Teini-ikäisen työntekijän työllistyminen koulun päättymisen ja täysi-ikäisyyden jälkeen

Palvelus

Nuoren työllistäminen on tulossa yhä suositummaksi, varsinkin lomakaudella. Nuorta töihin palkattaessa on kuitenkin muistettava, että työnantajalla on lisävelvoitteita mm työn asianmukaisen organisoinnin alalla ottaen huomioon erityinen terveydensuojelu tai teoreettisen koulutuksen velvoitteen valvonta. Joskus tulee epätavallisia tilanteita, kuten yhteistyön aloittaminen koulutuksen keskeyttäneen ja täysi-ikäisen työntekijän kanssa. Kuinka edetä tällaisissa tapauksissa - selitämme alla.

Nuoren työllistäminen - perustiedot

Alaikäisten työllistämistä koskevista säännöistä säädetään 26.6.1974 annetun lain - työlaki - 9 §:ssä, jäljempänä "kp".

Nuori on 15-vuotias ja alle 18-vuotias henkilö. Työlain säännösten tiukasti määritellyissä tilanteissa saa työllistää alle 15-vuotiaita, mutta yleensä näitä tapauksia tulee käsitellä poikkeuksina yleissääntöön.

Säännöt sallivat sellaisen nuoren työhön ottamisen, joka on suorittanut vähintään kahdeksan vuoden peruskoulun ja esittää lääkärintodistuksen, jonka mukaan tietyntyyppinen työ ei uhkaa hänen terveyttään. Nuori, jolla ei ole ammattipätevyyttä, voidaan ottaa palvelukseen vain ammatillista koulutusta varten.

Työlain säännökset toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta, sellaisena kuin se on muutettuna 3 §:llä. 195 ja 196 työlain.

Oppisopimuskoulutusta koskevassa työsopimuksessa on mainittava erityisesti:

  • ammatillisen koulutuksen tyyppi (ammatillinen koulutus tai koulutus tietyn työn suorittamiseksi);
  • oppisopimuskoulutuksen kesto ja paikka;
  • teoreettisen koulutuksen tapa;
  • palkan määrä.

Art. Työlain 197 §:n mukaan alaikäinen työntekijä on velvollinen suorittamaan koulutuksen 18 vuoden ikään asti. Tämä velvollisuus koostuu erityisesti koulutuksesta kahdeksanvuotisen peruskoulun alalla, jos hän ei ole valmistunut siitä, sekä koulutuksesta lukiossa tai koulun ulkopuolisissa muodoissa.

Kysymys on edelleen 18 vuotta täyttäneistä työntekijöistä, jotka jatkavat opintojaan tai lopettavat opinnot. Tällaisissa olosuhteissa on viitattava työlain asiaa koskeviin säännöksiin sekä sen perusteella annettuihin toimeenpanomääräyksiin.

Aikuisten työllistäminen nuoria koskevien sääntöjen mukaisesti

Kävi ilmi, että työlain säännökset sallivat - tietyissä laissa määritellyissä tapauksissa - ottaa 18 vuotta täyttäneen henkilön palvelukseen nuorille säädetyin ehdoin.

Henkilö, joka täytti 18 vuotta opiskellessaan 8-vuotisessa peruskoulussa, voidaan ottaa palvelukseen nuorille määrätyin ehdoin sinä kalenterivuonna, jona hän valmistui tästä koulusta (työlain 1911 §).

Nuorten ammatillisesta koulutuksesta ja palkkauksesta 28 päivänä toukokuuta 1996 annetun ministerineuvoston asetuksen, jäljempänä "ministerineuvoston asetus", 13 ja 14 §:n säännökset koskevat kysymystä ammatillisesta jatkokoulutuksesta. koulutusta täysi-ikäisyyden jälkeen.

Henkilöt, jotka ovat saavuttaneet täysi-ikäisyyden ennen oppisopimuskoulutuksensa suorittamista, suorittavat oppisopimuskoulutuksensa nuorille säädetyin edellytyksin (RM-asetuksen 13 §).

Oppisopimuskoulutuksen keskeyttäessä ja sen aloittaessa samassa tai samankaltaisessa ammatissa saman tai toisen työnantajan palveluksessa aikaisemman oppisopimuskoulutuksen aika lasketaan oppisopimuskoulutukseen vaadittavaan aikaan, jos oppisopimustauko ei kestänyt pidempään kuin 12. kuukautta, ja toisen työnantajan koulutuksen yhteydessä - lisäksi ammatin hallinta-asteen tarkastamisen jälkeen (ministerineuvoston asetuksen 14 §:n 1 momentti).

Käytännön oppisopimuskoulutuksesta opintosuoritusten myöntää se työnantaja, joka on palkannut nuoren suorittamaan oppisopimuskoulutuksen, ja teoreettisista aineista - edellisen työnantajan kanssa opiskelujakson aikana suoritetussa laajuudessa - nuoren teoreettisen ammatillisen koulutuksen suorittava taho uudelleen itse oppisopimuskoulutuksen aikana. tai toisessa työnantajassa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Alaikäisen työntekijän aseman menettäminen

Edellä on kuvattu edellä mainitut tapaukset, joissa - poikkeuksena yleissääntöön, jonka mukaan nuori on 15-18-vuotias henkilö - teini-ikäisen työntekijän asema on sallittu 18 vuoden iän täyttymisestä huolimatta.

Työllinen menettää teini-ikäisen työntekijän aseman suoritettuaan oppisopimuskoulutuksen, jota jatkettiin nuorille määritellyin ehdoin 18 vuoden iässä.

Tämä tarkoittaa, että tässä tilanteessa keskeinen kysymys on koulutuksen jatkaminen, myös täysi-ikäisyyden jälkeen.

Jos työntekijä menettää alaikäisen aseman, työnantaja mukauttaa olemassa olevat oppisopimustyötä varten tehdyt sopimukset (sekä määräaikaiset että toistaiseksi voimassa olevat) "tavallisen" työntekijän ehtoihin. Toisin sanoen kaikki viittaukset vain nuorta työntekijää koskeviin ratkaisuihin on poistettava sopimusmääräyksistä. Tämän velvoitteen täyttämiseksi riittää, että työntekijälle toimitetaan liite sopimukseen. Työehtoja koskevia tietoja on myös tarpeen päivittää pykälässä säädetyssä laajuudessa. Työlain 29 § 32 §.

Työehtoja päivitettäessä työnantajan on muistettava myös peruspalkkojen muuttaminen, sillä nuoria työntekijöitä koskevat ministerineuvoston asetuksen 19 ja 20 §:ssä mainitut erityiset palkkasäännökset. Muutoksen jälkeen työntekijän tulee saada palkkaa työn vähimmäispalkkasäännösten mukaisesti (tämä on perusvaihtoehto - työnantaja voi soveltaa edullisempia palkkaehtoja).

Nuorison aseman menettämisen seuraukset

Nuorisostatuksen menettämisen vaikutukset ovat suhteellisen yksiselitteisiä yli 18-vuotiaiden kohdalla (se mainittiin jo osittain edellä).

Palataanpa hetkeksi alaikäisiin työntekijöihin ennen täysi-ikäisyyttä - jo mainitun artiklan mukaisesti. Työlain 197 §:n 1 momentin mukaan alaikäinen työntekijä on velvollinen suorittamaan koulutuksen, kunnes hän täyttää 18 vuotta. Nuoren tämän velvollisuuden laiminlyönti on edellytys hänen kanssaan oppisopimusta varten tehdyn työsopimuksen irtisanomiseksi irtisanomisajalla (työlain 196 §:n 1 momentin mukaan).

Täyteen tulleen ja sen jälkeen koulun (koulutuksen) keskeyttäneen nuoren työllistäminen perustuu työlain yleisiin sääntöihin. Muista, että koulutusvelvollisuus koskee alle 18-vuotiaita. Tämän vuoksi työnantaja ei voi irtisanoa työsopimusta pykälän mukaan. Työlain 196 1 momentin mukaan työntekijälle, joka on lopettanut koulutuksen täysi-ikäiseksi täytettyään. Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen sekä jatkaa työskentelyä yleisesti sovellettavien sääntöjen mukaisesti.