Skootterin ostaminen yrityksestä sekä ALV ja PIT

Palveluvero

Yrittäjät käyttävät yritystä pyörittäessään erilaisia ​​kulkuvälineitä. Kaupunkien liikennevaikeuksien vuoksi skootterin ostamisesta on tulossa yhä suositumpi vaihtoehto. Epäilemättä sitä liikuttamalla pääset määränpäähäsi nopeammin. Kuitenkin, kuten käytäntö osoittaa, sen ostosta aiheutuneiden kulujen selvitystapa aiheuttaa ongelmia.

Skootteri arvonlisäverollinen

Pääsääntöisesti Art. 86a kohta 1 piste 1 ja sek. arvonlisäverolain 2 §:n mukaan moottoriajoneuvoihin liittyvien kulujen osalta 1 momentissa tarkoitetun ostoihin sisältyvän veron määrä. 86 sek. Arvonlisäverolain 2 §:n mukaan, on 50 % verovelvollisen vastaanottaman laskun veron määrästä.

Moottoriajoneuvoihin liittyvät kulut sisältävät kulut, jotka liittyvät:

  • näiden ajoneuvojen osto, maahantuonti tai valmistus sekä niiden osien osto tai maahantuonti,

  • näiden ajoneuvojen käyttö vuokra-, leasing-, leasing- tai muun vastaavan tähän sopimukseen liittyvän sopimuksen perusteella, lukuun ottamatta kohdassa 3 lueteltuja,

  • näiden ajoneuvojen moottoripolttoaineiden, dieselöljyn ja kaasun osto tai maahantuonti, näiden ajoneuvojen korjaus- tai huoltopalvelut sekä muut näiden ajoneuvojen käyttöön tai käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut.

Näitä säännöksiä sovelletaan 11 §:ssä tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin. 2 arvonlisäverolain 34 kohta eli "Tieliikennesäännöissä tarkoitetut moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu paino on enintään 3,5 tonnia".

Ajoneuvojen määritelmä löytyy Art. 20. kesäkuuta 1997 annetun lain 2 § - tieliikennelaki (konsolidoitu teksti, Journal of Laws 2017, kohta 1260, sellaisena kuin se on muutettuna). Tämän määräyksen mukaan:

  • moottoriajoneuvolla tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, jonka rakenne mahdollistaa yli 25 km/h ajon edellyttäen, että tähän termiin ei sisälly maataloustraktori (tieliikennelain 2 §:n 33 kohta);

  • moottoriajoneuvolla tarkoitetaan moottorilla varustettua ajoneuvoa, paitsi mopoa ja kiskoajoneuvoa (tieliikennelain 2 §:n 32 momentti);

  • ajoneuvot ovat tiellä liikkumiseen tarkoitettuja kulkuneuvoja sekä tähän tarkoitukseen soveltuvia koneita ja laitteita (tieliikennelain 2 §:n 31 momentti).

Annetuista määritelmistä seuraa, että skootterit kuuluvat arvonlisäverossa tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin kuten tieliikenteeseen tarkoitettuja ajoneuvoja. Tämän vuoksi ne ovat huolestuneita 3 artiklan säännöksistä. arvonlisäverolain 86a § ja näistä säännöksistä johtuvat ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysrajoitukset. Valtiovarainministeriö vahvisti tämän 1.4.2014 päivätyissä selvityksissä www.finanse.mf.gov.pl -sivustolla julkaistussa esitteessä, jossa skootterit luetellaan ajoneuvojen joukossa, joihin sovelletaan uusia lähtölaskentasääntöjä. Näin ollen voimme vähentää 50% arvonlisäveroa ostaessamme sen.

Vain tilanteessa, jossa skootteri saavuttaa nopeuden, joka ei ylitä 25 km/h, sitä ei pidettäisi moottoriajoneuvona ja siihen liittyvistä kuluista voitaisiin vähentää arvonlisävero 100 %, koska se ei ole vähennysrajojen alainen. artiklassa tarkoitetut arvonlisäverolain 86 a §.

Siksi skootterin oston ja käytön arvonlisäveron 100 % vähentämiseksi on pääsääntöisesti pidettävä kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä ja toimitettava ALV-26 tiedot verovirastolle.

Katowicen verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan kirjeessään nro. IBPP2 / 443-1169 / 14 / ICz, 6. maaliskuuta 2015, josta voimme lukea:

(...) Hakija ostaa moottoripyörän, joka on pykälässä tarkoitettu moottoriajoneuvo. 2 arvonlisäverolain 34 kohta, ja vasta oston jälkeen siihen tehdään merkittäviä muutoksia. Näin ollen, jos hakija on rekisteröinyt moottoripyörän tieliikennesääntöjen mukaisesti, hakija on velvollinen laatimaan ajoneuvon ajokilometrikirjan, johon tulee sisältyä mm. ajoneuvon rekisterinumero ja päivämäärä, jona kirjanpito on säilytettävä. Jos moottoripyörä ei kuitenkaan liiketoiminnassa kulje yleisillä teillä, kuten tässä tapauksessa tulee olemaan, vaan sitä käytetään vain kilpailujen ja harjoitusten aikana (joihin se kuljetetaan sopivalla autolla), Hakija ei ole velvollinen tekemään merkintöjä kirjattuihin ajoneuvojen ajokilometreihin. Tässä nimenomaisessa tapauksessa ei ole reittiä (reittiä), joka pitäisi tallentaa. Kilpailuihin ja harjoituksiin osallistuminen ei merkitse sitä, että ajoneuvoa käytettiin reitillä taiteen tarkoittamassa merkityksessä. 86 sek. 7 piste 4 lit. c.

Lisäksi hakija Art. 86a kohta ALV-lain 12 §:n mukaan on toimitettava VAT-26 tiedot (...).

Skootterin osto yrityksestä

Yrittäjä saa käsitellä verokuluina vain ne menot, jotka liittyvät tulonhankintaan tai tulonlähteiden suojaamiseen. Yllä olevan suhteen pitäisi johtua myytyjen palvelujen/tavaroiden luonteesta.

Mahdollisuus luokitella tietty kulu verotuksessa vähennyskelpoiseksi ei ole riippuvainen tietyn tulon saamisesta, vaan ainoastaan ​​mahdollisuudesta (ennusteesta) saada tämä tulo, pitää se tai turvata se.

Tämän seurauksena yrityksillä on mahdollisuus sisällyttää kaikki kulut verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, mikäli ne osoittavat yhteytensä harjoitettuun liiketoimintaan ja niiden syntymisellä on tai voi olla vaikutusta kertyneen tulon määrään.

Mielestämme tilanteessa, jossa ajoneuvoa käytetään liiketoiminnassa, skootterin hankinnasta yhtiössä aiheutuvat kulut voivat olla kuluja. Samalla on muistettava, että kun sen arvo ylittää 10 000 zlotya ja ennustejakso on yli vuosi, se tulee sisällyttää kuluihin poistojen kautta. Tässä tapauksessa skootteri voidaan kuolettaa seuraavasti:

Kun moottoripyörän arvo on suurempi kuin 10 000 zlotya, kuten autojenkin, meillä on vaihtoehto:

  • lineaarinen poisto - KŚT 740 -moottoripyörän poistoprosenttiluettelosta tulisi soveltaa 20 %:n verokantaa.

  • yksittäinen poisto - koskee käytettyä tai parannettua käyttöomaisuutta, joka on ensin kirjattu tietyn verovelvollisen kirjanpitoon, jolloin kulkuneuvon poistojen tulee olla vähintään 30 kuukautta, mikä tarkoittaa, että enimmäispoistoprosentti on 40 %. . Tämän jälkeen moottoripyörästä tehdään 2,5 vuoden poistoja. Käyttöomaisuus katsotaan käytetyksi, jos verovelvollinen osoittaa, että sitä on käytetty vähintään 6 kuukautta ennen sen hankintaa.

  • lisätyt poistot - keskimääräistä voimakkaammin käytettyjen kulkuneuvojen tai erityistä teknistä tehokkuutta vaativien ajoneuvojen poistoprosenttia voidaan korottaa kertoimella, joka on enintään 1,4. Tässä tapauksessa se olisi 28 prosenttia.

Tärkeää on, että veroviranomaiset kieltäytyvät tekemästä moottoreista kertaluonteisia poistoja de minimis -tuen puitteissa. Tällaisen kannan esitti valtiovarainministeri 15.6.2016 päivätyssä kirjeessä, tiedostoviite. DD9.8220.2.197.2016.KZU, josta voimme lukea:

(...) "moottoriajoneuvon" käsite tieliikennelain pykälässä tarkoitetulla tavalla. Tuloverolain 5a §:n 19a alakohta kattaa myös moottoripyörät. Todetaan, että moottoripyörä kuuluu pykälässä tarkoitettuun henkilöauton määritelmään. Tuloverolain 5a § 19a.

Tämä tarkoittaa, että säännös art. 22k kappale. Tuloverolain 7 §:n mukaan käyttöomaisuuden, kuten moottoripyörän, alkuarvosta ei oteta pois kertaluonteisia poistoja. Tästä syystä on todettava, että moottoripyörien alkuperäisestä arvosta tehdyt poistot tehdään samoilla periaatteilla kuin henkilöautot (…).