Verotussäännöt maataloustuotannon erityisosastoille

Palveluvero

Yksi PIT-laissa luetelluista tulonlähteistä on maataloustuotannon erityisosastot. Erikoisosastojen toiminnan erityisyys johtuu pääasiassa mahdollisuudesta valita tapa, jolla veronmaksaja määrittää ansaitun tulon määrän. Alla esitellään maataloustuotannon erityisalojen verotussäännöt.

Maatalouden tuotannon erityisosastojen määritelmä

Ensinnäkin on huomattava, että 1999/2004 12 artiklan mukaisesti. 2 lauseke PIT-lain 1 §:n mukaan tulovero ei ole tuloveron alaista, paitsi maataloustuotannon erityisosastoilta saadut tulot. Tämä säännös osoittaa selvästi, että yksi maataloustoiminnan tyypeistä on maataloustuotannon erityisosastot. Säännöksissä tarkoitetun määritelmän mukaan maataloustuotannon erityisosastojen tuloja ovat tulot kasvihuoneissa ja lämmitetyissä foliotunneleissa kasvatetusta viljelystä, sienten ja niiden sienirihmaston viljelystä, kasvien in vitro -viljelystä, maatilan jalostuksesta sekä teurastuksen ja muninnan kasvattamisesta. siipikarja, siipikarjan hautomot, karjanhoito ja karjanhoito sekä laboratorio, lierojen jalostus, entomofagikasvatus, silkkiäistoukkien kasvatus, mehiläistarhojen pitäminen sekä muiden eläinten jalostus ja kasvatus tilan ulkopuolella (PIT-lain 2 §:n 3 momentti).

Art. 2 lauseke Lain 3 a §:n mukaan tulot enintään lain liitteessä 2 mainittujen kokoisten eläinten viljelystä, jalostuksesta ja jalostuksesta eivät ole tuloja maataloustuotannon erityisosastoilta. Näin ollen, jos tiettyä viljely- tai jalostusmuotoa ei ole lueteltu erityisosastojen määritelmässä tai se ei ylitä liitteessä 2 määriteltyä kokoa, se ei ole arvonlisäverolain alainen vain maatalousverojärjestelmässä.

Esimerkki 1.

Liitteen 2 mukaisesti yli 100 pään teurassiipikarjan arvioitu tulotaso määritellään. Tämä tarkoittaa, että 95 siipikarjan kasvatus ei ole erityisiä maataloustuotannon osastoja. Tällainen toiminta on maatalousveron alaista maataloustoimintaa.

Samaan aikaan, koska erityisosastot ovat eräänlaista maataloustoimintaa, maataloustoiminnan vähimmäisvaatimukset, jotka on kuvattu Art. 2 lauseke PIT-lain 2 §. Tämän säännöksen mukaan kasvien ja eläinten vähimmäissäilytysaika ostopäivästä alkaen on:

  • kuukausi - jos kasveja kasvatetaan;
  • 16 päivää - kun on kyse erittäin intensiivisestä hanhien ja ankkojen erikoislihotuksesta;
  • 6 viikkoa muun teurassiipikarjan osalta;
  • 2 kuukautta - muille eläimille.

Mikäli mainittuja määräaikoja ei noudateta, harjoitettu toiminta katsotaan kaupalliseksi toiminnaksi.

Esimerkki 2.

1. huhtikuuta herra Witold osti 200 kanaa, jotka hän myi sitten 18. huhtikuuta. Muun teurassiipikarjan vähimmäispitoajan (vähintään 6 viikkoa) noudattamatta jättämisen vuoksi sen toimintaa ei voida pitää maataloustuotannon erityisaloina, vaan se on verotettavaa ei-maatalouden taloudellisena toimintana.

Verotussäännöt maataloustuotannon erityisosastoille

Maatalouden erityisosastojen tulot voidaan määrittää kahdella tavalla. Ensimmäinen on sama kuin maatalouden ulkopuolisen taloudellisen toiminnan tapauksessa. Toinen perustuu estimointistandardien käyttöön.

Ensimmäinen tapa riippuu verovelvollisen verokirjan pitämisestä eli tulojen ja kulujen verokirjan tai kirjanpitokirjan pitämisestä. Tämä menetelmä antaa veronmaksajalle mahdollisuuden esittää verotuksessa vähennyskelpoiset kulut ja määrittää veron määrä tosiasiallisesti saadun tulon perusteella. Tällainen tulo on tällöin kirjassa esitettyjen tulojen ja niiden hankintakustannusten erotus lisättynä verovuoden lopun eläinlauman lisäyksen arvolla verrattuna vuoden alun tilaan. ja vähentynyt verovuoden aikana karjan menetysten arvolla. Veronmaksaja voi maksaa tuloveroa näin määritellyistä tuloista veroasteikon mukaan tai 19 prosentin kiinteää verokantaa käyttäen. Veronmaksajien on myös maksettava itse laskemansa ennakkomaksut ilman veroviraston pyyntöä.

Esimerkki 3.

Herra Roman johtaa erityistä maataloustuotannon osastoa, joka koostuu jalostusporsaista. Tammikuun 1. päivänä 2016 hänen laumassaan oli 240 päätä. Vuonna 2016 se sai tästä toiminnasta tuloja 15 000 zlotya ja kustannuksia 13 000 zlotya. 31. joulukuuta 2016 hänen laumassaan oli 250 eläintä. Yhden porsaan arvo on 200 PLN. Veropohja on seuraava: 15 000 - 13 000 + (250-240) x 200 = 4 000 PLN

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Toisaalta veronmaksajille, jotka eivät pidä verokirjoja, tarjotaan toinen tulonmääritysmenetelmä, jossa käytetään arviostandardeja. Tässä tapauksessa tulot riippuvat viljelyalasta tai siitoskarjan koosta. Näiden standardien määrä ilmoitetaan vuosittain valtiovarainministerin asetuksella. Verovelvollisen, joka valitsee kyseessä olevan tulonmääritystavan, on toimitettava PIT-6-ilmoitus toimivaltaiselle verovirastolle kunkin verovuoden tammikuun 20. päivään mennessä. Toisaalta niiden, jotka aloittavat maataloustuotannon erityisosastojen toiminnan, on tehtävä se 7 päivän kuluessa sen alkamisesta. Arvioidun tulon osalta ennakkomaksun suorittaa verovirasto antamassaan päätöksessä. Se ottaa huomioon asetuksesta arvioidut standardit sekä verovelvollisen ilmoittaman sadon ja jalostuksen koon.

Esimerkki 4.

Herra Roman johtaa erityistä maataloustuotannon osastoa, joka koostuu jalostusporsaista. Tammikuun 1. päivänä 2016 hänen laumassaan oli 240 päätä. Hän päätti määrittää tulot arviostandardien perusteella. Porsaiden osalta standardi on 16,76 PLN eläintä kohti. Veropohja on seuraava: 240 x 16,76 PLN = 4022,40 PLN.

Maatalouden erityisosastojen tulojen loppuselvitys tapahtuu verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä PIT-36-lomakkeella.