Pyöristys sähköisesti lähetetyissä alv-rekistereissä

Palveluvero

Valtiovarainministeriön selitysten valossa SAF-T:n tarkoituksena on antaa verovelvollisille mahdollisuus antaa tietoja veroviranomaisille sähköisessä muodossa, mikä mahdollistaa toiminnan lyhentämisen, haitallisuuden vähentämisen ja sen seurauksena rajoittamisen. niiden kustannukset. Selkeissä tapauksissa tämä tietojen paljastamisen muoto antaa sinun vetäytyä hallinnasta. JPK kattaa tavaroiden ja palveluiden verojen selvityksen lisäksi myös muut verot sekä laajasti ymmärrettävän kirjanpito- ja verokirjanpidon. Millainen pyöristys alv-rekistereissä on mahdollista toimitetuissa ilmoituksissa?

Kenen on ilmoitettava JPK ALV?

1.1.2018 alkaen kaikki arvonlisäverovelvolliset lähettävät ALV-rekisterin sähköisessä muodossa. JPK_VAT on joukko tietoja ostoista ja myynneistä, jotka saadaan tietyn ajanjakson ALV-tietueista. Se lähetetään vain sähköisenä versiona tietyssä muodossa ja muodossa edellisen kuukauden 25. päivään mennessä, vaikka verovelvollisen olisi maksettava neljännesvuosittain. Uudesta vuodesta alkaen jokaisen arvonlisäverovelvollisen on siis lähetettävä SAF-T-muotoinen arvonlisäverorekisteri kuukausittain riippumatta tämän veron maksutavasta.

Esimerkki 1.

Pieni veronmaksaja valitsi vuosineljänneksen arvonlisäveron selvitystavan. Uuden lainsäädännön valossa se on 1.1.2018 alkaen velvollinen lähettämään arvonlisäverovelvollisten rekisterit sähköisessä muodossa SAF-T. Vaikka valitset neljännesvuosittaisen laskutustavan, sinun on ladattava tietueesi joka kuukausi. Yllä oleva johtaa siihen, että arvonlisäverokirjanpitoa on pidettävä jatkuvasti.

Mitä JPK_VAT heijastaa? - valtiovarainministeriön selvitykset

Valtiovarainministeriön veronkeräysosaston apulaisjohtaja Zbigniew Wiliński selitti, että:

"JPK_VAT ei ole mitään muuta, vain tarkat osto- ja myyntikirjanpitotiedot, jotka verovelvollisten on säilytettävä toistaiseksi paperilla tai sähköisessä muodossa oikean arvonlisäveroilmoituksen antamiseksi. Se on tietueiden käännös tiettyyn järjestelmään, joka toimii yhtenäisesti kaikkien veronmaksajien kesken."

Edellä esitettyjen selitysten valossa on otettava huomioon, että toimitettujen osto- ja myyntikirjanpidon on vastattava pidettyä myynti- ja ostokirjanpitoa.

ALV pyöristys

Tavaroiden ja palveluiden verosta 11. maaliskuuta 2004 annetun lain (Lakilehti 2017, kohta 1221), jäljempänä "alv-laki", 109 §:n 3 momentin mukaan aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia pitämään kirjanpitoa. sisältää tiedot, joita käytetään veroilmoituksen oikeaan laatimiseen, esim 90 §:ssä tarkoitetut määrät, verotuksen kohteen ja perusteen määrittämiseen tarvittavat tiedot, maksettavan veron määrä, maksettavan veron määrää vähentävän ostoihin sisältyvän veron määrä ja verovirastolle maksettavan veron määrä tai määrä palautettava viran puolesta. Arvonlisäverorekisteri sisältää tiedot sekä myynti- että ostolaskuista. Tässä on syytä muistaa, että laskujen summat pyöristetään lähimpään penniin. Yllä olevat laskut, kuten yllä olemme osoittaneet, ovat perustana arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Näihin tietueisiin sisältyvät pyöristettyjen laskujen summat.

Pyöristys alv-rekistereissä - ALV-7 ilmoitus

Art. 29. elokuuta 1997 annetun veroasetuksen 63 § 1 (Lakilehti 2017, kohta 201, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "veroasetus", veroperusteet, veromäärät, viivästyskorot, pidennysmaksut, Liiallisten maksujen korko ja maksajille ja perittäjille maksettavat korvaukset pyöristetään täysiksi zlotyiksi siten, että alle 50 groszyn summien päätteet jätetään pois ja 50 ja sitä suuremmien summien päätteet nostetaan täysiin zlotyihin, 1a ja 2 §:iin. Ottaen huomioon kehitys- ja valtiovarainministerin 27.12.2016 antama malli tavara- ja palveluveroilmoitusmalleista (Lakilehti 2016, kohta 2273) ja arvonlisäveroa koskevien selvitysten perusteella ja ALV-7K-ilmoituksissa yksittäisten Ilmoituserien summat pyöristetään täysiksi zlotyiksi siten, että alle 50 groszyn summien päätteet jätetään pois ja 50 groszyn tai sitä suuremmien summien päätteet kasvatetaan täysiksi zlotyiksi.

Mahdollisia eroja arvonlisäveroilmoituksen ja rekisterien välillä

Osto- ja myyntirekisteriyhteenvetoon sisältyvien tietojen siirtämisessä ALV-7-ilmoitukseen voi ylläoleva huomioon ottaen esiintyä pieniä ristiriitaisuuksia. Veropohja pyöristetään edellä mainitun pykälän mukaisesti. Veroasetuksen 63 § 1 §. Näin ollen voi käydä niin, että arvonlisäverorekisterissä näkyvä (ja sitten VAT-7-ilmoitukseen siirrettynä täysiin zlotyihin pyöristettynä) verokanta kerrottuna veroprosentilla poikkeaa rekisterissä näkyvästä veromäärästä.

Pyöristys JPK:ssa

Verkkosivustolla www.mf.gov.pl saatavilla olevasta JPK_VAT-rakennetta käsittelevästä esitteestä "Kysymykset ja vastaukset" -osiossa luemme:

"1. Pyöristetäänkö JPK_VAT:ssa olevat määrät ilmoituksen sääntöjen mukaisesti?

Summat JPK_VAT:na ilmoitetaan zlotyina ja groszeina ilman pyöristystä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Valtiovarainministeriön selvitysten valossa SAF-T:ssä esitettyjä summia ei pyöristetä §:ssä tarkoitetulla tavalla. Veroasetuksen 63 § 1 §. Näin ollen SAF-T-muodossa annetut ALV-rekisterien tiedot voivat poiketa hieman ALV-7-ilmoituksen tiedoista. Edellä mainitut erot - ottaen huomioon, että ne koskevat vain pyöristystä - ovat merkityksettömiä.