Hallituksen jäsenen työsuhde työsuhteeseen - edut ja haitat

Palvelus

Hallituksen jäsenelle voidaan maksaa palkkiota mm työsopimuksen, erityistehtäväsopimuksen tai yhtiön toimielimeen osallistumisesta palkkion myöntämistä koskevan päätöksen perusteella. Päätöstä johtokunnan jäsenen palkkion maksutavasta tulee edeltää yksityiskohtainen selvitys käytettävissä olevista ratkaisuista hallituksen jäsenen ja yhtiön itsensä tilanteen mukaan. Tässä artikkelissa käsitellään johtokunnan jäsenen työsuhdetta työsuhteeseen.

Hallituksen jäsen ja työsopimus

Johtokunnan jäsenen tehtävän hoitaminen voi perustua yksinomaan tietyn henkilön hallitukseen nimittämisestä syntyvään organisaatiosuhteeseen. Johtokuntaan nimittäminen ei tarkoita automaattisesti työ-, johto- tai toimeksianto- tai tehtäväsopimuksen syntymistä, mutta tällaisen lisävelvoitesuhteen muodostaminen on kuitenkin sallittua. Art. 203 sek. 1 kaupallisia yhtiöitä koskevan lain
”Hallituksen jäsen voidaan milloin tahansa erottaa osakkeenomistajien päätöksellä. Tämä ei estä häneltä mitään työsuhteesta tai muusta hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen liittyvästä oikeussuhteesta johtuvia vaatimuksia." Osakeyhtiön hallituksen jäsen Yhtiössä suoritetuista tehtävistä voidaan palkita työsopimuksen mukaisesti, mutta on otettava huomioon, että tämäntyyppinen sopimus voidaan tehdä vain, jos työsuhteeseen liittyy rakenteellisia elementtejä.

Esimerkki tilanteesta, jossa työsopimuksen tekeminen hallituksen jäsenen kanssa tulee mahdottomaksi, on osakeyhtiön ja sen ainoan yhtiömiehen ja samalla ainoan hallituksen jäsenen välinen työsuhde. Tämä johtuu siitä, että työntekijän alistamista työnantajalle ei ole, mikä on vahvistettu Korkeimman oikeuden 7.4.2010 antamassa tuomiossa, tiedostoviite. Act II UK 357/09:
"[...] liittyy siihen, että sama luonnollinen henkilö on samanaikaisesti useissa eri tehtävissä, mukaan lukien erityisesti ainoan osakkeenomistajan rooli (ainoa osakkeenomistaja), joka käyttää kaikkia yhtiökokoukselle annettuja valtuuksia, yksihenkinen johtokunta ja yhtiön työntekijä, jonka tehtävät voivat olla päällekkäisiä yhtiön hallitukseen kuuluvien tehtävien kanssa. Näissä olosuhteissa, kun yhtiön hallituksen työskentely on sisällytettävä työntekijän tehtäviin, työsuhteen solmimismahdollisuus tulee kyseenalaiseksi, koska kyseessä olisi vain "työsopimuksen" solmimisen seurauksena syntynyt työsuhde. mutta vailla tämän tyyppisen suhteen edellyttämiä olennaisia ​​rakenteellisia elementtejä, erityisesti siitä puuttuisi työntekijän alaisuudessa työntekoprosessissa.

Työsopimuksen tekemistä hallituksen jäsenen kanssa ei ole erikseen määritelty kauppayhtiölaissa, joten kaikkien siihen liittyvien asioiden ratkaisemiseksi tulee viitata työlakiin. Art. 22 sek. Työlain 1 §:n mukaan työntekijä sitoutuu työsuhteen solmimalla tekemään työnantajalle ja hänen johtamansa työnantajan määräämässä paikassa ja määräajassa tietyntyyppistä työtä. Toisaalta työnantaja on velvollinen palkkaamaan työntekijän tiettyä korvausta vastaan. Työsopimuksen hallituksen jäsenen kanssa tekee hallintoneuvosto tai tätä tarkoitusta varten nimetty asiamies.

Johtokunnan jäsenen työsopimus - onko tällainen ratkaisu kannattava?

Työsopimuksen tekemiseen liittyy suhteellisen korkeita työsuhteen kustannuksia, mutta sillä on myös useita työsuhteen solmimisesta johtuvia etuja, kuten esimerkiksi palkallinen loma, sairaus- tai äitiyspäiväraha, joka maksetaan sairauden sattuessa ja äitiys. Näin ollen työsuhde johtokunnan jäseneen tarjoaa hänelle sosiaalisen suojan sekä pysyvän, yhtiön tuloista riippumattoman toimeentulon lähteen. Työsuhteessa olevalla hallituksen jäsenellä on samat oikeudet ja suoja kuin kenellä tahansa muullakin tietyn yhtiön työntekijällä. Johtokunnan jäsenen kanssa työsuhteen solmimisen etuna on myös se, että hänelle työsopimuksen perusteella maksetut palkkiot ovat yhtiössä verotuksessa vähennyskelpoisia.

Johtokunnan jäsenen työsuhde työsuhteeseen - tulovero ja sosiaaliturva

Johtokunnan jäsenen työsuhteeseen astuminen edellyttää, että hänestä on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle. Tämä henkilö on pakollisesti kaikkien ZUS-vakuutusten alainen työntekijänä. Lisäksi palkkio työsopimuksen tekemisestä hallituksen jäsenen kanssa on tuloa työsuhteesta §:n mukaisesti. 12 sek. PIT-lain 1 §.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhtiön hallituksen jäsenen palkkion määrä

Teoriassa on vapaus määrätä johtokunnan jäsenen palkkion suuruus, mutta kannattaa pitää mielessä, että liian korkea palkka voidaan katsoa sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteiden vastaiseksi. 21. heinäkuuta 2009 annetussa tuomiossa tiedostoviite. II PK 21/09, ehdotettiin, että:
”[…] Tässä asiassa ratkaisevien tuomioistuinten ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännön osoittamat sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteet, joiden pitäisi rajoittaa esimiesten liiallisia ansioita, pätevät myös yksityisellä sektorilla. Monet tämän alan yritykset ovat pienten osakkeenomistajien omistamia, mikä tekee niistä julkisia toisessa mielessä, ja toisaalta luo mahdollisuuden tällaisia ​​yrityksiä hallinnoivien johtajien väärinkäyttää valtaa sijoittajien etujen ja siten myös yritysten etujen kustannuksella. yritys ".

Oikeuskäytännön mukaan oikeudenmukainen palkkio on työntekoa vastaava, asianmukainen, riittävä, oikeudenmukainen, oikeudenmukainen ja kohtuullinen palkka. Johtokunnan jäsenen riittämättömästä palkitsemisesta voi valittaa Kansaneläkelaitos itse, sillä palkan suuruus on sairausvakuutusetuuksien (sairaus- ja äitiysetuuksien) maksamisen peruste.

Perustuslakituomioistuimen (tuomio 29.11.2017, tiedostoviite P 9/15) mielestä vakuutusmaksujen määrään vaikuttavan sopimusperusteisen korvauksen määrä olisi perustuslain valossa todennäköisesti tarkistettava. johtuen vakuutussuhteen edellä mainitusta julkisoikeudellisesta luonteesta.

Esimerkki 1.

Johtokuntaan kuuluvan ja työsuhteessa olevan Leokadian palkkaa on korotettu 3 000 zlotysta 10 000 zlotiin muuttamatta hänen tehtäviensä laajuutta. 4 kuukautta palkanmuutoksen jälkeen rouva Leokadia synnytti lapsen. Välittömästi ennen äitiyslomaa korotettu palkankorotus vaikutti merkittävästi äitiysrahan määrään, joten Kansaneläkelaitos voi kyseenalaistaa sen määrän vahvistaen päätöksellä, että maksujen laskennan perusteena on sen suuruinen korvaus. 5 000 PLN.

Hallituksen jäsenen kanssa tehdyllä työsopimuksella on sekä etuja että haittoja. Työntekijän etujen suojaamisen kannalta työsuhde on taloudellisesti ja sosiaalisesti turvallinen työskentelymuoto. Toisaalta johtokunnan jäsenellä työntekijänä ei ole niin paljon vapautta ja autonomiaa kuin esimerkiksi johtosopimusta solmittaessa. Johtokunnan jäsenen palkitsemistapa ja suuruus tulee analysoida yksityiskohtaisesti ottaen huomioon yhtiössä suoritettavien tehtävien laajuus, yrityksen luonne, työaika, taloudellinen tilanne sekä monet muut yksilölliset näkökohdat.