Julkiset hankinnat - GDPR ja avoimuuden periaate

Palvelus

Euroopan parlamentin ja neuvoston EU:n asetus 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/2016 kumoamisesta tuli voimaan. 46 / EY (tunnetaan myös yleisenä tietosuoja-asetuksena tai GDPR-asetuksena) otettiin käyttöön useita uusia velvoitteita, jotka kattoivat myös julkiset hankinnat. Tässä artikkelissa käsittelemme tärkeimpiä tietoja henkilötietojen suojan varmistamisesta hankintamenettelyissä, mukaan lukien sähköiset hankinnat.

Milloin puhumme velvollisuudesta soveltaa GDPR:n säännöksiä tarjousmenettelyihin?

Osana julkisia hankintamenettelyjä käsitellään useita henkilötietoja, jotka EU-asetuksen sisällön mukaan ovat erityisen suojan alaisia. Kuten GDPR-asetuksen soveltamisen varmistamiseen liittyvien tiettyjen lakien muuttamiseen liittyvän lakiehdotuksen perustelujen sisällöstä todetaan, ottaen huomioon jatkuvasti kehittyvä julkisten hankintojen sähköistämisprosessi ja sen seurauksena myös hankintojen käsittelyn osittainen tai täydellinen automatisointi. Tietyistä tiedoista (mukaan lukien henkilötiedot), EU:n asetuksessa mainittujen määräysten on oltava yleisesti sovellettavia.

Tässä on huomioitava, että toimeksisaajan ja hänen edustajansa tiedot eivät ole suojattuja, vaan myös jätetyn hakemuksen tai menettelyyn osallistumistarjouksen sisällössä ilmoitettujen henkilöiden tiedot. Lisäksi GDPR:n sisällöstä suoraan johtuvat velvoitteet asetetaan tässä asiassa ensisijaisesti hankintaviranomaiselle.

GDPR-määräykset koskevat sekä menettelyjä, jotka on aloitettu 25.5.2018 jälkeen, että menettelyihin, jotka on aloitettu ennen tätä päivämäärää. Tärkeää on se, että EU-asetuksen säännökset koskevat jokaista julkista hankintamenettelyä kulloinkin käytetystä hankintamenettelystä riippumatta.

Julkiset hankinnat - GDPR:n vaikutus avoimuuden periaatteen varmistamiseen

Epäilemättä julkisten hankintojen järjestelmässä sovellettava avoimuusperiaate joutui GDPR:n vaatimusten käyttöönoton seurauksena kohtaamaan tiettyjä rajoituksia. Kuten art. 8 sek. Julkisia hankintoja koskevan lain 1 ja 2 §:

1. Hankintamenettely on avoin yleisölle.

2. Hankintaviranomainen voi rajoittaa hankintamenettelyyn liittyvien tietojen saatavuutta vain laissa säädetyissä tapauksissa” .

Tehtyjen muutosten seurauksena olemassa olevat epäilykset tiloista, jotka johtivat velvoitteeseen asettaa julkisten hankintamenettelyjen suorittamiseen liittyvien tietojen saannin rajoituksia, hälvenivät.

Erikoistiedot, eli GDPR:n mukaisiin hyvän käytöksen todistuksiin sisältyvät tiedot

Julkisten hankintamenettelyjen luonteesta johtuen tähän mennessä suhteellisen usein saatavilla olleet tiedot olivat yksittäisten henkilöiden rikostuomioita ja muita lainrikkomuksia. GDPR on kuitenkin tuonut esiin tarpeen laajentaa suojausta tämän tyyppisille tiedoille. Art. 8 sek. 5 ja art. 96 sek. Julkisia hankintoja koskevan lain 3a §:n mukaan henkilötietojen luovuttamista koskevat rajoitukset koskevat tuomioita ja kiellettyjä tekoja koskevia henkilötietoja (eli GDPR:n 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja) ja ns. artiklassa tarkoitetut erityiset tietoluokat. GDPR:n 9 kohta (mukaan lukien muun muassa terveyttä, poliittisia näkemyksiä ja filosofisia uskomuksia koskevat tiedot).

Art. 8 sek. 5 §:n mukaan hankintaviranomainen saa luovuttaa tuomioita koskevia tietoja vain voidakseen käyttää julkisia hankintoja koskevan lain VI luvussa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja niiden toimittamisen määräaikaan saakka.

Kuitenkin Art. 96 sek. Hankintalain 3 a §:ssä tarkoitettuihin erityisryhmiin kuuluviin henkilötietoihin avoimen protokollan periaatetta ei sovelleta. 9 GDPR, ts. tiedot terveydestä, poliittisista näkemyksistä, uskonnollisista vakaumuksista tai ammattiliittojen jäsenyydestä sekä tiedot rikostuomeista ja kielletyistä teoista (GDPR 10 artiklassa tarkoitetut tiedot).

Tämä tarkoittaa, että menettelyn pöytäkirjan julkistamista koskevassa pyynnössä hankintaviranomainen voi toimittaa pöytäkirjan, mutta - jos se sisältää tietyn luokan tietoja tai tietoja rikosoikeudellisista tuomioista tai kielletyistä teoista - nämä tiedot pääsääntöisesti , ei pitäisi olla saatavilla.

Tietoa tuomioista tai kielletyistä teoista voidaan antaa vain niissä tapauksissa, joissa ilmoituksen julkistamista pyytävällä on tarkoitus käyttää oikeussuojakeinoja. Näyttää siltä, ​​että tällainen ratkaisu takaa oikeussuojatoimenpiteiden tehokkaan käytön.

Edellä mainitut rajoitukset ovat keskeisiä esimerkkejä poikkeuksista yleiseen avoimuusperiaatteeseen julkisissa hankintamenettelyissä.

Työsuhteen dokumentointi työsopimuksen perusteella

Julkisia hankintoja koskevassa laissa säädetään myös säännöistä, joiden mukaan toimeksisaajan työntekijöiden henkilötiedot toimitetaan hankintaviranomaiselle, jotta voidaan varmistaa, ovatko sopimuksen suorittajat työsuhteessa työsopimuksen perusteella. Tämä koskee tilanteita, joissa pykälän mukaan 29 sek. Hankintalain 3a pykälän mukaan hankintaviranomainen edellyttää, että toimeksiantajan tai alihankkijan palveluksessa ovat urakoitsijan tai alihankkijan palveluksessa työsopimuksen perusteella.

Perustuu uuteen Art. Julkisia hankintoja koskevan lain 143e pykälän mukaan julkisessa hankintasopimuksessa olisi määriteltävä tapa työsuhteen dokumentoimiseksi ja valvomiseksi, täyttääkö urakoitsija tai alihankkija työsuhteen edellytykset. Kohdan mukaisesti Tämän artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomainen voi sopimuksen perusteella pyytää erityisesti:

  • urakoitsijan tai alihankkijan ilmoitukset työntekijän työsuhteesta työsopimuksella;

  • oikeaksi todistettu jäljennös palkatun työntekijän työsopimuksesta tai

  • muut asiakirjat.

Yllä olevat asiakirjat sisältävät työsopimuksen perusteella työllistymisen todentamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, erityisesti palkatun työntekijän etu- ja sukunimi, työsopimuksen solmimispäivä, työsopimuksen tyyppi ja työntekijän tehtävien laajuus. .

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

On huomioitava, että mainitut työsuhteen varmentamista koskevat säännöt ovat samankaltaisia ​​kuin hankintaviraston pääjohtajan ja tietosuojavaltuutetun vuonna 2017 yhteinen kanta urakoitsijan työntekijöiden henkilötietojen keräämisestä. hankintaviranomainen tätä tarkoitusta varten. Tämän kannan mukaan "Hankintaviranomainen voi saada sellaisia ​​työntekijöiden henkilötietoja kuin etu- ja sukunimi, sopimuksen tekopäivä, työsopimuksen tyyppi ja kokoaikatyö. Tällaisen ratkaisun käyttöönotolla varmistetaan todellinen ja tehokas valvonta urakoitsijan tai alihankkijan toimeksiantovaatimuksen täyttämisestä toimeksisaajan tai alihankkijan toimesta tehdyn työsopimuksen perusteella sellaisten henkilöiden työsopimuksen perusteella, jotka suorittavat hankintaviranomaisen ilmoittamia sopimusten toteuttamistoimintoja, jotka muodostuvat työn suorittamisesta. Art. Työlain 22 § 1 §”.

Toimeksisaajan tulee muistaa ilmoittaa työntekijöilleen siitä, että heidän henkilötietojaan on luovutettu hankintaviranomaisen saataville, sekä mainita luovuttamisen tarkoitus. Hankintaviranomainen on myös velvollinen täyttämään pykälän mukaisen tiedonantovelvollisuuden näitä henkilöitä kohtaan. 14 GDPR.

Osapuolille uusia oikeuksia ja velvollisuuksia julkisissa hankinnoissa annettujen henkilötietojen suojaamisessa

Johtuen tarpeesta muuttaa julkisia hankintoja koskevan lain säännöksiä lainsäätäjä on lisännyt säännöksen pykälästä. 8a, jossa säädettiin muutoksista valtuutetun tahon tiettyjen oikeuksien käyttötapaan siten, että ne täyttävät GDPR:n asettamat vaatimukset. Uusiin valtuuksiin ja velvoitteisiin kuuluvat erityisesti:

  • artiklassa määrätään. 8a sek. 1 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden täyttämisen tarpeesta. GDPR:n 13 artikla, joka koskee tietojen keräämistä rekisteröidyiltä: "hankintaviranomainen täyttää 1 momentissa tarkoitetut velvollisuudet. 13 sek. Asetuksen 2016/679 1-3 kohdan mukaisesti sisällyttämällä vaaditut tiedot hankintailmoitukseen, kilpailuilmoitukseen, sopimuksen olennaisten ehtojen määrittelyyn, kilpailusääntöihin tai toimeksisaajalle osoitetussa ensimmäisessä toimenpiteessä”;

  • lueteltu taiteessa. 8a sek. 2 oikeus pyytää lisätietoja pyynnön selventämiseksi. Tässä tapauksessa kyseessä on artiklan säännösten sanamuodon muuttaminen. 15 GDPR - lainsäätäjä ilmoittaa nimenomaisesti, että "siinä tapauksessa, että 15 §:n momentissa tarkoitettujen velvoitteiden täyttäminen tapahtuu. Asetuksen 2016/679 1-3 §, vaatisi suhteetonta vaivaa, hankintaviranomainen voi vaatia rekisteröidyltä lisätietoja pyynnön tarkentamiseksi, erityisesti julkisen hankinnan tai kilpailumenettelyn nimen tai päivämäärän.”;

  • määritelty art. 8a sek. 3 §:ssä tarkoitettujen tietojen oikaisu- tai täydennysoikeuksien selventäminen. 16 GDPR. Edellä mainitun sanamuodon mukaan määräysten mukaisesti tietojen oikaisu- tai täydennyspyynnön esittäminen ei saa johtaa julkisen hankintamenettelyn tai kilpailun tulokseen, eikä sopimuksen muutokseen siinä määrin, että se on lain vastaista;

  • säännelty Art. 8a sek. 4 artiklan säännöksen muutos. 18 GDPR koskien pyyntöä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Kuten kyseisen säännöksen säännöksestä ilmenee, tällaisen pyynnön esittäminen ei rajoita henkilötietojen käsittelyä julkisen hankintamenettelyn tai kilpailun päättymiseen saakka;

  • merkitty art. 8a sek. 5 EU-asetuksen säännösten soveltamista rajoittava pykälä, jonka mukaan hankintaviranomainen valitsee jonkin pykälän säännöksistä. GDPR:n 15 ja 18 kohdat, menetelmät, joilla tiedotetaan rekisteröityjen oikeuksien rajoituksista. Kuten kyseisessä asetuksessa todetaan, "hankintaviranomainen ilmoittaa 3 momentissa tarkoitetuista rajoituksista. 2 ja 4 ja art. 97 sekuntia 1a, menettelyn tai kilpailun verkkosivuilla, hankintailmoituksessa, kilpailuilmoituksessa, sopimuksen olennaisten ehtojen eritelmässä, kilpailusäännöissä tai muuten rekisteröidyn saatavilla”;

  • käyttöön Art. 8a sek. 6 yleisasetus, joka velvoittaa hankintaviranomaisen suojaamaan tietoja niiden laittomalta levittämiseltä. On myös syytä huomauttaa, että tämä velvoite ei koske vain hankintamenettelyn vaihetta, vaan se koskee myös valtiota sen päättymisen jälkeen.

Julkiset hankinnat ja henkilötietojen suoja - yhteenveto

Julkisia hankintoja koskevaan lakiin tehtyjen muutosten analysointi julkisten hankintojen toteuttamismenettelyn mukauttamiseksi GDPR:n vaatimuksiin johtaa johtopäätökseen, että lainsäätäjä on pyrkinyt luomaan tasapainon tarjouskilpailuun osallistuvien henkilötietojen suojan välille. menettely ja julkisten hankintojen tehokkaan toiminnan varmistaminen (erityisesti yleisen avoimuusperiaatteen yhteydessä).