Isällä voi olla myös oikeus äitiysrahaan

Palvelus

Jokainen sairausvakuutettu nainen on oikeutettu äitiysrahaan. Joissain tilanteissa isä voi kuitenkin saada myös osan tai koko äitiysrahan. Sairausvakuutus kattaa myös vakuutetut, jotka eivät ole palkansaajia, joilla ei ole oikeutta äitiyslomaan, mutta he ovat oikeutettuja äitiysrahaan työlain säännösten mukaiselta ajalta äitiysvapaana. Ei ole väliä, maksavatko he sairausvakuutuksen vapaaehtoisesti vai pakollisesti.

Oikeus äitiysrahaan

Lapsen isä on oikeutettu äitiysrahaan, jota äiti ei ole käyttänyt, mikäli se tulee välittömästi osasta irtisanoutumispäivän jälkeen. Äitiysrahaa ei myönnetä sairausvakuutuksen piiriin kuulumattoman lapsen isälle.

Äitiysraha on etuus, joka maksetaan pääasiassa lapsen syntymän yhteydessä. Tukea voi kuitenkin käyttää myös henkilö, joka otti itselleen lapsen alle 7-vuotiaana ja erityistapauksissa enintään 10-vuotiaana.

Äitiysrahan maksuaika työlaissa lapsen syntymän äitiysvapaana määritellyltä ajalta on:

 • 20 viikkoa, jos syntyy yksi lapsi,
 • 31 viikkoa, jos synnytetään kaksi lasta samanaikaisesti,
 • 33 viikkoa, jos kolme lasta syntyy yhdessä synnytyksessä,
 • 35 viikkoa, jos neljä lasta syntyy samanaikaisesti,
 • 37 viikkoa, jos viisi tai useampia vauvaa syntyy samassa vankilassa.

Äitiysraha on 100 % laskettavasta palkasta tai tuloista ja puolittuu 60 prosenttiin. Se voi olla myös 80 % koko voimassaolonsa ajan - jos vakuutettu hakee vanhempainvapaata 21 päivän kuluessa synnytyksestä.

Äidin luopuminen oikeudesta äitiysrahaan

14 viikon päivärahan käytön jälkeen lapsen äiti voi irtisanoutua sen saamisesta ja palata töihin. Tällöin käyttämättä jäänyt osa tuesta on myönnettävä lapsen isälle tämän pyynnöstä.

Lapsen äidin hakemus irtisanoutua äitiysrahasta

Lapsen äidin hakemus äitiysrahan alentamisesta on toimitettava maksunmaksajalle (työnantajalle tai ZUS-konttorille) viimeistään 7 päivää ennen työhön paluuta. Jotta lapsen isä voisi hyödyntää käyttämättä jääneen tuen osan, lapsen äidin on liitettävä hakemukseen asiakirja, jossa vahvistetaan isän äitiysvapaalle siirtymispäivä. Lisäksi vakuutetun tulee liittää hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 1. vakuutetun ilmoitus siitä, milloin lapsen isä saa äitiysrahaa,
 2. työnantajan todistus siitä päivästä, jona työntekijä lopettaa äitiysvapaan - milloin Kansaneläkelaitos maksaa äitiysrahaa,
 3. vakuutetun kirjallinen hakemus, jossa on päiväys, jolloin hän eroaa äitiysrahan saamisesta - jos vakuutettu ei ole työntekijä.

Lisäksi tarvitset:

 1. lapsen isän palvelukseen ottavan työnantajan todistus äitiysloman kestosta - jos lapsen isä on työntekijä,
 2. lapsen isän ilmoitus päivästä, jolloin muu kuin maataloustoiminta on lopetettu lapsen hoitamiseksi - jos lapsen isä harjoittaa tällaista toimintaa,
 3. maksunmaksajan isälle antama todistus taloudellisen toimintansa lopettamisesta - jos lapsen isä on vakuutettu muista kuin edellä mainituista syistä.

Lapsen isän hakemus äitiysrahan maksamisesta

Ennen kuin hän siirtyy äidin käyttämättömään äitiysrahaan, vakuutetun tulee toimittaa maksunmaksajalle seuraavat asiakirjat vähintään 14 päivää ennen osan loman käytön aloittamista:

 1. lyhennetty jäljennös lapsen syntymätodistuksesta tai kopio, jonka etuuden maksaja on todistanut oikeaksi alkuperäiskappaleeksi,
 2. tuen maksajan todistus lapsen äidin äitiysrahan ajalta ja äitiysrahan ajalta, johon hänellä on oikeus, sekä prosenttiosuudesta, jolla lapsen äiti oli oikeutettu äitiysrahaan. Todistuksessa tulee olla lapsen äidin etunimi, sukunimi, PESEL-numero ja jos PESEL-numeroa ei ole annettu - henkilötodistuksen tai muun henkilöllisyyden vahvistavan asiakirjan sarja ja numero,
 3. ZUS Z-3 -lomakkeella annettu todistus vakuutusmaksun maksajasta, jos vakuutettu on työntekijä, vakuutusmaksun maksajan todistus ZUS Z-3b - vakuutettujen osalta, jotka harjoittavat muuta kuin maataloustoimintaa, vakuutetut, jotka tekevät yhteistyötä työsuhteessa olevien henkilöiden kanssa muussa kuin maataloustoiminnassa ja papistossa tai muille vakuutetuille ZUS Z-lomakkeella 3a annettu vakuutusmaksun maksajan todistus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Äitiysraha isälle äidin kuoleman tai lapsen hylkäämisen yhteydessä

Äidin kuoleman tai lapsen hylkäämisen sattuessa isä saa oikeuden äitiysrahaan. Näin tapahtuu, kun vakuutettu päättää hoitaa lasta henkilökohtaisesti eikä tätä tarkoitusta varten harjoita ansiotoimintaa.Äitiysraha myönnetään lapsen isälle sen verran, kuin se olisi äidin käyttämättä jääneessä osassa.

Jos isä päättää huolehtia lapsesta henkilökohtaisesti, hänen on toimitettava asiaa koskevat asiakirjat ZUS:lle

 1. lyhennetty kopio lapsen syntymätodistuksesta,
 2. todistus lapsen äidin äitiysrahan saamiskaudesta ja äitiysrahan kaudesta, johon hänellä on oikeus - etuuden maksajan antama, sekä, jos:
  • työntekijänä oleva vakuutettu - työnantajan todistus äitiysloman ajalta (jos etuuden maksaa Kansaneläkelaitos),
  • vakuutettu, joka harjoittaa muuta kuin maataloustoimintaa – lapsen isän ilmoitus tämän toiminnan lopettamisesta,
  • muut vakuutetut - todistus ansiotoiminnan keskeytymisestä,

3. Jos vakuutettu - lapsen äiti - hylkää lapsen, lisäksi ilmoitus lapsen hylkäämisestä ja hänen kuolemansa tapauksessa asianmukainen ilmoitus,
4. Lapsen kasvatukseen ottamisen johdosta - ilmoitus päivämäärästä, jolloin lapsi on otettu kasvatukseen, ja holhoustuomioistuimen todistus lapsen adoptio- tai adoptiohakemuksesta tuomioistuimessa sijaisperheessä kasvatukseen - sisältää tiedot lapsen syntymäajasta. Jos kuitenkin Kansaneläkelaitos maksaa äitiysrahaa, vaaditaan lisäksi työnantajan todistus äitiysvapaan ehdoilla myönnetyn loman ajalta.

Äitiysraha lapsen isälle, jos äiti joutuu sairaalaan

Jos lapsen äiti 8 viikon äitiysrahan käytön jälkeen ei voi hoitaa lasta sairaalahoitoa vaativan sairauden vuoksi, lapsen isä voi ottaa itselleen oikeuden äitiysrahaan vakuutetun äitiysrahan ajalta. sairaala.

Lapsen isän, saadakseen äitiysrahaa tällaisessa tilanteessa, tulee yllä mainittujen asiakirjojen lisäksi toimittaa ZUS-osastolle sairaalan todistus päivästä, jona lapsen vakuutettu äiti on otettu hoitoon. sairaala.

Jos äiti kotiutetaan sairaalasta, lapsen isä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä ZUS:lle ja toimittamaan sairaalan antaman todistuksen lapsen vakuutetun äidin sairaalasta kotiuttamispäivästä.

Lisäksi, jos lapsen äidin äitiysrahan maksaja on ZUS ja vakuutettu haluaa keskeyttää tuen maksamisen sairaalassaoloajalta, hänen on toimitettava lisäksi:

 • sairaalan antama todistus sairaalaan tulopäivästä tai
 • sen jäljennös, jonka etuuden maksaja on todistanut oikeaksi kopioksi alkuperäisestä,
 • vakuutetun ilmoitus siitä, milloin lapsen vakuutettu isä on oikeutettu äitiysrahaan, ja
 • työnantajan todistus äitiysloman päättymispäivästä - kun hän on työntekijä.

Jotta lapsen äiti saisi äitiysrahaa sairaalahoidosta johtuvan tuen saamisen tauon jälkeiseltä ajalta, vakuutetun on toimitettava ZUS:lle: etuuden maksajan todistus ajasta, jolta äitiysraha on maksettu. maksettiin vakuutetun lapsen isälle, todistus hänen ollessaan työntekijänä myönnetyn äitiysvapaan ajalta.