Ulkomaalaisten työllistäminen Puolassa - kannattaa tietää

Palvelus

Puola on viime vuosina tehnyt merkittävän taloudellisen harppauksen, minkä vuoksi ulkomaalaiset ovat yhä halukkaampia tulemaan maahamme paitsi matkailun, myös voiton vuoksi. Merkittävä talouskehitys on tehnyt meistä kiinnostavan paikan sekä heikomman taloustason maiden asukkaille että ns. Läntiset maat. Riippumatta siitä, päättääkö työnantaja palkata ulkomaalaisen työntekijän asiantuntijatehtävään vai yksinkertaiseen fyysiseen työhön, hän on kaikissa näissä tapauksissa velvollinen tekemään niin lain kirjaimen mukaisesti. Miltä ulkomaalaisten työllistäminen Puolassa sitten näyttää? Kuka voi palkata ulkomaalaisia ​​työntekijöitä? Mitä muodollisuuksia ulkomaalaisen on täytettävä hakeakseen työpaikkaa? Vastaamme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Pääasiallinen säädös, joka säätelee ulkomaalaisten työn vastaanottamista ja suorittamista Puolan tasavallan alueella, on laki työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista (jäljempänä työllistymisen edistämislaki). 5.7.2019 sitä muutettiin ja mukautettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/36 / EU, annettu 26.2.2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun ehdoista työskentelyä varten. kausityöntekijä. Toteutettujen muutosten päätarkoituksena oli vastustaa tähän mennessä tapahtuneita väärinkäytöksiä - lähinnä työntekijöiden laitonta työllistämistä (ns. laitonta työtä), taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton tehokkaampaa hallintaa ja ulkomaalaisten työllistämisen tasoa. Lisäksi muutoksella yksinkertaistettiin ja hieman epämuodollistettiin nykyisiä rajoittavia työlupia koskevia säännöksiä ja otettiin käyttöön uudenlainen työlupa kausityötä varten.

Kuka voi palkata ulkomaalaisia ​​Puolassa?

Ulkomaalaisia ​​työllistävien tahojen joukko on erittäin laaja. Työllistymistä edistävässä laissa säädetään, että ulkomaalaisia ​​voivat työllistää luonnolliset henkilöt, elinkeinoelämää harjoittavat henkilöt, yhtiömuodossa toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset. Edellytyksenä on, että työnantajan kotipaikka on Puolan tasavallan alueella. Pelkästään sääntömääräinen kotipaikka Puolassa ei tietenkään ole ainoa vaatimus, sillä työnantajalle laissa asetetaan erilaisia ​​vaatimuksia tarjottavan työn tyypistä, kansalaisuudesta, sosiaalisesta, ammatillisesta tai jopa perhetilanteesta riippuen. .

Samalla on muistettava, että kaikki työssäkäyvät ulkomaalaiset eivät ole työllistämislain alaisia. Kansalaisten työllisyystilanne:

 • Euroopan unionin jäsenvaltiot;

 • Euroopan talousalue - EU:n jäsenvaltioiden lisäksi näitä ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein;

 • Sveitsi;

 • maa, joka voi harjoittaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti,

tilanne on samanlainen kuin puolalaisten tilanne, joten työnantajat voivat palkata ulkomaalaisia ​​edellä mainituista maista samoin ehdoin kuin Puolan tasavallan kansalaisia. Työllistymisen edistämislain mukaan työntekijänä tulee olla henkilö, joka työskentelee sekä työsopimuksen että ns. siviilioikeudelliset sopimukset, mm. työsopimuksia tai toimeksiantosopimuksia. Tämän mukaisesti työnantaja voi tehdä työntekijän kanssa seuraavanlaisia ​​sopimuksia:

 • koeajan työsopimus (mukaan lukien korvaava sopimus);

 • määräaikainen työsopimus;

 • toistaiseksi voimassa oleva työsopimus;

 • toimeksiantosopimus;

 • sopimus tiettyä työtä varten;

 • kotityösopimus;

 • sopimus tuesta sadonkorjuun kanssa.

On muistettava, että vain yli 18-vuotiaat voivat työskennellä Puolassa. 15–18-vuotiaiden osalta tulee soveltaa alaikäisten työllistämisestä annetun lain säännöksiä.

Kuka voi työskennellä Puolan tasavallan alueella?

Ulkomaalaisten piiriä, jotka voivat työskennellä Puolassa, on säännelty Art. 87 sek. Työllistymisen edistämislain 1 §. Tämä säännös on suljettu luettelo, mikä tarkoittaa, että ulkomaalaisen on täytettävä vähintään yksi siellä luetelluista ehdoista voidakseen hakea työtä Puolassa. Vastuuviranomaisen päätös ei saa olla harkinnanvarainen, ja jos työnhakija ei täytä jotakin kyseisessä säännöksessä asetettua ehtoa, hallintoviranomainen on velvollinen antamaan kielteisen päätöksen.

Jotta ulkomaalainen voi tehdä työtä Puolan tasavallan alueella, hänen on muun muassa:

 • heillä on Puolan tasavallassa myönnetty pakolaisasema;

 • saada toissijaista suojelua Puolan tasavallassa;

 • heillä on pysyvä oleskelulupa Puolan tasavallassa;

 • heillä on oleskelulupa Euroopan unionin pitkään oleskelleelle Puolan tasavallassa;

 • saada oleskelulupa humanitaarisista syistä;

 • heillä on lupa sallitulle oleskelulle Puolan tasavallassa;

 • tilapäistä suojelua Puolan tasavallassa.

Ulkomaalaisten työllistäminen ja työlupa

Työ Puolan alueella vaatii pääsääntöisesti luvan. Tärkeää on myös se, että työllistämislaki edellyttää työnantajalta ennakkomenettelyä työntekijöiden löytämiseksi paikallisilta työttömyysmarkkinoilta (poikkeuksiakin on, mutta niistä lisää alla).

Ulkomaalaiselle työluvan myöntämistä koskevat säännöt sisältyvät lakiin työllistymisen edistämisestä sekä perhe-, työ- ja sosiaaliministerin määräyksestä 7.12.2017 työluvan myöntämisestä ulkomaalaiselle ja ilmoituksen merkitsemisestä työn uskominen ulkomaalaiselle arkistointiilmoituksissa (jäljempänä asetus).

Edellä mainittujen lakien mukaan työlupa vaaditaan, kun ulkomaalainen:

 • tekee työtä Puolan tasavallan alueella sellaisen työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jonka kotipaikka tai asuinpaikka tai sivuliike, tehdas tai muu järjestäytyneen toiminnan muoto sijaitsee Puolan tasavallan alueella - tämä on niin kutsuttu tyypin A lupa;

 • tekee työtä, joka koostuu yrittäjärekisteriin merkityn oikeushenkilön hallituksessa tai pääomayhtiönä olemisesta kommandiittiyhtiön tai kommandiittiyhtiön asioiden järjestämisessä tai hoitamisessa vastuunalaisena yhtiömiehenä, tai valtakirjan myöntämisen yhteydessä seuraavien 12 kuukauden aikana yhteensä yli 6 kuukaudeksi - tyypin B lupa;

 • tekee työtä ulkomaiselle työnantajalle ja on siirretty työskentelemään Puolassa yli 30 päiväksi kalenterivuodessa ulkomaisen yksikön tai ulkomaiseen työnantajaan liittyvän yhteisön sivuliikkeeseen tai tehtaaseen - tyyppi C -lupa;

 • tekee työtä ulkomaiselle työnantajalle ilman sivuliikettä, toimipaikkaa tai muuta järjestäytyneen toiminnan muotoa Puolan tasavallan alueella ja on delegoitu Puolan tasavallan alueelle tilapäisen ja satunnaisen palvelun tarjoamiseksi - D-tyypin lupa;

 • tekee työtä ulkomaiselle työnantajalle ja on lähetetty Puolan alueelle yli 30 päiväksi seuraavien 6 kuukauden aikana muuhun kuin yllä mainittuun tarkoitukseen - tyypin E lupa;

 • tekee työtä Puolan tasavallan alueella ns kausityö eli enintään 9 kuukautta kalenterivuodessa tehty työ toimialoilla: maatalous, puutarhanhoito, matkailu, osana kausiluonteiseksi tunnustettua toimintaa - tyyppi S-lupa.

Lue lisää työntekijöiden palkkaamisesta:
Työntekijän palkkaamisen kokonaiskustannukset - sinun on tiedettävä se!
Eläkkeensaajan työsuhde ja sosiaaliturvamaksut
Opiskelijan työllistäminen toimeksiantosopimuksella

Lupien myöntämismenettely

On erittäin tärkeää, että työnantajan on käynnistettävä työnantajan työluvan myöntämismenettely ennen ulkomaalaisen saapumista Puolaan esimerkiksi viisumin perusteella.

Työnantaja hakee A-, B-, C-, D-, E-työlupaa paikalliselta voivodilta ja kausityölupatyyppiä S paikalliselta päivystävältä starostilta.Toisena oikeusasteena (valituselimenä) työlupaasioissa on työasioista vastaava ministeri ja määräaikaisten oleskelu- ja työlupien osalta ulkomaalaisviraston päällikkö.

Ulkomaalaisten työllistämistä koskevien lupien myöntäminen tapahtuu hallinnollisten päätösten antamismenettelyssä. Työnantajan, joka aikoo tilata ulkomaalaisen työntekoon, on toimitettava toimivaltaisen viraston hallintotoimistoon kirjallinen hakemus vaadittujen alkuperäisten asiakirjojen kanssa. Hakemus tulee jättää viimeistään 30 päivää ennen suunniteltua työsuhteen alkamispäivää.

Luvan myöntämisen ehtona on, että työnantaja saa starosteelta tiedon kyvyttömyydestä täyttää työnantajan henkilöstötarpeita työttömien ja työnhakijoiden rekisterien perusteella tai työnantajalle järjestetyn rekrytoinnin negatiivisesta tuloksesta.

Työlupa myönnetään määräajaksi, joka ei saa olla pidempi kuin 3 vuotta. Se voidaan uusia. Jos ulkomaalainen kuitenkin toimii yli 25 henkilöä työllistävän oikeushenkilön hallituksessa, viranomainen voi myöntää työluvan enintään viideksi vuodeksi. Lupa myönnetään aina tietylle taholle, joka työllistää tietyn ulkomaalaisen. Siinä määritellään myös yksityiskohtaisesti työn tyyppi, työpaikka ja tietty asema. On syytä muistaa, että jos työnantaja liittää hakemukseen vieraalla kielellä asiakirjoja, hän on velvollinen toimittamaan niistä myös valantehdyn kääntäjän laatiman puolankielisen käännöksen. Poikkeuksena ovat työntekijän henkilöllisyyden vahvistavat asiakirjat ja matkustusasiakirjat.

Yksinkertaistettu menettely

Yksinkertaistettu menettely, joka tunnetaan myös nimellä ilmoitusmenettely, koskee ulkomaalaisten ryhmää, joka ammattinsa vuoksi ei ole ennakkotyönhakumenettelyn kohteena paikallisen työttömän ryhmän keskuudessa. Kyse on pääasiassa:

 • diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen ja kansainvälisten järjestöjen henkilöstön perheenjäsenet, mukaan lukien heidän yksityiset kotitaloushenkilönsä;

 • Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen nojalla perustettujen elinten antamien säädösten perusteella;

 • ulkomaalaiset, joilla on lupa edustaa ulkomaista yrittäjää hänen Puolan tasavallan alueella sijaitsevassa sivuliikkeessä tai edustustossaan;

 • Armenian tasavallan, Valko-Venäjän tasavallan, Georgian tasavallan, Moldovan tasavallan, Venäjän federaation tai Ukrainan kansalaiset, jotka tekevät hoitotyötä;

 • ulkomaalainen, joka työlupahakemuksen jättämistä välittömästi edeltävänä aikana työskenteli vähintään 3 kuukautta saman työnantajan palveluksessa ja samassa asemassa;

 • lääkärit ja hammaslääkärit koulutuksessa tai erikoistumisohjelmassa.

Lisäksi Armenian tasavallan, Valko-Venäjän tasavallan, Georgian tasavallan, Moldovan tasavallan, Venäjän federaation tai Ukrainan kansalaisille, siltä osin kuin se ei kuulu kausityölupaa koskevien määräysten soveltamisalaan, ajaksi, joka ei ole voimassa yli 6 kuukautta seuraavien 12 kuukauden aikana, työlupaa ei vaadita, jos piirin työvoimatoimisto on ennen ulkomaalaisen työn aloittamista tehnyt ilmoituksen ulkomaalaisen työnteon uskomisesta ilmoitusrekisteriin ja työ suoritetaan tässä vakuutuksessa määritellyissä olosuhteissa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ulkomaalaisten työllistäminen - yhteenveto

Ulkomaalaisten työllistämistä koskevaan lakiin tehdyt muutokset ovat yksinkertaistaneet tätä menettelyä merkittävästi. Periaatteessa mikä tahansa liiketoimintaa harjoittava taho voi ulkoistaa työn ulkomaalaisille. Lisäksi Euroopan yhteisön maiden kansalaisia ​​kohdellaan samalla tavalla kuin Puolan kansalaisia, joten tämän potentiaalisten työntekijöiden ryhmän ei tarvitse hankkia työlupaa.

Muiden ulkomaalaisten ryhmien osalta asia on monimutkaisempi - se vaatii toimivaltaisen starosten tai voivodin työluvan, mutta joissain tapauksissa sitä on myös yksinkertaistettu. Suuri helpotus on työntekijöiden palkkaaminen kausityöhön, joka ei enää edellytä ns. työmarkkinatesti.

Näyttää siltä, ​​että Puolan työmarkkinat ovat yhä avoimempia ulkomaalaisille sekä aloilla, jotka vaativat työntekijöiltä erikoisosaamista, esimerkiksi lääkäreiltä, ​​että aloilla, joilla pääasiallinen liikkeellepaneva voima on ruumiillinen työntekijä, kuten kausityö.