Ulkomaalaisten työllistäminen ja PIT

Palvelus

Ulkomaalaisia ​​työllistävälle yrittäjälle tuloverolaki asetti useita maksajan tehtävien hoitamiseen liittyviä velvoitteita. Tällä hetkellä ulkomaisen työvoiman käyttö on yleistymässä Puolan markkinoilla, joten näyttää tarpeelliselta selvittää ulkomaalaisten työllistämistä verolainsäädännön valossa.

Ulkomaalaisten verovelvollisuus

Ensinnäkin tulee käsitellä kysymystä ulkomaalaisten verotuksellisesta asuinpaikasta. Tämän avulla voidaan määrittää, onko tietyllä ulkomaalaisella rajoittamaton vai rajoitettu verovelvollisuus Puolassa. Tuloverolain säännösten mukaan Puolan tasavallan alueella asuvat henkilöt ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan ​​riippumatta heidän tulolähteensä sijainnista. Tätä kutsutaan rajoittamaton verovelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että kaikki veronmaksajien tulot asetetaan veron selvitysvelvollisuuden piiriin – riippumatta siitä, missä ne on tosiasiallisesti saatu. Toisaalta luonnolliset henkilöt, joilla ei ole asuinpaikkaa Puolan tasavallan alueella, ovat verovelvollisia vain Puolan tasavallan alueella saaduista tuloista. Tällainen tilanne on määritelty asetuksissa rajoitetuksi verovelvolliseksi.

Art. 3 sek. Tuloverolain 1a, luonnollinen henkilö, joka:

  1. sillä on henkilökohtaisten tai taloudellisten etujen keskus (elintärkeiden etujen keskus) Puolan tasavallan alueella, tai

  2. oleskelee Puolan tasavallan alueella yli 183 päivää verovuoden aikana.

Puolan tasavallan alueella ansaitut tulot katsotaan muun muassa: tulot Puolan tasavallan alueella liikesuhteen, työsuhteen, kotitehtävien ja työsuhteen perusteella tehdystä työstä palkanmaksupaikasta riippumatta, henkilökohtaisesti Puolan tasavallan alueella tehdystä toiminnasta tai Puolan tasavallan alueella harjoitettavaa liiketoimintaa.

Henkilökohtaisen tuloveron rajoitetun verovelvollisuuden soveltamisala koskee niitä henkilöitä, jotka eivät asu Puolassa ja ovat saaneet tuloja Puolan tasavallan alueella, vaikka varsinainen maksu olisi suoritettu ulkomailla.

Kuten edellä esitetystä ilmenee, kansalaisuuskysymys ei ole ensisijainen merkitys verotuksellisen kotipaikan määrittämisessä. Ensinnäkin huomioidaan tietyn henkilön asuinpaikka.

Esimerkki 1.

Saksan kansalainen muutti pysyvästi Puolaan vuonna 2017 ja aloitti työt toimeksiantosopimuksen nojalla. Ulkomaalainen asuu vakituisesti Puolassa, joten hän on Puolan asukas. Tästä syystä puolalaisen työnantajan, joka on maksaja, tulee periä hänen toimeksiantosopimuksen perusteella saamistaan ​​tuloista kuukausittaiset tuloveroennakot, jotka lasketaan samojen sääntöjen mukaan kuin puolalaiselle työntekijälle. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan PIT-37 veroilmoituksen toimivaltaiselle verovirastolle 30.4.2018 mennessä ja esittämään Puolassa ja ulkomailla saadut tulot. Jos Saksan kansalaisella ei ole asuinpaikkaa Puolassa, hänen toimeksiantosopimuksesta saatuja tulojaan verotettaisiin kiinteämääräisenä verona. Tällaisessa tilanteessa työnantajan olisi toimitettava IFT-1R asianomaiselle verovirastolle.

Ulkomaalaisten verovelvollisuudet ja työllistäminen

Jos puolalainen työnantaja työllistää ulkomaalaisia, hän on velvollinen laskemaan ja maksamaan tuloveron ennakkomaksun maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Toinen työnantajan velvollisuus on toimittaa PIT-8AR- tai PIT-4R-ilmoitus toimivaltaiselle verovirastolle seuraavan verovuoden tammikuun loppuun mennessä. Työnantaja toimittaa seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuositiedot tuloista ja ennakkomaksuista PIT-11 ja toimittaa sen ulkomailla asuvalle ja ulkomailla asuvalle verovirastolle.

Ulkomaalaiseen sovelletaan samoja selvityssääntöjä kuin puolalaiseen veronmaksajaan maksajan velvollisuuksien osalta. Kun kyseessä ovat ulkomaalaiset, jotka työskentelevät siviilioikeudellisissa muodoissa, kiinteämääräisiä veromääriä ei esitetä vuosiasiakirjoissa. Tässä tapauksessa heitä työllistävillä yrityksillä on kuitenkin vielä yksi velvollisuus - heidän tulee toimittaa IFT-1-lomake. Nämä tiedot luovutetaan ulkomaalaisille ja verovirastoille, joiden avulla ulkomaalaisten verotusta koskevissa asioissa toimivaltaisten verovirastojen päälliköt suorittavat tehtävänsä verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja jos maksaja lakkaa harjoittaa liiketoimintaa ennen verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppua. , maksajan on toimitettava tiedot toiminnan lopettamispäivään mennessä.

Lisäksi säännökset osoittavat, että maksaja on ulkomaalaisen kirjallisesta pyynnöstä velvollinen laatimaan ja lähettämään verovelvolliselle ja ulkomaalaisten verotuksesta vastaavan veroviraston päällikön johtamalle verotoimistolle henkilökohtaiset IFT-1-tiedot 14 päivää hakemuksen jättämispäivästä.

Seuraavan vuoden huhtikuun loppuun asti ulkomailla asuva työsopimustulo on kirjattava PIT-37-lomakkeella. Ulkomailla asuvalla on rajoitettu verovelvollisuus, mikä tarkoittaa, että hän kirjaa veroilmoitukseensa vain Puolassa ansaitun tulon.