Voidaanko ZUS:n maksurästit jakaa eriin?

Palvelus

Tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ZUS-maksun maksajalla on mahdollisuus hakea maksurästien maksamista erissä. Tätä varten velallisen on ensinnäkin esitettävä hakemus, jossa hän ottaa huomioon ehdotetun velan takaisinmaksun. Vastauksena ZUS voi antaa suostumuksensa takaisinmaksuun yksittäisissä erissä ja määrittää niiden takaisinmaksuaikataulun. Lue artikkeli ja opi lisää kuinka jakaa Rästit ZUS:ssa erissä!

Rästit ZUS:ssa ja sen jakaminen eriin ja etuuksiin

Erääntyneistä maksuista, jotka ZUS suostuu jakamaan erissä, ei peritä viivästyskorkoa. Velan takaisinmaksukustannukset eivät nouse suoraan takaisinmaksupäivän pitkittyessä. Korkoa ei tietenkään peritä vain, jos yrittäjä noudattaa ZUS:n määrittelemää lyhennysaikataulua. Saatuaan suostumuksen velan erämaksuun yrittäjä ei altistu velan ulosotolle.

Voidaanko kaikki ZUS:n maksurästit jakaa eriin?

Jos yrittäjä maksaa vakuutusmaksuja yksinomaan itselleen, koko maksamattomat vakuutusmaksut (sosiaali-, terveys-, työ- ja siltaeläkerahastot) voidaan jakaa eriin. Jos yritys työllistää työntekijöitä, seuraavat maksut maksetaan erissä:

 • sosiaalivakuutus - pois lukien palkallisten työntekijöiden tai muiden vakuutettujen, jotka eivät ole omien vakuutusmaksujen maksajia (esim. urakoitsijat, maksajat) eläkevakuutusmaksun määrää vastaavat määrät.

Myös viivästyskorko jaetaan hakemuksen jättöpäivään mennessä laskettuna erissä mahdollisten lisämaksujen ja muistutuskulujen kanssa.

Mitä ehtoja maksajan on täytettävä, jotta ZUS:ssa olevat maksurästit voidaan jakaa eriin?

Ensinnäkin on jätettävä hakemus, jossa kerrotaan Kansaneläkelaitokselle erääntyneiden maksujen hajauttamisen tarpeesta. Maksajan on myös ilmoitettava, millaista apua hän haluaa käyttää maksunlykkäyksen yhteydessä, onko se:

 • vähämerkityksinen tuki tai

 • rakenneuudistukseen tarkoitettu yksittäinen tuki tai

 • yksilöllinen tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Yrittäjän hakemukseen tulee liittää perustelu, miksi maksun lykkääminen olisi hyödyllistä. Siinä on myös ilmoitettava ehdotettu takaisinmaksuaika (erien lukumäärä) tai kuukausierän määrä. Alkuaikataulua määritellessään yrittäjän tulee ottaa huomioon, että vaikka viivästyneiden maksujen erämaksuun suostumuksen saatuaan ei peritä korkoa, ns. pidennysmaksu.

Yrittäjä liittää hakemukseen asiakirjat, jotka vahvistavat verohelpotuksen myöntämisen laillisuuden, sekä asiakirjat, jotka vahvistavat yrittäjän todellisen maksukyvyn ja yrityksen taloudellisen tilanteen. Asiakirjat tulee esittää alkuperäisinä. Myös kopioita voidaan toimittaa, mutta alkuperäiset on esitettävä, jotta ZUS:n työntekijä voi todistaa alkuperäisen noudattamisen.

Esimerkkejä asiakirjoista, jotka voidaan liittää hakemukseen:

 • Yritysrekisteriin merkitseminen,

 • Päätös yritysrekisteristä poistamisesta, jos yritystoiminta lopetetaan,

 • Lausunto ostajien suorittamien maksujen oikea-aikaisuudesta,

 • Selvitys yritysten velkojen arvioidusta arvosta,

 • Veroilmoitukset (edelliselle vuodelle lopullinen ja kuluvan vuoden ennakkoveroilmoitukset),

 • Veroviraston todistus maksurästään tai maksurästistä,

 • Pankkilainojen takaisinmaksuaikataulut tai velat muille tahoille, esim. verovirastolle,

 • Kaikki juokseviin kuluihin liittyvät asiakirjat, kuten lääke- ja sairauskulut.

Lisäedellytys rästien maksamiseen ZUS:n kanssa myöhemmissä erissä hyväksynnän saamiselle on työntekijöiden pakollisten maksujen maksaminen - ne, joita ei tarvitse maksaa erissä.

Kuinka tehdä viivästysvaatimus ZUS:lle?

Yrittäjä voi jättää kirjallisen hakemuksen paikan päällä tai postitse. Hakemus rästien maksamisesta ZUS:lla erissä voidaan lähettää myös sähköisesti Sähköisen tiedustelupalvelun tai ePUAP-alustan kautta, mutta sähköinen lähettäminen edellyttää pätevää sähköistä allekirjoitusta tai luotettavaa profiilia.

Rästit ZUS:n kanssa ja hakemuksen käsittelyn määräaika

Hakemus käsitellään 14 päivän kuluessa asian käsittelyyn tarvittavien asiakirjojen täyttämisestä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos ZUS antaa myönteisen vastauksen, yrittäjän kanssa allekirjoitetaan siviilioikeudellinen sopimus, jossa määritellään mm. maksujen velan takaisinmaksuaikataulu.

Yhtiön taloudellinen tilanne ja sopimus muuttuvat

Jos yrityksen taloudellinen tilanne sopimuksen voimassaoloaikana muuttuu, yrittäjällä on oikeus hakea muutosta sopimusehtoihin liittyen:

 • maksuerän maksupäivän tai niiden määrän muutokset;

 • takaisinmaksuajan lyhentäminen tai pidentäminen.

Ehtojen muutos kirjataan ZUS:n suostumuksella alkuperäisen sopimuksen liitteeseen.

Yrittäjä, joka on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja on myöhässä ZUS-maksujen maksuista, voi siksi hakea velan jakamista erissä. On kuitenkin muistettava, että kun se työllistää työntekijöitä, kaikkia maksuja ei jaeta ajoissa. ZUS:n kanssa sopimusta solmittaessa tulee myös muistaa, että nykyiset maksut, jotka eivät kuulu osamaksusopimuksen piiriin, on yrittäjän maksettava lakisääteisen ajan kuluessa.

Kuinka maksaa viivästyskorot viivästysmaksuista ZUS:ssa?

Jos yrittäjä ei maksa ZUS-maksuja ajallaan, hänen on otettava huomioon myös koron lisäys sakkomaksuihin. Tätä asiaa säätelee Art. 51 par. Verolain 1 §. Siksi, kun maksamme rästiä ZUS:lla aikataulun mukaisesti, osa maksetusta summasta on erääntyneitä maksuja ja toinen osa viivästyskorkoja. Valitettavasti yrittäjä ei voi sisällyttää rikoskorkoa verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, kuten pykälässä mainitaan. 23 sek. PIT-lain 1 momentin 18 kohta: Verovähennyskelpoisia viivästyskorkokuluja ei pidetä budjettisaamisten ja muiden saamisten viivästyskuluina, joihin sovelletaan veroasetuksen 29.8.1997 säännöksiä.

Tästä johtuen viivästyskoron määrää ei voida sisällyttää KPiR:n kuluihin.