Äitiysraha ja ZUS-tarkastus - milloin se suoritetaan?

Palvelus

Tällä hetkellä käy hyvin usein niin, että Kansaneläkelaitos tunnustaa raskaana olevan naisen työnteon fiktiiviseksi. Fiktiivisuus voi koskea myös yrityksen toimintaa. Tällaisissa tapauksissa Kansaneläkelaitos ilmoittaa, että maksujen maksamisen tarkoituksena oli yksinomaan äitiysrahan kiristäminen.Tässä tilanteessa korvaukseen oikeutetulla on oikeus valittaa ongelmallisesta päätöksestä oikeuteen.

Äitiysraha - ZUS voi hallita sen maksamista

Äitiysraha on etuus, joka maksetaan ajalta:

  • äitiysloma;

  • loma äitiysloman ehdoilla;

  • isyysloma;

  • vanhempainvapaa.

Tuki maksetaan hakemuksesta ja sen jälkeen Kansaneläkelaitoksen päätöksen perusteella. Joissakin tapauksissa ZUS voi kyseenalaistaa oikeuden etuuden maksamiseen ja näin ollen päättää, että hakija ei kuulu sosiaalivakuutuksen piiriin. Näin tapahtuu yleensä silloin, kun ZUS toteaa, että työ tai yritystoiminta oli ilmeistä ja sen tarkoituksena oli saada oikeus työttömyysetuuteen laittomasti. Päätöksen antamista edeltää yleensä tarkastus.

Tarkastuksen perusteena on pykälän säännös. 86 sek. 2 Sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 3 kohta. ZUS:lla on pääsääntöisesti oikeus tehdä tarkastus kaikilta osin, mikäli sen laajuus liittyy sosiaalivakuutukseen. Se voi koskea erityisesti etuuksien ja niiden maksamisen määrittämistä. Taiteen tarjoaminen. 86 sek. Sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §
1. Instituutin tarkastustarkastajat valvovat maksunmaksajien sosiaaliturva-alan tehtävien ja velvoitteiden suorittamista,
2. Valvonta voi sisältää erityisesti:
a. Sosiaalivakuutusetuuksien oikeuden määrittäminen ja näiden etuuksien maksaminen ja tilien suorittaminen.

Tarkastuksen aikana ZUS-tarkastajalla on oikeus:

  • kirjojen ja asiakirjojen tutkiminen;

  • tarkastuksen tekeminen;

  • todisteiden turvaaminen;

  • todistajien kuulusteleminen;

  • haastatella työnantajaa ja vakuutettua.

Äitiysrahan maksamista koskevassa tarkastuksessa ZUS vaatii yleensä työsopimuksen ja työsuhteen piiriin kuuluvien toimintojen todellisen suorittamisen vahvistavan todisteen (esim. työaikataulun esittäminen, läsnäololista, kuvaus työnantajan suorittamista tehtävistä). työntekijä jne.). Yksityisyrittäjän harjoittaessa yrittäjän tulee esittää yrityksen varsinaista toimintaa koskevat asiakirjat, esimerkiksi urakoitsijoiden kanssa tehdyt sopimukset tai yrittäjän laatimat laskut tai laskut. Tarkastuksen päätyttyä ZUS-tarkastaja laatii tarkastusraportin, joka sisältää havainnot, mainitsee oikeusperustan ja osoittaa todisteet. Maksun maksajalla on oikeus 14 päivän kuluessa selvityksen vastaanottamisesta esittää kirjalliset vastalauseet selvityksen sisältämistä järjestelyistä. Kirjallisissa vastalauseissa voi olla myös todisteita, jotka vakuutusmaksun maksajan mielestä oikeuttavat hänen kantansa. Esimerkiksi työntekijä tai yrittäjä on vakuutuksen alainen ja sen seurauksena tietyn määrän äitiysrahan maksamisen oikeutus. Tarkastusseloste on perustana Kansaneläkelaitoksen päätöksen tekemiselle sosiaalivakuutusetuuden oikeudesta tai vakuutusetuuden suuruudesta.

ZUS ei voi kyseenalaistaa maksuperusteita liiketoiminnassa

Menettelyn jälkeen Kansaneläkelaitos voi tarkastuksen tuloksista riippuen todeta, että hakijan työskentely (tai yritystoiminnan harjoittaminen) oli kuvitteellista ja että se on tehty yksinomaan sosiaaliturvaetuuden laittoman kiristämiseksi. Tapauksen olosuhteista riippuen ZUS voi myös todeta, että hakija on kohtuuttomasti korottanut maksuperustetta voidakseen saada korkeamman etuuden.

Lue lisää äitiysrahasta:
Äitiysraha ja taloudellinen toiminta
Yrittäjäavustus korotetulla maksuperusteella
Äitiysraha kokopäiväiselle yrittäjälle

Milloin työsopimus tehdään ulkonäön vuoksi? Korkeimman oikeuden 21. toukokuuta 2010 asiassa nro. I UK 43/10, tästä seuraa seuraavaa:
"[...] sopimus on tehty ulkonäön vuoksi, eikä se siten muodosta oikeutta kuulua sosiaalivakuutuksiin, jos molemmat osapuolet tahtoa antaessaan tietävät, että sopimuksessa mainittu henkilö on työntekijä ei tee työtä ja työnantajaksi ilmoitettu taho ei käytä hänen työtään, eli osapuolet olettavat etukäteen, että he eivät täytä työsuhteen sisällön täyttäviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan."

Samalla myös Korkein oikeus huomauttaa
"[...] sosiaalivakuutuksen alainen johtuu todellisesta työstä, ei pelkästään asiaankuuluvan sopimuksen tekemisestä, eikä sopimusmuotoinen asiakirja ole kiistaton todiste siitä, että sen osapuolina allekirjoittaneet henkilöt ovat todella tehneet tässä asiakirjassa kirjoitettu virheetön aieilmoitus " (katso korkeimman oikeuden tuomio 19. lokakuuta 2007 asiassa II UK 56/07). Korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaan ZUS:lla ei ole oikeutta kyseenalaistaa yrittäjän sosiaaliturvamaksujen laskentaperusteena ilmoittamaa määrää (ks. korkeimman oikeuden seitsemän tuomarin paneelin 21.4. 2010, tiedosto nro II UZP 1/10). Yritystoiminnan totuudenmukaisuus edellyttää, että ZUS ottaa huomioon monia eri osia. Se kannattaa huomauttaa
"[...] liiketoiminnan harjoittaminen sisältää sekä palvelujen varsinaisen suorittamisen jaksot että muiden liiketoimintaan liittyvien toimintojen suorittamisen jaksot - kuten uusien asiakkaiden etsiminen, yritystilin ylläpito, tilojen vuokraus, jossa toimintaan liittyy liiketoimintaa voidaan harjoittaa, ilmoitusten julkaisemista lehdistössä, virallisten asioiden hoitamista. Liiketoiminnan aloittamista ja lopettamista ja lopettamista ei voida rinnastaa vain tiettyihin liiketoimiin osana tarjottavia palveluita, koska asiakkaan odottaminen valmiina tarjoamaan palveluita on myös yritystoimintaa" (katso Gdańskin hovioikeuden tuomio 13. maaliskuuta 2013 asiassa nro III AUa 1542/12).

Kansaneläkelaitos voi kyseenalaistaa työntekijälle työstä maksetun korvauksen suuruuden, mutta sillä ei ole oikeutta kyseenalaistaa ilmoitettua tuloa yrityksen pyörittämisen yhteydessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tuomioistuin päättää etuuden oikeudesta

Jos ZUS:n päätös on työntekijän tai yrittäjän kannalta epäedullinen, hakijalla on oikeus valittaa tuomioistuimesta. Valitus toimitetaan käräjäoikeuden sosiaalivakuutusosastolle. Valituksen määräaika on 1 kuukausi siitä päivästä, jona Kansaneläkelaitoksen päätöksestä kopio on toimitettu asianosaiselle. Valitus on oikeudenkäyntimaksuton. Valitus tulee tehdä riidanalaisen päätöksen tehneen ZUS:n sivuliikkeen kautta. Siinä olisi esitettävä kaikki perustelut, jotka tukevat hakijan näkemystä työnteon (tai yrityksen hoitamisen) todenmukaisuudesta tai tapauksen olosuhteista riippuen maksujen määrän perusteena ilmoitetun määrän oikeellisuudesta. Hakija voi pyytää todisteita väitteidensä tueksi. Hänellä on oikeus pyytää kollegoidensa tai urakoitsijoidensa kuulemista todistajina. Tuomioistuimen antamaan tuomioon voi hakea muutosta valittamalla. Art. 84 sek. Sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §
1. Aiheettoman sosiaalivakuutusetuuden perinyt on velvollinen palauttamaan sen lakisääteisine viivästyskorkoineen siviilioikeuden säännösten mukaisessa määrässä ja ehdoilla, ottaen huomioon 1 momentin 1 momentti. 11,
2. Aiheettomasti saatujen etuuksien määrät ovat:
a. etuudet, jotka maksetaan huolimatta sellaisista olosuhteista, jotka aiheuttavat oikeuden etuuteen tai niiden maksamisen keskeytymiseen kokonaan tai osittain, jos etuudensaajalle on ilmoitettu etuuden saamisoikeuden puuttumisesta;
b. etuudet, jotka on myönnetty tai maksettu väärän todistuksen tai väärien asiakirjojen perusteella tai muissa tapauksissa, joissa etuuksia perivä henkilö on antanut tahallisesti vääriä tietoja maksajaviranomaisesta. On hyvä muistaa, että jos ZUS on maksanut etuuden ja oikeuskäsittelyn seurauksena etuus katsotaan aiheettomaksi, työntekijän on palautettava hänelle maksetut summat lakisääteisine korkoineen.

Äitiysrahalla jäävän yrittäjän selvitys wFirma.pl-järjestelmässä

Yrittäjä on koko äitiysrahan saamisen ajan vain sairausvakuutuksen alainen. Siksi, jos hän kuuluu lisäksi sosiaalivakuutuksen piiriin, hänen tulee poistua niistä toimittamalla ZUS ZWUA -ilmoitus. Seuraava askel on hakea vain sairausvakuutusta ZUS ZZA -lomakkeella. Nämä lomakkeet voit tehdä välilehdellä ALOITUS »ZUS» HAKEMUSILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS» ZUS ZWUA / ZUS ZZA. Nämä ilmoitukset voidaan laatimisen jälkeen lähettää suoraan järjestelmästä ZUS:iin.

Ensimmäiseltä kokonaiselta tuen saamiskuukaudelta tulee ZUS:lle tehdä selvitysilmoitus, jossa on vain sairausvakuutusmaksu. Ennen sen laatimista maksuosuuksien maksamisjärjestelmää on kuitenkin muutettava ASETUKSET »VEROT» ZUS, valitsemalla siellä jokin d:lle määritetyistä vaihtoehdoista sanamuodolla "Vain terveys".

Kaavan muuttamisen jälkeen on laadittava DRA-ilmoitus.

Yksityiskohtainen selvitys yrittäjän äitiysrahan avuista löytyy artikkelista: Yrittäjän äitiysrahalaskenta järjestelmässä

On hyvä muistaa, että yrittäjä ei näytä äitiysrahan saamisen tosiasiaa sovitusilmoituksissa, kuten työntekijöiden kohdalla tehdään laatimalla heille RSA-raportti.