Ennakkomaksu myyjältä - miten se selvitetään?

Verkkosivusto

On yleinen käytäntö, että myyjät keräävät ennakkoja tulevista tavaroiden ja palveluiden toimituksista. Saadut ennakkomaksut on kirjattava, mikä, kuten käytäntö osoittaa, aiheuttaa usein ongelmia yrittäjille. Miten ennakkomaksu tulee selvittää myyjän kanssa?

Art. 9 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan kaikki tulot ovat tuloveron alaisia, paitsi ne, jotka on lueteltu 1 momentissa. 21, 52, 52a ja 52c sekä tulot, joista luovuttiin veroasetuksen säännösten mukaisesti.

Näin ollen kaikki verovelvollisen ansaitsemat tulot ovat tuloverotuksen alaisia, lukuun ottamatta tuloja, jotka lainsäätäjä on tyhjentävästi luetellut verovapaiksi tai joista veron kantamisesta on luopunut verovelvollisen asetuksella. valtiovarainministeri.

Tulon syntymispäivä on päivä, jona tavara on toimitettu, omistusoikeus myydään tai palvelu tarjotaan tai palvelu suoritetaan osittain, viimeistään:

  • laskun laatiminen tai

  • saamisten maksaminen.

Samaan aikaan tulot eivät sisällä perittyjä maksuja tai siirtosaamisia tavarantoimituksista ja palveluista, jotka suoritetaan seuraavilla raportointikausilla, eikä saatuja tai palautettuja lainoja (luottoja), lukuun ottamatta näiden lainojen pääomitettuja korkoja (luotto). Edellä oleva tarkoittaa, että kaikki saadut saamiset eivät ole tuloverolain mukaisia ​​tuloja, jos ne eivät ole maksua suoritetusta palvelusta, vaan ainoastaan ​​ennakkomaksuna tai ennakkomaksuna tulevista eduista. Tuotoksi luokiteltujen kiinteistöjen lisäysten on oltava luonteeltaan lopullisia.

Tämän seurauksena tuloja syntyy vasta, kun palvelu tarjotaan tai tavarat toimitetaan.

Veroviranomaiset vahvistavat tämän kannan, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan kirje 18. huhtikuuta 2012, tiedostoviite. IBPBI / 1 / 415-65 / 12 / AB, josta voimme lukea:

(...) vastaanotetut maksut (sekä osittaiset että täydelliset) ennen kurssin päättymistä, ne ovat pääsääntöisesti ennakkomaksuja (ennakkomaksuja) seuraavilla raportointijaksoilla suoritettavista palveluista. Tästä johtuen pääsääntöisesti niiden vastaanottaminen Art. 14 sek. Tuloverolain 3 1 momentin mukaan ei synny veronalaista tuloa. Kuten hakemuksessa todetaan, sopimuksen lausekkeella, jonka mukaan maksut ovat lopullisia, ei ole oikeusvaikutuksia, koska se on sisällytetty Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston kiellettyjen lausekkeiden luetteloon. Tämän seurauksena tuotot tarjotuista koulutuspalveluista syntyvät palvelun tarjoamispäivänä riippumatta siitä, minkä vuoden aikana kurssi on suoritettu (...).

Samalla löytyy veroviranomaisten kanta, jonka mukaan tilanteessa, jossa osapuolet ovat sopineet lopullisesta hinnasta, syntyy tuloa palvelun toimittamatta jättämisestä huolimatta. Tämän näkemyksen esitti Łódźin verokamarin johtaja yksittäisessä päätöksessä 9. joulukuuta 2011, nro IPTPB1 / 415-160 / 11-4 / MD, jossa hän ilmoitti, että:

(...) saatu summa, joka on vahvistettu laskulla, ei ole ennakkomaksu tai ennakkomaksu. Ennakkomaksu 3 vuoden aikana suoritettavista markkinointipalveluista on verotuloa jonkin §:ssä säädetyn tapahtuman ajankohtana. 14 sek. 1c - käsiteltävänä olevassa tapauksessa laskun laatimis- tai erääntymispäivänä riippuen siitä, kumpi näistä tapahtumista on tapahtunut aikaisemmin. Saatua summaa, joka on 100 % palkkiosta, ei voida käsitellä ennakkomaksuna tai ennakkomaksuna palvelun suorittamisesta tulevaisuudessa. Tärkeää ei ole maksun nimi, vaan sen todellinen luonne, eli onko se todella ennakkomaksu vai onko se pysyvä eikä sitä myöhemmin selvitetä. Lisäksi sanakirjan määritelmän mukaiset ennakkomaksut ja ennakot ovat osa hintaa, eivät 100 %, kuten nyt esillä olevassa tapauksessa. (...).

Ennakkolaskut PKPiR:ssä

Kertyneestä ennakkomaksusta tulee verotuloa vasta toimituksen tai palvelun suorittamisen jälkeen. Jäljelle jääneestä summasta tulee sitten lähettää loppulasku. Sen perusteella kirjan sarakkeeseen 7 tulee kirjata saatujen tulojen kokonaisarvo eli ennakkolaskusta saatu nettosumma plus loppulaskun nettomäärä.

Esimerkki 1.

Tavaran toimitustapahtuman arvo oli 1 000 zlotya. Maaliskuussa veronmaksaja sai 500 zlotyn ennakkomaksun. Huhtikuussa toimitushetkellä hän sai loppuosan maksusta. Tämä tarkoittaa, että hänen pitäisi ratkaista koko kauppa huhtikuussa.

Ennakkomaksu kassalla ja tulot

Lainsäätäjä otti 1.1.2015 käyttöön uusia säännöksiä, jotka mahdollistavat kassakoneeseen merkityt ennakkomaksut tuloksi niiden vastaanottohetkellä.

Art. 14 sek. ALV-lain 1j §:n mukaan seuraavina raportointikausina suoritettavista tavaroiden luovutuksista ja palveluista suoritettavan maksun perimisen edellytyksenä on rekisteröinti kassakoneella tavara- ja palveluverolain säännösten mukaisesti. , tulon saamisepäivänä katsotaan tulon syntymispäivä, jos verovelvolliset ovat verovuoden tammikuun 20. päivään mennessä, ja kassakoneella liikevaihdon kirjaamisen aloittavien verovelvollisten osalta verovuoden 20 päivään mennessä. sitä kuukautta seuraavan kuukauden, jona he aloittivat liikevaihdon kirjaamisen kassakoneella, ilmoittaa verotoimiston toimivaltaiselle päällikölle tämän valinnasta tulon syntymispäivän määrittämistavan.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja peri tavaroiden toimituksesta ennakkomaksun 1 000 zlotya. Hän tarkasti sen kassasta. Aikaisemmin hän teki 2.ilmoittaa verovirastolle, että saadut ennakot, jotka on merkitty kassaan, katsotaan tuloksi maksun perimishetkellä. Tässä tapauksessa ennakon nettomäärä muodostaa veronmaksajan tuloa sen saamispäivänä. Ennakko maksetaan sarakkeessa 7 PKPiR:n toimesta - kassaselvityksen perusteella.

Ennakkomaksu myyjälle ja ALV

Artiklan sisältämän yleissäännön mukaan. 19a kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan.

Jos ennen palvelun suorittamista / tavaran toimitusta maksu on kokonaan tai osittain vastaanotettu, erityisesti ennakkomaksu, ennakkomaksu, käsiraha tai erä, verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta suhteessa määrään. otettu vastaan. Ennakkomaksun arvonlisäveron määrä lasketaan "sadassa" menetelmällä, mikä tarkoittaa, että saatua arvoa tulee käsitellä bruttomääränä.