Yrityksen rekisteröinti ulkomaille ja pysyvä asuinpaikka Puolassa

Palveluliiketoiminta

Se on yhä yleisempi ilmiö veronmaksajien keskuudessayrityksen rekisteröinti ulkomaille. Tämä toimenpide johtuu pääasiassa muiden maiden alhaisemmasta verokannasta. Tämän seurauksena yrittäjät siirtävät yrityksensä Puolan alueen ulkopuolelle ymmärtääkseen yleisesti verotuksen optimoinnin. Ihmisten vapaan liikkuvuuden vuoksi tämä toiminta on ehdottomasti sallittua. Ongelmia ja epäilyksiä syntyy kuitenkin tilanteessa, jossa veronmaksaja jatkaa toimintaansa maassa huolimatta yrityksen rekisteröinnistä ulkomaille.

Kysymys verotuksellisesta asunnosta

Asian asianmukaista analysointia varten on ensinnäkin viitattava tuloverolain sisältöön. Tämä asetus määrittelee tilanteet, joissa henkilö on Puolan lain mukaan rajoittamaton verovelvollisuus. Art. 3 sek. 1 ja sek. PIT-lain 1a §:n mukaan luonnolliset henkilöt, jotka asuvat Puolan tasavallan alueella, ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan ​​(tuloista) tulolähteiden sijainnista riippumatta (rajaton verovelvollisuus). Luonnollinen henkilö, joka:

  1. sillä on henkilökohtaisten tai taloudellisten etujen keskus (elintärkeiden etujen keskus) Puolan tasavallan alueella, tai

  2. oleskelee Puolan tasavallan alueella yli 183 päivää verovuoden aikana.

Jos siis yksikin edellä mainituista ehdoista täyttyy, luonnollinen henkilö on verovelvollinen kaikista tuloistaan. Tämä sääntö koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tämän seurauksena vain muodollinen liiketoiminnan rekisteröinti ulkomailla, kun luonnollisen henkilön asuinpaikka on Puolan alueella, tarkoittaa, että harjoitetusta liiketoiminnasta on maksettava Puolan veroja.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja on rekisteröinyt yrityksen Iso-Britanniaan, jossa se toimii 30 päivää vuodessa. Hän viettää loppuaikansa Puolassa, jossa hän palvelee etänä brittiläistä urakoitsijaa. Koska hän oleskelee Puolassa yli 183 päivää vuodessa, hän on Puolassa rajoittamaton verovelvollisuus.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja rekisteröi yrityksen Saksaan, jossa hän toimii 10 kuukautta vuodessa. Hän tulee Puolaan vain lomailemaan viettääkseen aikaa perheensä kanssa. Puolassa hän omistaa myös omistusasunnon ja on paikallisen yhdistyksen jäsen. Tämän seurauksena voidaan olettaa, että hänen elämänsä keskus on Puolan tasavallan alueella. Tästä syystä se on Puolassa rajoittamaton verovelvollisuus.

Yrityksen rekisteröinti ulkomaille - asiaa säännellään kansainvälisissä sopimuksissa

Art. ALV-lain 4 a §:n säännöksiä sovelletaan ottaen huomioon kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevat sopimukset. Edellä esitetystä seuraa, että aina kun verotusta analysoidaan, tulee ottaa huomioon sen maan kanssa tehdyn sopimuksen sisältö, jossa toiminta on rekisteröity.

Suurin osa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevista sopimuksista määrää, että käsite "sopimusvaltiossa asuva" tarkoittaa henkilöä, joka on verovelvollinen siellä tämän valtion lakien mukaan hänen kotipaikkansa, kotipaikkansa tai pääkonttorinsa, sijoittautumispaikan vuoksi. tai mikä tahansa muu samankaltainen kriteeri, ja se sisältää kyseisen osavaltion ja minkä tahansa sen alueyksikön tai paikallisviranomaisen. Toisaalta taloudellisen toiminnasta saadun tulon verotuksen osalta sopimukset osoittavat, että sopimusvaltion yrityksen voittoa verotetaan Puolassa, ellei yritys toimi toisessa maassa siellä sijaitsevan kiinteän toimipaikan kautta. Tämän seurauksena Puolassa asuva henkilö voi olla toisen maan lainsäädännön alainen, jos hänellä on siellä ulkomainen toimipaikka.

Ulkomainen toimipaikka on Art. PIT-lain 5a § 22 kohta, pysyvä toimipaikka, jonka kautta yhdessä valtiossa asuva yhteisö harjoittaa kokonaan tai osittain toimintaa toisen valtion alueella. Tehdas on myös rakennustyömaa, rakennustyömaa, kokoonpano tai asennus, jonka toisen valtion alueella asuva yhteisö suorittaa yhden valtion alueella. Laitoksella tarkoitetaan myös henkilöä, joka valtion alueella asuvan yhteisön puolesta ja puolesta toimii toisen valtion alueella, jos tällä henkilöllä on valtakirja tehdä sopimuksia hänen puolestaan ​​ja hän tosiasiallisesti suorittaa valtuutuksen. asianajajasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos luonnollinen henkilö rekisteröi yrityksen toiseen maahan, vaikka kaikkea taloudellista toimintaa tosiasiallisesti harjoitetaan Puolassa, tällainen verovelvollinen on edelleen rajoittamaton verovelvollisuus Puolan tasavallan alueella ja on velvollinen verottamaan Puolan verokannoilla saadut tulot.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Valtiovarainministeriön varoitus

Kannattaa kiinnittää huomiota valtiovarainministeriön 12.6.2017 antamaan varoitukseen verooptimoinnista ulkomaisten yhtiöiden käytöllä (nro 003/2017). Tämä varoitus koskee erityisesti tilannetta, jossa puolalaiset verovelvolliset (luonnolliset tai oikeushenkilöt), jotka harjoittavat liiketoimintaa Puolassa ja saavat tuloja Puolan alueelta, rekisteröivät yrityksiä ulkomaille. Tätä tarkoitusta varten vieraan maan alueelle rekisteröidään yhtiöt, jotka eivät harjoita siellä varsinaista liiketoimintaa, josta puolalainen verovelvollinen hankkii osakkeita ja joiden kautta toimintaansa Puolassa aiotaan jatkaa, ja tulon oletetaan olevan veronalaista. vain kyseisen vieraan maan alueella.

Valtiovarainministeriö varoittaa, että tällaisia ​​toimia voidaan pitää aggressiivisena verotuksen optimoinnina, eivätkä ne sulje pois Puolan verotusta. Tällaisissa tapauksissa veronkierron estämisen voi toteuttaa veroviranomainen käyttämällä veronkiertolauseketta tai määrittämällä ulkomaisen yksikön toimipaikan.

Tässä kirjeessä ministeriö tunnustaa, että jos yritys on vain muodollisesti rekisteröity ulkomaille ja sen toimipaikka on Puolassa, se ei ole kiinteä toimipaikka, vaan kaikista tuloista tulee verottaa Puolassa. Kuten varoituksesta luemme:

Yritystuloverovelvolliset, joiden kotipaikka tai johtokunta on Puolan alueella, ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan ​​riippumatta siitä, missä ne on ansaittu (rajoittamaton verovelvollisuus). Riittää, että vain toinen kahdesta esitetystä ehdosta täyttyy. Joten jos yritys on virallisesti rekisteröity ulkomaille, mutta sillä on itse asiassa johtokunta Puolassa, se on silti Puolan verotuksen alainen kaikista tuloistaan ​​riippumatta siitä, mistä maasta ne on saatu. Yllä esitetyt veronoptimointisuunnitelmat ovat siksi tehottomia säädösten valossa ja voivat aiheuttaa verorästejä Puolassa.

Edellytyksenä johtokunnan olemassaolosta on §:ssä tarkoitettu. 3 sek.1 updop, ei pitäisi lukea vain muodollisessa merkityksessä (eli hallintoelimen kotipaikkana), vaan myös siinä mielessä, että Puolassa suoritetaan joukko toimintoja, jotka toiminnallisesti muodostavat koko sen toimintojen ja varojen hallintaprosessin.

Vaikka yllä oleva lainaus koskee yrityksiä, sitä voidaan analogisesti soveltaa myös yksityisiin yrityksiin.

Näin ollen, jos yrityksellä - virallisesti rekisteröidyllä ulkomailla - on johtokunta Puolassa, se on verosäännösten mukaisesti verotuksen alainen kaikista tuloistaan ​​Puolassa. Tämä tarkoittaa, että yritys on velvollinen maksamaan tuloveroa, antamaan vuosiilmoituksen ja suorittamaan tuloveron ennakkomaksuja Puolassa.

Voimme löytää samanlaisen kannan Britannian veroviraston käytännöstä. INTM120060:n mukaisesti, joka on kehitetty vuoden 2009 Corporation Tax Actin ja kahden ennakkotapauksen mukaisesti: tapaus 5TC213, 1905 De Beers Consolidated Mines Ltd v Howe ja 38TC712 Bullock v Unit Construction Co Ltd. Yhdistynyt kuningaskunta tunnustaa, että yhtiöllä on verotuksellinen kotipaikka, jossa sen keskusjohto ja määräysvalta sijaitsee, eli johtokunta tai osakas, joka tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa yhtiössä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen rekisteröintiä ulkomaille, kun se tosiasiallisesti harjoitetaan Puolassa, pidetään aggressiivisena verotuksen optimoinnina. Jos verovirasto havaitsee tämän, valtion viranomaiset haluavat verottaa kaikkia Puolan tasavallan alueella saatavia tuloja.