Rakennusmaan hankinta ja verovähennyskelpoiset kulut

Verkkosivusto

Rakennusalan investointitoiminta on yksi yrittäjien hyvin yleisimmistä liiketoiminta-alueista. Veronmaksajille aiheutuu huomattavia kuluja kiinteistöjen tai rakennusten rakentamiseen tarvittavien materiaalien ja palveluiden hankinnasta. Tästä syystä herää kysymys, kuinka rakennusmaan hankintamenot kirjataan taloudellisen toiminnan verokuluihin. Alla olevassa artikkelissa esittelemme kattavasti periaatteet kaikkien kiinteistösijoitusten sisällyttämisestä verovähennyskelpoisiin kuluihin.

Maa-alueista ei tehdä poistoja

Yrittäjien, jotka päättävät ostaa maata, on muistettava, että §:n mukaan. ALV-lain 22c pykälän mukaan maa-alaista käyttöomaisuutta ei poisteta. Tästä johtuen, vaikka ostettu tontti pitäisi merkitä käyttöomaisuusrekisteriin, sitä ei voida poistaa sen arvoa vastaan. Yrittäjien tulee myös muistaa, että maanhankintakulut eivät ole hankintahetkellä kertaluontoinen verovähennyskelpoinen kustannus.

Joten kuinka sisällyttää maan ostokustannukset veroratkaisuun? No, art. 23 sek. ALV-lain 1 momentin 1 momentin mukaan maa-alueen hankintameno on veronalainen kulu tämän omaisuuden vastikkeellisessa myynnissä.

Esimerkki 1.

Vuonna 2016 yrittäjä osti tontin 200 000 zlotylla. Tästä kulusta ei saanut tehdä poistoja, eikä kulua kirjattu kuluksi ostohetkellä. Vuonna 2018 yrittäjä myi maan 300 000 zlotylla. Myyntihetkellä maan myyntituloa vähennetään ostohinnalla, mikä tarkoittaa, että veroa maksetaan 100 000 zlotyn summasta.

Näin ollen, kuten edellä olevista säännöksistä ilmenee, maanhankinnan kustannuksia ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, ja maata, vaikka se onkin verovelvollisen käyttöomaisuus, ei poisteta. Yrittäjä ei voi tehdä poistoja maa-alueen alkuperäisestä arvosta ja sisällyttää niitä verokuluihin. Lain mukaan ne on kuitenkin merkittävä käyttöomaisuusrekisteriin.

Myöskään suoraan maan hankintaan liittyvät kulut, kuten notaarin tai oikeudenkäyntikulut, eivät ole vähennyskelpoisia. Tontin ostokulut ja kaikki hankintaan välittömästi liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia vasta kiinteistön vastikkeellisen myynnin yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että vain maan myynti mahdollistaa sen ostosta aiheutuvien kulujen kirjaamisen verokuluihin. Tämä koskee myös edellä mainittuja hankintaan liittyviä kuluja (provisio, oikeudenkäyntimaksut jne.), joita ei ole kirjattu maa-alueen hankintahetkellä, koska ne lisäävät tontin alkuarvoa ja ovat siten omavastuullisia maa-alueen myyntihetkellä. maa. Näitä kuluja ei ole mahdollista kirjata ostohetkellä tai poistojen kautta.

Lainarahoitettu maanhankinta

Usein yrittäjillä ei ole tarpeeksi varoja ostaakseen maata ja he joutuvat käyttämään pankkilainoja tai -lainoja. Pääoman määrä ei pääsääntöisesti ole kustannus. Vain maan ostokaupan rahoittamiseen otetun lainan korot voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia.Tässä vaiheessa on kuitenkin muistettava, että kuluihin lasketaan vain tontin käyttöomaisuusrekisteriin merkitsemisen jälkeen kertyneet ja maksetut korot. Ennen maan käyttöönottoa maksetut korot nostavat sen alkuarvoa. Ennen maan merkintää käyttöomaisuusrekisteriin maksetut korot nostavat maan alkuarvoa ja tulevat siten kuluksi, kun se myydään.

Yllä oleva on seurausta artiklan 1 sanamuodosta. 21 sek. ALV-lain 1 33 kohta, jonka mukaan lainojen (luottojen) korot, palkkiot ja kurssierot, jotka lisäävät investointikustannuksia näiden investointien toteuttamisen aikana, eivät sisälly verovähennyskelpoisiin kuluihin.

Lisäksi vahvistus yllä olevalle kannalle löytyy esimerkiksi Bydgoszczin verokamarin johtajan yksittäisestä tulkinnasta 31.1.2008, ITPB1 / 415-586 / 07 / DP:

Edellä oleva huomioon ottaen on todettava, että maa-alueen käyttöomaisuuskäyttöön kertaluonteisia korkoja ei voida luokitella suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi, vaan ne voivat nostaa sen alkuarvoa. Art. 22 g 1 kohdan. Edellä mainitun lain 3 §:n 3 momentin mukaan kauppahinta on myyjälle kuuluva summa lisättynä käyttöomaisuuden tai aineettoman käyttöarvon luovutuspäivään saakka kertyneillä ostoon liittyvillä kuluilla, erityisesti kuljetuskustannuksilla, lastaus- ja purkuvakuutus, tietokoneohjelmien ja -järjestelmien kokoonpano, asennus ja käynnistäminen, notaarin palkkiot, vero- ja muut maksut, korot, palkkiot ja vähennettynä tavaroiden ja palveluiden verot tavarat ja palvelut eivät ole ostoihin sisältyvää veroa tai verovelvollisella ei ole oikeutta tavara- ja palveluverolaissa tarkoitettuun veron määrän alentamiseen tai veroeron palautukseen. Tuonnin yhteydessä kauppahinta sisältää tullin ja omaisuuden maahantuonnin valmisteveron. (...) Edellä esitetyn yhteydessä on todettava, että käyttöomaisuuden käyttöönottopäivään asti kertyneet maan hankintalainan korot ja maan hankintaan liittyvät maksut nostavat alkuperäistä Tämän käyttöomaisuuden arvosta, kun taas kertyneet ja maksetut korot ja muut tämän päivämäärän jälkeen syntyneet kulut voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Rakennustontin hankkimiseksi yrittäjä otti pankkilainan marraskuussa 2017. Maa ostettiin ja otettiin sitten käyttöön 1.1.2018. Tämän seurauksena ennen kyseistä päivää maksetun lainan korko nostaa käyttöomaisuuden alkuarvoa, kun taas tämän päivämäärän jälkeen maksetut korot voidaan kirjata suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi. .