Vapautus arvonlisäverosta – onko se mahdollista tšekkiläisen yrityksen puolalaiselle sivuliikkeelle?

Palveluvero

Tsekin tasavallasta tulevat yrittäjät avaavat melko usein ns haara. Uusien sivukonttoreiden perustamisen tavoitteena on päästä Puolan markkinoille. Tšekin tasavallassa aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröidyt veronmaksajat pohtivat, voivatko he saada verohelpotuksia maassamme liiketoiminnan alkukaudella, mikä on subjektiivinen arvonlisäverovapautus. Lue ja tarkista!

Alv-vapautus

Art. 113 kohta. Tavara- ja palveluverosta 11. maaliskuuta 2004 annetun lain (Lakilehti 2017, kohta 1221, sellaisena kuin se on muutettuna) - jäljempänä "alv-laki" - 1 §:n mukaan verovelvollisten tekemä myynti on vapautettu verosta, jonka osalta myynnin arvo ei ylittänyt yhteensä 200 000 zlotya edellisenä verovuonna. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon. Perustuu artikkeliin. 113 kohta. arvonlisäverolain 4 §:ssä tarkoitetut verovelvolliset. 1 ja 9 kohdan nojalla, voivat luopua 1 kohdassa tarkoitetusta poikkeuksesta. 1 ja 9 edellyttäen, että tästä aikomuksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus veroviraston päällikölle ennen sen kuukauden alkua, jona he eroavat vapautuksesta, ja verovuoden aikana aloittavien verovelvollisten osalta verotuksessa tarkoitettua toimintaa. artikla 1. 5, jotka haluavat erota vapautuksesta ensimmäisestä suoritetusta toimenpiteestä - ennen tämän toimenpiteen suorittamispäivää.

Art. 113 kohta. arvonlisäverolain 5 §:n mukaan, jos myynnin arvo on verovapaa 1 ylittää kohdassa tarkoitetun määrän. 1 §:n mukaan subjektiivinen arvonlisäverovapautus lakkaa olemasta voimassa siitä toiminnasta, jossa tämä määrä on ylitetty.

Art. 113 kohta. Arvonlisäverolain 9 §:n mukaan verovelvollisen verovuonna alkava myynti on verotonta harjoittamalla 12 §:ssä tarkoitettua toimintaa. 5, jos myynnin arvioitu arvo ei ylitä verovuoden taloudellisen toiminnan ajanjaksoon suhteutettuna 1 momentissa tarkoitettua määrää. 1.

Art. 113 kohta. arvonlisäverolain 10 §:n mukaan, jos myynnin todellinen arvo on vapautettu verosta. 9, suhteessa taloudellisen toiminnan ajanjaksoon, ylittää verovuoden aikana kohdassa säädetyn määrän 1, vapautus lakkaa olemasta voimassa tämän määrän ylittäneistä toiminnoista.

Art. 113 kohta. Arvonlisäverolain 11 §:n mukaan verovelvollinen, joka on menettänyt oikeuden luovuttaa verovapautta tai luopunut tästä vapautuksesta, saa aikaisintaan vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona hän menetti oikeuden vapautukseen tai erosi tästä verosta. poikkeusta, käyttää uudelleen kohdassa tarkoitettua vapautusta 1.

Toisaalta säännös art. 113 kohta. Arvonlisäverolain 13 §:ssä säädetään, että 2 momentissa tarkoitetut vapautukset myönnetään. 1 ja 9, ei koske verovelvollisia:

1. toimitusten tekeminen:

  1. lain liitteessä 12 luetellut tavarat,

  2. valmisteveron alaiset tavarat valmisteverosäännösten mukaisesti, lukuun ottamatta:

 • sähkö (PKWiU 35.11.10.0),

 • tupakkatuotteet,

 • muut kuin a alakohdassa mainitut henkilöautot e, verovelvollisen tuloverosäännösten mukaisesti luokittelema poistojen alaisen käyttöomaisuuden,

  1. rakennuksia, rakenteita tai niiden osia pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa. 43 sek. 1 piste 10 lit. a ja b,

  2. rakennustyömaat,

  3. uudet kulkuvälineet;

2.palvelujen tarjoajat:

  1. laillinen,

  2. konsultoinnin alalla, lukuun ottamatta kasvien viljelyyn ja jalostukseen sekä eläinten jalostukseen ja jalostukseen liittyvää maatalousneuvontaa sekä tilan kehittämissuunnitelman laatimiseen ja nykyaikaistamiseen liittyvää neuvontaa,

  3. korut;

3. jolla ei ole taloudellisen toiminnan kotipaikkaa maan alueella.

Tšekkiläinen veronmaksaja - subjektiivinen arvonlisäverovapautus

Tämän artikkelin aiheena olevan ongelman havainnollistamiseksi käytämme esimerkkiä

Esimerkki 1.

Elintarvikekauppaa harjoittava aktiivinen tšekkiläinen arvonlisäveron maksaja haluaa perustaa sivuliikkeen Puolaan. Ensimmäisenä toimintavuonna suunniteltu myyntiliikevaihto on noin 150 000 zlotya. Veronmaksaja ei myy valmisteveron alaisia ​​tavaroita. Tšekkiläisen yrittäjän mukaan hänellä on oikeus subjektiiviseen vapautukseen tavaroiden ja palveluiden verosta Puolassa.

Aluksi on syytä korostaa, että ulkomaisen yrittäjän sivuliike ei ole erillinen arvonlisäveron maksaja, sillä tilanteessa, jossa ulkomainen yritys rekisteröi sivuliikkeensä Puolaan, se ei rekisteröi erillistä verovelvollista, vaan rekisteröi oman yrityksensä. Näin ollen huolimatta siitä, että maan alueella on ulkomaisen yrittäjän sivuliike, arvonlisäveron maksaja on edelleen ulkomainen yrittäjä, joka toimii tätä tarkoitusta varten perustetun sivuliikkeen kautta. Joten meidän tapauksessamme veronmaksaja on ulkomainen yrittäjä. Edellä mainittujen säännösten ja esitettyjen tosiseikkojen valossa tšekkiläinen verovelvollinen ei voi hyötyä helpotuksesta, joka on subjektiivinen arvonlisäverovapautus. Art. 113 kohta. 13 kohdassa 3 tarkoitettuja poikkeuksia 1 ja 9 ei koske verovelvollisia, joilla ei ole kotipaikkaa maan alueella.

Edellä esitetyn vahvistaa korkeimman hallinto-oikeuden 28.2.2018 antama tuomio, tiedostoviite. no.I FSK 751/16:

(...) PAC viittasi valituksenalaisessa tuomiossa asianmukaisesti luonnollisen henkilön yrityksen kotipaikan käsitteeseen paikkaan, josta tämä henkilö ohjaa toimintaa (johtaa yritystä), käyttäen edellä mainittua neuvoston (EU) N:o 282/2011. Yksilöratkaisupyynnössä kuvattujen tosiseikkojen perusteella ei ole epäilystäkään siitä, että tämä paikka on hakijan asuinpaikka Puolan alueen ulkopuolella. Näin ollen pykälässä tarkoitettu poikkeus on voimassa. 113 kohta. 1 u.p.t.u.

Korkein hallinto-oikeus ei yhdy hakijan näkemykseen siitä, että pykälän 1 momentin tulkintaa ei voida hyväksyä. 113 kohta. 13 lain 3 kohta oli luonteeltaan laajeneva. Jos lainsäätäjä on käyttänyt EU:n (yhteisön) oikeuden täytäntöönpanosäännöksessä käsitettä, jota ei ole laissa määritelty, on sellaisen käsitteen tulkinnassa otettava huomioon EU-konteksti ja tietyn asetuksen tarkoitus, joka tarkasteltavana olevassa tapauksessa kehitettiin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C - 97/09 antamassa tuomiossa. Toisin kuin kassaatiovalituksessa väitetään, käsitettä "toimipaikka" voidaan soveltaa myös luonnollisen henkilön taloudelliseen toimintaan ja, kuten ensimmäisen oikeusasteen hallinto-oikeus on oikein osoittanut, se voidaan tunnistaa tällaisen henkilön asuinpaikalla. henkilö. Niin laajassa ja monisäikeisessä sekä toistuvasti muutetussa normatiivisessa laissa, joka on laki säännöksiä tulkittaessa terminologiset epäjohdonmukaisuudet eri oikeusinstituutioita koskevissa säännöksissä eivät voi vaikuttaa normien sisältöön.