Muutoksia WDT:ssä 1.7.2020 alkaen – kannattaa tietää!

Palveluvero

Puolalaiset yrittäjät tekevät yhä enemmän yhteistyötä Euroopan unionin toimijoiden kanssa. Muihin Euroopan unionin maihin kuljetettavien tavaroiden myynti kasvaa joka vuosi. Siksi on erittäin tärkeää dokumentoida asianmukaisesti yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus, jotta verovelvolliset voivat soveltaa arvonlisäverokantaa. Tärkeää on, että lainsäätäjä muutti tänä vuonna WDT:hen liittyviä määräyksiä perusteellisesti. 1.1.2020 alkaen Art. Asetuksen (EY) N:o 282/2011 45 a kohta, jossa määritellään asiakirjatyypit, jotka voivat edelleen vahvistaa WDT:tä. Veronmaksajat voivat soveltaa yllä olevia määräyksiä kansallisten määräysten sijaan. 1.7.2020 alkaen yksi 0 %:n ICS:n soveltamisen edellytyksistä muuttui ja siihen lisättiin uusi soveltamiskriteeri. Tässä artikkelissa analysoimme yksityiskohtaisesti WDT:n muutoksia, jotka ovat olleet voimassa 1. heinäkuuta lähtien.

Muutoksia WDT:ssä 1.7.2020 alkaen koskien 0 %:n käyttöä

1.7.2020 alkaen Art. 42 sek. arvonlisäverolaki - jäljempänä arvonlisäverolaki - 1 ja 1a. Artiklan uusista määräyksistä 42 sek. 1 ja 1a säännökset johtuvat neljästä edellytyksestä, jotka koskevat 0 prosentin verokannan soveltamista yhteisön sisäisiin tavaroiden luovutuksiin. Täällä he ovat:

  • toimitus on tehty ostajalle, jolla on voimassa oleva ja voimassa oleva jäsenvaltion myöntämä yhteisön sisäinen tunnistenumero, joka on ilmoitettu toimittajalle;

  • ennen tietyn verokauden veroilmoituksen jättämisen määräajan umpeutumista tavarantoimittajalla on asiakirjoissaan todisteet siitä, että yhteisöluovutuksen kohteena olevat tavarat on viety maan alueelta ja toimitettu ostajalle muun jäsenvaltion alue kuin maan alue;

  • tavarantoimittaja on rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi jättäessään arvonlisäveroilmoituksen, josta ilmenee tämä tavaran luovutus;

  • toimittaja toimitti oikeat tiedot EU:n arvonlisäverosta ajoissa;

  • tai - jos rikkomus on tapahtunut - toimittaja on selittänyt sen asianmukaisesti kirjallisesti veroviraston johtajalle.

Tärkeää on, että kaikki nämä ehdot on täytettävä yhdessä. Jos jokin niistä ei täyty, verovelvollisen tulee soveltaa kotimaista verokantaa.

Lainsäätäjä ei ole ottanut käyttöön siirtymäsäännöksiä uusien ehtojen soveltamisesta - eli niitä sovelletaan yhteisön sisäiseen tavaran luovutukseen 1.7.2020 alkaen.

Ostajan EU:n ALV-rekisteröinti - hakutapa

Edellytyksenä 0 %:n verokannan soveltamiselle yhteisön sisäiseen luovutukseen on, että toimitus tapahtuu ostajalle, jolla on ostajan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva EU-arvonlisäverotunnus. On syytä muistaa, että EU:n ALV-numero on kyseisen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi. Tärkeää on, että ostajan tulee antaa tämä numero verovelvolliselle (ks. ALV-lain 42 §:n 1 momentin 1 kohta).

Esimerkki 1.

Veronmaksaja teki WDT:n tšekkiläisen veronmaksajan puolesta. Vaikka tämä veronmaksaja on rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi Tšekin tasavallassa, tavaroiden vastaanottaja ei toimittanut tapahtumaa varten tšekkiläistä etuliitettä. Ostaja antoi puolalaisen ALV-numeronsa. Voiko verovelvollinen soveltaa tässä tilanteessa 0 %:n verokantaa?

Analysoidussa tilanteessa 0 %:n verokannan soveltamisen ehto ei täyty, eli verovelvollisen tulee verottaa liiketoimia kotimaan verokannan mukaan. Mikä on merkittävä muutos - ostajan on annettava EU:n ALV-numeronsa. Koska lainsäätäjä ei ole määritellyt muotoa, jossa se tulee tehdä, vastaanottaja voi ilmoittaa EU:n ALV-numeron haluamallaan tavalla.

Esimerkki 2.

Puolalainen veronmaksaja lähettää tavaransa lähes kaikkiin Euroopan unionin maihin. Säännösmuutosten johdosta se otti käyttöön EU:n arvonlisäveronumeron ilmoittamisvelvollisuuden tilauslomakkeeseen (kenttä kertoo numeroinnista). Toiminnan laajuudesta johtuen yllä olevalla on tarkoitus helpottaa vastaanottajan EU-alv-numeronsa ilmoittamisen ehdon täyttymistä. Onko tällaista tapaa pitää oikeana?

Kyllä, yllä olevaa menetelmää on pidettävä oikeana. Tässä tilanteessa keskusteltu edellytys 0 prosentin verokannan soveltamisesta yhteisön sisäisiin tavaroiden luovutuksiin täyttyy. Lisäksi, mikä tärkeintä, tiedottamistapa on toiminnan laajuudesta johtuen merkittävä helpotus veronmaksajille.
Tämä ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen tapa ilmoittaa EU:n ALV-numerosta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 3.

Puolalainen veronmaksaja lähettää tavaransa urakoitsijalle Saksasta. Sääntelymuutosten vuoksi veronmaksaja pyysi urakoitsijalta EU-verotunnusta. Kirjeen, jossa hän ilmoitti numeronsa, toimitti urakoitsija postitse.

Tämä on oikea tapa. Vastaanottaja voi myös ilmoittaa numeronsa esimerkiksi sähköpostilla. Näin ollen tiedonantotapa on valinnainen.

Veronmaksajalla ei tarvitse olla kustakin toimituksesta asiakirjaa, jossa on toimeksisaajan EU ALV-numero. Tällainen asiakirja voidaan toimittaa vain kerran yhteistyön aikana. Tämä on erityisen tärkeää veronmaksajille, jotka tekevät jatkuvasti yhteistyötä toisesta EU-maasta peräisin olevan urakoitsijan kanssa.

Muutokset WDT:ssä ja tavaran toimituksen dokumentoinnissa ostajalle toisen EU-maan alueella

Toinen edellytys 0 prosentin verokannan soveltamiselle yhteisön sisäisiin tavaroiden luovutuksiin on, että verovelvollisella on asiakirjoissaan todisteet siitä, että yhteisön sisäisen tavaran luovutuksen kohteena olevat tavarat on viety Puolasta ja toimitettu ostajalle alueella muussa jäsenvaltiossa kuin Puolassa.

Tärkeää on, että verovelvollisella tulee olla edellä mainitut asiakirjat eli tavaran viennin ja tavaran toimituksen vahvistaminen toisesta maasta ostajalle ennen verokauden ilmoituksen jättöaikaa. Edellä olevan edellytyksen laiminlyönti ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta soveltaa 0 prosentin verokantaa yhteisön sisäisiin luovutuksiin. Tämä johtuu siitä, että veronmaksaja voi suorittaa tilit myöhemmin saatuaan nämä asiakirjat.

Sääntelymuutosten vuoksi verovelvolliset, jotka haluavat soveltaa 0 %:n verokantaa yhteisön sisäiseen luovutukseen, voivat 1.1.2020 alkaen dokumentoida tavaran viennin Puolasta ja toimittamisesta ostajalle toisen jäsenvaltion alueella kaksi tapaa. Ensimmäinen koskee Puolan säännösten soveltamista, jotka sisältyvät art. 42 arvonlisäverolain, toinen - EU:n säännösten soveltaminen art. asetuksen 282/2011 45 a kohta. Tältä osin mikään ei ole muuttunut 28.5.2020 tehdystä muutoksesta huolimatta. Valtiovarainministeriön lausunnossa 31.12.2019 luemme seuraavaa: "Täytäntöönpanoasetuksen 2018/1912 art. Artiklassa 45 a otetaan käyttöön kumottavat olettamat, jotka liittyvät todisteisiin, joita vaaditaan vähennysoikeuden (0 prosentin verokannan) soveltamiseksi yhteisön sisäisten tavaroiden luovutusten osalta. Edellä mainittujen ehtojen noudattamatta jättäminen asetus ei tarkoita, että 0 prosentin verokantaa ei sovellettaisi. Tällaisessa tilanteessa tavarantoimittajan on arvonlisäverolain voimassa olevan säännöksen mukaisesti toisin todistettava, että 0 %:n verokannan soveltamisen edellytykset ovat täyttyneet. Tilanne ei muutu EU-oikeuden täytäntöönpanolain voimaantulon jälkeen”.

Toimittaja EU:n ALV-rekisteröinti

Seuraava edellytys 0 prosentin verokannan soveltamiselle yhteisön sisäisiin tavaroiden luovutuksiin on, että luovutuksen suorittava verovelvollinen on rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi. Tärkeää on, että tämä ehto ei ole muuttunut - verovelvollisen tulee täyttää yllä oleva kriteeri jättäessään arvonlisäveroilmoituksen, jossa hän näyttää ICS:n.

Esimerkki 4.

Puolalainen veronmaksaja toimitti 25.6.2020 tavarat urakoitsijalle Saksasta (EU:n arvonlisäverorekisterissä oleva urakoitsija). Veronmaksaja teki kesäkuun 25. päivään asti vain kotimaan toimituksia, eikä ollut rekisteröitynyt EU:n arvonlisäverovelvolliseksi – hän teki niin 1.7.2020. Näin ollen verovelvollinen oli jo kesäkuun ALV-7-ilmoituksen jättämishetkellä rekisteröitynyt ja saattoi soveltaa toimitukseen 0 %:n verokantaa.

Yhteisön sisäisten luovutusten oikea raportointi EU:n ALV-yhteenvetotiedoissa

Lainsäätäjä lisäsi 1.7.2020 uuden ehdon 0 %:n verokannan soveltamiselle WDT:hen. Ne on ilmoitettava oikein EU:n ALV-yhteenvetotiedoissa. Yllä oleva velvoite johtuu lisätystä artiklasta. 42 sek. arvonlisäverolain 1 §. Uusien säännösten mukaan 0 %:n verokantaa ei sovelleta, jos:

  • verovelvollinen ei ole täyttänyt velvollisuuttaan esittää ALV EU-yhteenvetotiedot tai

  • toimitetuissa yhteenvetotiedoissa ei ole oikeita tietoja yhteisön sisäisestä tavaranluovutuksesta (arvonlisäverolain 100 §:n 8 momentissa tarkoitettujen vaatimusten kannalta).

Tämä tietojen yhteenvetoa koskeva poikkeus ei ole ehdoton. Tämä johtuu siitä, että sitä ei sovelleta, jos verovelvollinen on asianmukaisesti kirjallisesti selvittänyt laiminlyönnistä veroviraston johtajalle.

Lainsäätäjä ei selittänyt veroviranomaiselle, miten verovelvollisen on ymmärrettävä oikea selitys rikkomisesta. Puutteen "oikea selitys" on sellainen, joka objektiivisesti oikeuttaa sen esiintymisen. Tällaiset olosuhteet ovat varmasti satunnaisia ​​tapahtumia, joihin veronmaksaja ei voi vaikuttaa. Lisäksi näyttää siltä, ​​että syynä voi olla myös viennin vahvistavien asiakirjojen puute.

Puutteen selittäminen on myös sallittua sähköisellä kirjeellä, joka lähetetään sähköiseen postilaatikkoon (ESP).

Yhteenvetona voidaan todeta, että käsitellyt muutokset edellyttävät verovelvolliselta entistä huolellisempaa yhteisön sisäisten luovutusten dokumentoinnissa ja raportoinnissa. Yrittäjien tulee ottaa käyttöön menettelyjä, jotka suojaavat heitä virheiltä WDT:n dokumentoinnissa. On syytä korostaa, että muutokset tähtäävät pääasiassa EU:n liiketoimiin liittyvien veropetosten poistamiseen.