Kuljetusvälineen hankinta verokuluina

Verkkosivusto

Työsuhdeauton käyttö liiketoiminnassa on yleinen ilmiö. Veronmaksajat etsivät yhä enemmän muita kulkuvälineitä, jotka helpottavat pääsyä asiakkaaseen tai takaavat suuremman arvostuksen. Alla olevasta tekstistä löydät vastauksen, voidaanko jokainen kulkuneuvon hankinta sisällyttää kustannuksiin.

Verokustannusten määritelmä

Yleissäännön mukaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi katsotaan menot, jotka yhdessä täyttävät seuraavat ehdot:

  • ovat aiheutuneet veronmaksajalle,
  • ovat lopullisia (todellisia),
  • liittyvät verovelvollisen harjoittamaan liiketoimintaan,
  • ne on syntyneet tulojen saamiseksi, lähteensä säilyttämiseksi tai turvaamiseksi tai niillä voi olla erilainen vaikutus saatujen tulojen määrään,
  • on dokumentoitu asianmukaisesti,
  • niitä ei ole lueteltu kululuettelossa eivätkä ne muodosta verokuluja (PDOP:n 16 artiklan 1 kohta / PDOF 23 artiklan 1 kohta).

Arvioidessaan mahdollisuutta luokitella aiheutuneet kulut verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi, verovelvollisen tulee huomioida aiheutuneet kulut erityisen huolellisesti niiden edustavuuden kannalta. Korkein hallinto-oikeus 17.6.2013 antamassaan tuomiossa, viite nro. II FSK 702/1, korosti seuraavaa:

"Edustuksellisen toiminnan tarkoituksena on parantaa tai luoda positiivista mielikuvaa veronmaksajasta sekä luoda tietynlainen mielikuva hänen yrityksestään sen ulkopuolella taloudellisen todellisuuden huomioon ottaen."

Samanaikaisesti korkeimman hallinto-oikeuden 8.9.2000 antamasta tuomiosta tehdyt johtopäätökset, tiedostoviite. nro I SA / £ 1317/98:

"Korjattavaan liiketoimintaan liittyvien kulujen syntymisen tarkoituksen päättää liiketoimintaa harjoittava yhteisö, ei veroviranomainen. Jos verovelvolliselle tulon saamiseksi aiheutuneet menot on asianmukaisesti dokumentoitu / esim. sopimus koulutusyrityksen kanssa, koulutusohjelma ja laskut / ja kirjattuina pidettävään verokirjanpitoon, ne otetaan huomioon veropohjaa määritettäessä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Kauppaneuvottelut jahdilla

Yrityksen logolla varustetun huviveneen omistaminen ei ole riittävä edellytys sille, että yritykselle aiheutuvat kulut ovat mainosluonteisia. Kuten Kielcen läänin hallinto-oikeus on todennut 26. lokakuuta 2017 antamassaan tuomiossa, I SA / Ke 522/17:

"Yhtiön logolla varustetun huviveneen pelkkä liike, yöpyminen siinä ja mahdollinen mahdollisuus käydä liikeneuvotteluja aluksella ilman muita toimenpiteitä, jotka voisivat saada tulevat urakoitsijat luomaan liikekontakteja jahdilla (jossa mukana oleskelevat työntekijät yön yli) heikentää veneen käyttökulujen välistä suhdetta yhtiön toiminnasta saatuihin tuloihin, jotka eivät koostu merenkulkuun liittyvistä toiminnoista”.

Tuomioistuimen näkemyksen mukaan huviveneen omistaminen on osoitus ylellisyydestä, houkuttelevuudesta ja arvostuksesta, joten veneen ylläpitokulut ovat pääsääntöisesti edustavia kuluja. Samaan aikaan valtiovarainministerin 26. lokakuuta 2011 antamassa tulkinnassa IPPB3 / 423-636 / 11-2 / PK1 ilmoitettiin, että:

"(...) Yhtiön harjoittamalle markkinointitoiminnalle, joka koostuu risteilyjen, matkojen järjestämisestä tuotteiden vastaanottajille ja asiakkaille, on ominaista eleganssi ja loisto, ja sen vuoksi ne on luokiteltava edustuskuluiksi, jotka eivät kelpaa verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi. (...) On myös korostettava, että jahdin käytön alalla tuotteiden vastaanottajien ja asiakkaiden tapaamisissa harjoitettava toiminta on suunnattu vain tietylle vastaanottajaryhmälle. Tästä johtuen niille ei voida katsoa mainonnan ominaisuuksia, joita voidaan periaatteessa pitää verotuksena 8 artiklan mukaisesti. 15 sek. PDOP-lain 1 §. (...) mainoskampanja, jossa yrittäjän merkinnät asetetaan jahdin runkoon, on suunnattu rajoittamattomalle määrälle vastaanottajia. Siksi se ei sisällä "edustamisen" olemuksen rajoituksia, kun yleisö on merkitty yksilöllisesti.

Vene koulutus

Veneen käyttö sen hankinnasta aiheutuneiden kustannusten sisällyttämisessä verovähennyskelpoisiin kuluihin on helpompaa kuin huviveneen tapauksessa. Korkeimman hallinto-oikeuden 9.4.2013 antaman tuomion mukaan tiedostoviite. II FSK 1674/11, jotta moottoriveneen hankintameno voidaan sisällyttää verokuluihin, on osoitettava sen yhteys liiketoimintaan ja miten moottorivene voi vaikuttaa yhtiön tuloihin.

Pyörällä asiakkaalle

Tilanteessa, jossa yrityksellä on sopimus muualla kuin kotipaikkakunnalla ja se aikoo käyttää polkupyörää kulkuvälineenä, sen hankintakustannukset voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Jos palvelut tarjotaan asiakkaan tiloissa ja polkupyörää käytetään kulkuvälineenä, syntyneiden menojen ja tuottojen välillä säilyy syy-seuraussuhde. Yli 10 000 zlotyn arvoisen polkupyörän osto on kulu, joka aktivoituu ajan myötä poistojen kautta. Vahvistus yllä olevien näkökohtien oikeellisuudesta löytyy Verohallinnon johtajan 16.8.2018 antamasta yksittäisestä tulkinnasta verolain säännöksistä, viite nro. 0114-KDIP3-1.4011.320.2018.2.KS1.

Vastaavan vastauksen polkupyörän hankintaan yrityskuluna sai oikeudellinen neuvonantaja, joka aikoi käyttää polkupyörää kulkuvälineenä asiakkaiden, laitosten, tuomioistuinten ja ulosottomiesten toimistoihin matkustamiseen. Asianajaja aikoi käyttää polkupyörää välttääkseen merkittäviä kommunikaatiovaikeuksia ja aikaa vievää työmatkaa (Katowicen verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 1.8.2014, viite IBPBI / 1 / 415-490 / 14 / ŚS). Saman mielipiteen ilmaisi Bydgoszczin verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 6. maaliskuuta 2008, viite nro. ITPB1 / 415-802 / 08 / MM, josta luemme:

"(...) polkupyörän hankinnasta aiheutuneet menot voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi, jos ne liittyvät harjoitettuun liiketoimintaan eli jos polkupyörää käytetään tarkoitukseen ja osana toimintaa. Hakemuksen sisällöstä käy ilmi, että Hakija, joka on lääkäri, käyttää ostettua polkupyörää eri puolilla kaupunkia sijaitsevien klinikoiden välillä matkustamiseen, mikä viittaa yllä olevan yhteyden olemassaoloon. Pelkästään se, että henkilöautoa käytetään leasingsopimuksen perusteella, ei sulje pois mahdollisuutta sisällyttää polkupyörän hankintakulut verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin."

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Moottori kuljetusvälineen ostona verokuluina

Moottoripyörän hankintamenot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, jos ne täyttävät edellä mainitut yleiset säännöt. Hankintamenot ovat verokuluja, mikäli ostettu ajoneuvo ei ole käyttöomaisuus. Käyttöomaisuuden osalta verovelvolliset eivät saa tehdä poistoja käyttöomaisuudesta, jonka alkuperäinen arvo on enintään 10 000 zlotya. Niiden hankinnasta aiheutuneet kulut ovat tällöin verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja sen kuukauden aikana, jolloin ne otetaan käyttöön.

Verokuluihin sisältyy moottoripyörän oston lisäksi myös vakuutus, suojavaatteet ja kypärä. Szczecinin osavaltion hallintooikeus esitti tältä osin myönteisen kannan 20. huhtikuuta 2011 antamassaan tuomiossa, viite nro. I SA / Sz 60/11. Samalla on korostettava, että veroviranomaiset tunnustavat kypärän ja erikoisvaatteen henkilökohtaisiksi kuluiksi, eivätkä siten saa olla verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia harjoitetun liiketoiminnan yhteydessä.

Quad

Harjoitettavassa liiketoiminnassa mönkijäauto voi olla verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus. Mahdollisuus kirjata se mönkijän oston ostosumman suuruiseksi kerralla tai poistoilla riippuu siitä, liittyvätkö mönkijän hankintamenot harjoitettuun liiketoimintaan. Näin ollen sillä on vaikutusta tulonlähteen luomiseen, säilymiseen tai turvaamiseen. Tämän kannan oikeellisuuden vahvistaa Łódźin verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 8. tammikuuta 2013, nro IPTPB1 / 415-628 / 12-2 / MAP.

Lentokone/helikopteri charter

Lentokoneen vuokraamisen tai rahtauksen tulee olla verotuksessa vähennyskelpoista. Riippuen siitä, liittyykö se suoraan tavoitteeseen saada tuloja vai turvata se.

Säilyttämällä tai turvaamalla tulonlähde lainsäätäjä ei tunnista tilannetta, jossa yritykselle on aiheutunut kuluja lentokoneen vuokraamisesta, jotta toimiston ulkomaiset vieraat voisivat palata suoraan Puolasta Yhdysvaltoihin. Veroviranomainen päätti, että tällainen kustannus ei liity suoraan syntyneeseen tuloon, vaan yrityksen imagon rakentamiseen asiakkaan silmissä. Asianajotoimiston kuulumisella kansainväliseen asianajotoimistoverkostoon ei ole merkitystä, vaan yrityksen strategiset päätökset tehdään muiden ulkomaisten kumppaneiden avustuksella. Yllä oleva johtopäätös johtuu Verohallinnon johtajan 5.4.2017 antamasta yksittäisestä tulkinnasta, tiedostoviite. 1462-IPPB1.4511.87.2017.1.KS.