Kiinteistön luovutus kuolleen puolison ja tuloveron jälkeen

Palveluvero

Kiinteistön luovutus kuolleen puolison jälkeen ja verotus ovat olleet viime aikoihin asti kiistana veronmaksajien ja veroviranomaisten välillä. Erimielisyys koski kiinteistön ostoajankohtaa kuolleelta puolisolta. Riita koski yhteisomaisuuteen jääneiden puolisoiden hankkimaa tai rakentamaa kiinteistöä.

Mikä on tuloveron alaista?

Artiklan säännöksen mukaisesti. 9 sek. Tuloverosta 26. heinäkuuta 1991 annetun lain (eli vuoden 2016 lain 2032 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "PIT-laki", 1 §:n mukaan tuloverovelvollisia ovat kaikenlaiset tulot. lukuun ottamatta taiteessa mainittuja tuloja. 21, 52, 52a ja 52c sekä tulot, joista veron kantamisesta luovuttiin verolain säännösten mukaisesti.

Tulolähteet

Art. 10 sek. 1 piste 8 lit. PI-lain a-c, tulonlähde on momentin mukaan 2, myydään harkittavaksi:

  • kiinteistö tai sen osat ja kiinnostus kiinteistöihin,

  • osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai toimitilaan ja oikeus omakotitaloon asunto-osuuskunnassa,

  • ikuinen käyttöoikeus maahan

- jos vastikkeellinen luovutus ei tapahdu taloudellisen toiminnan yhteydessä ja se on tehty viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui.

Edellä oleva säännös muodostaa yleissäännön, jonka mukaan kiinteistön, sen osan, kiinteistö-osuuden tai pykälässä lueteltujen oikeuksien myynti. 10 sek. 1 piste 8 lit. PI-lain a-c perusteella syntyy verovelvollisuus tuloveron muodossa ennen 5 vuoden päättymistä sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana hankinta tai rakentaminen tapahtui. Näin ollen, jos kiinteistön, sen osan, kiinteistö-osuuden tai vastikkeen myynti tapahtuu 5 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tapahtui, se ei ole kiinteistön, sen osan, kiinteistö-osuuden tai vastikeoikeuden myynti. Taide. 10 sek. ALV-lain 1 momentin 8 momentti ja siten kiinteistön, sen osan, kiinteistö-osuuden tai oikeuksien myynnistä saatu tulo ei ole lainkaan veronalaista.

Kun kyseessä on art.:ssa lueteltujen kiinteistöjen ja omaisuusoikeuksien myynti. 10 sek. ALV-lain 1 8 momentin mukaan sen veroseuraamusten määrittämiseksi on siksi tärkeää määrittää kiinteistön tai oikeuksien ostopäivä.

Puolisoiden omaisuusyhteisö

Art. 25.2.1964 annetun lain 31 §:n 1 §:n 1 momentin mukaan perhe- ja holhouslaki (eli Laki 2017, kohta 682), jäljempänä laki, avioliiton solmimishetkellä puolisoiden välille syntyy yhteinen omaisuus toimen perusteella, mukaan lukien omaisuus, jonka molemmat puolisot tai toinen puolisoista on sen aikana hankkinut (yhteisomaisuus). Lakisääteinen yhteisö kattaa siis kaiken omaisuuden, jonka molemmat puolisot tai toinen heistä on hankkinut sen voimassaoloaikana. Avioliitto muodostui yhteiseksi yhteisöksi. Sille on ominaista se, että sen keston aikana puolisoilla ei ole erityisiä osuuksia yhteisestä omaisuudesta. He eivät voi luovuttaa osakkeita.

Puolisoiden kiinteistön hankinta

Edellä mainitut säännökset huomioon ottaen kiinteistön hankinta yhteisomaisuuden aikana liittyy kummankin puolison tämän oikeuden hankintaan. Yhteisomaisuuden aikana kiinteistöä ostavat puolisot eivät hanki murto-osaa osuudesta. Näin ollen tämän oikeuden myynnin yhteydessä on otettava huomioon, että kumpikin puoliso myy tämän oikeuden kokonaisuudessaan, ei tietyssä osuudessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että avioliitto on osallistava.

Kiinteistön luovutus kuolleen puolison jälkeen - hetken määrittäminen

Edellä oleva huomioon ottaen on otettava huomioon, että puolison perinnön seurauksena hankkimien kiinteistöjen osalta niiden arvonlisäverolaissa tarkoitettu hankinta- tai rakentamispäivä on hankinnan (rakentamisen) päivämäärä. nämä kiinteistöt puolisoiden yhteisomaisuuteen.

Esimerkki 1.

Vuonna 1975 rouva Barbara ja hänen miehensä (avoliitossa) ostivat asunnon vuokratalosta Szczecinistä. Tammikuussa 2017 Barbaran puoliso kuoli. Vuokratalon asunto on erittäin suuri ja sen käyttöön liittyvät maksut ovat merkittäviä. Rouva Barbara halusi alentaa maksujaan ja päätti muuttaa pienempään asuntoon. Siksi leski päätti myydä asunnon ja ostaa pienemmän. Huhtikuussa 2017 rouva Barbara myi edellä mainitut huoneisto.

Tässä tapauksessa on katsottava, että yhteisen omaisuuden hankinta tapahtui jo vuonna 1975. Kiinteistön myynti tapahtui yli viisi vuotta sen vuoden päättymisen jälkeen, jolloin hankinta tapahtui. Soveltuvien säännösten valossa Barbaran kiinteistöjen myynti on vapautettu alv-verosta.

Esimerkki 2.

Vuonna 2009 Kowalskin perhe osti tontin ja aloitti oman talon rakentamisen. Rakentaminen valmistui vasta vuonna 2014. Vuonna 2016 puoliso joutui vakavaan onnettomuuteen ja kuoli saamiinsa vammoihin. Leski päätti myydä talon ja muuttaa tyttärensä luo. Vuonna 2017 Kowalski myi kiinteistön.

Tässä tapauksessa viiden vuoden aika rakentamispäivästä kiinteistön myyntipäivään ei ole umpeutunut. Yllä mainittu päivämäärä lasketaan talon rakentamispäivästä (rakennuksen valmistumisesta), ei tontin osto- ja rakentamisen aloittamispäivästä.

Yllä olevat esimerkit osoittavat, milloin puolisoiden ostama tai rakentama kiinteistö hankitaan. Viime aikoihin asti se ei kuitenkaan ollut niin ilmeistä.

Veronmaksajien ja veroviranomaisten välisen kiinteistön hankintaajankohtaa koskevan riidan ratkaiseminen

Veronmaksajien ja viranomaisten välinen kiista oli siitä, hankittiinko kiinteistöosuudet takaisin puolison kuoleman jälkeen. Veroviranomaiset uskoivat, että leski hankki tämän osan vasta miehensä kuoleman jälkeen. Veroviranomaisten, mutta myös joidenkin hallintotuomioistuinten mukaan, jos kiinteistö on myyty eikä puolison kuolinvuoden päättymisestä ole kulunut viisi vuotta, tällainen toiminta on arvonlisäveron alaista.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi edellä mainitun kiistan antamalla päätöksellä laajennetulla seitsenjäsenisellä lautakunnalla. Päätöslauselmassa 15. toukokuuta 2017 tiedostoviite. näytös II FPS 2/17, luemme:

"Henkilöverosta 26 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain (konsolidoitu teksti: Journal of Laws 2000, nro 14, kohta 176, sellaisena kuin se on muutettuna) 10 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tulonlähde on myös kiinteistön tai yhteiseen omaisuuteen hankittujen oikeuksien myynti vastikkeellisesti, jos myynti tapahtuu ennen viiden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin lesken puoliso sai perinnön perusteella osuuden yhteiseen omaisuuteen hankittu omaisuus tai oikeudet oman osuuden lisäksi yhteisomaisuuden päättymisen jälkeen toisen puolison kuoleman seurauksena tilanteessa, jossa omaisuuden tai oikeuden hankkimisesta on kulunut viisi vuotta molemmat puolisot yhteiseen omaisuuteen?

Tuloverotusta varten, kiinteistön ja omaisuusoikeuksien vastikkeellisesta myynnistä siten kuin §:ssä on määritelty. 10 sek. 1 piste 8 lit. 26. heinäkuuta 1991 annetun lain tuloverosta (Lakilehti 2000, nro 14, kohta 176, sellaisena kuin se on muutettuna), jonka puoliso on hankkinut perinnön seurauksena, niiden hankinta- tai rakentamispäivä. Tämän säännöksen kohta on näiden kiinteistöjen ja puolisoiden yhteiseen omaisuuteen kohdistuvien omistusoikeuksien hankinta (rakentamispäivä).