Verolain muutokset: Veroviraston omaisuutta

Palveluvero

Ministerineuvosto valmistelee muutosta yhteen tärkeimmistä säädöksistä eli veroasetukseen. Valtiovarainministeriön ehdottamat muutokset sisältävät sekä pieniä, konkreettisia asioita määritteleviä säännöksiä että suuria, kaikille veronmaksajille erittäin tärkeitä. Yksi tärkeimmistä muutoksista koskee veroviraston paikallista toimivaltaa koskevia säännöksiä

Veroviraston paikallinen toimivalta - nykyinen oikeudellinen asema

Nykyisen lainsäädännön mukaan PIT:n selvittämisessä toimivaltainen viranomainen on verovelvollisen asuinpaikan mukaan toimivaltainen viranomainen. Arvonlisäveroalalla on otettava huomioon arvonlisäverollisen toiminnan suorituspaikan toimivaltainen virasto.

Veroviraston paikallinen toimivalta - luonnos

Lakiluonnoksessa ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan päätöstä ei peruuteta, jos Veroviraston paikallinen toimialue on määritetty virheellisesti. Jos päätöksestä riitautetaan, sen oikeellisuus arvioidaan. Suunniteltujen muutosten joukkoon sisältyy myös uuden, erityisen menettelyn käyttöönotto ensimmäisen oikeusasteen verolaitoksen kiinteistöjen määrittämiseksi menettelyn (esim. tilintarkastuksen) toteuttamista varten. Valtiovarainministeriön päällikölle annetaan mahdollisuus nimittää veroviraston päällikkö, tullitoimipaikan päällikkö tai verovalvontaa ja -menettelyjä toteuttamaan toimivaltaisen tullijaoston johtaja, jos asia liittyy johonkin yhteisöön. useiden viranomaisten paikallisessa lainkäyttövallassa.

Verolain muutoksella pyritään lisäämään näiden prosessien "likviditeettiä" sekä virtaviivaistamaan vero- ja valvontamenettelyjä.