Ylimääräisen veron palautus rakennusliikkeille - määräajat

Palveluvero

Tavara- ja palveluverolain muutoksen seurauksena 1.1.2017 joidenkin yksiköiden suorittamat rakentamispalvelut kuuluivat ns. käänteinen maksu. Palvelun ostaja veloittaa tällaisesta kaupasta arvonlisäveron. Käännetyn verovelvollisen verovelvolliset (alihankkijat) eivät veloita arvonlisäveroa, vaan tekevät palvelun tarjoamisen edellyttämät ostot. Tästä aiheutuu ostoihin sisältyvän veron ylijäämä myyntiverosta. Milloin rakennusyritykset voivat vaatia ylimääräistä veroa?

Oikeus ostoihin sisältyvän veron vähennykseen

Art. 86 sek. Tavara- ja palveluverosta 11.3.2004 annetun lain (Lakilehti 2017, kohta 1221, muutoksineen), jäljempänä arvonlisäverolaki, 1 § siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen , §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15 §:ssä on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, jollei 22 §:stä muuta johdu. 114, art. 119 kohta. 4, art. 120 kohta 17 ja 19 sekä artikkeli. 124.

Taiteen mukaisesti. 86 sek. arvonlisäverolain 2 momentin 1 kohta - ostoihin sisältyvän veron määrä on niiden verojen summa, jotka johtuvat verovelvollisen saamista laskuista:

 • tavaroiden ja palveluiden osto,

 • suorittaa maksun kokonaan tai osittain ennen tavaran ostamista tai palvelun tarjoamista.

Ylimääräisen veron palautus

Art. 87 sek. 1 §:ssä tarkoitetun arvonlisäveron määrä. 86 sek. 2, on verokaudella suurempi kuin erääntyvän veron määrä, verovelvollisella on oikeus alentaa seuraavilta tilikausilta maksettavan veron määrää tai palauttaa erotus pankkitilille.

Veroeron palauttamista verovelvollisen pankkitilille koskevat säännöt ovat pykälässä. 87 sek. arvonlisäverolain 2-6 §.

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että oikeus alentaa luovutusveron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä myönnetään, kun tietyt ehdot täyttyvät, eli vähennyksen tekee rekisteröity, aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ja kun tavarat ja Palvelut, joista vero on hankittu, on kertynyt, käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen. Edellytyksenä, että verovelvollinen voi käyttää ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeutta, on ostojen ja suoritetun verollisen toiminnan välinen suhde.

Näin ollen yllä oleva sääntö sulkee pois mahdollisuuden alentaa luovutusveron määrää sellaisiin tavaroihin ja palveluihin liittyvän ostoihin sisältyvän veron määrällä, jota ei käytetä verolliseen toimintaan, eli jos niitä käytetään arvonlisäverosta vapautettuun toimintaan, johon ei sovelleta veroa. tämä vero.

On korostettava, että lainsäätäjä loi verovelvolliselle oikeuden vähentää ostoihin sisältyvä vero kokonaan tai osittain edellyttäen, että hän täyttää molemmat pykälästä johtuvat myönteiset ehdot. 86 sek. 1 §:ssä tarkoitettujen negatiivisten lähtökohtien puuttuminen. 88 lain. Tämä säännös sisältää luettelon poikkeuksista, jotka estävät verovelvolliselta oikeuden alentaa maksettavaa veroa ostoihin sisältyvän veron määrällä.

Ylimääräisen veron palautus erääntyneen veron yli - määräajat

Art. 87 sek. Lain 2 §:n mukaan erotuksen korvaamisesta, jollei momentista muuta johdu 6 ja 6a 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on toimittanut selvityksen hänen maan alueelle sijoittautuneessa pankissa olevalle pankkitilille tai tilille säästö- ja luotto-osuuskunnassa, jonka jäsen hän on, tunnistushakemuksessa mainittu. Siinä tapauksessa, että verovelvollinen ei ole verokaudella harjoittanut maan alueella verotettavaa toimintaa ja 4 §:ssä lueteltua toimintaa. 86 sek. 8 1 kohdan mukaan verovelvollisella on veroilmoituksen yhteydessä esitettävästä perustellusta pyynnöstä oikeus saada takaisin verosta vähennettävän veron määrä maan alueella tai sen ulkopuolella harjoitetun liiketoiminnan yhteydessä. 180 päivän kuluessa veroilmoituksen toimittamisesta, jollei 180 päivän kuluessa veroilmoituksen toimittamisesta muuta johdu. 86 sek. 19. Veroviraston on verovelvollisen kirjallisesta pyynnöstä suoritettava ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu palautus 60 päivän kuluessa, jos verovelvollinen esittää verovirastolle omaisuusvakuuden.

Lisäksi Art. 87 sek. arvonlisäverolain 6 §:n 2 momentin mukaan verovirasto on tammikuun sovituksesta velvollinen palauttamaan veroeron 25 päivän kuluessa selvityksen toimittamisesta, jos seuraavat ehdot yhteisesti täyttyvät:

 • veroilmoituksessa esitetyt ostoihin sisältyvän veron määrät, pois lukien ostoihin sisältyvän veron määrä tai veroero, aikaisemmista tilikausista johtuvat:

 • laskut, joista käy ilmi verovelvollisen maan alueelle sijoittautuneessa pankissa olevan pankkitilin kautta tai verovelvollisen säästö- ja luotto-osuuskunnalla, jonka jäsen hän on, on kokonaisuudessaan maksettu mainitussa tunnistushakemuksessa erillisissä määräyksissä,
 • muut kuin kohdassa mainitut laskut a) saatavien dokumentointi, jos näiden saamisten kokonaismäärä ei ylitä 15 000 zlotya,
 • verovelvollisen maksamat tulliasiakirjat, tuonti-ilmoitus ja tullipäätökset,
 • §:n mukaisesti laskettu tavaroiden tuonti. 33A, tavaroiden yhteisöhankinta, palvelujen suorittaminen, joiden vastaanottaja verovelvollinen on, tai tavaroiden luovutus, jonka verovelvollinen on ostaja, jos veroilmoituksessa näkyy näistä liiketoimista maksettavan veron määrä ;
 • ostoihin sisältyvän veron tai veroeron määrä, jota ei ole selvitetty edellisillä tilikausilla ja joka näkyy ilmoituksessa, ei ylitä 3 000 zlotya;

 • verovelvollinen toimittaa veron maksamisen vahvistavat asiakirjat verovirastolle verovelvollisen pankkitilin tai verovelvollisen osuussäästö- ja luottoyhtiön tilin kautta;

 • veronmaksaja 12 peräkkäisen kuukauden ajalta, jotka edeltävät välittömästi sitä ajanjaksoa, jolta verovelvollinen hakee palautusta 25 päivän kuluessa:

 • oli rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi,
 • toimittaa kuukausi- tai neljännesvuosittain ilmoitukset kultakin tilikaudelta.

Rakennustoimintaa harjoittava veronmaksaja - määräajat maksetun veron ylijäämän palauttamiselle

Rakennusyhtiöiden takaisinmaksuajat ovat samat kuin muillakin verovelvollisilla. Ovat:

 • 60 päivää - peruskausi,

 • 25 päivää - nopeutettu määräaika,

 • ja 180 päivää.

Valtiovarainministeriö kuitenkin näki alan ongelmat, jotka liittyvät veronpalautuksen pitkiin odotusaikaan (yrityksen vaihto-omaisuuden jäädyttäminen), mikä mahdollisti rakennusyrittäjiltä perityn yliveron nopeamman palautuksen. Edellä oleva koskee kuitenkin vain mikroyrittäjiä. Ilmoituksessa sanotaan, että "rakentamispalveluja tarjoavien mikroyrittäjien ilmoittamat palautukset käsitellään veroviranomaisessa lyhennetyssä ajassa eli jopa 15 päivässä odottamatta toimitetusta 25 tai 60 päivän palautusajan päättymistä. ALV-ilmoitus". Ylimääräisen veron palautusajan lyhentäminen on mahdollista vain, jos palautuksen oikeellisuus varmistetaan tämän ajan kuluessa. Rakennusalalla toimivan mikroyrityksen, joka haluaa saada hyvityksen 15 päivän kuluessa, tulee täyttää yllä olevat ehdot:

 • toimittaa verotiedot JPK_VAT-tiedostona ajalta, josta alkaen veroylijäämä palautetaan,

 • lähettää arvonlisäveroilmoituksen sähköisesti.

Veronmaksajat, jotka lähettävät JPK_VAT-tiedostot arvonlisäveroilmoituksen mukana, esittävät itsensä läpinäkyvästi ja läpinäkyvästi toimivina yhteisöinä. Tällaiset toimet vähentävät myös verovelvollisen aikaa ja resursseja minimiin, jotka ovat tarpeen, jotta veroviranomainen voi tarkistaa toimitetun selvityksen. Nopeamman todentamisen mahdollistamalla rakennusalan mikroyrittäjät vaikuttavat maksuvalmiuteensa saamalla ilmoitetun tuoton aikaisemmin.

Lopuksi on muistettava, että tammikuusta 2018 alkaen kaikki arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia lähettämään ilmoitukset sähköisesti ja lähettämään JPK_VAT-tiedostot. Näin ollen jokainen rakennusalan mikroyrittäjä täyttää yllä olevat ehdot. Toivottavasti yllä olevat ohjeet eivät menetä voimassaoloaan 1.1.2018 jälkeen.