Puolison työllistäminen yrityksessä ja kustannukset

Verkkosivusto

Puolison palkkaaminen yritykseen ei ole laissa kiellettyä. Siitä huolimatta lainsäätäjä on ottanut käyttöön erityisiä säännöksiä niiden selvittämisestä ALV- ja sosiaalivakuutuslain perusteella.

Yritystoimintaa harjoittavat ihmiset käyttävät usein lähiomaistensa apua. Monissa tapauksissa niillä on ns yhteistyötä tekeviä ihmisiä.

Verosäännökset eivät sisällä yhteistyöhön osallistuvien henkilöiden määritelmää. Se sisältyy sosiaalivakuutuslain säännöksiin. Vakuutussäännöissä määriteltiin tarkasti, kuka voisi olla yhteistyössä toimiva henkilö.

Henkilöt, jotka tekevät yhteistyötä muiden kuin maataloustoimintaa harjoittavien henkilöiden ja urakoitsijoiden kanssa, voivat näin ollen olla vain:

  • puoliso,

  • omat lapset, toisen puolison lapset ja adoptoidut lapset,

  • vanhemmat, äitipuoli ja isäpuoli samoin

  • adoptiohenkilöt,

- jos he asuvat heidän kanssaan yhteisessä taloudessa ja tekevät yhteistyötä tämän toiminnan suorittamisessa tai toimeksiannon tai toimeksiannon suorittamisessa (sosiaalivakuutuslain 8 §:n 11 momentti).

Näitä sääntöjä ei sovelleta henkilöihin, joiden kanssa on tehty työsopimus oppisopimuskoulutusta varten.

Jos siis edellä mainitut perheenjäsenet oleskelevat talouden toimijan kanssa yhteisessä taloudessa ja tekevät yhteistyötä tämän toiminnan hoitamisessa, vaikka he tekisivätkin hänen kanssaan työsopimuksen, heitä ei vakuutussäännösten mukaan voida pitää työntekijöinä.

Toisaalta työntekijän vakuutusteknisesti pätevöittämisellä yhteistyössä toimiviin henkilöihin liittyy tiettyjä verooikeudellisia seurauksia, eli se vaikuttaa työnantajan laskemien ja maksamien tuloveron ennakkojen määrään.

Puolison työskentely yrityksessä ja vakuutusmaksut

Toiminnassa avustavan puolison tulee olla rekisteröitynä Kansaneläkelaitokseen (yhteistyössä toimiville henkilöille annettiin vakuutustunnus ZUS 05 11).

Yhteistyössä toimivien henkilöiden, joiden kanssa yrittäjä on tehnyt työsopimuksen, vakuutus määräytyy samoin ehdoin kuin yrittäjän vakuutus. On huomattava, että perheenjäsenten auttaminen ei voi hyötyä ZUS:n edullisista hinnoista.

Yrittäjän maksut vuonna 2016 ovat seuraavat:

  • sosiaaliturvamaksu - 772,96 PLN (sairausrahalla) tai 713,35 PLN (ilman sairausrahaa),

  • sairausvakuutusmaksu - 288,95 PLN,

  • osuus työrahastosta - 59,61 PLN.

Veron ennakkomaksu - puoliso yhteistyökumppanina

Työntekijän verotuksellisen tulon määräytymistapa ja siten ennakkoveron laskennan oikeellisuus liittyy sosiaalivakuutuslakiin. Sen säännösten mukaan tässä tapauksessa työntekijää kohdellaan sosiaaliturvan kannalta yhteistyössä toimivana henkilönä. Jos siis edellä mainitut perheenjäsenet oleskelevat talouden toimijan kanssa yhteisessä taloudessa ja tekevät yhteistyötä tämän toiminnan hoitamisessa, vaikka he tekisivätkin hänen kanssaan työsopimuksen, heitä ei vakuutussäännösten mukaan voida pitää työntekijöinä.

Toisaalta työntekijän vakuutusteknisesti pätevöittämisellä yhteistyössä toimiviin henkilöihin liittyy tiettyjä verooikeudellisia seurauksia, eli se vaikuttaa työnantajan laskemien ja maksamien tuloveron ennakkojen määrään.

Työntekijän tulona pidetään työsuhteesta kuukauden aikana saatua tuloa sosiaalivakuutussäännösten mukaisten eläke-, työkyvyttömyys- ja sairausvakuutusmaksujen vähentämisen jälkeen, jonka maksaja on vähentänyt tietyn kuukauden aikana. osa palkansaajan veronmaksajan varoista. Puolet eläke- ja työkyvyttömyyseläkemaksuista ja koko sairausmaksusta maksaa työntekijä itse.

Tällöin lasketusta ennakkomaksusta vähennetään työpaikan tässä kuussa keräämän sairausvakuutusmaksun määrällä julkisista varoista maksettavia hoitoetuuksia koskevien säännösten mukaisesti. Näin ollen verosäännökset osoittavat, että laskettaessa tuloveron ennakkoa työntekijälle maksetusta palkasta maksaja vähentää tulojaan ja ennakkomaksua niillä maksuilla, jotka työntekijä on velvollinen rahoittamaan omista varoistaan.

Työnantaja ei vähennä hänen tulojaan sosiaaliturvamaksuilla, kun se laskee tuloveron ennakon yhteistyössä toimineelle henkilölle työsopimuksen perusteella maksetusta palkasta. Se ei myöskään vähennä veroennakkoa sairausvakuutusmaksun määrällä. Tämä johtuu siitä, että maksuja ei ole nostettu kyseisen henkilön varoista.

Esimerkki 1.

Mies palkkasi vaimonsa, hänen palkkansa oli 6000 brutto. Tässä tapauksessa ennakkovero lasketaan seuraavasti:

Veropohja on: 5 888,75 PLN (6 000 PLN - 111,25 PLN - työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset kulut)

Tällaisessa tilanteessa tuloveron ennakkomaksu on 1 059,98 PLN (5 888,75 x 18 %) - 46,33 PLN.

Puolison palkkaan liittyvien kulujen kirjaaminen kuluina

Tuloverotuksessa pääperiaatteena on, että verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin voidaan sisällyttää vain ne kustannukset, jotka suoraan tai välillisesti palvelevat yhtiön tulojen hankkimista tai tulonlähteen säilyttämistä tai turvaamista. Tähän sääntöön on poikkeuksia, jotka on lueteltu Art. PIT-lain 23 §. Näin ollen verovelvollisen oman työn arvo, hänen puolisonsa ja alaikäisten lastensa arvo sekä parisuhteessa myös puolisoiden ja parin alaikäisten lasten oman työn arvo eivät voi olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.

Perheenjäsenelle maksettu palkka ei siis ole verotuksessa vähennyskelpoista kulua.

Sisältää ZUS-osuudet yhteistyössä toimivalle henkilölle kuluina

Veronmaksaja-yrittäjä maksaa yhteistyöhön osallistuvan henkilön puolesta sosiaaliturvamaksut, ja siksi hänellä on oikeus vähentää sosiaaliturvamaksut (tuloista) ja sairausvakuutus (verosta), kun taas työrahastomaksut voidaan sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. heidän maksustaan.

Yrittäjä vähentää tuloverosta yhteistyössä toimivan henkilön sairausvakuutusmaksun (7,75 % maksun laskentaperusteesta).