Innovation Boxin verohelpotuksen käytön säännöt – mitkä ovat säännöt?

Palveluvero

Innovation Box on helpotus, joka otettiin käyttöön 1.1.2019, ja se on jatkoa T&K-helpotukselle. Artikkelissa kerromme, ketä etuus koskee ja mitkä ovat innovaatiolaatikon alennuksen käytön säännöt.

Mikä on Innovation Box?

Innovation Box tai lyhennettynä IP Box on uusi helpotus, jota jotkin kriteerit täyttävistä immateriaalioikeuksista tienaavat veronmaksajat voivat soveltaa 1.1.2019 alkaen. Uusi verohelpotus koskee tuloverotusta.

IP Box -helpotuksen ansiosta jotkut yrittäjät voivat verottaa tuloaan tietyistä tutkimus- ja kehitystoiminnassa luoduista, kehitetyistä tai parannetuista immateriaalioikeuksista 5 %:n tuloverokannan mukaan. Innovation Box koskee sekä PIT- että CIT-maksuja. Toteutettujen muutosten tarkoituksena on ensisijaisesti popularisoida tutkimus- ja kehitystoimintaa ja kannustaa puolalaisia ​​yrittäjiä sen toteuttamiseen.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

T&K-verohelpotuksen hyödyntämisen peruskriteeri on tietysti tutkimus- ja kehitystoiminta. Tuloverolain 5a § 38–40 kohta
"Tutkimus- ja kehitystoiminnalla tarkoitetaan luovaa toimintaa, johon liittyy systemaattisesti tehtävä tutkimus- tai kehitystoimintaa tietoresurssien lisäämiseksi ja tietoresurssien avulla uusien sovellusten luomiseksi".

Tieteellisen tutkimus- ja kehitystyön määritelmät sisältyvät PIT-lain 5a kohtiin 38-40.

T&K-helpotus liittyy muihin tuloihin kuin myyntivoittoihin ja koostuu siitä, että verovelvollisella on oikeus vähentää verotettavasta tuloveropohjasta tietyt tutkimus- ja kehitysmenot, jotka on aiemmin luokiteltu verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Vähennyksen määrä ei saa verovuonna olla suurempi kuin yrittäjän muusta kuin luovutusvoittosta saatu tulo. T&K-helpotusta soveltaessaan yrittäjällä on oikeus kirjata meno kaksi kertaa verokuluksi.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia kutsutaan tukikelpoisiksi kustannuksiksi.

Innovaatiolaatikkoalennuksen käyttösäännöt - milloin alennus on mahdollista hyödyntää?

Innovaatiolaatikon helpotus liittyy tutkimus- ja kehitystoimintaan. Jos yrittäjä harjoittamassaan tutkimus- ja kehitystoiminnassa luo, kehittää tai parantaa immateriaalioikeutta, tästä oikeudesta saatua tuloa voidaan verottaa 5 %:n veroetulla. Tähän asti kaikkien immateriaalioikeuksien veroaste oli 19 %. Art. 30ca sek. Tuloverolain 1 §
"Verovelvollisen osana maatalouden ulkopuolista elinkeinotoimintaa ansaitsemasta ehdot täyttävästä immateriaalioikeuksista saamista tuloista vero on 5 % veron perusteesta."

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka tunnistaa IP Box -helpotuksen kattamat immateriaalioikeudet?

Säännöt määrittelevät tiukasti, minkä immateriaalioikeuksien osalta Innovation Box -helpotusta voidaan soveltaa. Lainsäädäntö on varsin rajoittava, mikä tarkoittaa, että vain harvat hyötyvät tehdyistä muutoksista ja maksavat pienempää tuloveroa.
Art. 30ca kohta. 2. PIT-lain mukaan määritellyt immateriaalioikeudet ovat:

  1. patentti;
  2. hyödyllisyysmallin suojaoikeus;
  3. oikeus rekisteröidä teollinen malli;
  4. integroidun piirin topografian rekisteröintioikeus;
  5. lisäsuoja lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen patentille;
  6. oikeus rekisteröidä lääkevalmiste ja luvan saanut eläinlääke;
  7. kasvilajikkeiden oikeudellisesta suojasta annetussa laissa tarkoitettu yksinoikeus;
  8. Tekijänoikeus tietokoneohjelmaan - suojan kohteena olevien erillisten lakien tai ratifioitujen kansainvälisten sopimusten määräysten perusteella, joissa Puolan tasavalta on osapuolena, ja muiden kansainvälisten sopimusten perusteella, joissa Euroopan unioni on osapuolena. jonka verovelvollinen on tuottanut, kehittänyt tai parantanut osana tutkimus- ja kehitystoimintaansa.

Etukoron soveltaminen myönnetään yrittäjälle vain, jos jokin ratkaisu on suojattu jollakin luettelossa olevista oikeuksista tai se on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle tarkoituksena saada suoja tälle ratkaisulle.

Valtiovarainministeriö julkaisi 15.7.2019 "Selvennykset immateriaalioikeuksista syntyvien tulojen etuuskohteluun verottamisesta - IP Box" ("Selvennykset"), jossa todettiin, ettei ainoastaan ​​tietokoneohjelma itse suppeasti eli lähdekoodi ja kohdekoodi, mutta myös tekijänoikeudella suojatut ohjelmistot, kuten käyttöliittymä, voivat olla verovapaita ja sisällyttää hyväksyttyyn IP-hakemistoon. Rutiinivirheenkorjaus, liiketoimintasovellusten tai IT-järjestelmien luominen tällä hetkellä tunnettujen menetelmien ja IT-työkalujen mukaisesti ei ole T&K-toimintaa.

Oikeus IP Box -helpotukseen hankitaan, kun toimitamme immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyvät asiakirjat asianmukaiselle laitokselle.

Innovaatiolaatikko vain muutamalle

Uusi verohelpotus herättää yrittäjien keskuudessa suurta kiinnostusta, mutta on muistettava, että vain harvalla heistä on siihen oikeutettu. Ennen 5 %:n verokannan soveltamista on siksi tarpeen tehdä yksityiskohtainen analyysi säännöksistä sen selvittämiseksi, onko etuus tarkoitettu meille.