Tekijänoikeuskustannusten soveltaminen arkkitehdin toiminnassa – onko mahdollista?

Verkkosivusto

50 %:n verovähennyskelpoisista kustannuksista soveltaminen on tekijöiden ja esittäjien etuoikeus, kun he käsittelevät tekijänoikeuksia. Monet yritystä pyörittävät arkkitehdit kysyvät itseltään, voivatko he hyödyntää luomiensa teosten omistusoikeuksien siirtymisen aiheuttamia kohonneita verovähennyskelpoisia kustannuksia. Tässä artikkelissa selitämme tekijänoikeuskustannusten soveltamisen arkkitehdin toimintaan!

Omistusoikeudet

Oikeus soveltaa kiinteämääräisiä verovähennyskelpoisia kuluja 50 % kuuluu tekijöille tekijänoikeuden käytön vuoksi, taiteilijoille esittäjille lähioikeuksien käytön johdosta tai näiden oikeuksien luovuttamisesta. Tekijänoikeussääntely antaa tekijälle mahdollisuuden tehdä sopimuksia, joiden tarkoituksena on tekijänoikeuksien siirto. Näin tekijä siirtää ostajalle taloudelliset tekijänoikeudet luomaansa teokseen.

Art. 1 sek. Tekijän- ja lähioikeuksista annetun lain 1 §
"Tekijänoikeuden kohde on mikä tahansa yksilöllisen luovan toiminnan ilmentymä, joka on toteutettu missä tahansa muodossa, riippumatta arvosta, tarkoituksesta ja ilmaisutavasta (teos)."

Seuraavat teokset voivat olla tekijänoikeuden alaisia:

 • ilmaistuna sanoilla, matemaattisilla symboleilla, graafisilla merkeillä (kirjalliset, journalistiset, tieteelliset, kartografiset ja tietokoneohjelmat);
 • muovi;
 • valokuvaus;
 • viulun valmistus;
 • teollinen muotoilu;
 • arkkitehtuuri-, arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelu sekä kaupunkisuunnittelu;
 • musiikillinen ja verbaal-musikaalinen;
 • näyttämö, näyttämö ja musiikki, koreografinen ja pantomiimi;
 • audiovisuaalinen (mukaan lukien elokuva).

On hyvä tietää, että Kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö on valtuutettu päättämään siitä, voidaanko tietty teos luokitella tekijänoikeuden tai lähioikeuksien alaisena, mistä veroviranomaiset eivät voi päättää.

Voiko arkkitehti soveltaa 50 % verovähennyskelpoisia kuluja?

Vuodesta 2018 alkaen henkilöverolakiin ja yhteisöverolakiin tehtiin muutoksia, joilla luonnoksen perustelujen mukaan pyrittiin organisoimaan ja lisäämään uusia alueita, joille verovelvolliset voivat käyttää 50 % verovähennyskelpoisista kuluista. tulot.

Tuolloin muutetun art. 22 sek. ALV-lain 9b pykälän mukaan 50 % verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista oikeutettuihin ammatteihin kuuluvat mm. arkkitehdit. Säännös kiinteämääräisistä verovähennyskelpoisista kuluista 50 % koskee tuloja, jotka saadaan "luovasta toiminnasta arkkitehtuurin, sisustussuunnittelun, maisema-arkkitehtuurin, rakennustekniikan, kaupunkisuunnittelun, kirjallisuuden, kuvataiteen, teollisen muotoilun, musiikin alalla , valokuvaus, ääniluovuus. ja audiovisuaaliset, tietokoneohjelmat, tietokonepelit, teatteri, pukusuunnittelu, lavastus, ohjaus, koreografia, taiteellinen viulun valmistus, kansantaide ja journalismi."

Säännöstöihin tehtyjen muutosten myötä tekijänoikeuskustannukset nousivat, eli niitä voidaan soveltaa 85 528 zlotyin asti, eikä kuten ennen - 42 764 zlotya.

Tekijänoikeuskustannusten soveltaminen arkkitehdin toiminnassa

Omaa yritystä pyörittävien arkkitehtien keskuudessa herää monia epäilyksiä mahdollisuudesta soveltaa kiinteämääräistä 50 prosentin verovähennyskuluja. Valitettavasti tämän alan määräykset on rakennettu siten, että ne eivät anna yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen. Lisäksi veroviranomaiset ovat viime vuosina esittäneet toisensa poissulkevia kantoja tässä asiassa, nimittäin:

 1. Liiketoimintaa harjoittavan arkkitehdin on sovittava tekijänoikeuksien siirtosopimukset osana maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa.
 2. Arkkitehdin tekijänoikeuksien siirtosopimukset luokitellaan omistusoikeustuloiksi.

Edellä mainittuja tuloja laskettaessa liiketoiminnasta saaduiksi tuloiksi tulee noudattaa yleisiä selvityssääntöjä, joten niitä on mahdollista vähentää todellisilla kuluilla, kuten esimerkiksi ohjelmistojen, laitteistojen hankinta, toimistovuokrat, jne. selvitysmuoto, eli yleisin ehdoin veroasteikon mukaan tai tasaverolla.

Hyödyntämällä etua käyttää 50 % verovähennyskelpoisista kustannuksista tekijöille, saatua tuloa vähennetään kiinteämääräisillä kustannuksilla 50 % saaduista tuloista ja siten saamme veronalaista tuloa.

Tekijänoikeustulojen kirjanpito osana liiketoimintaa

Verohallinnon ensimmäisen kannan mukaan siinä tapauksessa, että tietty teos liittyy harjoitettuun liiketoimintaan, arkkitehdin tulee luokitella siihen tekijänoikeuksista saadut tulot muusta kuin maatalouden taloudellisesta toiminnasta saaduksi tuloksi. Tämän kannan taustalla on se, että yritystä pyörittävä arkkitehti tekee sen voittoa tavoitellen, ja siksi teoksen luomista ja siihen liittyvien oikeuksien siirtoa tulee harkita näissä kategorioissa. Sillä ei silloin ole väliä, että pelkkä työhön liittyvien omaisuusoikeuksien siirtyminen ostajalle täyttää omistusoikeustuloksi kirjaamisen ehdot, selvitämme suoritetusta työstä saatavat kokonaisuudessaan toiminnan tulona.

Jos elinkeinonharjoittajan tiettyä erityistyötä koskevan sopimuksen perusteella suorittamat palvelut ovat luonteeltaan samanlaisia ​​kuin toiminnan osana suoritetut palvelut, tällaisesta sopimuksesta saadut tulot luokitellaan yleensä tuloksi muusta kuin maataloustoiminnasta.

Art. 22 sek. ALV-lain 12 §:n mukaan 50 %:n käyttö tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kustannuksista on poissuljettu suhteessa elinkeinotoiminnasta syntyviin tuloihin. Tämä tarkoittaa, että yrittäjä saa soveltaa 50 %:n kiinteämääräistä kulua vain, jos hän saa tuloja tekijänoikeuksista liiketoimintansa ulkopuolelta.

Tekijän tulot yritystoiminnan tuloina - yksilöllinen tulkinta

Vahvistus yllä olevaan kantaan, eli siihen, että tekijänoikeuden siirtosopimuksesta saadut tulot luokitellaan tuloiksi ei-maatalouden liiketoiminnasta, löytyy 30.5.2012 tehdystä yksittäisestä tulkinnasta (ITPB1 / 415-276 / 12 / MR), jonka on antanut Bydgoszczin verokamarin johtaja.

Hakijan kysymys koskee mahdollisuutta kirjata tulot, jotka on saatu hakijan luomien ohjelmien kaikkien tekijänoikeuksien myynnistä tuloina omistusoikeuksista. Tulkinta koskee ohjelmointitoimintaa, mutta sen ydin on tekijänoikeuksien siirto, joten sitä voidaan soveltaa myös arkkitehtitoimintaan, jossa on kyse tekijänoikeuksien siirrosta.

Ohjelmistoihin liittyvä toiminta on hakemuksessa esitellyssä tulevassa tapahtumassa edellä mainitun lakisääteisen määritelmän valossa maatalouden ulkopuolisen taloudellisen toiminnan ominaisuudet täyttäen sen kaikki ehdot. Hakija mm luo uusia aliohjelmia epäilemättä omissa nimissään ja omaan lukuunsa jatkuvasti (toistuvasti ja jatkuvasti). Se täyttää myös kriteerin, jonka mukaan se on organisoitunut laillisesti määriteltyyn kokonaisuuteen ja osallistuu liiketoimiin. Ei ole merkityksetöntä, että hakemuksessa mainitut aliohjelmat (lähdekoodit) tuotetaan osana liiketoimintaa sen vaikutuksena, tuotteena.

Toisaalta näiden yrittäjän omaisuuteen kuuluvien alaohjelmien (lähdekoodien) omistusoikeuksia voidaan siinä käyttää, koska ne yhdessä muiden yrityksen osien kanssa palvelevat tietyn taloudellisen toiminnan toteuttamista.

Näin ollen hakijan toiminnan tyyppi toimina, joihin sisältyy mm. ohjelmien (lähdekoodien) luominen olisi luokiteltava muuksi kuin maataloustoiminnaksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tekijänoikeuden siirtämisestä omistusoikeuksista saataviin tuloihin liittyvien sopimusten pätevyys

Toinen veroviranomaisten esittämä kanta on yrittäjien saamien tekijänoikeustulojen luokittelu omistusoikeustuloiksi. Tämän kannan mukaan tekijänoikeuksien siirtosopimuksesta saadut tulot tulee kirjata lähteeksi "tulot omistusoikeuksista". Silloin ei ole väliä, liittyykö tietty toiminta muuhun kuin maataloustoimintaan vai ei.

Yllä oleva kanta, eli mahdollisuus luokitella tekijänoikeuksien siirtosopimuksesta saadut tulot omistusoikeustuloiksi, on vahvistettu mm. Katowicen verokamarin johtajan 7. toukokuuta 2013 antamassa yksittäispäätöksessä (nro IBPBI / 1 / 415-175 / 13 / BK).

Valtiovarainministeri antoi 5.3.2014 veroviranomaisten esittämien eroavaisuuksien vuoksi tiedonannon, jossa selvitettiin, että elinkeinoelämää harjoittavat luonnolliset henkilöt saavat tuloja mm. teosten tekijänoikeuksien siirrosta. osana tätä toimintaa luotuja tai hankittuja, niiden olisi kirjattava se tulona muusta kuin maataloustoiminnasta. Tällaista tuloa ei voida pitää omistusoikeustulona.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ei ole helppoa päättää, pitäisikö arkkitehdin ansaitsemat tekijäntulot laskea taloudellisen toiminnan tuotoksi vai luokitella ne omistusoikeustuloiksi. Arkkitehtialan yrittäjänä toimivan yrittäjän 50 %:n kiinteän verovähennyskelpoisuuden soveltaminen voi olla mahdollisen tarkastuksen yhteydessä veroviranomaisella riitautettu, erityisesti kun otetaan huomioon valtiovarainministerin ilmoitus. . On kuitenkin hyvä muistaa mahdollisuus tehdä yksilöllinen verotulkintapyyntö, jossa sinun tulee perustella kantasi asianmukaisesti. Jos yrittäjä ei tee hakemusta tällaisen tulkinnan antamiseksi omaan tapaukseensa liittyen, on arkkitehdin tulot turvallisempaa katsoa yritystuloiksi.