Korvauskorvaus - mitä se on ja kenelle se on oikeutettu?

Palvelus

Päiväraha on sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan ohella yksi niistä etuuksista, joihin työntekijällä on oikeus työtapaturman tai sairauden aiheuttaman terveydentilan heikkenemisen vuoksi. Tuen tarkoitus on kannustaa terveydellisistä ongelmista kärsiviä työntekijöitä ammatilliseen kuntoutukseen, joka on saada heidät sopeutumaan työhön uudessa tehtävässä tai selviytymään paremmin nykyisessä tehtävässä. Milloin työntekijä on oikeutettu työpäivärahaan? Mitä ehtoja on täytettävä? Lue artikkelimme ja lue lisää!

Kenellä on oikeus korvaukseen?

Oikeusperusta luonnonhaittakorvauksen myöntämiselle ja maksamiselle on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta annettu laki, jonka mukaan luonnonhaittaraha myönnetään:

 • alentuneen tehokkuuden omaava työntekijä, jonka palkkaa on alennettu,

 • palkka on alentunut työtapaturman tai sairauden seurauksena, jonka vuoksi työntekijä on käynyt ammatillisen kuntoutuksen,

 • tämän kuntoutuksen on johdettava sopeutumiseen tai koulutukseen tietyn muun kuin aiemmin tehdyn työn suorittamiseksi.

Laki sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista sairauden ja äitiyden varalta täsmentää sitä vastoin, että työskentelyn suorittamisesta maksetaan päivärahaa:

 • yrityksessä tai yritysten välisessä ammatillisessa kuntoutuskeskuksessa,

 • työnantajan luona, erillisellä työpaikalla, joka on mukautettu sopeuttamis- tai koulutustarpeisiin tietyn työn suorittamiseksi.

Ansiopäivärahaa voidaan myöntää työntekijälle, joka sairauden tai työtapaturman seurauksena ryhtyy ammatilliseen kuntoutukseen joko työnantajansa työssä hänelle räätälöidyssä tehtävässä taikka yrityksessä tai yritysten välisessä ammatillisessa kuntoutuskeskuksessa ja saa aiempaa pienempää palkkaa.

Mikä on yritys tai yritysten välinen ammatillinen kuntoutuskeskus?

Vastaus tähän kysymykseen löytyy 27. joulukuuta 1974 annetun ministerineuvoston määräyksen 5 §:stä luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavan ammatillisen kuntoutuksen ehdoista ja tämän lisän myöntämisen yksityiskohtaisista säännöistä. Asetuksessa todetaan, että:

 • sisäisiä ammatillisia kuntoutuskeskuksia järjestetään yli 3 000 työntekijän työpaikoilla,

 • yritysten välisiä ammatillisia kuntoutuskeskuksia järjestävät samantyyppiset tuotantopaikat.

Paljonko on luonnonhaittakorvaus?

Työntekijä voi saada päivärahaa, jos hänen kuukausipalkkansa kuntoutuksen aikana on pienempi kuin hänen viimeisten 12 kuukauden keskimääräinen kuukausipalkka. Kuukausipalkka lasketaan sairauspäivärahan perusteella. Oikaisuraha on työntekijän ammatillisesta kuntoutuksesta saadun palkan ja päivärahan maksamista edeltäneen 12 kuukauden keskimääräisen kuukausipalkan välinen erotus.

Kuka maksaa korvauksen?

Työntekijän päivärahan saamisen ehtona on, että työntekijä on ammatillisessa kuntoutuksessa. Jos kuntoutuksen aiheuttaa työtapaturma, korvausraha maksetaan tapaturmavakuutuksesta, muissa tapauksissa sairausvakuutuksesta. Jos korvaus on myönnetty työtapaturman seurauksena, sen maksaa ZUS tapaturmavakuutuksesta. Yli 20 hengen työpaikoilla sen maksaa Kansaneläkelaitoksen etuuksiin oikeutettu työnantaja.

Mitä on ammatillinen kuntoutus?

Tukirahan saamisen edellytyksenä on ammatillinen kuntoutus. Kuten voimme lukea korkeimman oikeuden 18.2.2015 antamasta tuomiosta, tiedostoviite. I UK 243/14:

"Oikeuden päivärahaan lähtökohtana ei ole sinänsä työntekijän palkan alentaminen, vaan tämän palkan alentaminen ammatillisen kuntoutuksen yhteydessä, jonka tarkoituksena on sopeuttaa työntekijä huonompaan kuntoon liittyvään tilanteeseen. suorittaa nykyinen työ tai siirtää se toiseen työhön."

Mitä ammatillinen kuntoutus sitten on? Yksityiskohtainen selvitys asiasta löytyy vammaisten ammatillisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta ja työllistämisestä annetusta laista. Lain sisällöstä käy ilmi, että ammatillinen kuntoutus:

 • se koostuu muun muassa siitä, että heikentyneen työntekijän on helpompi säilyttää tai saada sopiva työpaikka uraneuvonnan tai koulutuksen avulla,

 • sitä edeltää asianmukaiset lääketieteelliset ja psykologiset testit, joilla määritetään fyysinen, henkinen ja henkinen soveltuvuus ammattiin.

Kuka päättää ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta?

Ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta päättää läänin työlääkekeskus tai ZUS-sertifiointilääkäri. Työnantajan on kunnioitettava heidän päätöstään. Työntekijät, jotka:

 • ovat ammattitautivaarassa ja tarvitsevat uudelleenkoulutusta,

 • työskennellä haitallisissa olosuhteissa ja terveys vaatii työpaikan vaihtoa,

 • tapaturman tai pidemmän sairauden seurauksena he ovat tilapäisesti menettäneet työkykynsä ja tarvitsevat työhön sopeutumista.

Korvauskorvaus - mitkä ovat sen ominaisuudet?

Tuen saamisen edellytysten eli ammatillisen kuntoutuksen ja työhöntulon heikkenemisestä johtuvan palkan alennuksen täytyttyä ZUS tai siihen oikeutettu työnantaja maksaa työntekijän ensimmäisestä kuntoutuspäivästä alkaen korvauksen, johon työntekijä on oikeutettu. Maksuaika on enintään kaksi vuotta. Kuten korkein oikeus on todennut edellä mainitussa tuomiossa:

"... tai kouluttaa hänet toiseen työhön".
Siksi sitä ei makseta koko ajalta, jolloin työntekijä saa pienempää palkkaa, vaan tiukasti määritellyltä kuntoutusprosessiin osallistumiselta. Oikeus luonnonhaittakorvaukseen lakkaa aikaisemmin, jos:

 • kuntoutus päättyi aikaisemmin kuin kaksi vuotta,

 • työkyvyttömyys ammatillisen kuntoutuksen aikana kesti yhtäjaksoisesti kuukauden,

 • kuntoutus on tullut turhaksi terveydentilan vuoksi,

 • työntekijä tekee käytöksellään kuntoutuksen toteuttamisen vaikeaksi tai mahdottomaksi.

Päivärahaa maksetaan enintään kahden vuoden ajan siitä, kun työntekijä on aloittanut ammatillisen kuntoutuksen.

Onko luonnonhaittakorvaus vain työsuhteessa oleville henkilöille?

Nykypäivän päivärahaa myönnetään vain työsuhteessa oleville työntekijöille kokoaikaisten työtehtävien määrästä tai työsuhteen pituudesta riippumatta. Sitä ei myönnetä toimeksiantosopimuksen nojalla työskenteleville tai yritystoimintaa harjoittaville henkilöille. Tukea ei makseta myöskään henkilölle, joka on oikeutettu eläkkeeseen tai vanhuuseläkkeeseen tai opettajankorvaukseen. Huomaa, että jos joudut työtapaturmaan, et saa etuutta, jos:

 • syntyi elämän ja terveyden suojelua koskevien määräysten rikkomisen seurauksena,

 • aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksesta,

 • aiheutettiin humalassa tai muiden psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten saan luonnonhaittakorvauksen?

Korvausavustuksen saamiseksi tarvitset:

 • ZUS-todistuksen antavan lääkärin tai voivodikunnan työlääketieteen keskuksen lääkärin todistus ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta,

 • työnantajan tai yrityksen tai yritysten välisen ammatillisen kuntoutuskeskuksen todistus kuntoutuksen tai uuteen työpaikkaan oppimisen ajalta,

 • Z-3 maksuosuuden maksajan todistus,

 • työnantajan tai yrityksen tai yritysten välisen ammatillisen kuntoutuskeskuksen todistus kuntoutuksen tai uuteen työpaikkaan koulutuksen aikana saadun kuukausipalkan määrästä.

Työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa tarvitset lisäksi:

 • onnettomuusraportti,

 • terveystarkastajan antama päätös ammattitaudin tunnustamisesta.