Äitiysraha - mitkä ovat sen ehdot?

Palvelus

Äitiysrahan saamisen ehtoja säännellään ensisijaisesti sairaus- ja äitiysvakuutuksen rahaetuuksista 25.6.1999 annetussa laissa (konsolidoitu teksti, Laki 2016, kohta 372, sellaisena kuin se on muutettuna). sekä työlaissa, eli art. 179-183.

Äitiysraha - ominaisuudet

Äitiysraha on vakuutusetuus, joka myönnetään työlain periaatteiden mukaisesti "äitiysvapaan ajalta, äitiysloman ehdoilla, vanhempainvapaalla ja isyysvapaalla" (vrt. lain 184 artikla). Työlaki). On huomioitava, että äitiysrahaa ei aina myönnetä äitiysloman aikana, kuten jäljempänä tarkemmin kerrotaan.

Äitiysraha myönnetään edellä mainitun lain mukaan vakuutetulle/vakuutetulle, joka:

  • synnyttänyt lapsen sairausvakuutuksen tai vanhempainvapaan aikana;

  • adoptoi lapsen kasvatukseen 7-vuotiaaksi asti ja jos lapsi on päättänyt koulunkäynnin lykkäämisestä - 10-vuotiaaksi asti
    ja haki edunvalvontatuomioistuimelta adoptiota sekä työntekijää, joka otti kasvatukseen osaksi sijaisperhettä, lukuun ottamatta ammatillista sijaisperhettä, joka ei liity lapseen, alle 7-vuotias lapsi, ja jos lapsi on päättänyt lykätä oppivelvollisuutta - 10 vuoden ikään asti;

  • synnytti lapsen vanhempainvapaan aikana, mukaan lukien työntekijä, joka
    hoitovapaan aikana hän otti lapsen kasvatukseen ja haki holhoustuomioistuimelta lapseksiottoa (etuudet U:n 29 §:n 1 momentti).

Jos lapsen vakuutettu äiti eroaa äitiysrahan saamisesta, kun hän on käyttänyt sitä vähintään 14 viikkoa synnytyksen jälkeen, äitiysraha myönnetään lapsen vakuutetulle isälle, joka on saanut äitiysrahan. äitiyslomalla tai on keskeyttänyt ansiotoimintansa tarjotakseen henkilökohtaisen hoidon lapselle (avustusU:n 29 §:n 3 momentti).

Jos lapsen äiti (jolla ei ole oikeutta sosiaalivakuutukseen sairauden ja äitiyden varalta sosiaalivakuutusjärjestelmästä 13 päivänä lokakuuta 1998 annetussa laissa määritellyllä tavalla) tulee työhön määrällä, joka on vähintään puolet koko palkasta -aikatyöaika, vakuutetulla on oikeus äitiysrahaan sen lapsen isä, joka on saanut oikeuden äitiysvapaaseen, äitiysvapaan tai vanhempainvapaan ehdolla tai keskeyttänyt ansiotoiminnan oman huolenpidon vuoksi lapselle, kunnes tuki on käytetty, enintään äidin työsuhteen ajan (29 §:n 10 kohta) Etuudet U).

Äitiysrahaa voivat saada myös vakuutetun lapsen vanhemmat vanhempainvapaata vastaavalta ajalta. Äitiysrahan kokonaisaika ei tällöin saa ylittää työlain säännösten mukaista vanhempainvapaan määrää, mutta se koskee tilannetta, jossa toinen vanhemmista käyttää oikeutta vanhempainvapaaseen muiden säännösten nojalla. 29 a artikla, edutU).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Äitiysraha ja työsuhteeseen liittyvän sairausvakuutuksen irtisanominen

On syytä mainita tilanteet, joissa työntekijällä on oikeus äitiysetuuksiin työsuhteen sairausvakuutuksen päättymisestä huolimatta. Tämä on tilanne työntekijän tapauksessa, jonka työsuhde on päättynyt raskauden aikana työnantajan konkurssiin tai selvitystilaan asettamisen tai lainvastaisesti vahvistetun lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä (etujen 30 §:n 1 momentti). ), sekä määräajaksi työsopimuksella työsuhteessa oleva työntekijä, jonka kanssa työsopimus 30 artiklan mukaisesti. Työlain 177 §:n 3 momenttia jatkettiin toimituspäivään asti (etuudetU:n 30 §:n 4 momentti).

Lisäksi on syytä mainita, että äitiysrahaa myönnetään myös äidille, joka on synnyttänyt lapsen sinä aikana, jolloin hän oli sairausvakuutuksen piirissä muulla kuin työsuhteen perusteella, esim. toimeksianto- tai virkamiessopimuksen perusteella. bisnes.

Äitiysrahaa ei sen sijaan makseta äitiysloman ajalta palkattoman loman ajalta, siltä ajalta, jolloin vakuutetulla on oikeus erityissäännösten mukaiseen palkkaan, eikä tilapäisen pidätyksen tai vankeusrangaistuksen ajalta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa oikeus korvaukseen johtuu vankeusrangaistusta tai tutkintavankeutta suorittaessaan palkkatyötä tekevien henkilöiden sairausvakuutuksesta (12 artiklan 2 kohdan 1 alakohta ja 3) eduista).

Äitiysrahan suuruudesta on säädetty pykälässä. 31 Edut U

Kuukausittainen äitiysraha työlain säännösten mukaiselta ajalta äitiysvapaana, äitiysvapaan ehdoilla ja isyysvapaana on 100 % päivärahan laskentaperusteesta.

Vanhempainvapaan osalta kuukausittainen äitiysraha on 100 % päivärahan laskentaperusteesta ensimmäiseltä 6 tai 8 viikolta ja 60 % päivärahan laskentaperusteesta työlain säännösten mukaan määräytyvän loppuajan jälkeen. edellä mainitut ajanjaksot eli loput 26 lomaviikkoa.

On huomionarvoista, että kuukausittainen äitiysraha on 80 % päivärahan laskentaperusteesta koko äitiysloman, äitiysvapaan ehtojen mukaisen loman ja vanhempainloman ajanjaksoa vastaavalta ajalta hakineen vakuutetun osalta. täysi vanhempainvapaa heti äitiysloman jälkeen.

Art. 36 Etuudet U on palkansaajalle oikeuden syntymiskuukautta edeltäviltä 12 kalenterikuukaudelta maksettu keskimääräinen kuukausipalkka. Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen 12 kuukauden ajanjakson umpeutumista, on päivärahan laskentaperusteena keskimääräinen kuukausipalkka vakuutus kalenterikuukausien ajalta.

Tilanteessa, jossa työntekijä, joka on hakenut koko äitiysvapaan ja sen jälkeen vanhempainvapaan käyttöä ja sitten eronnut täydestä vanhempainvapaasta tai eronnut äitiysrahasta vanhempainvapaan jäljellä olevaa aikaa vastaavalta ajalta (eli 26 viikkoa), on oikeutettu saadun äitiysrahan kertaluonteiseen oikaisuun 100 %:iin päivärahan laskentaperusteesta. Korvaus on maksettava, jos äitiysrahaa ei peritä vanhempainvapaata vastaavalta ajalta edellä mainitussa vastaavassa lomamäärässä (etuudetU:n 31 §:n 4 momentti).

On syytä korostaa, että työntekijä voi yhdistää työn yhden työnantajan kanssa vanhempainvapaan kanssa. Tällöin äitiysrahan määrää alennetaan suhteessa siihen työaikaan, jonka aikana työntekijä yhdistää vanhempainvapaan käytön työn tekemiseen sen myöntävän työnantajan palveluksessa.

Kansaneläkelaitoksen valtuudet ja äitiysraha

On syytä muistaa, että erityisesti Kansaneläkelaitoksella on oikeus tehdä päätökset äitiyspäivärahaoikeuden määrittämisestä, etuuden määrästä ja etuuksien maksamisesta etuuksiin oikeutetuille vakuutuksen päätyttyä. Äitiysrahaan oikeutettu aika määräytyy työnantajan äitiysvapaan myöntämistodistuksen perusteella. ZUS maksaa äitiysrahaa etuuksiin oikeutetuille henkilöille vakuutuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta, vakuutetuille, jotka ovat Puolassa sairausvakuutuksen piirissä ulkomaisen työnantajan palveluksessa työskennellessä, vakuutetuille, jotka harjoittavat muuta kuin maataloustoimintaa ja heidän kanssaan yhteistyötä, vakuutetuille, ovat pappeja. On huomionarvoista, että sairausvakuutusmaksun maksajien, jotka hakevat sairausvakuutusta yli 20 vakuutetulle, tulee määrittää oikeudet äitiysetuuksiin ja maksaa ne.

Lopuksi on syytä mainita, että äitiysrahahakemus vanhenee kuuden kuukauden kuluttua sen jakson viimeisestä päivästä, jolta se on maksettava. Jos korvausvaatimuksen jättämättä jättäminen johtui oikeutetusta riippumattomista syistä, kuuden kuukauden määräaika lasketaan päivästä, jona vaatimuksen esittämisen estävä este on lakannut olemasta. Jos tuen maksamatta jättäminen kokonaan tai osittain johtui maksunmaksajan tai Kansaneläkelaitoksen virheestä, korvausvaatimus vanhenee 3 vuoden kuluttua (67 EdutU). Lisäksi on korostettava, että äitiysraha, joka maksetaan henkilölle, joka ei ole saanut oikeutta tähän etuuteen tai jota on maksettu maksettua suurempaa summaa, on korvattava. Aiheettoman etuuden takaisin saaminen riippuu kuitenkin tiedosta, että maksettavalle etuudelle ei ole perusteita. Aiheettoman äitiysrahan saaminen vilpittömässä mielessä tarkoittaa, että työntekijä ei ole velvollinen palauttamaan sitä (korkeimman oikeuden päätös 22.2.1979, V UZP 7/78).

Äitiysraha - yhteenveto

Yhteenvetona:

  • Äitiysrahan määrä riippuu työntekijän vanhemmuuteen liittyvistä lomahakemuksista ja on vastaavasti 100 %, 80 % ja 60 % peruspalkasta;

  • Jos maksunmaksaja ilmoittaa sairausvakuutukseen enintään 20 henkilöä, äitiysraha maksetaan ZUS:iin kertyneistä julkisista varoista, oikeutta tähän rahaetuuteen ei pidä työnantajalla.