Käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet – kannattaa tietää

Verkkosivusto

Yrittäjän, joka ottaa vastaan ​​käyttöomaisuuteen luokiteltavia osia yrityksenä, tulee muistaa määrittää niiden alkuarvo ALV-lain säännösten mukaisesti. Se on erittäin tärkeä asia, sillä myöhemmät poistot lasketaan tästä arvosta. Katsotaanpa, mitkä ovat PI-laista johtuvat käyttöomaisuuden arvostuksen säännöt.

Ostolla hankitun käyttöomaisuuden arvostussäännöt

Art. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 1 momentin 1 momentin mukaan vastikkeellisesti hankittu käyttöomaisuus arvostetaan hankintahintaan.

Art. 22g sek. 3 täsmentää, mitä verovelvollisen tulee ymmärtää kauppahinnalla. Voimme esittää tämän määritelmän käyttämällä kaavaa:

kauppahinta + ŚT:n käyttöönottopäivään asti kertyneet ostoon liittyvät kulut + tulli- ja valmistevero (tuonnin tapauksessa) + vähennyskelvoton ALV = ostohinta

Kauppahinnalla tulee ymmärtää ostotositteessa, esimerkiksi ALV-laskussa, kauppasopimuksessa, myyjälle maksettava summa. Tärkeää on, että jos aktiivinen arvonlisäveron maksaja ostaa käyttöomaisuuden arvonlisäverolaskun perusteella, kauppahinta on periaatteessa nettomäärä. Arvonlisäverosta vapautettujen yksiköiden tapauksessa se puolestaan ​​on bruttomäärä.

Kuitenkin, kun on kyse hankintaan liittyvistä kustannuksista, jotka ovat osa kauppahintaa ja siten lisäävät käyttöomaisuuden alkuarvoa, niitä ovat mm.

 • kuljetuskustannukset,

 • lastaus- ja purkukustannukset,

 • vakuutuskulut matkalla,

 • kokoonpano- ja asennuskustannukset,

 • notaari-, vero- ja muut palkkiot,

 • kiinnostuksen kohde,

 • palkkiot.

Tärkeä!

Art. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 8 §:n mukaan, jos verovelvollisen ennen rekisterin perustamis- tai luettelointipäivää hankkiman käyttöomaisuuden tai sen osien hankintahintaa ei ole mahdollista määrittää, oletetaan tämän omaisuuden alkuarvoksi sen määrä verovelvollisen tekemästä arvostuksesta ottaen huomioon samantyyppisten käyttöomaisuushyödykkeiden markkinahinnat kirjanpidon tai luettelon laatimisvuotta edeltävän vuoden joulukuulta sekä niiden tila ja aste. pitää päällä.

Esimerkki 1.

Yrittäjä osti 29.1.2017 kotimaiselta urakoitsijalta ALV-laskulla tuotantokoneen, jossa:

 • nettoarvo: 15 000 PLN

 • 23 % ALV: 3 450 PLN

 • bruttoarvo: 18 450 PLN

Jotta kone toimisi kunnolla, se oli koottava oikein. Siksi yrittäjä osti kokoonpanopalvelun 3.3.2017, josta hän sai myös ALV-laskun:

 • nettoarvo: 2 000 PLN

 • 23 % ALV: 460 PLN

 • Bruttoarvo: 2 460 PLN

Kuinka paljon koneen alkuarvo tulee olemaan, kun sen ostava yrittäjä on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, ja kuinka paljon on arvonlisäverovapaus? Minä päivänä hän voi merkitä sen käyttöomaisuusrekisteriin?

Kun koneen ostava yrittäjä on aktiivinen arvonlisäveron maksaja ja käyttää arvonlisäveron vähennysoikeutta koneen hankinnasta ja kokoonpanopalvelusta, alkuarvo on koneen ostolaskussa olevan nettoarvon summa ja nettoarvo kokoonpanolaskusta, eli yhteensä 17 000 PLN (15 000 PLN + 2 000 PLN).

Kuitenkin, kun koneen ostava yrittäjä on arvonlisäverosta vapautettu yhteisö, alkuarvo on kummankin laskun bruttosumma, eli 20 910 zlotya.

Koska kone oli käyttökelpoinen vasta asianmukaisesti koottuna, tulee verovelvollisen ottaa käyttöön vastaanottopäivä aikaisintaan 3.3.2017.

Osittain vastikkeellisesti hankitun käyttöomaisuuden arvostus

Art. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 1 kohdan 1a momentin mukaan osittain vastikkeellisesti hankitun käyttöomaisuuden alkuarvo on kauppahinta lisättynä 11 §:ssä tarkoitetun tulon arvolla. 11 sek. PIT-lain 2b.

Art. 11 sek. PIT-lain 2b

J.Jos etuudet maksetaan osittain, verovelvollisen tulo on näiden etuuksien arvon erotus, joka määräytyy momentissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 2 tai 2a ja verovelvollisen maksettava maksu.

Art. 11 sek. 2 ja sek. 2a ilmaisista eduista saatava tulo määräytyy:

 1. Luontoisetuuksien rahallinen arvo - perustuu samantyyppisten ja samantyyppisten tavaroiden tai oikeuksien kaupassa käytettyihin markkinahintoihin, ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä niiden saamisen aika ja paikka.

 2. Muiden ilmaisten etujen rahalliset arvot määritetään:

 • jos palvelun kohteena ovat palveluntuottajan taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat palvelut - muihin vastaanottajiin sovellettavien hintojen mukaan;

 • jos etujen kohteena ovat ostetut palvelut - ostohinnan mukaan;

 • jos edun kohteena on asunnon tai rakennuksen luovutus - vuokraa vastaavan määrän mukaan, joka maksettaisiin tämän tilan tai rakennuksen vuokrasopimuksen solmimisesta;

 • muissa tapauksissa - palvelujen tai samantyyppisten ja -lajisten tavaroiden tai oikeuksien toimittamisessa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä saataville asettamisen aika ja paikka.

Yrittäjän valmistaman käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet

Art. 22 g 1 kohdan. 1 kohta 2 Yrittäjän itse valmistaman käyttöomaisuuden alkuarvo määritetään valmistuskustannusten perusteella.

Tuotantokustannukset olisi ymmärrettävä sellaisen käyttöomaisuuden arvoksi ostohintaan, jota käytetään tuottamaan:

 • aineelliset hyödykkeet i

 • käyttänyt kolmannen osapuolen palveluita,

 • työstä aiheutuvat korvaukset johdannaisten kanssa,

 • muut kustannukset, jotka voidaan sisällyttää valmistetun käyttöomaisuuden arvoon.

On syytä korostaa, että tuotantokustannukset eivät sisällä:

 • verovelvollisen oman työn, hänen puolisonsa ja alaikäisten lastensa arvo,

 • yleiset hallintokulut,

 • myyntikulut ja muut toimintakulut ja rahoitustoiminnan kulut, erityisesti lainojen (luottojen) korot ja palkkiot, lukuun ottamatta käyttöomaisuuden käyttöön ottamiseen saakka kertyneitä korkoja ja palkkioita.

Tärkeä!

Kun verovelvollinen ei pysty määrittämään tuotantokustannuksia, alkuarvo määräytyy määrään, joka on määritetty ottaen huomioon samantyyppisten käyttöomaisuushyödykkeiden markkinahinnat kirjanpidon laatimisvuotta tai luetteloa edeltävän vuoden joulukuussa. sekä niiden kunto ja kulumisaste. Arvioinnin tekee verovelvollisen valitsema asiantuntija.

Perinnöllä ja lahjoituksella hankitun käyttöomaisuuden arvostus

Perinnöllä tai lahjoituksella hankitun käyttöomaisuuden arvostusta säännellään pykälässä. 22 g 1 kohdan. PIT-lain 1 momentin 3 kohta. Alkuarvo on sen sisällön mukaan ostopäivän markkina-arvo, ellei lahjoitussopimuksessa tai ilmaissiirtosopimuksessa ole tätä arvoa määrätty pienemmäksi.

Tärkeää on, että jos saat lahjoituksen tai perinnön, sinun on ilmoitettava SD-Z2-lomakkeella ja maksettava lahjoitusvero. On syytä korostaa, että veroryhmiin I ja II kuuluvien henkilöiden lahjoitukset ovat verovapaita.

Veroryhmä I: puoliso, ylenevät sukulaiset (mukaan lukien vanhemmat, isovanhemmat), jälkeläiset (mukaan lukien lapset, lastenlapset), poikapuoli, äitipuoli, isäpuoli, sisarukset, vävy, miniä, anoppi.

Veroryhmä II: sisarusten jälkeläiset (sisaren tai veljen lapset), vanhempien sisarukset (tätit, sedät), lastenpuolien jälkeläiset ja puolisot, puolisoiden sisarusten puolisot ja sisarukset, puolisoiden sisarusten puolisot, puolisoiden (muiden jälkeläisten) puolisot lapsenlapsen aviomies tai pojanpojan vaimo).

Yksinkertaistetut rakennusten ja asuintilojen arvostussäännöt

Veronmaksajien tulee kiinnittää erityistä huomiota 1999-2000-2010 22 g 1 kohdan. ALV-lain 10 §:n mukaan asuinrakennuksen tai asunnon alkuarvo voidaan sen sisällön mukaisesti määrittää:

 • vuokrattu,

 • vuokrattu,

 • omistaja käyttää liiketoimintaansa

- oletetaan, että kunkin verovuoden arvo on omistajan vuokraaman, vuokraaman tai käyttämän rakennuksen tai tilan käyttöpinta-alan neliömetrien ja 988 PLN:n tulo, kun taas käyttöpinta-ala on tosiasiallisesti oletettu pinta-ala kiinteistöveron tarkoituksiin.

Päättäessään tästä arvostusmenetelmästä yrittäjän tulee huolellisesti analysoida, onko tällä tavalla määritetty alkuarvo veronmaksajan kannalta optimaalinen. Mikäli ostoasiakirjan perusteella määritetty alkuarvo olisi korkeampi kuin rakennusten ja asuintilojen yksinkertaistetussa arvonmäärityksessä, kannattaa pohtia, onko parempi soveltaa yleisten periaatteiden mukaista arvostusta. Tällöin tällainen alkuarvon määritysmenetelmä mahdollistaa verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten lisäämisen korkeampien poistojen ja PIT-veropohjan pienentämisen kautta.

Yhteisomistukseen kuuluvan käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet

Yrittäjän yhteisomistukseen kuuluvan käyttöomaisuuden osalta noudatetaan 3 §:n periaatteita. 22 g 1 kohdan. PIT-lain 11 §.

Yrittäjä, joka on osaomistaja yhtiön käyttöomaisuuteen sisällytettävässä omaisuudessa, määrittää alkuarvon suhteessa yhteisomistusosuuteen.

Tärkeä!

Edellä olevaa sääntöä ei sovelleta omaisuuteen, joka on puolisoiden yhteisomaisuutta, elleivät puolisot käytä omaisuutta erillisessä taloudellisessa toiminnassa.

Mitkä kulut eivät lisää käyttöomaisuuden alkuarvoa?

On muistettava, että käyttöomaisuuden alkuarvoa eivät lisää sellaiset kulut kuin:

 • omaisuusvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, kaskovakuutuksen, tapaturmavakuutuksen jne. kulut (lukuun ottamatta matkalla olevia vakuutuskuluja - nämä nostavat alkuarvoa),

 • laajennetut takuut,

 • sopimussakkoja.