Toiminnan keskeyttäminen ja arvonlisäveron vähennysoikeus

Palveluvero

Yksi niistä asioista, joihin yrittäjällä, jolla ei ole työntekijöitä, on oikeus tehdä, on keskeyttää liiketoiminta. Säännösten mukainen keskeytysaika voi kestää 30 päivästä 24 kuukauteen. Jos yrittäjä ei jatka toimintaansa 24 kuukauden kuluessa, merkintä poistetaan viran puolesta. Jotta toiminnan keskeyttämisellä olisi lainvoimaa, sinun on täytettävä CEIDG-1-lomake ja toimitettava se kunnan tai kaupungin virastoon. Se voi olla tehty:

 • henkilökohtaisesti kaupungin tai kunnan toimistolla,
 • sähköisesti käyttäen turvallista hyväksyttyä allekirjoitusta,
 • sähköisesti ilman turvallista hyväksyttyä allekirjoitusta - luotettavan profiilin kautta (tässä sinun on mentävä asianmukaiseen laitokseen ja allekirjoitettava lomake henkilökohtaisesti),
 • kirjattuna kirjeenä notaarin vahvistamalla allekirjoituksella.

Toiminnan keskeyttäminen

Taiteessa. Elinkeinotoiminnan vapauslain 14a §:n 4 momentista löydät selville elinkeinotoimintansa keskeyttäneen yrittäjän oikeudet ja velvollisuudet. Niiden joukossa ovat:

 • oikeus suorittaa mitä tahansa toimintaa, joka on tarpeen tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi;
 • oikeus vastaanottaa saamisia ja velvollisuus maksaa velat, jotka ovat syntyneet ennen toiminnan keskeyttämispäivää;
 • oikeus määrätä omasta käyttöomaisuudesta ja kalustosta;
 • oikeus tai velvollisuus osallistua ennen keskeyttämistä harjoitettua liiketoimintaa koskeviin tuomioistuin-, vero- ja hallintomenettelyihin;
 • tarve suorittaa kaikki laissa säädetyt tehtävät;
 • oikeus saada rahoitustuloja myös toiminnasta, joka on suoritettu ennen taloudellisen toiminnan keskeyttämistä;
 • mahdollisuus käydä valvonnassa liiketoimintaa harjoittaville yrittäjille säädetyin ehdoin.

Liiketoiminnan keskeyttäminen

Edellä mainittujen velvoitteiden joukossa on velvollisuus suorittaa ennen toiminnan keskeyttämispäivää syntyneet velvoitteet. Yleensä nämä ovat tilattujen tavaroiden tai materiaalien maksun keskeytyspäivän jälkeen. Se voi olla myös esimerkiksi vuokra, leasingmaksu tai internet- ja puhelinmaksu.

On muistettava, että tuloverolain mukaan vähennyskelpoisiin kuluihin voidaan kirjata meno vain, jos se liittyy elinkeinotoimintaan ja se on syntynyt tulon saamiseksi tai säilyttämiseksi taikka sen lähteen turvaamiseksi. Poikkeuksen muodostavat mainitun säädöksen 23 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Yrittäjän aikomus aloittaa uudelleen taloudellinen toiminta keskeytysajan jälkeen, jossa nämä kustannukset liittyvät verollisen toiminnan harjoittamiseen, on tässä erittäin tärkeä.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Toiminnan keskeyttäminen - arvonlisäveron vähennys kuluista

Aktiivisena arvonlisäverovelvollisena toimivalla yrittäjällä on oikeus vähentää verot toiminnan keskeyttämisen aikana syntyneistä kuluista. Tärkeintä on, että pykälässä asetetut edellytykset täyttyvät. 86 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 §. Siinä sanotaan, että verovelvollinen voi vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron ostamistaan ​​tavaroista/palveluista, jos hän on ostanut ne liiketoimintaa varten.

Verovelvollisella on oikeus vähentää vero sillä kaudella, jonka aikana verovelvollisuus on syntynyt luovuttajan kanssa, mutta aikaisintaan sinä aikana, jolloin hän on vastaanottanut laskun, tai jommallakummalla seuraavista kahdesta seuraavista. Jos yrittäjä haluaa käyttää tätä oikeuttaan, hän on velvollinen toimittamaan arvonlisäveroilmoituksen lakisääteisten määräaikojen kuluessa. Tällaisella verovelvollisella on myös oikeus palauttaa ylimääräinen vero pankkitilille palautusajan ollessa 180 päivää ilmoituksen tekemisestä. Tämä aika voidaan lyhentää 60 päivään tilanteessa, jossa yrittäjä myy omaa käyttöomaisuuttaan tai kalustoa.

Edellä mainitun ratkaisun lisäksi on toinenkin vaihtoehto: verovelvollinen voi vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron toiminnan keskeyttämisen päätyttyä (toiminta keskeytyy). Sen jälkeen se tekee sen toimittamalla tarkistetun arvonlisäveroilmoituksen, joka kattaa koko liiketoiminnan keskeytysajan.