Hoitoraha työsuhteen päättymisen jälkeen ja rajan ylittyessä

Palvelus

Hoitoraha kuuluu työntekijälle sairaan perheenjäsenen henkilökohtaisen hoidon ajalta. Sitä voi käyttää sairausvakuutuksen piirissä oleva henkilö. Mitä edellytyksiä etuuden saaminen on täytettävä ja onko se maksettava työsuhteen päättymisen jälkeen?

Hoitoraharajan määrittäminen ja menettely sen ylittyessä

Jos työntekijä täyttää hoitorahan saamisen edellytykset, on hänen edunsa mukaista toimittaa oikein täytetty hakemus tuen maksamiseksi työnantajalle, joka toimittaa asiakirjat ZUS:lle hänen puolestaan.

Korvauksen maksamisen ehdot on määritelty pykälässä. 25. kesäkuuta 1999 annetun lain 33 ja 34 § sosiaalivakuutuksesta sairauden ja äitiyden varalta maksettavista rahaetuuksista (Lakilehti 2017, kohta 992), ts.

  • ei ole toista perheenjäsentä, joka voisi henkilökohtaisesti hoitaa lasta tai muuta sairasta perheenjäsentä,

  • tietyn kalenterivuoden hoitorajaa ei ole käytetty.

Muita perheenjäseniä ovat muun muassa vanhemmat edellyttäen, että he asuvat samassa taloudessa vakuutetun kanssa hoidon aikana.

Muu perheetuus maksetaan enintään 14 päivältä kalenterivuodessa. Alle 14-vuotiaan lapsen ikäraja on 60 päivää. Rajaa laskettaessa on tärkeää, että käytettyä päivärahaa ei myönnetä yhdelle työntekijälle, vaan se on perheessä käytettävä määrä. Esimerkiksi jos lapsen isä sai hoitorahaa 20 päivältä hoitaakseen henkilökohtaisesti sairaan lapsen, niin riippumatta siitä hakeeko lapsen isä vai äiti lisätukea, tämä raja on vain 40 päivää (erona vuosiraja: 60 päivää ja tähän asti käytetty raja: 20 päivää).

On syytä kiinnittää huomiota siihen, että §:n mukaan. 33 pistettä Tukilain 2 §:n mukaan hoitajan tukea myönnetään yhteisesti lasten ja muiden perheenjäsenten hoitoon enintään 60 päiväksi kalenterivuodessa. Tämä tarkoittaa, että kun vapaata käytetään toiselle perheenjäsenelle, vähennetään päivien lukumäärää, jolta työntekijä voi hakea sairaan lapsen hoitotukea.

Käytettyjen hoitorahapäivien rajan määrittäminen on työnantajan kannalta tärkeää, että työntekijän poissaolot on asianmukaisesti luokiteltu ja merkitty selvitysilmoitukseen. Jos sairausloma kattaa enemmän päivät, jotka työntekijällä on jäljellä hoitaa lasta tai muuta perheenjäsentä, päivät, joilta työntekijä ei ollut oikeutettu etuuteen, on katsottava perustelluksi poissaoloksi ilman oikeutta korvaukseen.

Hoitotuen saamismenettely

Jos kyseessä on maksunmaksaja, joka ei myöskään ole etuuksien maksaja, työnantajan tulee toimittaa sairausloma asiaankuuluvine asiakirjoineen työnantajan kotipaikan toimivaltaiselle Kansaneläkelaitokselle, koska hoitoraha rahoitetaan kokonaan laitoksen varoista. varoja. Asiaankuuluvat asiakirjat tulee ymmärtää seuraavasti:

  • työntekijän antama sairausloma

  • työntekijän täyttämä hoitorahahakemus:

    • Z-15A sairaalle lapselle

    • Z-15B toiselle perheenjäsenelle

  • ZUS Z-3 maksunmaksajan todistus.

Työntekijän päivärahalla oloajalta työnantajan, joka on myös etuuden maksaja, tulee periä hoitorahaa, joka on 80 % sairauspäivärahapohjasta. Maksetun päivärahan määrä sekä työntekijän sairausloma-aika ja maksettujen etuuksien päivien lukumäärä tulee merkitä henkilöilmoitukseen RSA etu/taukokoodilla 312. Näin ollen maksettavien maksujen määrä hoitorahan maksukuukautta vähennetään ZUS DRA -ilmoituksessa.

Hoitoraha työsuhteen päättymisen jälkeen

Entä jos työsopimus työntekijän kanssa irtisanotaan ja toimitettu lääkärintodistus sairaan lapsen tai muun perheenjäsenen hoidon tarpeesta ylittää sopimuksen päivämäärät? Hoitoraha on etuus henkilökohtaisen hoidon tarpeesta johtuvalta vapaalta työstä. Tästä syystä sitä maksetaan vain työsuhteen aikaisen hoidon ajalta. Työnantaja ei ole velvollinen toimittamaan ZUS:lle sopimuksen keston ylittävään vapautukseen liittyviä asiakirjoja, koska sairausvakuutuksen päätyttyä ZUS ei maksa hoitorahaa. Jotta työntekijä voisi valittaa oikeuteen Kansaneläkelaitoksen päätöksestä, työntekijän on kuitenkin annettava kielteinen päätös, ja hän tekee sen vain, jos hän saa työnantajalta hakemuksen etuuden maksamisesta.