Ammatillisen toiminnan osasto - avaamisen edut

Palveluliiketoiminta

Taloudellisesti ja organisatorisesti erillisellä yksiköllä, jolla on erityistarkoitus, joka on vammaisten ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus, on mahdollisuus hakea PFRON-rahastosta vastinrahoitusta osalle varoista ammattitoimintakeskuksen perustamiseen ja toimintaan. (ZAZ). Se ei ole kaikki. Perustuneet tehtaat voivat hyötyä myös muista verotuloista. Minkälainen? Tähän ja moniin muihin kysymyksiin vastataan tässä julkaisussa.

Mikä on ammattitoiminnan laitos?

Ammatillinen toimipaikka on suojatyöpaikan vieressä organisatorisesti ja taloudellisesti erillään oleva yksikkö, jonka lakisääteisenä tavoitteena on vammaisten ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus.

Ammatillisen toiminnan laitoksen perustaminen riippuu voivodin myönteisestä päätöksestä. Myönteisen päätöksen ZAZ:n nimittämisestä tekee voivodi sen perustamista hakevalta taholta saadun hakemuksen perusteella ja seuraavien välttämättömien ehtojen täyttyessä.

ZAZ:n perustamista voivat hakea kunnat, piirikunnat, säätiöt, yhdistykset tai muut yhteiskunnalliset järjestöt, jotka säännöissään päätehtäväkseen asettavat vammaisten ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen.

Luodulle yksikölle statuksen myöntämisen välttämättömät ehdot
ammatillisen toiminnan perustaminen

Kunta, piirikunta ja säätiö, yhdistys tai muu yhteiskunnallinen järjestö, jonka lakisääteinen tehtävä on vammaisten ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus, voivat perustaa ZAZ:n, jos:

1.

vähintään 70 % kaikista tässä yksikössä työskentelevistä henkilöistä on oltava vammaisia, erityisesti paikallisten työvoimatoimistojen delegoimia henkilöitä:

 • luokiteltu vakavasti vammaiseksi;

 • keskivaikeaan vammaisuuteen kuuluva (enintään 35 % henkilöstön kokonaismäärästä), joilla on diagnosoitu autismi, kehitysvammaisuus tai mielisairaus, mukaan lukien henkilöt, joihin liittyen ohjelmaneuvoston pykälässä tarkoitettu. 10a kohta. 4, otti kannan, joka oikeuttaa työllistymisen ja ammatillisen kuntoutuksen jatkamisen suojatyössä;

2.

ZAZ:n muodostavan yksikön käyttämät tilat ja huoneet ovat työterveys- ja työturvallisuusmääräysten ja -periaatteiden mukaisia ​​ja ottavat huomioon vammaisten tarpeet työpisteiden, hygienia- ja saniteettitilojen sekä kommunikaatioreittien mukauttamisen osalta ja täyttävät esteettömyyden vaatimukset. heille;

3.

laitos tarjoaa ensiapu- ja erikoissairaanhoito-, neuvonta- ja kuntoutuspalveluita;

4.

kohdistaa saadut tulot yhtiön toimintarahastoon;

5.

saa starostalta myönteisen lausunnon ammatillisen toiminnan laitoksen perustamistarpeesta, paitsi jos järjestäjänä on maakunta.

Ammatillisen toiminnan perustamistoiminnan yhteisrahoitus

Kuten lainsäätäjä mainitsi Art. 8 sek. Vammaisten ammatillisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta ja työllistämisestä 27 päivänä elokuuta 1997 annetun lain (jäljempänä RZSON-laki) 1 §:n 1 momentin mukaan ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on helpottaa vammaisen henkilön saamista ja ylläpitämistä asianmukaisella työllisyydellä ja ammatillisella etenemisellä. antaa hänelle mahdollisuuden hyödyntää ammatillista neuvontaa, ammatillista koulutusta ja työharjoittelua.

Kunta, piirikunta, säätiö, yhdistys tai muu yhteiskunnallinen järjestö, jonka lakisääteinen tehtävä on vammaisten ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus, voi hakea PFRON-varoista rahoitusta ZAZ:n perustamis- ja toimintakustannuksiin.

§ 2 momentin mukaisesti. Ammattitoimintaa harjoittavista laitoksista 17 päivänä heinäkuuta 2012 annetun työ- ja sosiaaliministerin asetuksen (jäljempänä asetus) 2 §:n 2 momentin mukaan ZAZ:n perustava taho jättää rahoitushakemuksen asianomaiselle voivodikunnan itseorganisaatioyksikölle. hallitus. Sen tulee sisältää tietoja, kuten:

 • PAS:n muodostavan yksikön nimi ja kotipaikka;

 • PAS:n luovan yksikön sääntö ja oikeudellinen asema, toiminnan perusta;

 • osoite ja asiakirja, joka vahvistaa laillisen omistusoikeuden RAS:lle tarkoitettuun laitokseen tai tiloihin;

 • vammaisten lukumäärän määrittäminen luodussa PAS:ssa ja heidän vammansa asteen määrittäminen;

 • tuotanto- tai palvelutoiminnan suunnitelma ja tyyppi sekä tehtaan vammaisten työntekijöiden suunnitellun ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen laajuus;

 • ehdotukset kuukausipalkan suuruudeksi (työn vähimmäispalkkaa koskevissa säännöksissä määritellyn prosenttiosuuden vähimmäispalkasta) laitoksen vakavan tai kohtalaisen vammaisen vammaisten työntekijöiden, joilla on diagnosoitu autismi, kehitysvammaisuus tai henkinen kehitysvamma sairaus, mukaan lukien henkilöt, joihin liittyen ohjelmaneuvoston 17 §:ssä tarkoitettu. 10a kohta. RZSON-lain 4 §:n mukaan omaksui kannan, joka oikeuttaa työhönoton ja ammatillisen kuntoutuksen jatkamisen suojatyön olosuhteissa;

 • ehdotettu laitoksen kokopäiväinen henkilöstö, jossa täsmennetään johto-, hallinto-, kuntoutus- ja kunnossapitohenkilöstön työntekijöiden virkojen lukumäärä ja vaadittu pätevyys;

 • Arvio laitoksen perustamiskustannuksista ottaen huomioon kustannusten jakautuminen yksittäisiin kustannustyyppeihin sekä kustannuslaskelma tai muu perustelu;

 • arvio laitoksen käyttökustannuksista jaoteltuna yksittäisiin kustannustyyppeihin sekä laskelma tai muut perusteet oletetuille kustannuksille;

 • laitoksen tilojen suunnitelma ja hanke tilojen ja tilojen mukauttamisesta tehtaalla harjoitetun tuotanto- tai palvelutoiminnan tarpeisiin ja niiden mukauttaminen laitoksen vammaisten työntekijöiden tarpeisiin ja kykyihin heidän vammansa vuoksi;

 • luonnos yhtiön säännöistä ja toimintarahaston säännöistä.

Hakijalla on edelleen mahdollisuus 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä täydentää jätetyn hakemuksen puutteita ja saada starosta lausunto laitoksen avaamisen tarpeesta. Tämän jälkeen asianomainen voivodikunnan itsehallinnon organisaatioyksikkö analysoi hakemuksen laitoksen perustamis- ja toimintasuunnitelmien perusteella, eli rahaston varojen määrän tiettynä vuonna, vaikea- tai kohtalainen vammaisten henkilöiden lukumäärän. ja järjestäjän panos laitoksen perustamiseen.

Lopullinen päätös mahdollisuudesta avata ZAZ-tehdas (ZAZ-statuksen myöntäminen) saadaan voivodilta 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona starostin lausunto on saatu luodusta ZAZ:sta.

Voivodin myönteinen lausunto mahdollisuudesta perustaa ZAZ on synonyymi mahdollisuudelle tehdä sopimus yhteisrahoituksesta PFRON-varoista, jossa määritellään:

 1. laitoksen perustamiseen tarkoitettujen varojen määrä, päivämäärä ja siirtotapa PFRON:lta, eriteltynä yksittäisiin kustannustyyppeihin tietyn kalenterivuoden loppuun mennessä;

 2. tiedot PFRONista käytetyistä varoista ja muista lähteistä hankituista varoista;

 3. sopimusehdot uudelleenneuvotteluja;

 4. PFRONin osarahoittaman laitteiston ja käyttöomaisuuden vakuutussopimuksen solmimispäivä.

PFRON:lta saadut varat on siirrettävä ZAZ:n muodostavan tahon pankkitilille puolivuosittaisissa erissä viimeistään:

 • Vuoden ensimmäisestä puoliskosta alkavan kuukauden 15. päivänä

 • Vuoden toiselta puoliskolta alkavan kuukauden 5. päivänä.

ZAZ:n luova taho on velvollinen pitämään erillistä kirjanpitoa PFRON:lta ZAZ:n toimintaa varten saaduista varoista ja käytetyistä varoista (tästä lähteestä).

ZAZ:n luova taho lähettää dokumentaation sekä edellä mainitusta rahastosta että muista lähteistä peräisin olevien varojen liikkeeseenlaskusta joka neljännes, viimeistään laskutusneljännestä seuraavan kuukauden 5. päivänä asianomaiselle voivodikunnan itsehallintoyksikölle. .

Lisäksi ZAZ:n luovan tahon on samassa voivodikunnan itsehallintoyksikössä tilivuotta seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä toimitettava selvitys koko PFRON-varojen käyttövuodesta sekä menojen perustelut ja tiedot kaikki ZAZ:n toiminnasta tiettynä vuonna aiheutuneet kulut, jotka rahoitetaan PFRONin varoista, muista lähteistä.

Voivodikunnan itsehallintoyksikkö, joka tarkistaa toimitetun selvityksen PFRONin ja muiden lähteiden varojen käytöstä, voi (mutta ei tarvitse) vähentää tai lisätä PFRON:n rahoituksen määrää PFRONin seuraavan toimintavuoden aikana.

Mitä ammatillisen toimipisteen perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia voidaan yhteisrahoittaa?

Yksiköt, jotka hakevat rahoitusta PFRON:lta ZAZ:n perustamiseen ja toimintaan, voivat asetuksen 7 ja 8 §:n mukaisesti kattaa saadulla rahoituksella seuraavanlaisia ​​menoja:

PFRON-varoista rahoitettavan ammatillisen aktivointilaitoksen perustamiseen liittyvät mahdolliset kulut

1.

Tuotantotilojen tai palvelujen tarjoamiseen tarkoitettujen tilojen sekä sosiaali- ja kuntoutushuoneiden mukauttaminen vammaisten tarpeisiin.

2.

Kuntoutuslaitteiden hankinta.

3.

Sosiaali- ja kuntoutushuoneiden, tuotanto- tai palvelutoimintaa harjoittavien tilojen varustaminen sekä työpaikkojen valmistelu, mukaan lukien tuotannon tai palvelujen tuottamiseen tarvittavien koneiden, työkalujen ja laitteiden hankinta.

4.

Valmistus- tai palvelutoiminnan aloittamiseen tarvittavien raaka-aineiden ja materiaalien hankinta.

5.

Kuljetusvälineiden osto tai vuokraus.

 

PFRON-varoista rahoitettavat mahdolliset ammatillisen aktivointijärjestelmän toimintaan liittyvät kulut

1.

Vammaisten palkat (keskivaikea tai vaikea vammaisuus) ZUS-maksuilla (myös vuosipalkasta).

2.

ZAZ:n henkilökunnan palkat (myös lisävuosipalkat, eläke- ja kuolemantapausetuudet sekä henkilöstön ja vammaisten juhlapalkinnot) sekä ZUS-maksut (myös vuosipalkasta) sekä maksut työrahastoon ja solidaarisuusrahastoon. ZAZ:n henkilöstön palkat tai lisäpalkkainen vuosikorvaus (koskee kaikkia työntekijöitä), jotka maksetaan henkilöille, joilla ei ole vaikeaa tai kohtalaista vammaisuutta.

3.

Perus- ja lisämaksut PPK:lle.

4.

Vammaisten tehtaan työntekijöiden kuljetus ja toimitus.

5.

ZAZ:n tuotanto- tai palvelutoiminnan kustannukset, kuten: materiaalit, energia, materiaalipalvelut, materiaaliset ja aineettomat palvelut sekä ZAZ:n poistettujen koneiden, laitteiden ja laitteiden vaihto, jotka ovat tarpeen tuotannon tai palvelujen tarjoamisen kannalta tai yhteys laitoksen toimintaprofiilin muutokseen tai teknisten tai teknologisten parannusten käyttöönottoon.

6.

Merkittävästi tai kohtalaisesti vammaisten vammaisten koulutus, joka liittyy heidän valmistautumiseensa työhön avoimilla työmarkkinoilla tai yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan.

7.

Tehtaan henkilökunnan koulutus.

8.

Maksut yrityksen sosiaalietuusrahastoon tai lomaetujen maksaminen.

9.

Muut kustannukset, joita aiheutuu osana RAS:n tuotanto- tai palvelutoimintaa.

Perustettu ZAZ ei saa harjoittaa toimintaa, joka perustuu polttoaine-, tupakka-, väkevien alkoholijuomien, viini- ja panimoteollisuuden tuotteiden sekä muiden yli 1,5 % alkoholipitoisten alkoholituotteiden ja jalometalleista valmistettujen tuotteiden tuotantoon tai osallistumiseen. metallien tai näiden tuotteiden kaupasta.

ZAZ:n toiminta rahoitetaan PFRON-varoista, mutta myös yhtiön toimintarahastosta (katso alla), muista rahastoista, esim. ZAZ:n muodostavasta yksiköstä ja voivodikunnan itsehallinnosta.

Mahdolliset verovapautukset ammattitoimintaa harjoittaville laitoksille

Ammatillista toimintaa harjoittava yksikkö voi hyötyä vapautuksesta tämän toimipaikan osalta. Se on vapautettu:

 1. maatalous-, metsä- ja kiinteistövero;

 2. vero siviilioikeudellisista liiketoimista - jos hänen suorittamansa toiminta liittyy suoraan laitoksen toimintaan;

 3. maksut, paitsi leimavero ja seuraamusmaksut.

Tässä on syytä korostaa, että yllä oleva poikkeus ei koske:

 • ALV vero,

 • Tuloverot,

 • valmistevero,

 • tullimaksut,

 • kuljetusvälinevero,

 • pelivero.

Lisäksi on huomioitava, että ZAZ:ia hoitava taho on velvollinen siirtämään edellä mainittujen poikkeuksien käytöstä säästetyt varat sekä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvistä tuloista saadut varat 2010 perustettuun yritystoimintarahastoon. yritystoimintarahastoa hoitava yhteisö.

Yhtiön toimintarahasto rahoitetaan:

 1. tulot ZAZ:n liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvistä tuloista (vapautukset edellä mainituista veroista);

 2. ZAZ:n maksamien työsuhteen tuloverojen ja sosiaalivakuutuksen rahaetuuksien verojen ennakkomaksujen määrät kuukaudelta vuoden alusta siihen kuukauteen, johon verovelvollisen tulot on kertynyt vuoden alusta. ylitti ensimmäisen asteikon ylärajan (85 528 zlotya).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja! Tästä rahastosta ZAZ voi myös rahoittaa laitoksen tämänhetkisiä käyttökustannuksia, kuten:

 1. kevennetään ja parannetaan keskivaikea- tai vaikeavammaisten vammaisten työoloja (mukaan lukien lisälaitteet);

 2. merkittävän tai keskivaikean vammaisen vammaisen itsenäiseen elämään ja yhteiskuntaan osallistumiseen paikallisessa ympäristössä osallistuvien välineiden ja välineiden hankinta sekä mahdolliseen työnvaihtoon valmistautuminen;

 3. keskivaikea- tai vaikeavammaisten vammaisten koulutus (jatkokoulutus, uudelleenkoulutus);

 4. avustaminen keskivaikea- tai vaikeavammaisten vammaisten yksilöllisten ja kollektiivisten suoja-asuntojen rakentamisessa, peruskorjauksessa ja varustuksessa;

 5. keskivaikeasti ja vaikeasti vammaisten vammaisten sosiaalinen kuntoutus ja avustaminen muissa sosiaalisissa tarpeissa;

 6. virkistys ja mahdollisuus käyttää laajasti ymmärrettyä keskivaikea- tai vaikeavammaisten vammaisten kulttuuria;

 7. ostaa palvelun ohella keskivaikea- tai vaikeavammaisten vammaisten kuntoutukseen ja elämäntoimintojen suorittamiseen tarvittavia yksilöllisiä kuntoutusvälineitä, lääkinnällisiä laitteita, apuvälineitä, laitteita ja teknisiä välineitä;

 8. huumeiden, lääketieteellisten tarvikkeiden osto keskivaikea- tai vaikeavammaisille vammaisille;

 9. henkilöiden, jotka eivät ole PAS:n työntekijöitä, avustaminen keskivaikea- tai vaikeavammaisten vammaisten hygienia- ja saniteettitilojen käytössä näissä huoneissa sijaitsevilla laitteilla, kun näiden tilojen itsenäisessä käytössä on vaikeuksia vammaiset;

 10. yksittäisiä sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen ohjelmia luovien ja toteuttavien asiantuntijoiden palkitseminen;

 11. avun tarjoaminen omaishoitajille keskivaikea- tai vaikeavammaisten vammaisten osallistuessa kulttuurielämään;

 12. vammaisten oleskelu-, hoito- ja hoitomaksut sairaaloissa, parantoloissa, kuntoutus- ja koulutuslaitoksissa, hoito- ja hoitolaitoksissa sekä hoito- ja hoitolaitoksissa, joka on yhteisrahoitettu muista kuin julkisista varoista;

 13. maksu kuntoutusleireillä mahdollisesta huoltajan kanssa oleskelusta tai muissa muodoissa järjestetystä leposta;

 14. maksu vammaisten henkilöiden oleskelujen välisistä matkoista, paikat, joissa näille henkilöille järjestetään loma, ja heidän asuinpaikkansa.

Lopuksi on huomattava, että ZAZ:n luovan tahon tulee muistaa erittäin tärkeä periaate varojen kohdentamisesta yrityksen toimintarahastosta, eli nämä varat voidaan käyttää työ- ja kuntoutusolojen sekä sosiaalisten ja hygienia- ja saniteettiolojen parantamiseen. vammaisten henkilöiden määrä ei ylitä 40 prosenttia tämän rahaston edellisen vuoden vuosituloista.

Ammatilliset toimipaikat ovat erityinen vammaisten avun muoto. Niiden luomista ja toimintaa voidaan yhteisrahoittaa PFRON-varoista, mutta myös muista lähteistä valtion budjetista tai ZAZ:n muodostavan yksikön varoista. ZAZ:n harjoittaman valmistus- ja palvelutoiminnan tavoitteena ei ole jatkuvaan voittojen kasvattamiseen, mutta ennen kaikkea se ei kohdistu vammaisten ammatilliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Tietenkin käytettävissä olevien ja ansaittujen varojen tehokas hallinta tähän tarkoitukseen ja laitoksen kehittäminen vammaisten auttamista ohjaavana periaatteena on ehdottomasti erittäin toivottava taito ZAZ:n toiminnassa.