan, jos tulot eivät ylitä 85 528 zlotya. Ensimmäisen kynnyksen ylittymisen jälkeen ylijäämää verotetaan 32 %:lla. Vuoden 2020 PIT-36 tai PIT-37 vuosiveroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 30.4.2021.

Kiinteän verotuksen valinnut veronmaksaja kantaa tuloaan kiinteällä 19 prosentin verokannan mukaan ansaitun tulon määrästä riippumatta. Yleisen verotuksen tapaan vuoden 2020 vuosiveroilmoituksen jättöpäivä on 30.4.2021. Kiinteän veron osalta asianmukainen vuosittainen veroilmoitus on PIT-36L-lomake.

Veroilmoitus ja sovellettavat määräajat

Jos toimitettu vuosittainen ALV-ilmoitus johtaa tuloveron liikamaksuun, verovirasto on velvollinen palauttamaan liikaa maksetun määrän verovelvollisen pankkitilille tai postiosoituksena.

Jätettyään liiallisen maksun osoittavan vuosiilmoituksen veroviraston on:

 • 45 päivää - sähköisesti annetuille ilmoituksille 15.2.2021 jälkeen;

 • 3 kuukautta - muissa muodoissa annetuille ilmoituksille.

Palautusaika lasketaan ilmoituksen jättöpäivästä. Tärkeää on, että jos vuosiilmoitus jätetään ennen 15.2.2021, palautusaika alkaa tästä päivästä. Palautus voidaan tehdä tilisiirrolla tai postimaksuna. Jos verovelvollinen on veroräsässä, hänellä ei ole oikeutta veronpalautukseen, koska liian suuri maksu hyvitetään maksamatta olevaan velkaan.

Tuloveronpalautuksen määräaika voi muuttua, jos verovelvollinen oikaisee alkuperäisen vuosittaisen veroilmoituksen. Tässä tapauksessa 3 kuukauden tai 45 päivän aika (kun ilmoitus annettiin sähköisessä muodossa) lasketaan oikaisun toimittamisesta.

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä palautuksesta.

Ilmoituksen jättämisen määräaika

Vuosittaisen veroilmoituksen toimittamistapa

Liian maksetun veron palautuksen määräaika

10. tammikuuta 2021

sähköisesti

1. huhtikuuta 2021 (45 päivää 15. helmikuuta 2021 alkaen)

19. tammikuuta 2021

paperi - henkilökohtaisesti toimistolla

16. toukokuuta 2021 (3 kuukautta 15. helmikuuta 2021 alkaen)

22. helmikuuta 2021;

korjaus 1.4.2021

sähköisesti

16. toukokuuta 2021 (45 päivää 1. huhtikuuta 2021 alkaen)

ALV:n palautus

Arvonlisäveroasioita säätelee arvonlisäverolaki. Arvonlisävero on välillinen vero, joka peritään ja peritään palvelun tai tavaran kaupan jokaisessa vaiheessa. Yrittäjien on tärkeää erottaa, peritäänkö vai maksetaanko vero.

Ostohinta liittyy ostoon. Ostoihin sisältyvän veron arvo voi alentaa Verovirastolle maksettavan arvonlisäveron arvoa (tuotosvero). Vero liittyy myyntiin.Tämä on summa, joka yrittäjän on maksettava verovirastolle. Sen arvoa voidaan alentaa ostoihin sisältyvän veron arvolla.

Alv-vähennysoikeutta voivat käyttää vain aktiiviset arvonlisäverovelvolliset - arvonlisäverosta vapautetuilla tai liiketoimintaa harjoittamattomilla yhteisöillä ei ole tätä mahdollisuutta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

ALV ajallaan

Arvonlisäveron vähentämiseen liittyvät asiat on kuvattu arvonlisäverolaissa. Arvonlisävero voidaan vähentää siltä ajalta, jolloin myyjän verovelvollisuus on syntynyt, mutta aikaisintaan laskun vastaanottopäivänä. Tässä tulee kiinnittää erityistä huomiota lauseeseen "kuitti", jota ei pidä sekoittaa laskun päivämäärään. Vähennys voidaan tehdä laskun vastaanottoaikana tai yhdessä kahdesta tai jopa kolmesta peräkkäisestä laskutuskaudesta (nämä ovat vastaavasti 3 kuukautta - kuukausittaisen selvityksen tapauksessa - tai 2 vuosineljännestä - neljännesvuosittaisen selvityksen tapauksessa).

Esimerkki 1.

Arvonlisäveron kuukausittain maksava verovelvollinen osti kynien valmistukseen liiketoiminnassa käytettyjä materiaaleja. Lasku on lähetetty 25. toukokuuta, mutta veronmaksaja sai sen vasta 29. toukokuuta. Veronmaksaja saa arvonlisäveron vähennysoikeuden 29.5. Veron voi vähentää myös kesä-, heinä- tai elokuun ilmoituksessa.

Esimerkki 2.

Arvonlisäveron neljännesvuosittain maksava yrittäjä osti vettä työntekijöille 30. toukokuuta ja lasku toimitettiin 1. kesäkuuta.

Veronmaksajalla on oikeus maksaa arvonlisävero vuoden toisen, kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen ilmoituksessa.

ALV:n palautus

Jos JPK_V7-tiedoston ilmoitusosassa ostoihin sisältyvä vero (ostolaskujen arvonlisävero) ylittää luovutusveron (myyntilaskujen ALV), ns. ylimääräinen vero.

Ylijäämä voidaan siirtää tuleville tilikausille. Jos myös seuraavilla selvitysjaksoilla on ylijäämää, niitä on mahdollista kerryttää ja siirtää seuraaville selvitysjaksoille.

Myös yrittäjän pankkitilille tai ALV-tilille palautettava ylijäämä voidaan näyttää. Veronmaksaja voi hakea veronpalautusta yhdessä kolmesta lakisääteisestä määräajasta:

 • enintään 60 päivää ilmoituksen jättämispäivästä - tehdyillä ostoilla ja palveluiden ja tavaroiden myyntiin sovelletulla korolla ei ole merkitystä. Tätä termiä käytetään myös ulkomaisissa liiketoimissa. Jos veroviranomainen epäilee arvonlisäveron palautuksen pätevyyttä, se voi pidentää tätä määräaikaa päätöksellä;

 • enintään 180 päivää ilmoituksen jättämispäivästä - termiä käytetään, kun tietyllä ajanjaksolla ei ole verollista myyntiä ja aiheutui vain kustannuksia;

 • enintään 25 päivää ilmoituksen jättämisestä - kun kyseessä on palautus verovelvollisen pankkitilille, tiettyjen ehtojen (luettelo alla) on täytyttävä. Toisaalta palautus verovelvollisen ALV-tilille tehdään verovelvollisen veroilmoituksen mukana toimitetusta pyynnöstä.

Tällä hetkellä, jotta verovelvollinen voi hakea veronpalautusta lyhennetyn 25 päivän kuluessa pankkitilille, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • veroilmoituksessa esitetyt ostoihin sisältyvän veron määrät, lukuun ottamatta ostoihin sisältyvän veron määrää tai veroeroa, joita ei ole selvitetty edellisillä tilikausilla ja jotka on esitetty ilmoituksessa, johtuvat:

  • laskut, jotka osoittavat saamisten määrät, jotka on kokonaan maksettu verovelvollisen pankkitilin kautta maan alueelle sijoittautuneessa pankissa tai verovelvollisen tilillä säästö- ja luotto-osuuskunnalla, jonka jäsen hän on;

  • muut kuin edellä mainitut laskut, jos maksettava kokonaissumma on enintään 15 000 PLN;

  • Tulliasiakirjat, tuonti-ilmoitus ja 13 artiklassa tarkoitetut päätökset. 33 kohta 2 ja 3 sekä artikkeli. 34, ja veronmaksaja on maksanut ne;

  • §:n mukaisesti laskettu tavaroiden tuonti. 33A, tavaroiden yhteisöhankinta, palvelujen suorittaminen, joiden vastaanottaja verovelvollinen on, tai tavaroiden luovutus, jonka verovelvollinen on ostaja, jos veroilmoituksessa näkyy näistä liiketoimista maksettavan veron määrä ;

 • aiempina tilikausina maksamattoman ja ilmoituksessa näkyvän ostoihin sisältyvän veron tai veroeron määrä ei ylitä 3 000 zlotya;

 • verovelvollinen toimittaa verotoimistolle viimeistään ilmoituksen tekopäivänä vahvistuksen erääntyneen määrän maksamisesta;

 • veronmaksaja seuraavilta 12 kuukaudelta, joka välittömästi edeltää ajanjaksoa, jolta verovelvollinen hakee veronpalautusta 25 päivän kuluessa:

  • oli rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi,

  • toimittanut ilmoitukset jokaiselta tilikaudelta.

Kuinka hakea arvonlisäveron palautusta wfirma.pl-järjestelmässä?

Arvonlisäveron palautusta tulee hakea JPK_V7M (kuukausimaksut) tai JPK_V7K (neljännesvuosittaiset selvitykset) siltä kaudelta, jolloin ostoihin sisältyvä vero on ylittänyt erääntyneen veron.

Luodaksesi JPK_V7-tiedoston wfirma.pl-järjestelmässä, siirry välilehdelle: ALOITUS »VEROT» YKSITTÄINEN OHJAUSTIEDOSTO »LISÄÄ» LISÄÄ JPK_V7. Valitse näkyviin tulevasta ikkunasta ajanjakso, johon luotu JPK_V7-tiedosto liittyy, ja ilmoita ILMOITUKSEN LÄHETTÄMINEN. Valitse kolmannen sivun JPK_V7-tiedoston lisäysikkunan Ylijäämän selvitys -osiossa tilityyppi, jolle palautus tehdään, ja palautuspäivä:

 • pankkitili - palautus perustilille, joka voi tapahtua:
  • 25 päivää
  • 60 päivää
  • 180 päivää.
 • ALV - palautus ALV-tilille 25 päivässä.

Kirjoita sitten Hyvityssumma-kenttään ylimääräisen ALV-palautuksen arvo.

JPK_V7-tiedoston täyttäminen ALV-palautuksen yhteydessä on selitetty ohjeartikkelissa: ALV-palautus 25, 60, 180 päivän sisällä.