KPiR:n vuoden päätös – miltä sen pitäisi näyttää?

Verkkosivusto

Joulukuu on vuoden päättämiseen valmistautumisen kuukausi, se on siivouksen ja yhteenvetojen aikaa. Työaikataulu kannattaa laatia riittävän ajoissa, mikä mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan loppuvuoden KPiR:ssä. Sitten kaikki toiminnot voidaan jakaa optimaalisesti ajalle, tänä yrittäjille erityisenä aikana.

Vuoden päätös KPiR:ssä - fyysinen varasto

Luonnollinen varasto tunnetaan muuten inventaariona. Varasto on todellinen määrä yrityksen omistamista tavaroista, joita ei ole myyty, mutta jotka on tarkoitettu kaupankäyntiin. KPiR:ää ylläpitävien veronmaksajien on laadittava tämäntyyppinen asiakirja kunkin vuoden lopussa. Tämä velvollisuus koskee myös elinkeinotoiminnan keskeyttäneitä yrittäjiä.

Fyysisen varaston tulee sisältää seuraavat tiedot 31. joulukuuta:

 • kaupalliset tavarat;

 • perusaineet;

 • apuaineet;

 • puolivalmiita tuotteita;

 • valmistuneet tuotteet;

 • puutteet;

 • jätettä.

Siksi sisällytämme 31. joulukuuta varastoon ne omaisuuserät, joiden osto kirjattiin sarakkeeseen 10 - "Tavaroiden ja materiaalien hankinta hankintahintaan" verovuoden aikana, mutta nämä tavarat jäivät myymättä 31. joulukuuta. Fyysisen inventaarion laatimisvelvollisuus verovuoden 1. tammikuuta ei koske niitä verovelvollisia, jotka ovat tehneet inventaarion edellisen verovuoden lopussa. Tällöin kirjanpitoon merkitään verovuoden 1. tammikuuta asetetun inventaarion sijaan edellisen verovuoden 31. joulukuuta 2010 laadittu varasto. Fyysiseen inventaarioon tulee sisällyttää myös verovelvollisen omaisuutta, varastointipäivänä verovelvollisen toimipaikan ulkopuolella sijaitsevia tavaroita sekä ulkomaisia ​​tavaroita. Ulkomaiset tavarat eivät ole arvostuksen alaisia ​​- sinun tarvitsee vain määrittää niiden määrä. Yrittäjä ei saa ottaa mukaan käyttöomaisuutta ja kalustoa.

KPIR:n suorittamista koskevan asetuksen 28 §:n mukaan fyysinen inventointi on laadittava huolellisesti ja pysyvästi ja sen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • laitoksen omistajan sukunimi ja etunimi (yrityksen nimi);

 • inventaarion päivämäärä;

 • fyysisen inventaarioarkin järjestysnumero;

 • tavaran ja muiden luetteloon sisältyvien komponenttien yksityiskohtainen tunniste;

 • mittayksikkö;

 • laskentahetkellä löydettyjen omaisuuserien lukumäärä;

 • hinta zlotyina ja groszeina mittayksikköä kohti;

 • arvo, joka saadaan kertomalla hyödykkeen määrä sen yksikköhinnalla;

 • fyysisen varaston kokonaisarvo;

 • lauseke "Inventaari on suoritettu nimikkeeltä ...";

 • luettelon tekijöiden allekirjoitukset (selvityksen laativaan toimikuntaan tulee kuulua vähintään kaksi henkilöä, yksityisyrityksen tapauksessa toinen perheenjäsen tai puoliso voi olla toinen inventaarioon osallistuva henkilö);

 • laitoksen omistajan (kumppanien) allekirjoitus. Fyysisestä inventaariosta ei tarvitse ilmoittaa veroviraston päällikölle vuoden lopussa. Tätä luetteloa ei tule liittää vuosittaiseen veroilmoitukseen ja toimittaa verovirastolle. Fyysistä varastoa tulee säilyttää yhdessä muiden kirjanpitoasiakirjojen kanssa 5 vuoden ajan.

Vuoden päätös KPiR:ssä - fyysisen varaston arvostus

Inventoinnin jälkeen - eli määrällisen tilanteen selvittämisen jälkeen - yrittäjä on velvollinen arvioimaan poistetut omaisuuserät 14 päivän kuluessa sen valmistumisesta. Arvioinnin tekee yrittäjä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • kaupalliset materiaalit ja tavarat arvostetaan hankinta- tai hankintahintaan tai inventointipäivän markkinahintaan, jos ne ovat osto- tai hankintahintaa alhaisemmat;
 • puolivalmiit tuotteet (puolivalmiit tuotteet), valmiit tuotteet ja oman tuotannon puute arvostetaan valmistuskustannuksiin;
 • jätteet, jotka ovat menettäneet toiminnan aikana alkuperäisen käyttöarvonsa, arvostetaan arviossa saatuun arvoon ottaen huomioon niiden soveltuvuus jatkokäyttöön;
 • palvelu- ja rakennustoiminnan osalta keskeneräinen työ arvostetaan tuotantokustannuksiin, mutta se ei voi olla pienempi kuin keskeneräiseen työhön käytettyjen välittömien materiaalien hankintameno;
 • Fyysiseen inventaarioon sisältyvä kotieläintuotanto on arvostettu inventointipäivän markkinahintaan ottaen huomioon eläinten laji, ryhmä ja paino.

Voit lukea lisää KPIR:n vuoden päättämisestä ja siihen liittyvästä toiminnasta artikkeleista:
Vuoden päätös KPiR:ssä - kaikki mitä sinun tarvitsee tietää
Inventointi eli inventointi joulukuun lopussa
Vuosittaisen veroilmoituksen valinta - mitä sinun tulee tietää Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset yrittäjät arvostavat alv-vähennyskelpoiset tavarat nettohintaan. Muissa tapauksissa arvostus tulee tehdä bruttoarvon mukaan.

Vuoden päätös KPiR:ssä - inventaarion tunnistaminen reskontrassa

Suoritetun inventaarion jälkeen, vuoden lopussa, yrittäjän tulee sisällyttää sen arvo KPiR:n viimeiseen kohtaan (sarakkeiden summauksen jälkeen). Fyysisen inventaarion voi verovelvollinen merkitä kirjanpitoon sen yksittäisten osien mukaan tai yhtenä eränä (yhteensä), jos inventaarion perusteella on laadittu erillinen yksityiskohtainen luettelo sen yksittäisistä osista. Tämä lausunto tulee säilyttää yhdessä kirjan kanssa. Jos yrityksellä ei ole kaupallista tavaraa varastossa ja varastoarvo on 0 PLN, se tulee myös merkitä kirjanpitoon.

On myös huomioitava, että vuoden lopussa tehty fyysinen inventointi kirjataan myös tulo- ja kulukirjaan seuraavan vuoden kirjanpidon ensimmäisenä eränä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vuoden loppu KPiR:ssä - tulonmääritys

Inventoinnin ja arvonmäärityksen jälkeen tärkeä askel on tulojen määrittäminen. Liiketoiminnasta saadut tulot on laskettu 1999/2004 11 §:n mukaisesti. 24 sekuntia Pdof-lain 2 §. Se voidaan laskea suorittamalla seuraavat kolme vaihetta:

 • saadun tulon arvon määrittäminen (sarake 9);

 • yrittäjän määrittäminen aiheutuneiden kustannusten määrästä:

a) lisätään fyysiseen varastoarvoon verovuoden alussa
KPiR:n sarakkeet 10 ja 11, vähennä sitten varaston fyysinen arvo
laadittu verovuoden lopussa;

b) yrittäjän tulee lisätä edellä olevista laskelmista saatuun summaan
sarake 14 ja lisäksi vähennetään luontoissuorituksen arvolla, ml
osa, johon ne kirjattiin verokirjan muihin sarakkeisiin;

 • Yrittäjän on vähennettävä syntyneen tulon määritettyä arvoa (sarake 9) verovuonna syntyneiden verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen määrällä;

 • näin laskettu erotus on verovuonna ansaitun tulon määrä.

Näin lasketut tulot siirretään vuosittaiseen veroilmoitukseen.

Vuoden päätös wFirma.pl-järjestelmässä

Tilinpito wFirma.pl-järjestelmässä on myös mahdollisuus ongelmattomaan vuoden loppuun KPIR:ssä. Varaston arvon syöttämällä voit automaattisesti laskea tulot, jotka sisältyvät edelliseltä vuodelta laadittavaan vuosittaiseen veroilmoitukseen.

Syöttääksesi lopullisen varaston arvon järjestelmään, käytä välilehteä: TIEDOT »REMANENTIT» LISÄÄ REMANENTTI »LOPULLINEN REMANENT, jossa täytä avautuvassa ikkunassa vaaditut kentät ja tallenna. Sitten merkintä lisätään.

Voit lukea lisää varaston lisäämisestä artikkelista: Varastot - kuinka ne syötetään järjestelmään?

Kuitenkin luodaksesi vuosittaisen veroilmoituksen siirry välilehdelle: ALOITUS »VEROT» VUOSILULOSTUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitse verotusmuodolle sopiva lomake.

Lisätietoja vuosittaisen veroilmoituksen tekemisestä löytyy artikkelista: Yrittäjän vuosiveroilmoitus - miten valmistella?