Julkiset hankinnat ja niiden menettelyt

Palvelus

Toimiakseen tehokkaasti hallintoelinten on osallistuttava aktiivisesti taloudelliseen liikevaihtoon eli hankittava tavaroita ja tilattava palveluiden tuottaminen. Koska julkiset laitokset jakavat julkisia varoja, urakoitsijoiden valinnanvapaus on kuitenkin ollut hyvin rajallista. Pääsääntöisesti kaikkia julkisia hankintoja edeltää tarjouskilpailu.

Julkisille hankinnoille on ominaista huomattava muodollisuus - hankintamenettelyn jokainen vaihe hankintailmoituksen tekemisestä urakoitsijan kanssa sopimuksen allekirjoittamiseen on säännelty yksityiskohtaisesti julkisia hankintoja koskevassa laissa (jäljempänä PPL). Lisäksi jokaisella urakoitsijalla, jolla on laillinen etu, on oikeus valittaa hankintaviranomaisen päätöksestä. Valitettavasti tämä johtaa myös tämän toimenpiteen pitkittymiseen. Mitä julkiset hankinnat siis tarkalleen ovat, mitkä ovat niiden säännöt ja mitkä ovat niiden myöntämismenettelyt? Selitämme tässä artikkelissa.

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkisia hankintoja koskeva instituutio on täysin säännelty PPL:ssä. Taiteessa. 2 lauseke Tämän lain 13 pykälästä löytyy oikeudellinen määritelmä "julkisten hankintojen" käsitteelle. Ne olisi ymmärrettävä hankintaviranomaisen ja urakoitsijan välillä tehdyksi vastiketta vastaan ​​tehdyksi sopimukseksi, jonka kohteena voi olla palvelu, toimitus tai rakennustyöt.

Tärkeä osa julkisen hankintasopimuksen määritelmää on sopimuspalkkio. Hankintaviranomaisen on hankintaa tehdessään suunniteltava varojen käyttö. Sillä ei ole väliä, suoritetaanko maksu suoraan hankintaviranomaisen varoista, toimeksisaajan sopimushyvityksen kautta vai toisen tahon toimesta tilapäisesti rahoittamalla sopimus. Tärkeää on myös se, että lainsäätäjä ei täsmentänyt laissa hankintaviranomaisten käyttämien varojen alkuperää, jolloin hankintasopimusta ei tarvitse maksaa julkisista varoista. Jos tietyllä yhteisöllä on tällaiset mahdollisuudet, se voi käyttää myös varoja, jotka se on ansainnut toiminnassaan.

Tärkeä osa julkisia hankintamenettelyjä ovat säännöt, jotka muodostavat menettelylliset rajat ja määrittävät näiden sopimusten toteuttamisen suunnan. PPL erottaa useita perusperiaatteita, ne ovat:

 • reilun kilpailun periaate - menettely olisi toteutettava tavalla, joka takaa kaikkien tarjoukseen osallistuvien sopimuspuolten tasa-arvon ja etujen kunnioittamisen;

 • yhdenvertaisuuden periaate – kaikkia sopimusta hakevia tahoja olisi kohdeltava samoin ja tasa-arvoisin ehdoin;

 • puolueettomuuden ja objektiivisuuden periaate - kielletään hankintaviranomaiseen liittyvien tahojen hyväksyminen tarjouksiin;

 • avoimuusperiaate – tarkoittaa, että menettelyn tietojen ja asiakirjojen on oltava julkisesti saatavilla;

 • tarjouskilpailujen ensisijaisuuden periaate - avoimet ja rajoitetut tarjoukset ovat hankintamenettelyissä etusijalla muihin menettelyihin nähden.

Julkisten sopimusten tekemisen perustavat

Julkisen hankintasopimuksen tekomenettely on julkisen hankintamenettelyn suorittamisprosessi. Kussakin menettelyssä määritellään erityisehdot, jotka hankintaviranomaisen ja urakoitsijoiden on täytettävä sopimuksen tekemiseksi.

Julkisten hankintamenettelyjen perusmenettelyt ovat:

 • avoin tarjouskilpailu - kaikki kiinnostuneet urakoitsijat voivat osallistua tähän hankintaprosessiin;

 • rajoitettu tarjous - voidakseen osallistua tarjouskilpailuun, urakoitsijoiden on ensin jätettävä tarjouskilpailuun pääsyä koskevat hakemukset, kun taas tarjoukset voivat jättää vain tarjouksen jättämiseen kutsutut urakoitsijat. Rajoittamattomia ja rajoitettuja tarjouksia voidaan käyttää kaikissa hankintatapauksissa riippumatta arvosta, sopimustyypistä tai muista laissa määritellyistä kriteereistä.

Sen määrittämiseksi, mitä menettelyä hankintaviranomainen voi käyttää, on ensinnäkin määriteltävä sopimuksen kohde. Tämän jälkeen tulee määrittää sopimuksen suunniteltu arvo, eli tietyn tavaran tai palvelun hinta, jonka tilaaja pystyy maksamaan. Kun olet selvittänyt edellä mainitut, kuvaile sopimuksen ehdot. Niitä säännellään ns Tilauksen olennaisten ehtojen määrittely. Yksi tärkeimmistä toimeksiannon osista on tarjousten arviointikriteerit ja tarjousten arviointimenetelmä. On kuitenkin muistettava, että nämä muodot ovat muodollisimpia - PPL asettaa niille tiukimmat menettelyvaatimukset. Siksi, jos annettu tilaus täyttää minkä tahansa muun tilausmoodin kriteerit, ns yksinkertaistettuja liikennemuotoja, hankintaviranomaiset käyttävät niitä enimmäkseen.

Muut julkisten sopimusten tekotavat

Yksinkertaistettujen tilojen luettelo sisältää:

 1. Neuvottelut ilmoituksella

Julkaistava neuvottelumenettely on menettely, jossa hankintaviranomainen kutsuu julkisen hankintailmoituksen jälkeen hankintamenettelyyn hyväksytyt urakoitsijat jättämään ennakkotarjouksia, jotka eivät sisällä hintaa. Tämän jälkeen hankintaviranomainen käy neuvottelut heidän kanssaan, minkä jälkeen se pyytää heitä tekemään neuvottelutarjouksia.

PPL säätelee myös alustavien tarjousten jättämiseen kutsuttujen urakoitsijoiden vähimmäismäärää - niitä tulee olla vähintään viisi ja jos sopimuksen arvo ei ylitä EU:n kynnysarvoa (eli 144 000 euroa) - kolme.

Julkaistavaa neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vähintään yhdessä seuraavista olosuhteista:

 • alkuperäinen avoin tarjouskilpailu, rajoitettu tarjous tai kilpailullinen neuvottelumenettely ei johtanut toimeksisaajan valintaan (kaikki tarjoukset hylättiin), eikä sopimuksen ehtoja ole muutettu merkittävästi;

 • tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden luonne ja niihin liittyvät riskit estävät sopimuksen aikaisemman arvioinnin;

 • ei ole mahdollista määritellä sopimuksen kohteen yksityiskohtaisia ​​ominaisuuksia siten, että paras tarjous voidaan valita avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä;

 • sopimuksen kohde on rakennustyöt, jotka suoritetaan yksinomaan tutkimus-, kokeilu- tai kehitystarkoituksiin - tilattujen töiden tarkoituksena ei saa olla voiton tuottaminen tai tutkimus- tai kehityskulujen kattaminen;

 • sopimuksen arvo ei ylitä EU:n kynnysarvoja tietyltä vuodelta - vuonna 2019 peruskynnys on 144 000 PLN. euroa (620 885 PLN).

 1. Kilpaileva dialogi

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintaviranomainen käy julkisen hankintailmoituksen jälkeen vuoropuhelua valitsemiensa taloudellisten toimijoiden kanssa ja pyytää niitä sitten jättämään tarjoukset.

Voidakseen käydä kilpailullista neuvottelua hankintaviranomaisen on kutsuttava siihen osallistumaan vähintään viisi urakoitsijaa ja jos sopimuksen arvo ei ylitä EU:n kynnysarvoa (eli 144 tuhatta euroa) - kolme.

Tätä tilaa voidaan käyttää, kun vähintään yksi seuraavista olosuhteista toteutuu:

 • julkista sopimusta ei ole mahdollista tehdä avoimena tai rajoitettuna tarjouksena, koska sopimuksen kohdetta ei voida kuvata 12 artiklan mukaisesti. 30 ja 31 PPL;

 • hinta ei ole ainoa kriteeri parhaan tarjouksen valinnassa.

 1. Neuvottelut ilman ilmoitusta

Kyseessä on hankintamenettely, jossa hankintaviranomainen neuvottelee sopimuksen ehdoista vain valittujen urakoitsijoiden kanssa ja pyytää sitten nämä jättämään tarjoukset.

Hankintaviranomaisen on kutsuttava menettelyyn osallistumaan vähintään viisi talouden toimijaa. Jos sopimus on luonteeltaan erikoistunut, hankintaviranomainen voi kuitenkin rajoittua kutsumaan kaksi taloudellista toimijaa.

Tätä tilaa voidaan käyttää, kun vähintään yksi seuraavista olosuhteista toteutuu:

 • alkuperäisessä avoimessa tai rajoitetussa tarjouskilpailussa ei jätetty yhtään tarjousta tai ne hylättiin kaikki, vaikka sopimuksen ehtoja ei merkittävästi muutettu;

 • hankintayksikkö järjesti kilpailun, jossa palkintona oli neuvottelukutsu ilman julkaisemista ja jossa valittiin vähintään kaksi urakoitsijaa;

 • sopimuksen kohteena ovat tavarat, jotka on valmistettu puhtaasti tutkimus-, kokeilu- tai kehitystarkoituksessa ja joiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai kattaa tutkimus- tai kehityskuluja;

 • on kiireellisesti tehtävä sopimus, joka on odottamaton ja joka ei ole hankintaviranomaisen syy.

 1. Yhden lähteen tilaus

Yhden lähteen hankinta on hankintamenettely, jossa neuvotellaan yhden valitun urakoitsijan kanssa.

Jotta yhdestä lähteestä hankittua hankintaa voidaan käyttää, tulee tapahtua jokin seuraavista olosuhteista:

 • teknisistä syistä sopimuksen kohteen saa suorittaa vain tietty urakoitsija, esimerkiksi luovaa toimintaa koskevan sopimuksen tapauksessa;

 • järjestettiin kilpailu, jossa palkintona oli kutsu voittajalle neuvotteluun yhden lähteen hankintamenettelyssä;

 • on kiireellisesti tehtävä sopimus, joka on odottamaton ja joka ei johdu hankintaviranomaisesta;

 • alkuperäisessä avoimessa tarjouskilpailussa tai rajoitetussa tarjouskilpailussa ei jätetty yhtään tarjousta tai ne kaikki hylättiin, eikä sopimuksen ehtoja ole olennaisesti muutettu;

 • jos olemassa olevan urakoitsijan kanssa tehdään lisäpalveluja tai -urakoita, sopimukset, jotka eivät kuulu pääsopimuksen piiriin ja joiden kokonaismäärä on enintään 50 prosenttia suoritettavan sopimuksen arvo, joka on tarpeen sen asianmukaisen toteuttamisen kannalta, edellyttäen, että niiden toteuttaminen on välttämätöntä;

 • jos olemassa olevalle palvelu- tai rakennusurakoitsijalle on myönnetty lisäsopimuksia kolmen edellisen vuoden aikana, enintään 50 prosenttia perustilauksen arvo. Tilauksen tulee perustua samantyyppisen palvelun toistamiseen;

 • on mahdollista tehdä hankintasopimus erityisen edullisin ehdoin tietyn talouden toimijan selvitystilan, täytäntöönpano- tai konkurssimenettelyn yhteydessä;

 • toimitustilaus on tehty tavarapörssistä annetussa laissa tarkoitetussa tavarapörssissä;

 • sopimuksen tekee ulkomaanpalvelulain säännösten mukainen ulkomaanedustusto edellyttäen, että sopimuksen arvo on EU:n kynnysarvoa pienempi.

 1. Kysymys hinnasta

Se on tapa, jossa hankintaviranomainen pyytää valitsemiaan urakoitsijoita ja pyytää sitten parhaat ehdot tarjonneet urakoitsijat jättämään tarjouksensa. Lisäksi edellytyksenä on, että sopimuksen kohteena voivat olla vain yleisesti saatavilla olevat tavarat tai palvelut vakiintuneiden laatustandardien mukaisesti. Sopimuksen arvo ei kuitenkaan saa ylittää EU:n kynnysarvoja.

Niiden taloudellisten toimijoiden vähimmäismäärä, joille hankintaviranomaisen on lähetettävä kutsut, on viisi. Tilanteessa, jossa vähemmän kuin kaksi valituista urakoitsijoita jättää tarjouksen, menettely peruutetaan.

 1. Sähköinen tarjouskilpailu

Sähköinen tarjouskilpailu on menettely, jossa sopimus tehdään verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Tässä tilassa urakoitsijat voivat jättää tarjouksensa useita kertoja ns hintatarjouksen lisäykset (kuten perinteisessä hintatarjouksessa). Nämä tarjoukset luokitellaan automaattisesti.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Julkiset hankinnat ja niiden muodot - yhteenveto

Näin ollen, jotta viranomainen voi tehdä hankintasopimuksen, olipa kyse tavaroista, palveluista tai urakoista, sen on ensin laadittava julkinen hankintailmoitus. Se edellyttää sopimuksen kohteen, tarjousten valintakriteerien ja esitettyjen tarjousten arviointitavan määrittelyä. Tärkeää on, että hankintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että jokainen sen tekemä sopimus noudattaa avoimuuden, reilun kilpailun, tasa-arvon sekä puolueettomuuden ja objektiivisuuden periaatetta.

Kuten näette, julkisten hankintojen menettely on erittäin muodollinen, mikä ei tule yllätyksenä, sillä julkiset laitokset toimivat yleensä valtavilla summilla, jotka lasketaan satoihin tuhansiin tai miljooniin zlotyihin. Erityistapauksissa tai tilanteissa, joissa hankintasopimusten arvo ei ole suhteellisen korkea (ei ylitä EU:n kynnysarvoja), hankintaviranomaiset voivat käyttää yksinkertaistettuja menettelyjä, joiden ansiosta sekä hankintaviranomainen että talouden toimijat säästävät aikaa ja siten myös rahaa.