Ennakkomaksu ja verotulot - mitä kannattaa tietää?

Verkkosivusto

Ennakkomaksu on erittäin suosittu tapa turvata tulevaisuuden liiketoimet talouselämässä. Ennakkomaksu tapahtuu useimmiten yhteistyötä vasta aloittavien tahojen kesken. Ennakkomaksu maksetaan arvokkaisiin tai pitkäaikaisiin liiketoimiin, kuten kiinteistön hankintaan, rakentamiseen, kokoonpanoon tai korjauspalveluun. Se voi myös suojata urakoitsijoita mahdollisilta hinnanmuutoksilta. Seuraavassa artikkelissa selvitetään kysymystä siitä, voiko pidätetty ennakkomaksu olla verotuloa.

Verotulot

Art. 14 sek. Henkilön tuloverosta 26. heinäkuuta 1991 annetun lain 1 § (eli vuoden 2016 Lakilehti, kohta 2032, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "PIT-laki", 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta saatujen tulojen osalta. 10 sek. 1 kohta 3, maksettavat summat, vaikka niitä ei tosiasiallisesti olisi vastaanotettu, pois lukien palautetun tavaran arvo, myönnetyt alennukset ja alennukset. Tavaroita ja palveluja myyvien veronmaksajien osalta tästä myynnistä saatua tuloa pidetään tulona vähennettynä tavaroista ja palveluista maksettavalla verolla.

Hetki, jolloin tulot syntyvät

Art. 14 sek. ALV-lain 1c §:n mukaan tulon syntymispäivä on pääsääntöisesti tavaran luovutus, omistusoikeuden myynti tai palvelun suorittaminen (tai palvelun osittainen suorittaminen) , viimeistään seuraavana päivänä:

  1. laskun laatiminen tai

  2. saamisten maksaminen.

Tulo syntyy siis pääsääntöisesti sinä päivänä, jona tavara luovutetaan, omistusoikeus myydään tai palvelu suoritetaan tai palvelu suoritetaan osittain. Jos lasku on kuitenkin laadittu ennen kyseistä päivämäärää tai erääntynyt summa maksetaan, tulot syntyvät aikaisemmin.

Ennakkomaksu ja tulot

Artiklassa tarkoitettu "saamisten maksamisen" käsite. 14 sek. ALV-lain 1c 2 momenttia ei voida rinnastaa saatuun ennakkomaksuun tai ennakkomaksuun. Perityt maksut tai myyntisaamiset palveluista tai tavaroista, jotka tehdään tai myydään seuraavina raportointikausina, eivät sisälly muuhun kuin maatalousliiketoimintaan. Tämä todetaan Art. 14 sek. PIT-lain 3 1 kohta. Edellä mainitun säännöksen sisältämät määräykset muodostavat siten poikkeuksen yleisestä taloudellisesta toiminnasta saatavan tulon määrittämisen säännöstä, ja sen soveltamisen edellytyksenä on se, että saadut tai erääntyvät määrät ovat ennakkomaksuja (ennakkomaksuja) suoritettavista palveluista. seuraavilta raportointikausilta.

Ennakkomaksun käsite (ennakkomaksu)

"Popular Dictionary of the Polish Language" (toimittanut prof. Bogusław Dunaj, Wilga Publishing House) mukaan ennakkomaksu tarkoittaa tiettyä rahasummaa, joka on osa tavaran tai palvelun hintaa ja joka maksetaan etukäteen, jotta saada takuu oston tai palvelun suorituskyvystä tietyn ajan kuluessa. Ennakkomaksu puolestaan ​​on osa johonkin maksettua tai maksettua rahaa. On kuitenkin huomioitava, että maksun aikaisempi vastaanottaminen (ennen palvelun lopullista suorittamista) ei aina tarkoita ennakkoa tai ennakkomaksua, joka ei tuota tuloa muusta kuin maataloustoiminnasta.

Ennakkomaksu jää urakoitsijalle

Esitelläksemme ongelman esitämme pohdintojamme esimerkin.
Esimerkki 1.

Veronmaksaja omistaa suuren kiinteistön lähellä kaupunkia, jonka hän haluaa myydä. Myynnin tekeminen vaati useita vaiheita. Tuloksena oli mahdollista löytää kiinteistön ostamisesta kiinnostunut henkilö. Kauppaa edelsi tulevan asiakkaan ennakkomaksu. Ennakkomaksun vahvistavassa notaarissa vahvistettiin viimeinen päivä luvatun sopimuksen allekirjoittamiselle. Laki sisälsi varauksen, että siinä tapauksessa, että ostovelvollinen ei ala allekirjoittaa sopimusta edellä mainitussa määräajan kuluessa ennakkomaksu menetetään myyntivelvolliselle korvauksena.

Meidän tapauksessamme, kun ostaja ei osta omaisuutta, ennakkomaksu on korvaus myyjälle. Koska ostaja ei jatkanut kiinteistön ostoa, ennakkomaksusta tuli veronmaksajalle määrätty korvaus.

Säilytetty ennakkomaksu tuloineen

Taiteessa ilmaistun yleisen verotuksen yleisperiaatteen mukaisesti. 9 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan kaikki tulot ovat tuloverotuksen alaisia ​​paitsi 1 §:ssä mainitut. 21, 52, 52a ja 52c sekä tulot, joista veron kantamisesta luovuttiin verolain säännösten mukaisesti.

Tästä syystä kaikki verovelvollisen ansaitsemat tulot ovat tuloverotuksen alaisia, paitsi ne, jotka lainsäätäjä on tyhjentävästi luetellut verovapaiksi tai joiden veron kantamisesta on luovuttu ministerin asetuksella. Rahoittaa.

Art. 10 sek. ALV-lain 1 momentin 9 mukaan muut tulolähteet ovat yksi tulonlähteistä.

Art. 11 sek. 1 yllä lain säännökset - tulot, jollei 11 §:stä muuta johdu. 14-15, art. 17 sek. 1 artiklan 6, 9 ja 10 kohta, joka koskee johdannaisrahoitusvälineistä johtuvien oikeuksien käyttöä, art. 19 ja art. 20 kohta 3, vastaanotetaan tai annetaan verovelvollisen käyttöön kalenterivuonna raha- ja raha-arvot sekä saatujen luontoisetuuksien ja muiden maksuttomien etujen arvo.

Art. 20 kohta 1 artiklassa tarkoitetuista muista lähteistä saatujen tulojen osalta. 10 sek. 1 kohdan 9 alakohta erityisesti: määrät, jotka maksetaan hänen ilmoittamansa avoimen eläkesäätiön jäsenen kuoleman jälkeen henkilölle tai hänen lähiomaiselleen eläkerahastojen järjestämistä ja toimintaa koskevien säännösten mukaisesti sosiaalivakuutusetuudet, elatusapu, stipendit, muut kuin 11 artiklassa mainitut tuet (avustukset). 14 §:ssä tarkoitettuihin tuloihin kuulumattomat lisämaksut, palkinnot ja muut ilmaiset edut. 12-14 ja 17 sekä tulot, joita julkistetut lähteet eivät kata.

On korostettava, että muihin lähteisiin sisältyvä tuloluettelo ei ole suljettu luettelo, koska se sisältää vain esimerkinomaisen viittauksen tähän lähteeseen sisältyvistä tuloista, mistä on osoituksena lainsäätäjän sana "erityisesti". Puhumme siis muista lähteistä saatavista verotuloista aina, kun veronmaksajille on tarjolla kiinteistöetuja. Pidätetty ennakkomaksu on varmasti todellinen etu myyjälle. Sen vuoksi se on katsottava tuloiksi muista lähteistä.

Voiko pidätetty ennakkomaksu hyötyä korvaukseksi myönnetystä verovapaudesta?

Art. 21 sek. 1 piste 3 lit. PI g:n mukaan tuloveroton korvaus saadaan, jos sen suuruus tai sen määräämissäännöt johtuvat suoraan erillisistä laeista tai näiden lakien perusteella annetuista toimeenpanomääräyksistä, lukuun ottamatta tehdyistä sopimuksista johtuvia korvauksia. tai muut sovintoratkaisut kuin tuomioistuinratkaisut.

Pykälässä tarkoitettu tuloverovapautus. 21 sek. 1 piste 3 lit. ALV-lain g kohta koskee siten seuraavia korvauksia;

  • niiden määrä tai määrittelysäännöt, jotka johtuvat suoraan näiden lakien perusteella annettujen erillisten lakien tai toimeenpanomääräysten säännöksistä (tietyjä poikkeuksia lukuun ottamatta),

  • saatu tuomion tai sovinnon perusteella kyseisessä tuomiossa tai sovintoratkaisussa määritettyyn määrään asti.

Näin ollen pidätetty ennakko ei todellakaan voi hyötyä kyseisestä vapautuksesta. Edellä esitetyn vahvistaa Varsovan korkeimman hallinto-oikeuden 18.5.2017 antama tuomio, tiedostoviite. II FSK 1074/15.

"Korkein hallinto-oikeus on myös samaa mieltä Szczecinin osavaltion hallinto-oikeuden johtopäätökset, jotka koskevat 1999/2004 säännön soveltamisen mahdottomuutta. 21 sek. 1 piste 3 lit. g (21. kesäkuuta 2008 alkaen) ja art. 21 sek. 1 piste 28 u.p.d.o.f., koska korvaus liittyi sopimusperusteiseen vastuuseen lähdepaikalla. Korvauksen lähde oli siviilioikeudellinen sopimus, ei erillisten lakien tai määräysten säännökset. Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin myönsi myös osuvasti, että poikkeus Art. 21 sek. 1 piste 28 u.p.d.o.f. ".