Toisessa maassa ostoihin sisältyvän veron palauttamista koskevat säännöt - ALV

Palveluvero

Puolan arvonlisäverolaki sisältää säännöt tavaroiden ja palveluiden veron palautuksesta. On kuitenkin korostettava, että tässä on kyse Puolan arvonlisäverosta. Tilanne on kuitenkin toinen, kun puolalainen verovelvollinen haluaa saada takaisin toisesta EU-maasta ostetuista tavaroista ja palveluista maksamansa arvonlisäveron. Analysoidaan, mitä toimia sinun tulee tehdä saadaksesi veronpalautuksen toisesta maasta.

Arvonlisävero

Käytämme jokapäiväisessä elämässä melko yleisesti termiä arvonlisävero, jonka määrittelemme lyhyesti arvonlisäveroksi. On kuitenkin huomattava, että verooikeuden alalla on myös arvonlisäveron käsite.

Art. Arvonlisäverolain 2 momentin 11 momentin mukaan arvonlisäverolla tarkoitetaan jäsenvaltion alueella kannettua arvonlisäveroa, lukuun ottamatta tässä laissa määrättyä arvonlisäveroa. Näin ollen aina kun puhumme arvonlisäverosta, tarkoitamme Puolan arvonlisäveroa, kun taas kun puhumme arvonlisäverosta, tarkoitamme toisen EU-maan arvonlisäveroa. Arvonlisävero on muun EU:n jäsenvaltion kuin Puolan määräämä arvonlisäveron määritelmä.

Ulkomaan veronpalautus

Kysymys kuuluu, miksi yllä oleva ero on niin tärkeä? Vastauksena on mainittava, että puolalainen veronmaksaja voi vähentää myyntiverosta vain Puolan arvonlisäveron. Toisaalta ulkomaisen arvonlisäveron selvityksen sääntöihin tulee soveltaa sen maan säännöksiä, jossa meno on syntynyt, jossa paikallinen arvonlisävero on laskettu. Selitetään tämä esimerkillä.

Esimerkki 1.

Puolalainen aktiivinen arvonlisäveronmaksaja myi tavarat Puolassa nettohintaan 10 000 PLN. Tämän seurauksena hänen on maksettava 2 300 zlotya veroa kotimaisista tavaroiden luovutuksista. Samassa kuussa työmatkalla hän tankkasi polttoainetta Tšekin tasavallassa. Asemasta saatu lasku sisältää Tšekin arvonlisäveron, joka vastaa 300 zlotya. Verokauden veroilmoituksessa verovelvollinen ilmoittaa vain Puolan myyntiveron. Siitä ei voi vähentää ulkomaista veroa.

Toisessa EU-maassa maksettu ulkomainen arvonlisävero voidaan kuitenkin saada takaisin erityismenettelyllä. Kyse on Artista. 89 sek. arvonlisäverolain 1h-1j. Näiden säännösten perusteella toisessa jäsenvaltiossa maksetun ulkomaisen arvonlisäveron palautusta hakevan verovelvollisen on jätettävä palautusta koskeva hakemus (VAT-REF) sähköisellä viestintävälineellä toimivaltaisen veroviraston päällikön kautta. verovelvolliselle toimivaltaisessa jäsenvaltiossa.
Tärkeää on, että ehtona on, että veronmaksajalla on aktiivisen verovelvollisen asema (ei voi hyötyä verovapautuksista) ja että ostettuja tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan suorittamiseen Puolassa. Kyse on siis yhteisöistä, joilla on myös oikeus kotimaiseen veronpalautukseen.

Lisäksi oikeus ulkomaiseen veronpalautukseen on puolalaisella verovelvollisella, jolla ei ole ollut rekisteröityä kotipaikkaa tai pysyvää toimipaikkaa siinä maassa, josta liiketoimia tehtiin. Tällaisessa tilanteessa puolalaisen verovelvollisen tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi pysyvän toimipaikkansa ulkomaahan. Arvonlisäveron palautus on tässä tapauksessa mahdollista, mutta se tapahtuu vain ulkomaisten verosäännösten perusteella.

Esimerkki 2.

Puolalaisen veronmaksajan kotipaikka on Puolassa. Lisäksi sillä on pysyvä toimipaikka Saksassa. Veronmaksajalle aiheutui Saksassa kuluja, joista hän maksoi Saksan arvonlisäveron. Tällöin verovelvollinen ei voi jättää ALV-REF-hakemusta. Hän voi saada takaisin Saksan arvonlisäveron rekisteröitymällä Saksan arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos nämä edellytykset eivät täyty, veroviraston johtaja tekee päätöksen, josta ei ole tehty valitusta palautushakemuksen toimivaltaiselle jäsenvaltiolle. Verovelvolliselle ilmoitetaan määräyksen antamisesta myös sähköisessä viestinnässä. Ulkomaisen arvonlisäveron palautushakemus on jätettävä sähköisellä ALV-REF-lomakkeella hakemuksen kohteena olevaa verovuotta seuraavan vuoden syyskuun 30. päivään mennessä.

Esimerkki 3.

Vuonna 2019 puolalaiselle veronmaksajalle aiheutui Saksassa kuluja, jotka olivat veronalaisia ​​kyseisessä maassa. Jos verovelvollinen haluaa saada takaisin Saksassa maksetun arvonlisäveron, hänen on toimitettava ALV-REF 30.9.2020 mennessä.

EU:n säännöt ostoihin sisältyvän veron palautuksesta toisessa maassa

On myös mainittava, että ulkomaan veronpalautuksen alalla tulee noudattaa Puolan lain säännösten lisäksi myös 12.2.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/9/EY sisältöä, jossa määritellään yksityiskohtaisesti arvonlisäveron palautusta koskevat säännöt verovelvollisille, jotka eivät ole sijoittautuneet palautusjäsenvaltioon mutta ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon.

On syytä muistaa kaksi sääntöä edellä mainitusta direktiivistä. Ensinnäkin, kuten Art.10, jos laskun veron peruste on 1 000 euroa tai enemmän tai vastaava määrä kansallisessa valuutassa, palautusjäsenvaltio voi vaatia hakijaa toimittamaan palautuspyynnön mukana sähköisesti jäljennöksen laskusta. Jos lasku koskee polttoainetta, kynnys on 250 euroa tai vastaava summa kansallisessa valuutassa. Kuten näet, puolalaista veronmaksajaa voidaan vaatia toimittamaan sähköinen kopio laskuista.

Lisäksi, kuten Art. Direktiivin 16 ja 17 §:n mukaan toipumisaika ei saa olla kalenterivuotta pidempi tai kolmea kalenterikuukautta lyhyempi. Palautuspyynnöt voivat kuitenkin koskea alle kolmen kuukauden ajanjaksoa, jos tämä ajanjakso kattaa kalenterivuoden loppuosan.

Jos palautushakemus koskee kalenterivuotta lyhyempää mutta vähintään kolmea kuukautta lyhyempää palautusjaksoa, haettu arvonlisäveron palautuksen määrä ei saa olla pienempi kuin 400 euroa tai vastaava summa kansallisessa valuutassa. Jos palautushakemus koskee kalenterivuoden tai kalenterivuoden loppuosan palautusjaksoa, arvonlisäveron määrä ei saa olla pienempi kuin 50 euroa tai vastaava summa kansallisessa valuutassa. Vähimmäismäärä, jonka verovelvollinen voi hakea ALV-REF-lomakkeella, on 50 euroa. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ulkomaan veronpalautusrajoitukset

Analysoidessamme Puolan arvonlisäverolain säännöksiä voimme nähdä, että arvonlisäveron vähennysmahdollisuudella on tiettyjä rajoituksia. Art. 88 sek. Lain 1 4 momentin mukaan verovelvolliselle kuuluvan erotuksen määrän alennusta tai eron palautusta ei sovelleta verovelvollisen ostamiin majoitus- ja ruokailupalveluihin, lukuun ottamatta matkustajille tarkoitettujen valmiiden aterioiden ostoa, kun verovelvollisen on ostanut matkustajille tarkoitettuja valmiita aterioita. kuljetuspalvelut.

Tässä yhteydessä on korostettava, että yllä oleva varaus koskee vain Puolan ostoihin sisältyvää veroa. On mahdollista, että puolalainen verovelvollinen, joka ostaa majoitus- tai ateriapalveluita toisesta maasta, voi saada takaisin näiden palvelujen hintaan sisältyvän ostoihin sisältyvän veron. Tätä kysymystä säätelevät sen maan lait, jossa veronmaksajalle menot aiheutuvat. Jos tietyn maan sisäiset määräykset mahdollistavat ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämisen majoitus- tai ateriakuluista, puolalainen verovelvollinen voi periä ulkomaisen arvonlisäveron veronpalautuksen perusteella. Vähennysmahdollisuutta rajoittavia Puolan säännöksiä ei sovelleta tässä tapauksessa.

Esimerkki 4.

Ranskassa oleskelunsa aikana puolalainen veronmaksaja osti Ranskassa verotettuja majoituspalveluita. Veronmaksaja on jättänyt Puolassa ALV-REF-hakemuksen siellä maksetun Ranskan veron palauttamiseksi. Jos Ranskan verolainsäädäntö sallii ostoihin sisältyvän veron vähentämisen majoituspalveluista, veronmaksaja saa hyvityksen. Art. 88 sek. Arvonlisäverolain 1 momenttia 4 ei sovelleta tässä tapauksessa.

Edellä oleva huomioon ottaen on syytä huomauttaa, että toisessa maassa ostoihin sisältyvän veron palautuksen säännöt on määritelty sekä Puolan arvonlisäverolaissa että EU-direktiivissä. Palautuksen mahdollisuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon myös sen valtion sisäiset määräykset, jossa verovelvollinen hakee palautusta.