B2B-takavarikot ulosottomiesten toimesta – mitä säännöksiä tulisi soveltaa

Palveluliiketoiminta

Huolimatta työsopimuksen eduista - mukaan lukien palkallinen loma tai työsuojelu tietyillä aloilla - monet ihmiset pitävät B2B-sopimuksesta. Palvelusopimuksen solmiminen yrityksen kanssa osana B2B:tä (Business to Business) ei ole pelkästään plussia, kuten korkeampi palkka ja joustava työaika, vaan myös velvollisuus perustaa oma yritys, maksaa sosiaaliturvamaksuja ja verot tai nimenomaisen suojan puute toimeentulotukea ja elatuksen laiminlyöntiä vastaan, mikä taataan kokoaikatyöllä. Mutta ovatko itsenäiset ammatinharjoittajat täysin suojattomia? Näyttääkö ulosottomiehen takavarikointi B2B-periaatteella samanlaiselta kuin kokopäivätyö? Lue artikkelista lisätietoja.

B2B yrittäjäsopimus

B2B-sopimusta löytyy monilta aloilta. Työtarjouksissa B2B-sopimus näkyy yhä useammin yhtenä yhteistyömuotona, josta valita työsopimuksen rinnalla HR-, kirjanpitäjille ja muille asiantuntijoille. Tällä hetkellä, kun tulovero on mahdollista maksaa 5 %:n asteikolla, on omaa sovellusta luovien ohjelmoijien kiinnostus sitä kohtaan kasvamassa merkittävästi.

B2B-sopimuksen osapuolina ovat tiettyjen palvelujen suorittamista tilaava yrittäjä ja esimerkiksi yrittäjä eli yksityisyrittäjä. Palvelusopimusta solmittaessa tulee kuitenkin olla erityisen huolellinen, sillä sen kyseenalaistaminen ja työsopimukseksi tunnustaminen voi osoittautua kalliiksi molemmille osapuolille - myös työsuhteesta johtuvien korkeampien sosiaaliturvamaksujen ja verojen takia. sopimus.

Nimellä itsessään ei ole tässä väliä, vaan molempien sopimuspuolten välisen suhteen olemuksella, koska kuten 3.6.2008 todettiin, Korkein oikeus, I PK 311/07: "Art. Työlain 22 §:n 1 ja 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todeta työsuhteen olemassaolon myös silloin, kun osapuolet tekevät siviilioikeudellisen sopimuksen hyvässä uskossa, mutta sen sisältö tai täytäntöönpanotapa vastaa työsuhteen ominaispiirteitä.

Useimmiten B2B-sopimuksen osapuolet tekevät palvelusopimuksen. Se on, kuten toimeksianto tai erityinen työsopimus, yksi siviilioikeudellisista sopimuksista ja Art. Siviililain 750 §:ssä todetaan nimenomaisesti, että "palvelujen suorittamista koskeviin sopimuksiin, joihin ei sovelleta muita määräyksiä, toimeksiantoa koskevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti".

Toimeksiantosopimusta koskevia säännöksiä olisi sovellettava palvelujen suorittamista koskeviin sopimuksiin, joihin ei sovelleta muita määräyksiä.

B2B-takavarikot ulosottomiesten toimesta – onko rajoituksia?

Työntekijän velallisen on saatava valtion takaama vähimmäispalkka, joka 1.1.2020 alkaen on 2 600 zlotya brutto. Toimeksiantosopimuksen suorittajat liittyivät 1.1.2019 alkaen suojan piiriin. Tapahtuuko ulosottomiehen takavarikko tässä tilanteessa osana B2B:tä samoilla ehdoilla kuin toimeksiantosopimuksessa?

B2B-sopimus voi tietyin edellytyksin saada saman suojan kuin toimeksiantosopimus.

1.1.2019 alkaen pykälän uusi sanamuoto. Siviiliprosessilain 833 §, sellaisena kuin se on muutettuna ulosottomieslain muutoksella. Artiklan uusi sanamuoto 833 §:n 2 momentti on seuraava: "Säännökset pykälän 2 momentin mukaan. 87 ja art. Työlain (kp) 87¹ §:ää sovelletaan vastaavasti kaikkiin toistuviin etuuksiin, joiden tarkoituksena on luonnollisen henkilön toimeentulon turvaaminen tai ainoa toimeentulonlähde.

1.1.2019 alkaen ulosottovähennyssuoja, joka on sama kuin työsopimuksen mukainen palkka (työlain 87 ja 87¹), myönnetään kaikille toistuville etuuksille, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaaminen tai ainoa toimeentulonlähde. velallinen, joka on luonnollinen henkilö.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä suojaa työstä maksetaan?

Työlain 87 §:ssä sanotaan seuraavaa:

työkorvauksesta - sosiaaliturvamaksujen, tuloveron ennakon ja työeläkelain mukaisten työeläkevakuutusmaksujen vähentämisen jälkeen, jos työntekijä ei ole irtisanoutunut niiden suorittamisesta - vain seuraavat saamiset vähennetään:

 • elatusapua koskevien täytäntöönpanomääräysten perusteella perityt summat;
 • muiden maksujen kuin elatusmaksujen täytäntöönpanomääräysten perusteella perittävät summat;
 • työntekijälle myönnetyt käteisennakot;
 • taloudellisia seuraamuksia.

Vähennykset voidaan tehdä seuraavissa rajoissa:

 • elatusmaksujen täytäntöönpanon yhteydessä enintään kolme viidesosaa palkasta;
 • muiden saatavien ulosotossa tai käteisennakkojen vähentämisessä - enintään puolet palkasta.

Yrityksen bonusrahastosta maksettava palkkio, vuosipalkkio ja työntekijöille kuuluvat voitonjako- tai saldoylijäämäsaamiset on pantava toimeen elatusmaksujen tyydyttämiseksi täysimääräisesti.

Työlain 87¹ §:ssä säädetään, että työkorvauksen määrästä ei vähennetä:

 • kokoaikaisille työntekijöille erillisten määräysten perusteella määrätty työstä maksettava vähimmäispalkka sosiaaliturvamaksujen, tuloveron ennakon ja pääomarahastoon suoritettujen maksujen vähentämisen jälkeen, jos työntekijä ei ole irtisanoutunut suorittamasta ne - vähennettäessä täytäntöönpanomääräysten perusteella perittyjä summia muiden velkojen kuin elatusapujen kattamiseksi;

 • 75 % vähimmäispalkasta - vähennettynä työntekijälle myönnetyt käteisennakot;
 • 90 % vähimmäispalkasta - vähennettynä pykälässä säädetyillä sakoilla. Työlain 108 §

Missä tilanteissa B2B-sopimus voi saada saman suojan kuin työsopimus?

Tilanteessa, jossa yhteistyösopimuksen suorittaja:

 • hän ei saa lisätuloja - tämän sopimuksen perusteella saama etu on hänen ainoa tulonlähde;

 • saa kuukausittain tai muina säännöllisin väliajoin kiinteän palkan - toistuvan etuuden;

 • saatu palkka on toimeentulon turvaamiseksi

- silloin ulosottomiehen tekemä B2B-takavarikointi olisi suoritettava samoilla ehdoilla kuin 11 artiklassa on esitetty. 87 ja 87¹ työlain.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Piotr työskentelee B2B-sopimuksella yhdessä ohjelmistokehitysyhtiöstä ja laatii kuukausittaisen ALV-laskun 12 000 plus alv. Se on hänen ainoa tulonlähde. Työpaikalle tuotiin ulosottomiehen takavarikko maksamattomasta lainasta, joka ulosottokuluineen on 19 000 zlotya. Mitä työpaikan pitäisi tehdä tässä tilanteessa?

Ensinnäkin sen olisi määritettävä, onko art. 833 siviiliprosessilain mukaan eli onko kyseessä toistuva etuus ja onko se ainoa tulonlähde. Piotrin tilanteessa hänen saama etuus täyttää yhden ehdoista - se on toistuva etu, koska lasku laaditaan joka kuukausi ja herra Piotr maksetaan tälle tilille kuukausittain. Voi olla ongelmallista sanoa, onko tämä etu ainoa tulonlähde, koska vaikka Piotr työskentelee sopimuksen mukaan 8 tuntia päivässä, hän voi sitten tarjota palveluita muille tahoille.

Tässä tilanteessa työnantajan tulee ottaa yhteyttä ulosottomieheen, jolla on loppujen lopuksi välineet velallisen tulojen määrittämiseksi.

Ensinnäkin työpaikka ei voi siirtää ulosottomiesten koko laskun määrää, koska silloin Piotr voisi vaatia korvausta toimeentulon menetyksestä tai yksinkertaisesti maksamattomasta laskusta, joka tulee maksaa ulosottomiehen erääntymisen jälkeen. Ja tämä summa on 50 % palkasta sosiaaliturvamaksujen ja verojen jälkeen.

B2B ulosottomiehen takavarikointi ei vie sinulta kaikkea palkkaa?

Ei voida hyväksyä, että yksityistä yritystä pyörittäviltä henkilöiltä, ​​jotka ansaitsevat palkkaa B2B-sopimuksella, riistetään varoja ylläpitoon, kuten valitettavasti joskus tapahtuu. Tämän on jo korostanut oikeusasiamies Adam Bodnar, joka 9.7.2018 päivätyssä kirjeessään yrittäjyys- ja teknologiaministeri Jadwiga Emilewiczille kiinnittää huomiota siihen, että yksityisyrittäjillä ei ole riittävää suojaa ulosottomuutta vastaan. Hän viittaa perustuslakituomioistuimen 4. huhtikuuta 2001 antamaan tuomioon K 11/00, jossa todetaan, että "kaikissa viranomaisten toimissa tulee toisaalta ottaa huomioon tietyn autonomian olemassaolo. jonka ihminen voi täysin toteuttaa sosiaalisesti, ja toisaalta tämä toiminta ei saa johtaa oikeudellisten tilanteiden syntymiseen tai tosiasiassa riistää yksilöltä ihmisarvon tunnetta.

Tähän asti valitettavasti se on ollut niin, ja käyttöön otettu säännös art. Siviiliprosessilain 833 §, vaikka se tarjoaa jonkin verran suojaa, ei koske kaikkia B2B-pohjaisia ​​palveluja tarjoavia henkilöitä. Ei ole vaikea kuvitella, että jotkut eivät voi hyödyntää tätä lakia, koska esim. laskuttaa vasta työn valmistumisen jälkeen, joten kyseessä ei ole kuukausittain tai muina säännöllisin väliajoin toistuva palvelu, tai heillä on kaksi urakoitsijaa, eikä se ole heidän ainoa tulonlähde. On toivottavaa, että ihmisoikeuspuolustajan vetoomus yksityisten elinkeinonharjoittajien palkkojen suojelemiseksi on tehokas ja pian ne voivat nauttia samasta suojasta kuin työntekijät tai urakoitsijat.