Hylätyt investoinnit sekä ALV ja ALV

Palveluvero

Ennen kuin investointi käynnistyy, se kuluttaa paljon rahaa, ei vain veronmaksajien omaa työtä. Investointeja ei kuitenkaan aina saada valmiiksi. Tällaisessa tilanteessa niiden verolain mukainen selvitys on ongelma. Tarkista, miten hylätyt investoinnit vaikuttavat verovelvoitteisiin.

Hylätyt sijoitukset ja PIT

Art. PIT-lain 5a §:n 1 momentin mukaan investoinnit määritellään kirjanpitolaissa tarkoitettuna rakenteilla oleviksi käyttöomaisuushyödykkeiksi. Toisaalta kirjanpitolaki §:ssä. 3 sek. Pykälän 1 momentin 16 kohdassa määritellään rakenteilla oleva käyttöomaisuus käyttöomaisuudeksi niiden rakentamisen, kokoamisen tai olemassa olevan käyttöomaisuuden parantamisen aikana.

Investoinnista aiheutuneita kuluja ei kirjata suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Ne lisäävät investoinnin arvoa ja vaikuttavat investoinnin valmistumisen jälkeen rakennettavan (valmistettavan) käyttöomaisuuden tulevaan alkuarvoon. Valmistuneista investoinneista, joiden seurauksena syntyy käyttöomaisuutta, syntyvät kulut muodostuvat pääsääntöisesti verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi poistojen kautta.

Siksi ongelma syntyy, kun tiettyä investointia ei enää jatketa. Hylättyjen investointien kustannukset ovat 1999/2004/ETY:n mukaan. 22 sek. PIT-lain 5e pykälän mukaan verokustannus sijoituksen myynti- tai purkamispäivänä. Lainsäätäjä ei kuitenkaan lisännyt verolainsäädäntöön oikeudellista määritelmää käsitteelle "sijoitusselvitys", joten selvitystilaa koskevia säännöksiä tulkittaessa tulee käyttää tämän käsitteen kielitulkintaa.

Edellä mainitut määräykset huomioon ottaen on todettava, että keskeneräisestä investoinnista aiheutuneet menot voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi kahdessa tilanteessa:

  • keskeneräisen investoinnin myynti,

  • hylättyjen investointien likvidaatio.

Sijoitusten myynti

Periaatteessa keskeneräisen investoinnin myynti, selvitys tai myynti ei aiheuta ongelmia. Investointihetkellä verovelvollinen voi sisällyttää investoinnista aiheutuneet menot verovähennyskelpoisiin kuluihin.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja rakensi tuotantohallia. Hänelle aiheutui 100 000 zlotya investointikuluja, joita hän ei sisällyttänyt kustannuksiin, ja ne nostivat käyttöomaisuuden alkuarvoa. Taloudellisten ongelmien vuoksi hän päätti myydä aloitetun sijoituksen 150 000 zlotylla. Siinä tapauksessa myyntitulot ovat 50 000 PLN (150 000 - 100 000 PLN).

Investointien selvitystila

Veromääräykset eivät sisällä laillista määritelmää sijoitusten selvitystilasta, vaan tulee käyttää puolankielistä likvidaatio-termin merkitystä. Koska "selvitystila" tarkoittaa: "saa jokin lakkaa olemasta tai mitätöi, poistaa, luovuttaa", veroviranomaiset edellyttävät, että selvitystila on luonteeltaan "fyysinen". Edellytyksenä lopetetun investoinnin menojen kirjaamiselle verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi on myös se, että syntyneiden menojen vaikutusta lopetettuun sijoitukseen ei käytetä jatkossa.

Mielestämme voidaan puhua sijoituksen selvitystilasta, kun veronmaksaja tekee päätöksen rakenteilla olevan käyttöomaisuuden pysyvästä poistamisesta (poistamisesta) omaisuuskirjanpidosta. Bydgoszczin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 6. elokuuta 2013 annetulla yksittäisellä päätöksellä ITPB1 / 415-644 / 12/13-S / WM, josta voimme lukea:

(...) Ottaen huomioon lainatun art. 22 sek. Tuloverolain 5e §:n ja Bydgoszczin läänin hallinto-oikeuden tuomion sisällöstä on todettava, että hakijalle aiheutuneet lopetetun investoinnin kustannukset voidaan vähentää verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina tilanteessa, jossa hakija on päätti ehdottomasti, että syntyneiden menojen vaikutusta hylättyyn investointiin ei käytetä jatkossa.

Näin ollen, kun otetaan huomioon tuomioistuimen kanta käsiteltävänä olevassa asiassa ja yksittäistä tulkintaa koskevassa hakemuksessa esitetyt tosiseikat huomioon ottaen, on todettava, että hakija voi luovutetun investoinnin purkamispäätöksen päivänä sisällyttää tämän investoinnin kustannukset verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina edellyttäen kuitenkin, että päätös on lopullinen ja että syntyneiden menojen vaikutusta lopetettuihin investointeihin ei käytetä tulevaisuudessa (…).

Vastaava kanta löytyy myös oikeuden päätöksistä, joista esimerkkinä on korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 25.6.2013, viite nro. II FSK 2225/11.

Hylätyt investoinnit ja ALV

Vitsi. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä siltä osin kuin tavaraa tai palvelua käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen.

Tästä seuraa, että oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä myönnetään, kun tietyt ehdot täyttyvät, eli vähennyksen tekee aktiivinen rekisteröity arvonlisäverovelvollinen ja kun tavarat ja palvelut, joiden hankinnasta verotetaan. veloitettiin, niitä käytetään verolliseen toimintaan. Edellytyksenä verovelvollisen vähennysoikeuden käyttämiselle on hankintojen ja suoritetun verollisen toiminnan välinen suhde, eli jonka seurauksena on verotettavan veron (verovelvollisuuden) määrittäminen.

Ostosten ja verovelvollisen toiminnan välinen suhde voi olla suora tai välillinen.

Jos kyseessä on sijoituksen myynti, jonka luomisen yhteydessä on vähennetty arvonlisävero, myynti on veronalaista, joten arvonlisäveroa ei pitäisi oikaista.

Ongelma syntyy, kun investoinnista luovutaan. Tällaisessa tilanteessa, jossa verovelvollinen on luopunut investoinnista objektiivisista tai riippumattomista syistä, arvonlisäveroa ei myöskään pitäisi oikaista. Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tämän 18. kesäkuuta 2014 päivätyssä kirjeessä, tiedostoviite. IPPP3 / 443-287 / 14-2 / ​​IG, josta voimme lukea.

(...) investoinnin jatkamista Yhtiöstä riippumattomista syistä eivät tue taloudelliset ja liiketoiminnalliset näkökohdat, ja sen toteuttaminen voisi merkittävästi vaikuttaa Yhtiön taloudelliseen asemaan. Näiden edellytysten perusteella Yhtiö on pysyvästi ja peruuttamattomasti luopunut investoinnin jatkamisesta eikä aio käyttää syntyneitä ja luovuttuja investointimenoja jatkossa muihin tarkoituksiin. Tällaisen lopullisen päätöksen tekeminen ei tarkoita, että hylätty investointi käytettäisiin vapautettuun tai verottomaan toimintaan.

Ottaen huomioon edellä mainitut lainsäännökset, tapauksen esitetyt olosuhteet sekä EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö on todettava, että jos hakijalla olisi oikeus alentaa viraston maksamaa veroa. tuotantopanosten veron määrä oman tuotantorakennuksen saneeraus- ja laajennustöistä aiheutuneista kuluista näiden kulujen syntymishetkellä ja sitten hakijasta riippumattomista syistä edellä mainittu ostoja ei käytetty arvonlisäveron alaisen toiminnan harjoittamiseen, hakija ei menettänyt vähennysoikeutta eikä ollut velvollinen tekemään kertaluonteista tai pitkäaikaista arvonlisäveron oikaisua liittyen edellä mainittuun investointi (...).