Pidätetty käsiraha vaikuttaa ALV-selvitykseen

Palveluvero

Veronmaksajat haluavat etujensa turvaamiseksi saada käsirahaa solmiessaan suuria sopimuksia. Sen maksun avulla voit turvata tulevat toimitukset tai palvelut. Mikäli sopimusehtoja ei noudateta, käsiraha säilytetään. Tarkista, mitä seurauksia pidätetyllä arvonlisäveromaksulla on!

Ennakkomaksu - määritelmä

Art. Siviililain 23 päivänä huhtikuuta 1964 annetun lain 394 §:n 1 momentin mukaan, jollei muuta sopimusvarausta tai -tapaa ole, sopimusta tehtäessä annettu ennakkomaksu on merkittävää, että sopimusta laiminlyödessä toinen osapuoli voi ilman lisäaikaa irtisanoa sopimuksen ja pitää käsirahansa, ja jos hän itse on sen antanut, hän voi vaatia kaksinkertaisen summan. Toisaalta mainitun artiklan 2 §:ssä todetaan, että jos sopimus täytetään, käsiraha hyvitetään sen antaneen osapuolen suorituksesta; jos luotto ei ole mahdollista, käsiraha palautetaan. Toisaalta 3 §:n mukaan sopimuksen irtisanoessa käsiraha tulee palauttaa ja velvollisuus maksaa kaksinkertainen summa poistuu. Sama koskee tilannetta, jossa sopimuksen täyttämättä jättäminen johtui olosuhteista, joista kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa tai joista molemmat osapuolet ovat vastuussa. Käsirahalla tarkoitetaan siis tiettyä rahasummaa tai sopimusta tehtäessä annettua tavaraa.

Käsirahan erityinen rooli paljastuu siinä tapauksessa, että sopimus jätetään täyttämättä olosuhteiden vuoksi, joista velallinen on yksin vastuussa. Tässä tapauksessa velkoja voi ilman lisämääräaikaa vetäytyä sopimuksesta ja pitää saamansa ennakkomaksun, ja jos hän on sen itse antanut, hän voi vaatia kaksinkertaisen summan riippumatta siitä, onko hänelle aiheutunut vahinkoa ja missä muodossa. määrä.

Siten pidätetty käsiraha korvaa korvauksen sopimuksen täyttämättä jättämisestä, se toimii lähes korvauspalveluna. On huomattava, että käsirahakohteen säilyttäminen tai sen kaksinkertaisen arvon palauttaminen ei kuitenkaan ole korvaus, vaan se vain suorittaa samaa tehtävää. Edellä mainitun luonteen seurauksena on mahdottomuus vaatia lisäkorvausta siviililain yleisten periaatteiden mukaisesti talletuksen menettämisen ja kaksinkertaisen talletuksen määrän saamisen yhteydessä.

Mikä on arvonlisäveron alaista?

Perustuu artikkeliin. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain, jäljempänä arvonlisäverolaki, 1 momentin 1 momentin mukaan tavara- ja palveluvero on maksullisen tavarantoimituksen ja maksullisen palvelun suorittamisen alaista arvonlisäveron alueella. maa. Art.:ssa ilmaistun yleissäännön mukaan 7 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tavaran luovutuksella tarkoitetaan tavaran omistajan määräämisvallan siirtoa. Perustuu artikkeliin. arvonlisäverolain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen palvelujen suorittamisen kautta. 5 sek. Artiklan 1 alakohdan 1 alakohdalla tarkoitetaan luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai organisaatioyksikölle, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, suoritettua palvelua, joka ei ole 11 artiklan mukainen tavaran luovutus. 7. Edellä oleva verollisen toiminnan jako tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorittamiseen ei kuitenkaan tarkoita, että tiettyjen taloudellisten arvojen siirtoa tai selvitystä kahden eri yksikön välillä voitaisiin pitää palvelujen suorituksena, jos se ei muodostavat tavaroiden luovutuksen. Toisin sanoen, jotta tiettyä palvelua voidaan pitää vastikkeena, palvelun tarjoajan ja vastaanottajan välillä on oltava oikeussuhde ja suoritetusta palvelusta on maksettava korvaus. Toiminta on siis veronalaista vain silloin, kun sitä harjoitetaan velvoitesopimuksen perusteella ja jompaakumpaa liiketoimen osapuolta voidaan pitää tämän toiminnan välittömänä edunsaajana. Samalla saadun maksun ja maksajalle koituvan hyödyn välisen suhteen on oltava riittävän suora ja selkeä, jotta voidaan sanoa, että maksu suoritetaan vastineeksi tästä palvelusta.

Verovelvollisuus - maksu

Art. 19a kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan, jollei 1 momentista muuta johdu. 5 ja 7–11, art. 14 sek. 6, art. 20 ja taide. 21 sek. 1.

Jos siis ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista on saatu maksu kokonaan tai osittain, erityisesti: ennakkomaksu, ennakkomaksu, ennakkomaksu, osamaksu, rakennus- tai asumisosuus ennen osuuskuntaoikeuden perustamista muuhun tarkoitukseen tarkoitettu asunto tai tila, verovelvollisuus syntyy sen maksuhetkellä kuitti saatuun määrään nähden, jollei momentista muuta johdu 5 pykälän 4 momentti (lain 19 a §:n 8 §).

Lainsäätäjä ei sisällyttänyt arvonlisäverolain sisältöön ennakkomaksun tai ennakkomaksun määritelmää. Käyttämällä kohdassa "Pieni puolan kielen sanakirja"(Wydawnictwo Naukowe PWN. Varsova 1994), ennakkomaksu on osa sille maksetusta tai etukäteen maksetusta saatavasta. Tällöin tavaran tulevasta toimituksesta tai palvelun tulevasta suorittamisesta maksetaan ennakkomaksu ennen varsinaista toimitusta tai palvelun suorittamista. Toisaalta ennakkomaksu on osa tavaroiden (tai palvelujen) hinnasta, joka maksetaan saadakseen takuun ostosta (tai palvelun toimittamisesta) tietyn ajan kuluessa.

Edellä esitetyn perusteella tilanteessa, jossa tietystä tavaran toimituksesta tai tietystä palvelusta saatu ennakkomaksu liittyy sen vastaanottavalle yrittäjälle arvonlisäverovelvollisuuden syntymiseen - suhteessa saatuun määrään. Tästä syystä hän näyttää arvonlisäveron tälle tilille niiden tavaroiden (palvelujen) mukaisen verokannan mukaan, joita käsiraha koskee. Ennakkomaksun kuitti velvoittaa myös verovelvollisen laatimaan käsirahaa koskevan laskun. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kätevä käsiraha tilanteessa, jossa kauppaa ei ole suoritettu

Liiketoiminnassa yrittäjät usein vetäytyvät aiemmin solmitusta sopimuksesta. Allekirjoitettu sopimus tavaroiden toimittamisesta ja palvelujen suorittamisesta tulee tappiolliseksi useista syistä. Tällaisessa tilanteessa veronmaksaja pitää itsellään aiemmin peritty käsiraha. Tällaisessa tilanteessa veronmaksajat ihmettelevät, kuinka tällainen taloudellinen tapahtuma dokumentoidaan. Vastaus tähän kysymykseen löytyy Poznańin verokamarin johtajan henkilökohtaisesta tulkinnasta 6. marraskuuta 2015, numero ILP1 / 4512-1-685 / 15-2 / AP:

Hakijalla on epäilyksiä siitä, toimiiko saatu ennakkomaksu hyvityksenä tilanteessa, jossa kauppasopimusta ei ole täytetty, ja näin ollen se, eikö se ole lain säännösten mukaista tavara- ja palveluveroa.

Edellä mainittujen säännösten valossa ei pitäisi herättää epäilyksiä siitä, että ennakkomaksun saaminen kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiä koskevan esisopimuksen solmimisen yhteydessä aiheutti verovelvollisuuden tavara- ja palveluverossa. . Tilanteessa, jossa kauppasopimusta ei ole täytetty, Hakijan pidättämää käsirahaa ei kuitenkaan voida pitää vastikkeena tavaran toimituksesta, vaan eräänlaisena korvauksena mahdollisista vahingoista.

Rahasummien siirtoa ei kanneta tavaroista ja palveluista, koska, kuten edellä todettiin, tietyn toiminnan arvonlisäveron alaisena on oltava suora yhteys tavaroiden luovutuksen ja saadun vastikkeen välillä, siten, että maksetut määrät muodostavat todellisen korvauksen tavaroiden luovutuksesta.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa perityn ennakkomaksun määrä ei ole vastike tavaran toimituksesta, koska toimitus ei tosiasiassa johtunut Ostajan tuottamuksesta.

On huomattava, että jos hakijalle jäi sopimuksen täyttämättä jättämisen seurauksena otetun ennakkomaksun määrä, ennakkomaksu ei vastaa kiinteistön luovutuksesta saatua korvausta, mutta toimii korvauksena. Näin ollen lain säännöksiä ei sovelleta tähän toimintaan”.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verovelvollisen tulee tällaisessa tilanteessa korjata käsirahaan liittyvä aiemmin ilmoittama arvonlisävero. Siksi hänen tulee laatia korjaava lasku.

Tämän vahvistaa Bydgoszczin verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 5. joulukuuta 2012, numero ITPP1 / 443-1074 / 12 / AT:

"Viitaten siis hakemuksessa kuvattuun asiaan, kun Hakijan vastapuoli irtisanoutuu (peruuttaa, ei täytä) tavaroiden tai palveluiden ostosta olosuhteissa, joissa oston johdosta on aiemmin suoritettu ennakkomaksu (käsiraha, ennakkomaksu), On huomattava, että tässä tilanteessa pidätettävä panttisumma tai sakkomaksuna pidätettävä ennakkomaksu ei ole vastike tavaran toimituksesta tai palvelun suorittamisesta, vaan se toimii korvauksena. Tästä seuraa, että kun aikataulun mukainen tavaran toimitus tai palvelun suorittaminen ei tapahdu, Hakijalla on oikeus korjata tilityksensä perityn ja verotetun ennakkomaksun osalta, koska verotetut ennakkomaksut eivät enää ole voimassa heti kun ilmoitetut ehdot täyttyvät (sopimuksen peruuttamisen ehdot), myynti on arvonlisäverollinen. Siksi aiemmin laadittuun laskuun tulee laatia korjauslasku, joka dokumentoi ennakkomaksun vastaanottamisen”.