Aseiden ostaminen verona - onko se mahdollista?

Palveluvero

Yrittäjä miettii yritystä pyörittäessään saavutustensa turvaamista ja kalustonsa tai tilojensa turvaamista. Turvayrityksen palvelut eivät kuitenkaan ole halvimmat, joten yrittäjä päättää hankkia suojan itse. Onko verovelvollisella oikeus sisällyttää ampuma-aseiden hankintakulut harjoitetun elinkeinonharjoittajan verokustannuksiin samalla kun suojellaan yrityksensä omaisuutta ja hänellä on ampuma-aselupa?

Mikä on verokustannus ja millä perusteella kulut hyväksytään?

Verovähennyskelpoisia kuluja ovat tulon saamiseksi, tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi syntyneet menot, jotka eivät sisälly pykälässä tarkoitettuun kustannusluetteloon. PIT-lain 23 §. Tämä luettelo määrittelee kulut, jotka eivät ehdottomasti voi olla verokuluja. Art. 22 sek. PIT-lain 1 §:
Verovähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia. 23". Jotta kulu voidaan sisällyttää yrityksen kuluihin, se on dokumentoitava asianmukaisesti, esimerkiksi laskulla tai laskulla.

Aseiden hankinta verokuluna harjoitetun liiketoiminnan yhteydessä

Tärkeä kysymys tämäntyyppisissä menoissa on liiketoiminnan profiili ja syy-seuraussuhteen olemassaolo aiheutuneiden menojen ja saatujen tulojen välillä. Vahvistus tästä löytyy Verohallinnon johtajan 17.3.2017 antamasta veropäätöksestä, viite nro. 3063-ILPB1-3.4511.12.2017.2.AK, jossa luetaan:

„[…] vähennyskelpoisiksi kuluiksi ei voida luokitella kaikkia verovelvolliselle aiheutuneita kuluja, vaan ainoastaan ​​kuluja, joilla on syy-seuraussuhde tulonlähteen turvaamiseen tai ylläpitämiseen. Menoa (jonka tulee olla verokustannus) tulee joka kerta arvioida ottaen huomioon sen syntymisen järkevyys ja sen yhteys veronmaksajan harjoittamaan tulonhankintaan tähtäävään liiketoimintaan. Jotta kulusta tulisi verovähennyskelpoinen kulu, sen tulee ainakin mahdollisesti vaikuttaa tietystä toiminnasta saatujen tai odotettavissa olevien tulojen määrään. Tietyn veronmaksajan tietyn menon kustannusarvioinnissa on siksi otettava huomioon veronmaksajan harjoittaman liiketoiminnan luonne ja profiili sekä aiheutuneiden menojen taloudellinen järkevyys.”.

Turvapalveluiden ja ampumaradan tarjoaminen vastaan ​​aseiden osto

Turvapalveluja ilman suurempia vasta-aiheita tarjoava yritys voisi sisällyttää aseiden hankinnan yrityksen kuluihin, koska se on olennainen osa omaisuuden tai ihmisten suojelemista. Samanlainen tilanne olisi ammuntatoiminnassa, jossa yhteisöt voivat ostaa ammuntapalvelun esimerkiksi pätevän ohjaajan kanssa. Tällaisissa tapauksissa syntyneiden menojen ja liiketoiminnasta saatujen tulojen välillä on siis suhde.

Esimerkki 1.

Janusz ja rouva Magdalena ovat siviilioikeudellisen kumppanuuden kumppaneita, joka tarjoaa omaisuuden ja ihmisten suojelupalveluita. Tehtävään ostettiin kaksi asetta. Voivatko aseen ostokulut olla verokuluja?

Kun pyöritämme turvayritystä, aseiden hankinta vaikuttaa tuloihin, joten kulu on kohtuullinen ja aseen ostolasku voidaan sisällyttää verokuluihin.

Omaisuuden turvaaminen mikroyrittäjien ja aseiden hankinnan yhteydessä

Aseiden ostamiseen liittyy enemmän epäilyksiä, jos kyseessä on yritys, jonka profiili ei edellytä sen ostamista. Palvelualan toiminnassa, esimerkiksi tietotekniikka-, talous- tai sairaanhoitopalveluissa, jossa verovelvollinen haluaa suojella tilat omatoimisesti, veroviranomaiset voivat käsitellä tämäntyyppisiä kuluja verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina. Asia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, ja viranomaisilla on erilaisia ​​näkemyksiä yksittäisissä verotulkinnoissa.

Kielteinen kanta mahdollisuudesta ottaa mukaan aseiden hankintaan liittyvät kulut löytyy Zabrzen veroviraston tulkinnasta 17. tammikuuta 2005, viitenumero USPD1 / 415/59/2005 / I / JF, jossa lukee :
„[…] hammaslääkäripalveluja tarjoavan verovelvollisen osalta aseiden hankintamenoa ei voida luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Art. 22 sek. Tuloverosta 26. heinäkuuta 1991 annetun lain 1 § (Lakilehti nro 14, 2000, kohta 176, art. 23. Jotta kulu voidaan sisällyttää harjoitetun liiketoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi, syntyneen kulun ja ansaitun tulon välillä on oltava syy-seuraussuhde. Tällaista suhdetta ei esillä olevassa asiassa ole". Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Erilainen kanta löytyy korkeimman hallinto-oikeuden 18.2.1998 antamasta tuomiosta, tiedostoviitenumero I SA / Ka 1241/96, josta voidaan lukea: "[...] voidaan päätellä, että näiden aseiden hankinta liittyi siviilioikeudellisen yhtiökokouksen "P." taloudelliseen toimintaan. Ei pidä unohtaa, että siviilioikeudellinen yhtiö ei ole oikeushenkilö ja että osakkaat toimivat sen puolesta. Ottiluvan saamista ja asekauppaa koskevat säännökset huomioon ottaen Zofia M.:n kaasupistoolin hankintaa tulisi tässä yksittäistapauksessa pitää siviilioikeudellisen yhtiöyhteisön verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten kannalta perusteltuna.”.

Esimerkki 2.

Jarosławilla on yksityinen yritys, jossa hän tarjoaa lääketieteellisiä palveluita. Hän osti aseen suojellakseen toimistoaan. Voiko tämä kulu sisällyttää verokuluihin?

Veroviranomaisten kannat tässä asiassa eivät ole selvät. Verotoimistot voivat kyseenalaistaa aseen ostokustannukset. Siksi varmuuden vuoksi on pyydettävä yksilöllistä tulkintaa.

Yhteenvetona, mukaan lukien aseiden hankintakulut yrityskuluina ja muut niihin liittyvät kulut, riippuu monista tekijöistä ja ennen kaikkea liiketoiminnan tyypistä. Jotta varmistetaan, että kustannus on pätevästi hyväksytty, turvallisin ratkaisu on hakea yksilöllistä tulkintaa ennen kulujen syntymistä, joka ottaa huomioon yrityksen erityispiirteet ja on lisätyökalu, joka vahvistaa hintojen sisällyttämisen oikeutuksen. kuluina mahdollisen verotarkastuksen yhteydessä. Ei pidä myöskään unohtaa, että yrityksen kuluihin sisältyvien kulujen tulee liittyä siihen ja on yrittäjän velvollisuus todistaa tämä suhde veroviranomaisille.