Liian maksettujen sosiaaliturvamaksujen korvaus – sovinto ZUS:n ja US:n kanssa

Verkkosivusto

Työntekijän palkkaamisen yhteydessä yrityksen pyörittäminen edellyttää, että yrittäjä suorittaa julkisoikeudellisia etuja, kuten tuloveron ennakkomaksuja tai sosiaaliturvamaksuja Kansaneläkelaitokselle. Saattaa käydä niin, että työnantajasi maksaa liikaa sosiaaliturvamaksusi. Onko se sitten oikeutettu hyvitykseen? Kuka on oikeutettu saamaan sen - työntekijä tai työnantaja saa takaisin liikaa maksetut sosiaaliturvamaksut maksunmaksajana? Vastaus tässä artikkelissa.

Liian maksettujen sosiaaliturvamaksujen korvaus – miltä se näyttää?

Aiheettomasti maksettujen maksujen käsitettä ei ole määritelty järjestelmälaissa. Sen katsotaan kattavan sekä tapaukset, joissa maksuetulle oli laillinen peruste, mutta se maksettiin maksettavaa määrää suurempana (ylimaksu), että vakuutusmaksun suorittamisen ilman laillista perustetta.

Kuten korkein oikeus on todennut 21. maaliskuuta 2019 antamassaan tuomiossa, II UK 553/17: "Maksajan sosiaaliturvamaksuina maksajan tilille suorittamat maksut jäävät sosiaalivakuutussuhteesta maksettaviin maksuihin riippumatta siitä, onko ne maksettu liikaa vai ilman pätevää oikeutta. Niistä ei tule 3 artiklan mukaisia ​​aiheettomia etuja. Siviililain 410 § myös siksi, että vakuutusmaksut palautetaan maksajan pyynnöstä sosiaalivakuutuslain mukaisesti”.

Ainoa peruste maksettujen vakuutusmaksujen palauttamiselle on 17 §. 24 sekuntia 6a ja sek. 6c ja sek. sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 6f §. Näistä säännöksistä käy ilmi, että vakuutusmaksun maksajalla (työnantajalla - sosiaalivakuutuslain 4 §:n 2a momentti) on oikeus vaatia aiheettomien maksujen korvausta ja työntekijällä vain maksajan poissa ollessa tai hänen laillisia seuraajiaan.

Ensinnäkin liikaa maksettu artiklan mukaisesti. 24 sekuntia Kansaneläkejärjestelmästä annetun lain 6a §:n mukaan vakuutusmaksut hyvitetään viran puolesta erääntyneitä tai juoksevia maksuja vastaan ​​ja niiden puuttuessa tulevia maksuja vastaan, ellei maksaja esitä hakemusta niiden palauttamiseksi.

Siinä tapauksessa, että ZUS ei hyvitä liikaa maksettuja maksuja edellä mainitun mukaisestiPääsääntöisesti menettely voidaan jakaa kahteen tilaan:

  1. vakuutusmaksun maksajan hakemus sen jälkeen, kun on todettu, että liiallinen maksu on suoritettu

  2. tai jättää liikaa maksettujen maksuosuuksien palautusta koskeva hakemus ZUS:n ilmoituksen jälkeen.

Jos työnantaja sosiaaliturvamaksun maksajana saa selville, että hän on suorittanut tietyn työntekijän osalta liikaa vakuutusmaksuja, hänellä on oikeus hakea liikaa maksettujen sosiaaliturvamaksujen palauttamista.

Muussa tapauksessa ZUS on velvollinen ilmoittamaan vakuutusmaksun maksajalle aiheettomasti maksettujen maksujen määrästä, joka pykälän mukaisesti. 24 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 6 a §:n mukaiset korvaukset voidaan saada takaisin, elleivät ne ylitä muistutuksen kustannuksia täytäntöönpanomenettelyssä.

Jos vakuutusmaksun maksajaa tai hänen laillista seuraajaansa ei ole, ZUS ilmoittaa vakuutetulle (työntekijälle) aiheettomasti maksettujen vakuutusmaksujen määrästä vakuutetun rahoittaman osan osalta ja hänen pyynnöstään palauttaa aiheettomasti maksetut vakuutusmaksut, kuten pykälässä säädetään. . 24 sekuntia sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 6f §.

Liian maksetut sosiaaliturvamaksut palautetaan 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Art. 24 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 6e §:n mukaan, jos aiheettomasti maksettuja vakuutusmaksuja (ylimaksetut vakuutusmaksut) ei palauteta tässä ajassa, niille maksetaan - maksajan palautushakemuksen jättämispäivästä alkaen - korkoa, joka vastaa verorästien viivästyskorkoa.

Aiheettomasti maksetut maksut vanhentuvat 5 vuoden kuluttua, alkaen:

  • ilmoituksen vastaanottaminen ZUS:lta;
  • maksuosuuksien maksaminen, jos kohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei ole tehty 6b.

Łódźin muutoksenhakutuomioistuimen 10. tammikuuta 2020 antamassaan tuomiossa III AUa 619/19 antaman lausunnon mukaan: "Taiteen tarjoaminen. 24 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 6 g [vanhentumisaika] §:ää ei voida tulkita erillään lain säännöksistä. 24 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 6 b pykälä, jossa säädetään selvästi, että laitoksen on ilmoitettava maksunmaksajalle aiheettomasti maksettujen vakuutusmaksujen määrä, joka 1 momentin mukaisesti. 6a voidaan korvata, elleivät ne ylitä täytäntöönpanomenettelyssä muistutuksen kustannusten määrää. Tällainen kieliopillinen, systeeminen ja toiminnallinen tulkinta ei siis mahdollista muuta johtopäätöstä kuin se, että 1 artiklan säännös. 24 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 6g 2 kohta koskee vain niitä maksuja, joita ei yrityksen arvon vuoksi tarvitse tehdä ilmoitusta. Ainoa seikka, joka vapauttaa viranomaisen ilmoituksen lähettämisestä, on palautettavien maksujen määrä, joka ei ylitä muistutuksen kustannuksia täytäntöönpanomenettelyssä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Liian maksettujen maksujen selvitys veroviraston kanssa

Art. 11 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tulot ovat verovelvollisen kalenterivuonna saamia tai saamia raha- ja raha-arvoja sekä saatujen luontoisetuuksien ja muiden ilmaisetujen arvo.

ZUS:n suorittama liikaa maksettujen vakuutusmaksujen palautus tulee luokitella työntekijän työsuhteesta saaduksi tuloksi, jota verotetaan sinä kuukautena, jolloin maksujen varsinainen palautus tapahtui.

Kuten Verohallinnon johtaja on ilmoittanut 17.10.2018 antamassaan yksittäispäätöksessä 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM, "Liikamaksetun sosiaalivakuutusmaksun määrä työntekijän rahoittamassa osassa, jonka Kansaneläkelaitos korvaa maksunmaksajan kautta, tarkoittaa aiemmin vähentyneen työsuhteen tulon korvaamista. Hänelle se on tuloa työsuhteesta sinä kuukautena, jolloin liikaa maksettujen vakuutusmaksujen määrä on maksettu veronmaksajalle (saatavilla). Sinä kuukautena, jolloin verovelvollinen saa työsuhteesta tuloa maksajan palauttamien ylimääräisten maksujen vuoksi, veronpalauttava yritys laskee, kerää ja siirtää tuloveroennakon tuloverolain säännösten mukaisesti verotoimisto. Liian maksettujen vakuutusmaksujen vuoksi palautettujen summien määrän tuloveronmaksaja sisällyttää maksuvuoden PIT-11 tietoihin. Verovuonna suoritetut hyvitykset verovuotta edeltäneiden vuosien liikaa maksetuista sosiaaliturvamaksuista eivät aiheuta tältä osin tarvetta korjata aikaisempien vuosien veroasiakirjoja.

Radomin ensimmäisen veroviraston päällikkö ilmaisi aiemmin samanlaisen kannan 16. maaliskuuta 2004 päivätyssä kirjeessään US-24/2170/415/4/2004, jossa hän ilmoitti, että: ”Työntekijän rahoittaman, Kansaneläkelaitoksen työnantajan (maksunmaksajan) kautta palauttama eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusmaksujen määrä on tosiasiassa työsuhteesta saatu tulo. Näin ollen palautettavien vakuutusmaksujen määrään - riippumatta siitä, onko kyseessä työntekijältä edellisinä verovuosina tai kuluvana vuonna kerättyjen maksujen palautus - työnantaja lisää työntekijän tietyn kuukauden palkkaan ja muihin tuloihin ja perii tuloveron ennakon".

Esimerkki 1.

Yritys ABC Sp. z o.o. vuonna 2019 todennut työntekijöidensä ZUS:lle vuonna 2018 maksamat sosiaaliturvamaksut. Tarkastuksessa kävi ilmi, että vakuutusmaksuja oli maksettu vaadittua enemmän suhteessa kaikkiin työntekijöihin. Yritys haki Kansaneläkelaitokselta liikamaksun palautusta. ZUS palautti varat vuonna 2019. Pitäisikö työnantajan mukauttaa PIT-11 vuodelle 2018 liikaa maksettujen vakuutusmaksujen palautuksen vuoksi?

Edellisten vuosien vakuutusmaksujen palautuksen osalta työnantajan laatiman PIT-11:n oikaisulle ei ole laillista perustetta. Toisaalta liikaa maksettujen vakuutusmaksujen palautusvuodelta laaditussa PIT-11:ssä työnantaja näyttää kaikki työntekijän tuloista kerätyt maksut ja palautettujen maksujen määrä esitetään yhdessä työntekijän muiden tulojen kanssa.

Yhtiön ei siis tarvitse laatia oikaisua PIT-11-ilmoitukseen vuodelta 2018, mutta sen on muistettava ilmoittaa työntekijälle palautettujen maksujen määrä PIT-11-ilmoituksessa vuodelta 2019, joka muodostaa hänen tulonsa.