Työlupa – onko ulkomaalaisella oltava sellainen?

Palvelus

Ulkomaalaisen, joka haluaa työskennellä Puolassa, tulee epäilemättä oleskella maassa laillisesti, mutta työlupaa ei aina tarvita. Tietyt ammattiryhmät voivat työskennellä Puolassa hankkimatta sitä. Säännökset, joissa määritellään tilanteet, joissa ulkomaalaiselta vaaditaan työlupa, ovat hajallaan useissa säädöksissä, mikä ei edistä tilanteen läpinäkyvyyttä. Epäilemättä säännösten yksinkertaistaminen tältä osin ja kattaminen yhdellä säädöksellä kaikki tapaukset, joissa työlupa vaaditaan tai ei vaadita, helpottaisi ulkomaalaisten ja kiinnostuneiden itsensä työllistämistä ja siten kielen takia monimutkaista tilannetta. he eivät eksy monimutkaisten määräysten sokkeloon, he voisivat tuntea ja ymmärtää paremmin oikeutensa ja velvollisuutensa.

Mikä ulkomaalaisten ryhmä voi työskennellä Puolassa ilman työlupaa? Löydät vastauksen tähän kysymykseen tästä artikkelista.

Mikä on työlupa?

Työlupa on asiakirja, joka oikeuttaa ulkomaalaisen laillisesti työskentelemään Puolassa edellyttäen, että hänellä on viisumi tai tilapäinen oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon Puolassa.

Lisätietoja ulkomaalaisen tekemästä laillisesta työstä, johon vaaditaan työlupa, löytyy seuraavasta artikkelista.

Kuka ei tarvitse työlupaa?

Toukokuun 1. päivänä 2016 astui voimaan uusi ulkomaalaislaki, jonka tarkoituksena oli helpottaa heidän työllistymistään Puolassa eli luoda selkeä ja ainoa menettely ulkomaalaisten työllistämiselle, jotta asianomaiset voivat vedota vain yhteen säädökseen. Valitettavasti poliitikkojen vakuutteluista huolimatta 20.4.2004 annettu laki työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinalaitoksista on edelleen voimassa, ja työnantajien on viitattava siihen ja käytettävä sitä. Tietenkään ei pidä myöskään unohtaa, että tapaukset, joissa ulkomaalaiset voivat työskennellä ilman lupaa, on määritelty myös työ- ja sosiaaliministerin toimeenpanomääräyksessä.

Art. 87 sek. Edellä mainitun lain 1 momentin mukaan ulkomaalaisella on oikeus tehdä työtä Puolan alueella - eikä hänellä tarvitse olla työlupaa - jos:

 • hänellä on Puolassa myönnetty pakolaisasema;

 • sai toissijaisen suojelun Puolassa;

 • hänellä on pysyvä oleskelulupa;

 • hänellä on pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, joka on myönnetty Puolassa tai poikkeuksellisesti toisen EU:n jäsenvaltion myöntämä;

 • hänellä on lupa sallitulle oleskelulle Puolassa;

 • tilapäistä suojelua Puolassa;

 • saa humanitaarista suojelua Puolassa;

 • on EU-jäsenvaltion tai ETA-maan tai ETA-maihin kuulumattoman maan kansalainen, jonka kansalaiset voivat nauttia henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta kyseisen maan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa tekemän sopimuksen perusteella taikka sen perheenjäsenet;

 • on ihmiskaupan uhri, jos hän täyttää tietyt ehdot;

 • hänellä on Puolassa tilapäinen oleskelulupa, joka on myönnetty avioliiton solmimisen yhteydessä Puolan kansalaisen tai ulkomaalaisen kanssa, jolla on pakolaisasema, toissijainen suojelu, pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, oleskelulupa tai hänelle Puolassa myönnetty tilapäinen suojelu ;

 • elämäntilanteen – kuten EU-kansalaisen puolison kuoleman tai EU-kansalaisen avioeron – seurauksena hänellä säilyi oikeus oleskella väliaikaisen oleskeluluvan perusteella Puolassa;

 • jätti ajoissa täydellisen hakemuksen tilapäisen oleskeluluvan jatkamisesta, jos hänellä oli oikeus työskennellä ilman lupaa välittömästi ennen hakemuksen jättämistä;

 • hänellä on voimassa oleva puolalainen kortti eli asiakirja, joka vahvistaa ulkomaalaisen kuulumisen puolalaiseen kansaan. Se ei kuitenkaan tarkoita Puolan kansalaisuuden myöntämistä ulkomaalaiselle, oikeuden myöntämistä tilapäiseen tai pysyvään oleskeluun Puolassa tai oikeutta ylittää Puolan raja ilman viisumia.

 • järjestää koulutusta, osallistuu ammattiharjoitteluun, toimii osana EU-toimintaa tai muita kansainvälisiä avustusohjelmia toteutettavissa ohjelmissa;

 • on vieraan kielen opettaja, joka työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, laitoksissa, keskuksissa, opettajankoulutuslaitoksissa tai korkeakouluissa;

 • työskentelee enintään 30 päivää kalenterivuodessa tiedemiehenä tai taiteilijana;

 • on kokopäiväinen opiskelija Puolassa, opiskelee Puolassa viisumin perusteella;

 • on päätoiminen opiskelija Puolassa, opiskelee Puolassa ja oleskelee Puolassa opiskelua varten myönnetyn tilapäisen oleskeluluvan perusteella koko oleskeluluvan voimassaoloajan;

 • on valmistunut Puolan lukioista, päätoimisista yliopisto-opinnoista tai päätoimisista tohtoriopinnoista Puolan yliopistoissa ja tiede- ja tutkimuslaitoksissa;

 • on Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen nojalla valtuutettu;

 • kuuluu muihin ryhmiin, eli kulttuurilaitoksiin delegoidut vieraiden kielten opettajat, asevoimien jäsenet, joukkotiedotusvälineiden vakituiset kirjeenvaihtajat, urheilijat, papisto.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Työlupaa ei myöskään vaadita ulkomaalaiselta, jonka ulkomaalainen työnantaja on lähettänyt Puolan alueelle (niin kauan kuin he säilyttävät pysyvän asuinpaikkansa ulkomailla) enintään 3 kuukauden ajaksi, jotta:

 • suorittaa toimitettujen laitteiden, rakenteiden, koneiden tai muiden laitteiden kokoonpanoa, huoltoa tai korjausta, jos ulkomainen työnantaja on niiden valmistaja;

 • puolalaisen yrittäjän valmistamien tilattujen laitteiden, koneiden, rakenteiden tai muiden laitteiden kerääminen;

 • laitteiden, rakenteiden, koneiden tai muiden laitteiden vastaanottavan puolalaisen työnantajan työntekijöiden koulutus sen toiminta- tai käyttöalueella;

 • messuosastojen kokoaminen ja purkaminen, niistä huolehtiminen, jos näytteilleasettaja on ulkomainen työnantaja, joka delegoi ne tähän tarkoitukseen.

Työlupaa ei vaadita myöskään ulkomaalailta Armeniasta, Valko-Venäjältä, Venäjältä, Ukrainasta, Georgiasta ja Moldovasta. Nämä kansalaiset voivat työskennellä Puolassa ilman lupaa enintään 6 kuukautta seuraavien 12 kuukauden aikana. Heidän työhönottomenettelynsä edellyttää kuitenkin tiettyjen ehtojen täyttymistä. Näistä maista tulevan ulkomaalaisen työsopimuksen tulee olla kirjallinen, ja työnantajan on ennen työn aloittamista ilmoitettava paikalliselle työvoimatoimistolle aikomuksestaan ​​uskoa työnteko tällaiselle henkilölle. Ennen kuin puolalainen työnantaja uskoo tietyn työn näistä maista tulevalle ulkomaalaiselle, hänen on suoritettava ns paikallisten työmarkkinoiden testi. Käytännössä hänen on julkaistava työtarjous paikallisessa PUP:ssa tehtävään, jonka - jos hakijoita ei ole - hän uskoo ulkomaalaiselle.

On syytä huomata, että edellä lainatun Art. 87 sek. Työllistymisen edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista annetun lain 1 §:n mukaan kaikkien Euroopan unionin maiden, Euroopan talousalueen (paitsi EU-maita, Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa) ja Sveitsin kansalaiset voivat tehdä työtä Puolassa ilman lupaa.

Yllä oleva luettelo esittää perussäännöt, jotka liittyvät tiettyjen ulkomaalaisten ryhmien ja ryhmien oikeuteen työskennellä ilman lupaa ja vapautukseen työlupavelvollisuudesta.

Kattavien tietojen saamiseksi ota yhteyttä toimivaltaiseen voivodikuntatoimistoon, jossa työntekijät selittävät yksityiskohtaisesti ja auttavat epäselvissä tapauksissa.

Epäilemättä Puolassa ei ole helppoa olla työssäkäyvä ulkomaalainen - huolimatta siitä, että on olemassa säännöksiä, joiden mukaan tietyt ulkomaalaisten ryhmät voivat tehdä työtä ilman työlupaa, on edelleen monia kiistanalaisia ​​ongelmia, jotka eivät aina johdu oikeudellisesta sotkusta. . Silti ulkomaalaiset Puolassa kohtaavat mielenterveysongelmia, jotka johtuvat pelon tunteesta ja asianmukaisen sosiaalisen tiedon puutteesta.