Lakialan ammatit ja mainoskielto – lue lisää!

Palvelus

Vaikka vapaat lakimiehet, kuten asianajajat, asianajajat tai notaarit, toimivat markkinoilla samalla tavalla kuin muut palveluntarjoajat, nämä ammatit ovat laillisesti rajoitettuja monessa suhteessa. Yksi esimerkki tällaisista rajoituksista on mainonnan kielto. Kaikilla edellä mainituilla ammateilla on omat eettiset käyttäytymisensä, joten ylennyskielto on hieman erilainen kussakin ammatissa.
Kaikki lakimiehet ovat laajasti ymmärretyn mainonnan kiellon alaisia. Tietysti kielto koskee asianajajien, lakimiesten ja notaarien lisäksi myös tuomareita, syyttäjiä ja ulosottomiehiä heidän ammattinsa julkisuuden vuoksi. Kuten alussa mainittiin, kieltokehys on erilainen jokaiselle ammatille. Tämä johtuu siitä, että jokaisella ammatilla on omat eettiset säännöt. Pääsääntöisesti rajoitusten rajat asetetaan siten, että asiakashankinnan muoto on yhteensopiva ammatin arvon kanssa. Lakialan ammatit ja mainonnan kielto - lisää tästä seuraavassa artikkelissa.

Asianajajan ammatti ja mainonta

Mainontaa koskevat rajoitukset asianajajien toiminnassa johtuvat korkeimman asianajajaneuvoston puheenjohtajiston 27.2.2018 antamasta ilmoituksesta Asianajajan etiikkaa ja ammatin arvoa koskevan säännöstön yhtenäisen tekstin julkaisemisesta. Baarin etiikka).

Yllä oleva koodi käsittelee tämän ongelman kappaleita 23–23c. Näissä määräyksissä säädetään ehdottomasta mainonnan kiellosta. Erityisesti ei ole sallittua:

  • mainosten sijoittaminen lehdistössä ja muissa joukkotiedotusvälineissä;

  • mainostaa henkilöäsi, toimistoasi tai toimintaasi esiintyessäsi joukkotiedotusvälineissä;

  • Lehdistö-, radio- ja televisiolähetysten toimittaminen tapauksesta, jossa asianajaja antoi oikeusapua;

  • maksettu inspiraatio lehdistöartikkeleihin tai -ohjelmiin, joiden tarkoituksena on objektiivisen tiedon varjolla mainostaa asianajajaa tai hänen toimistoaan;

  • kommentoi asiaa mediassa.

Lisäksi Asianajajan eettiset säännöt kieltävät asiakkaiden hankkimisen ammattiarvon vastaisella tavalla, asiakaslakimiesten (välittäjien) palvelujen käyttämisen, heidän palvelujensa vaatimisen sekä kaikki muut yritykset hankkia asiakkaita sääntöjen vastaisesti. lakia tai sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteita.

Kuten näet, kaikki yritys markkinoida asianajotoimistoa tai mainostaa asianajajaa on ehdottomasti kielletty. Eettisten sääntöjen määräykset eivät kuitenkaan tunnusta kaikkea myynninedistämiskäyttäytymistä mainoksiksi. Asianajajaetiikan säännöstön 23 a § sallii mahdollisuuden sisällyttää tiedot asianajajasta joukkotiedotusvälineisiin. Se tuo kuitenkin rajoituksia myös tässä asiassa - asianajajan toimintaa koskevien tietojen tulee olla tarkkoja, ei harhaanjohtavia, ja sen muodon tulee olla yhdenmukainen 12.1. Asianajotoimiston eettisten sääntöjen 23a.

Asianajajalla on näin ollen oikeus antaa tietoja annetusta oikeusavusta mm. sijoittamalla tietoa yritysasiakirjoista, julkaisemalla tietoa lehdistössä, osoite- ja puhelinkirjoissa sekä julkaisemalla tietoa verkkosivuilla.

Lisäksi asianajajalla on oikeus ilmoittaa ammatillisista mieltymyksistään ja kyvystään käyttää vieraita kieliä.

Lisäksi ammattieettiset säännöt antavat lakimiehille mahdollisuuden asettaa toiminnastaan ​​kertovia kylttejä toimiston tiloihin ja käyttää asianajajien akateemisia arvonimiä.

Ammattieettiset säännöt antavat lakimiehille mahdollisuuden välittää "kuivia" faktoja toiminnastaan ​​potentiaalisille asiakkaille. Tähän loppuu asianajajan oikeus mainontaan. Kaikki yritykset värittää toimintaasi koskevia tietoja ja tietojen antaminen työsi tuloksista (voitetut asiat) on ehdottomasti kielletty. Asianajaja ei myöskään saa julkaista palveluidensa hinnastoja, koska sitä käsitellään mainoksena.

Mikä on asianajajan riski, kun hän mainostaa yritystään?

Kuten yllä olevasta kappaleesta voidaan nähdä, tiedottaminen on sallittua, mainonta on jo kiellettyä. Asianajaja on kurinpidollisen vastuussa, jos hän yrittää hankkia asiakkaita ammatin arvon vastaisella tavalla. Lakiyhteisö on yhtä mieltä siitä, että asianajotoimiston johtamista ei voida rinnastaa yrityksen pyörittämiseen, eikä asianajopalveluita tule sisällyttää markkinoinnin piiriin. Oletetaan, että asianajaja ei tarjoa palveluja, vaan antaa oikeusapua.

Tässä on huomioitava, että edellä mainittu trendi on tällä hetkellä muuttumassa ja on hieman pehmentynyt. Kurinpitotuomioistuinten viimeaikaiset tuomiot osoittavat, että kaikki mainontamenetelmät eivät ole kurinpidollisen vastuun alaisia, vaan ainoastaan ​​julkisoikeuden (mukaan lukien EU-oikeus), ammatillisten velvoitteiden ja ammattieettisten periaatteiden vastaisia. Lue lisää mainoskiellosta:
- Mainonta autossa tai perävaunussa - milloin se on laitonta?
- Alitajuinen mainonta - alitajuinen tieto uudessa muodossa
- Epäreilu mainonta - mitä yrittäjän tulisi tietää siitä?
- Mainonta tiellä ja jalkakäytävällä - mitä muistaa rangaistusten välttämiseksi?

Oikeudellisen neuvonantajan ammatti ja mainonta

Oikeusneuvonantajan ammatin mainontaan liittyvää kysymystä säätelee ylimääräisen kansallisen oikeudellisten neuvonantajien kongressin 22.11.2014 antama päätös nro 3/2014 oikeudellisten neuvonantajien eettisistä säännöistä (jäljempänä eettiset säännöt). oikeudellinen neuvonantaja).

Oikeusneuvojan ammatin harjoittamisen osalta mainonnan kieltävät määräykset ovat paljon lievempiä kuin asianajajia. Asianajajan eettiset säännöt Art. 31 osoittaa suoraan, että tiedon antaminen ammatin harjoittamisesta ja siihen liittyvästä toiminnasta on oikeudellisen neuvonantajan oikeus. Säännöstössä selitetään myös, mitä sanottu "ammatin harjoittamista koskeva tieto" on - "tieto on oikeudellisen neuvonantajan aloittama toimenpide, joka ei muodosta suoraa ehdotusta sopimuksen tekemiseksi tietyn asiakkaan kanssa, riippumatta sen muodosta, sisällöstä ja tekniset keinot".

Vaikka kyseisessä säännöksessä vältetään termi "mainonta", määritellyllä termillä "tiedot" voidaan päätellä, että nämä käsitteet ovat vastaavia. Oletetaan, että tällaisella säännöksen sanamuodolla ei pyritä kieltämään mainontaa, vaan päinvastoin - mahdollistamaan oikeudellisten neuvonantajien markkinointimahdollisuus. Siten on tunnustettava, että lainopillisten neuvonantajien tapauksessa kaikki myynninedistämistoimet ovat sallittuja, kunhan laissa ei nimenomaisesti kielletä tällaisia ​​menettelyjä.

Tässä kohtaa on syytä huomauttaa, että lainopillisen neuvonantajan toiminnasta "tiedottamista" ovat epäilemättä rajoittaneet ammattieettiset säännöt. Markkinointikampanjoita toteuttaessaan lainopillisen neuvonantajan tulee olla varovainen muun muassa salassapitovelvollisuuden, riippumattomuuden, eturistiriitojen suhteen muiden neuvonantajien kanssa sekä pyrittävä välttämään moraalittomana tai epäeettisenä katsottavaa toimintaa. Asianajajan ylennys ei saa olla aggressiivista, näyttävää tai häiritsevää. Tärkeää on myös, että mainoksen sisältö on luotettava - sen tulee sisältää olennaista ja täsmällistä tietoa, eikä se saa olla harhaanjohtavaa.

Mainonnan kannalta tärkeä rajoitus on salassapitovelvollisuus. Asianajaja ei saa julkaista tietoja vireillä olevista (mukaan lukien voitetuista) tapauksista, palvelleista asiakkaista tai yksittäisten oikeustoimien hinnoista. Lisäksi oikeudelliset neuvonantajat eivät saa käyttää arvioivia tai vertailevia lauseita, kuten "kaupungin tehokkain oikeudellinen neuvonantaja" tai "siviiliasioissa on parempi käyttää oikeudellista neuvonantajaa kuin asianajajaa".

Lakimiesten eettisen säännöstön tarjoamasta huomattavasta vapaudesta huolimatta on muistettava, että tämä ammatti on edelleen luokiteltu yhdeksi julkisen luottamusammateista. Lakisääteisten kieltojen lisäksi ohjaajien tulee ottaa huomioon myös sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteet ja ammattinsa arvokkuus.

Notaarin ammatti ja mainonta

Notaarit ovat tiukimmat markkinointiasioissa. Art.Notaarien ammattieettisen säännöstön (jäljempänä notaarien ammattietiikkasäännöstö) 28 §:n mukaan henkilökohtaisen mainonnan harjoittaminen on vilpillistä kilpailua. Tietoa notaarista voivat antaa tiedotusvälineille vain notaarien itsehallinnon toimielimet.

Julkisella notaarilla on oikeus julkistaa toiminnastaan ​​tietoja vain toimiston toimintaa koskevien sisäisten määräysten muodossa. Lisäksi tiedot toimistosta voidaan sijoittaa erityiselle taululle, jolla on tiukasti määritelty tietoalue ja joka tulee sijaita rakennuksen sisällä toimiston tilojen sisäänkäynnin kohdalla.

Rakennuksen ulkopuolelle on kuitenkin sallittua ripustaa toimiston nimikyltti. Tällä taulukolla tulee olla tiukasti määritelty muoto ja mitat. Notaaritoimiston verkkosivuilla voi olla myös ennalta määriteltyjä tietoja notaarista ja laajuus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lakialan ammatit ja mainonnan kielto - yhteenveto

Kuten tiedätte, "mainonta on kaupan vipuvoima" ja olennainen osa palvelualaa. Lakialan ammatit, vaikka ilmeisesti ovatkin palveluyrityksiä, on kuitenkin sisällytetty julkisen luottamusammatin piiriin, joten uusien asiakkaiden etsiminen ei voi olla ammatin arvon vastaista.

Mainonta on pääsääntöisesti ehdottomasti kielletty kaikissa lakimiesammateissa. Samalla lainopillisen neuvonantajan ammatti on joustavin, kun taas notaarin ammatti on tässä asiassa rajoittavin - notaarin ammatista saavat tietoa vain notaarien itsehallintoelimet.