Kuinka vaihtaa kumppania parisuhteessa?

Palvelus

Subjektiiviset muutokset siviilioikeudellisen yhtiökokouksen tai kauppaoikeudellisten yhtiöiden kokoonpanossa ovat luonnollinen osa laajasti ymmärrettyä taloudellista liikevaihtoa ja taloudellisia muutoksia. On syytä muistaa, kuinka subjektiivinen muutos tehdään oikein ottaen huomioon sovellettava laki. Siviilioikeudellinen parisuhde on erityinen kumppanuustyyppi, joten muutoksia tehdessä kannattaa harkita kaikkia toimintoja askel askeleelta, jotta et vahingossa (tietämättömyys) johda sen purkamiseen. Kuinka vaihtaa kumppania parisuhteessa? Vastaus on alla.

Siviilioikeudellinen kumppanuus - mitä se on, sopimusmuoto

Art. Siviililain 860 §:n 1 momentin mukaan osakkaat sitoutuvat yhtiöjärjestyksellä pyrkimään yhteisen taloudellisen päämäärän saavuttamiseen määrätietoisella toiminnalla, erityisesti lahjoittamalla.

Edellä esitetystä seuraa, että parisuhteessa tulee olla vähintään kaksi osakasta. Tämä ilmaistaan ​​sanan partners monikolla.

Siviilioikeudellinen yhtiö ei ole oikeushenkilö, eikä sitä voida pitää pykälässä määriteltynä organisaatioyksikkönä. Siviililain 331 §. Hänellä ei myöskään ole tuomiovaltaa; se on osapuolten välinen monenvälinen velvoitesuhde, joka on muotoiltu yhteisen taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi (siviililain 860 §).

Art. Siviililain 860 pykälän mukaan toteutetaan omaisuuden avulla, joka on kumppaneiden yhteistä omaisuutta. Tämän kiinteistön ominaisuudet ovat:

 1. kyvyttömyys luopua osakkeesta ja saada siitä tyydytystä, ja

 2. omaisuuden jakamisen mahdottomuus parisuhteen aikana - antaa yhteisomistuksen luonteen, jolloin erotetaan myös lakisääteisen avioliiton piiriin kuuluva omaisuus (perhe- ja holhouslain 35 §).

Kuten Gdańskin muutoksenhakutuomioistuin huomauttaa 31. lokakuuta 2017 antamassaan tuomiossa, I ACa1186 / 17: Taloudellinen tavoite on ymmärrettävä laajasti, eli yrityksenä saada aineellista hyötyä voiton muodossa tai saavuttaa korkein, määrätyillä varoilla, määrättyjen kiinteistötehtävien toteutusaste. Siksi se pitäisi rinnastaa yleisesti ymmärrettyyn rationaalisen johtamisen motiiviin yhteisössä, mikä tarkoittaa parhaan vaikutuksen saavuttamista resurssien maksimaalisilla säästöillä. Ilmeisesti tällä tavalla ymmärrettyyn taloudelliseen päämäärään pyrkiminen ilmenee sekä edun saamisessa yhtiön velallisilta tehdyistä velvoitteista että etujen tarjoamisessa yhtiön velkojille, ts. maksamaan velkojaan.

Siviilioikeudellinen yhtiösopimus tulee tehdä kirjallisesti. Sen oleellisia osia ovat:

 1. kumppaneiden määritelmä - henkilöt tai liike-elämän yhteisöt, jotka perustavat siviiliyhtiön;

 2. yrityksen nimi ja sen rekisteröity kotipaikka;

 3. kumppanin panoksen ja sen arvon määrittely;

 4. yhtiöjärjestyksen voimassaoloaika;

 5. yrityksen edustus;

 6. voittojen ja tappioiden jakomenetelmä;

 7. yhtiöjärjestyksen purkamistapa.

Kuinka vaihtaa kumppania parisuhteessa

Parisuhteessa olevien yhtiömiesten vaihtamisesta voidaan todeta kaksi näkemystä: sallitaan kaikkien oikeuksien ja velvollisuuksien myynti toiselle yhtiömiehelle ja suljetaan pois mahdollisuus siirtää oikeuksia ja velvollisuuksia siviiliparissa.

Korkeimman oikeuden 21. marraskuuta 1995 antaman päätöksen III CZP 160/95 mukaisesti: Uusi yhtiömies voi liittyä parisuhteeseen ja ottaa haltuunsa olemassa olevat velvoitteet ja oikeudet muiden kumppaneiden suostumuksella, mukaan lukien poistua yrityksestä samalla.

Kuitenkin Art. Siviililain 863 §:n 2 §:n mukaan, joka kieltää parisuhteessa olevan osakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien myynnin, Korkeimman oikeuden kanta vaikuttaa kyseenalaiselta.

Korkein oikeus totesi 11. helmikuuta 2008 antamassaan tuomiossa V CSK 325/08 seuraavaa: Kielto luovuttaa osakkaiden yhteisomaisuutta koskeva osuus koskee yhtiön olemassaoloaikaa. On myös oletettava, että vaikka yhtiömies asuu yhtiössä, tämä kielto pätee, koska eron seurauksena on pykälässä tarkoitettu sovinto. Siviililain 871 §.

Näin ollen, joka johtuu Art. Siviililain 863 §:n 2 momentin mukaan yhtiömiesten yhteisomaisuuden osuuden määräämiskielto koskee yhtiömiehen voimassaoloaikaa. Näin ollen on oletettava, että jos parisuhteessa on kaksi osakasta, yhden heistä syntyminen merkitsee parisuhteen olemassaolon päättymistä.

Lainsäätäjä taiteen avulla. Siviililain 863, jossa on termi "kumppaneiden yhteisomaisuus", osoitti itse asiassa heidän välisen yhteisen (ei-osake) omistuksen luonteen. Tämä vahvistaa Puolan laissa omaksutun käsitteen, jonka mukaan siviilioikeudellinen parisuhde ei ole yhtiömiehistä erillinen oikeushenkilö, vaan monenvälinen velvoitesuhde heidän välillään. Yhteisomistuksen syntyminen on siis normatiivinen seuraus siviiliyhtiösopimuksen tekemisestä. Tämä tila kestää niin kauan kuin perussuhde kestää ja vain siksi, että se voi täyttää sosiaalisen ja taloudellisen roolinsa. Parisuhteen aikana loukkaamattomat oikeudet osakkaiden yhteisomaisuuteen toteutuvat parisuhteen palatessa (siviililain 871 §) tai parisuhteen päättyessä (siviililain 875 §). Näiden oletusten seuraus on seurausta 1999/2004. Siviililain 863 §:n 2 momentin mukaan on kiellettyä luovuttaa osakkaiden yhteisomaisuutta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Jotta parisuhteessa (kahden hengen parisuhteessa) voidaan tehdä tehokas ja tärkeä kumppanuusmuutos, uuden kumppanin tulee ensin liittyä parisuhteeseen kolmantena kumppanina ja sitten parisuhteesta eroamaan halunneen kumppanin. voi tehdä sen kolmella tavalla:

 • voi irtisanoa osallistumisen 3 kuukautta ennen tilikauden päättymistä;

 • lopettaa osallistumisen välittömästi (poikkeukselliset olosuhteet);

 • erota yhtiöstä osapuolten sopimuksella (siviiliyhtiön osakkaat).

Yhtiön osakkaat voivat myös määritellä parikunnan yhtiöjärjestyksessä syyt, joiden ilmeneminen voi aiheuttaa yhtiömiehen eroamisen yhtiöstä.

Osakkaan ilmoitus yhtiöstä eroamisesta voidaan tehdä vakiomuotoisessa kirjallisessa muodossa. Muuten, kun kumppaneiden yhteisomaisuuteen kuuluu kiinteistöjä. Tässä tapauksessa se on tehtävä kirjallisesti notaarin vahvistamalla allekirjoituksella.

Parisuhteessa (kahden hengen parisuhteessa) osakkaan vaihto voidaan jakaa useisiin vaiheisiin:

 1. uuden kumppanin liittyminen kumppanuuteen - siviilipartnerisopimuksen liitteen valmistelu siviilipartnerisopimuksen "päivittämiseksi" uuteen asemaan - sitten siviilikumppanin kokoonpano kasvaa kolmeen osakkaaseen;

 2. kumppanin esiintyminen, joka halusi lopettaa toiminnan yrityksessä, mikä voi tapahtua seuraavista syistä:

  a) osallistumisen päättyminen 3 kuukautta ennen tilikauden päättymistä,
  b) osallistumisen lopettaminen välittömästi (poikkeukselliset olosuhteet),
  c) yhtiöstä eroaminen osapuolten yhteisellä sopimuksella (siviiliyhtiön osakkaat);
 1. yhtiöjärjestyksen muuttaminen uudelleen laatimalla liite siviilioikeudellisen parisuhteen "päivittämiseksi" uuteen henkilöasemaan;

 2. siviilioikeudelliseen yhtiöön tehdyistä muutoksista ilmoittaminen tilastotoimistoon ja verovirastoon;

 3. veron maksaminen siviilioikeudellisista liiketoimista - vero yhtiömiehen siviilioikeudelliselle yhtiölle tekemästä panoksesta.

Osakkaan eroaminen yrityksestä ei vapauta häntä vastuusta yhtiön veloista, jotka ovat syntyneet ennen kuin hän erosi yhtiöstä. Nykyinen yhteistyökumppani ei ole enää vastuussa yhtiöstä lähtemisen jälkeen syntyneistä veloista.