Rekisteröity pantti vaateiden vakuudeksi

Palvelus

Irtaimeen omaisuuteen voidaan asettaa kirjallinen pantti saatavien vakuudeksi. Se on erittäin suosittu menettely, jonka etuna on alhaiset perustamis- ja panttikohteen pantinantajan omaisuudessa pysymiskustannukset. Mitä vaatimuksia pantille tulee täyttää? Mitä hyötyä tästä turvallisuudesta on? Milloin ja miten pantauksen kohdetta voidaan panna täytäntöön? Ota selvää tästä artikkelista!

Mitä vaatimuksia on täytettävä rekisteröidyn pantin perustamiseksi?

Rekisteröidyn pantin instituutio otettiin käyttöön vuoden 1998 alussa rekisteröintipanttilain ja panttirekisterin perusteella. Irtainta omaisuutta koskevien saatavien vakuusmuoto oli omaisuuspantti, joka korvattiin rekisteröidyllä pantilla. Se lisäsi yrittäjien luottokelpoisuutta yrityslainojen hakemisessa. Lisäksi panttilaina olevien irtaimen esineiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Pantatun esineen kuvauksen luettelo koostuu 7 osasta:

 • Osasto A Siirrettävät tavarat,

 • B jakso Irtaimen omaisuuden tai oikeuksien kokoelma, joka muodostaa taloudellisen kokonaisuuden, vaikka sen koostumus olisi vaihteleva,

 • C jakso Irtaimen omaisuuden murto-yhteisomistus ja yhteisoikeudet (osuudet),

 • Osasto D Vaatimukset ja tulevat oikeudet,

 • Aineettomasta omaisuudesta annetun lain E-osasto,

 • Arvopaperilain F §,

 • Osasto G osakkeet osakeyhtiössä,

 • Osa H -aiheet, muut kuin ne, joiden kuvaussäännöt sisältyvät osioihin A-G.

Lisäksi luettelossa on yhteensä 64 panttikohdetta. Jokaisessa niistä on kuvattu yksittäisiä piirteitä, jotka panttauksen kohteen on täytettävä. Useimmiten nämä ovat irtainta tavaraa eli pantilla B3 merkittyjä materiaali- ja tavaravarastoja. Pantattaville tavaroille on monia muita vaihtoehtoja. Riippuen pankin tarpeista ja siitä, mitä lainanottajalla on, tehdään usein myös rekisteröityjä pantituksia oikeuksille (esim. osakeyhtiön osakkeet), koneille ja laitteille (esim. painokoneille) tai kuljetusvälineille (esim. pantit). auton perävaunut). Monien vuosien kokemus osoittaa, että pantti voidaan asettaa mihin tahansa irtain esineeseen. Mielenkiintoisimpia esimerkkejä ovat pantti jääradalla tai muotteissa. Pantauksen tekeminen edellyttää pantin kohteen määräämiseen valtuutetun henkilön (pantinsaaja) ja velkojan (ns. pantinhaltija) välistä sopimusta. Panttisopimus tulee tehdä kirjallisesti, muuten mitätön. Panttisopimuksen lisäksi sen on täytettävä hakemus pantin merkitsemiseksi panttirekisteriin ja toimitettava se toimivaltaiselle panttirekisteriä pitävälle käräjäoikeudelle. Tuomioistuimen toimivalta päättää pantinhaltijan asuinpaikka tai kotipaikka. Merkintä panttirekisteriin on perustava ja korvaa esineen luovutuksen. Pantinhaltijan tai pantinhaltijan on kuukauden kuluessa panttisopimuksen tekemisestä toimitettava toimivaltaiselle käräjäoikeudelle täydellinen asiakirjasarja eli panttisopimus sekä hakemus ja liitteet. Panttirekisteriin on mahdollista tehdä muutoksia milloin tahansa, esimerkiksi lisäämällä pantin sijaintia, muuttamalla panttitavaran kokoa tai muuttamalla pantinhaltijan tai pantinhaltijan nimeä. Yleensä jokainen sovelluksessa kuvattu ominaisuus voi muuttua. Jokainen tämäntyyppinen toiminta tulee kirjata panttirekisteriin tekemällä asianmukainen hakemus panttirekisterin panttimerkinnän muuttamisesta.

Mitä hyötyä tästä turvallisuudesta on?

Suurin hyöty on pantinsaajan jättäminen pantinantajalle, joka voi edelleen käyttää asiaa, tai siihen suostuneelle kolmannelle osapuolelle. Lisäksi korjaus- ja vakuutuskustannukset jäävät pantin kohteen omistajalle. Rekisteröity pantti voidaan asettaa Puolan ja ulkomaan valuutan määräisten saamisten turvaamiseksi. Tulevia tai ehdollisia saatavia on mahdollista turvata, mutta vain panttisopimuksessa määrättyyn korkeimpaan vakuuden määrään asti. Suurin vakuus on yleensä 200 % vakuuden arvosta. Rekisteröityä panttia ei voida vahvistaa:

 • oikeudet, jotka voivat olla kiinnityksen kohteena,

 • saamiset, joihin kiinnitys on asetettu,

 • merialukset ja rakenteilla olevat alukset, jotka voivat olla merikiinnityksen kohteena.

Asioiden osia, joita ei voida irrottaa vahingoittamatta tai merkittävästi muuttamatta kokonaisuutta, ei voida panttaa. Tämän vakuuden perustamiskustannukset ovat suhteellisen alhaiset. Panttihakemuksen jättämisestä tuomioistuimessa peritään 200 zlotya siviiliasioiden oikeudenkäyntikuluista annetun lain säännösten mukaisesti. Jos kuitenkin haetaan merkinnän muuttamista, meidän on maksettava 100 PLN.

Pantin saaja saa panttauksen asettamishetkellä etuoikeuden määrätä pantin kohde, jos vaatimusta ei ratkaista. Pantinhaltija voi tämän lain sisällön mukaan vedota saataviinsa rasitetusta esineestä riippumatta siitä, kenen omaisuudeksi se on tullut. Hänellä on myös etuoikeus pantatun esineen omistajan muihin velkojiin nähden. Useat pantinhaltijat voivat panttaa yhden esineen. Jokainen seuraava kirjataan panttirekisteriin seuraavaan kohtaan. Varmistaaksesi, onko tietty esine, jolle haluamme asettaa vakuuden, on panttimaksuton, hanki tuomioistuimelta ote panttirekisteristä, jossa kaikki tietyn yhteisön panttiesineiden numerot on lueteltu REGON- tai NIP-numero. Jos otteessa ei ole merkintöjä, se tarkoittaa, että voimme osallistua ensin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Milloin ja miten pantauksen kohdetta voidaan panna täytäntöön?

Mikäli lainanottaja laiminlyö velan, esimerkiksi lainan, takaisinmaksun, pantinsaaja voi vedota saataviinsa sen vakuudeksi tehdyllä pantilla. Se on etusijalla muihin vaatimuksiin nähden, elleivät ne ole etusijalla muiden erityissäännösten nojalla. Siviiliprosessilaki määrittelee täytäntöönpanomenettelyn, jonka mukaisesti pantinsaaja voi turvautua pantin kohteesta.

Panttaussopimuksessa tämän sopimuksen osapuolet voivat määrätä panttauksen kohteesta muun kuin laissa säädetyn tyydytystavan. Esimerkki tällaisesta erilaisesta tyydytysmenetelmästä voi olla pantin haltija, joka ottaa pantin kohteen omistukseensa. Tämä tyydytystapa voi koskea muun muassa:

 • arvopaperitilille tai muille rahoitusvälineillä kaupankäynnistä annetun lain mukaisille tileille rekisteröidyt rahoitusvälineet;

 • kaupassa yleisesti esiintyviä asioita;

 • saamiset pankkitililtä.

Toinen pantinhaltijan tyydytyksen muoto on pantin kohteen myynti julkisella tarjouskilpailulla, jonka notaari tai ulosottomies toteuttaa 14 päivän kuluessa pantinhaltijan myyntihakemuksen jättämisestä. Tämäntyyppisellä kaupalla on samat vaikutukset kuin myynnillä täytäntöönpanomenettelyssä. Jos ulosottomies on takavarikoinut pantin kohteen, pantinhaltija ei voi vedota saataviinsa muilla tyydytysmenetelmillä. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista tyydyttää velkoja vain täytäntöönpanomenettelyllä.

Rekisteröity pantti saamisten, pääasiassa rahasaatavien, esimerkiksi lainan tai lainan, vakuudeksi perustetaan hyvin usein. Pankit suosivat tämäntyyppisiä vakuuksia täytäntöönpanon helppouden ja sen toteuttamisen tärkeysjärjestyksen vuoksi. Toisaalta pantinantajan näkökulmasta sen alhaiset perustamiskustannukset ovat eduksi. Lisäksi pantinhaltijalla on täysi vapaus harjoittaa liiketoimintaa koko vakuuden voimassaoloajan.