Varaus asunnon muodossa - pitääkö sinun maksaa PIT?

Palveluvero

Varaosake on siviilioikeudellinen instituutio, joka sisältää oikeuden niiden lakisääteisten perillisten perintöön, joita ei ole nimetty testamentissa. Tästä seuraa, että testamenttiperillinen on velvollinen maksamaan näille lakisääteisille perillisille varaosuuden. Tässä artikkelissa analysoimme esimerkkiä verovelvollisesta, joka selvitti varaosuuden siirtämällä omistusoikeuden perinnönä saadulle omaisuudelle. Onko tällaisella tilanteella PIT-lain mukaisia ​​veroseuraamuksia? Yritämme selittää tämän ongelman.

Varattu osa asunnon muodossa ja maksullisen luovutuksen kysymys

Art. Siviililain 991 §:n 1 momentin mukaan perinnönjättäjän jälkeläisillä, puolisoilla ja vanhemmilla, jotka lain mukaan määrättäisiin perintöön, on oikeus - jos oikeutettu on pysyvästi työkyvytön tai jos edunsaaja on alaikäinen - kaksi kolmasosaa perinnön perimisestä. sen perinnön osuuden arvo, joka hänelle kuuluisi lakisääteisen perinnön yhteydessä. , muissa tapauksissa puolet tämän osuuden arvosta (varattu osuus).

Tästä seuraa, että perillinen on varaosuuden perusteella vastuussa henkilölle, jota testamentintekijä ei ole testamentissa nimennyt ja jolla on myös lain mukaan oikeus perintöön. Näin ollen kyseessä on eräänlainen korvaus sen osan perinnöstä, joka olisi kuulunut oikeutetulle perilliselle, jos hän olisi perinyt teosta.

Tämän korvauksen ei välttämättä tarvitse olla rahana. Varattu osuus on sallittua maksaa ei-rahallisessa muodossa, esim. perintönä hankitun kiinteistön omistusoikeuden luovutuksena, ts. varattu osa asunnon muodossa. Tässä yhteydessä on muistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 sek. ALV-lain 1 8 momentin mukaan verollinen kiinteistön myynti on maksuvelvollinen, jos se on tehty 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana hankinta tapahtui.

Yllä olevien määräysten tulkinnasta on tullut syy verovelvollisen ja veroviranomaisen väliseen kiistaan ​​Varsovan verokamarin johtajan tulkinnassa 27.7.2015, nro IPPB2 / 4511-453 / 15-4 / MG . Kirjeessä viranomainen totesi, että "maksu”Tulee ymmärtää laajasti, joten tämä käsite sisältää paitsi rahallisen edun, joka koostuu hinnan maksamisesta, myös velkahelpotuksen. Tulkinta osoitti näin ollen, että velan selvittäminen varaosakkeesta kiinteistön omistusoikeuden siirrolla on maksua vastaan ​​tapahtuvaa myyntiä, josta syntyy ALV-verovelvollisuus. Kuten voimme lukea sisällöstä:
Siirrettäessä edellä esitettyjä näkökohtia käsiteltyyn tapaukseen on todettava, että hakija sai vastineeksi omaisuuden siirrosta velkojalleen (yksi teksti: lain perillinen) korvauksen, joka koostui hakijan vapauttamisesta varatun osuuden maksamisesta johtuva velka. Hakijan kiinteistön myymisellä saavuttama etu on velvollisuuden maksaa edun varattu osuus (varattu osuus) oikeudenhaltijalle. Näin ollen velasta vapauttamisella on hakijalle tietty taloudellinen arvo, koska hänellä ei ole enää velvollisuutta maksaa tiettyä rahasummaa velkojalleen.

Hakija täytti testamentintekijän varattuun osakkeeseen oikeutetun pojan vaatimuksen myymällä hakijan omistaman kiinteistön. Kiinteistön omistusoikeuden siirto oli siis maksullinen myynti, koska se liittyi hakijan vapautumiseen velasta testamentintekijän pojalle varatun osuuden maksamisen vuoksi.”. Veroviranomainen totesi edellä mainitussa tapauksessa, että varatun osuuden takaisinmaksu perintönä hankitun omaisuuden omistusoikeuden luovutuksena on maksettu luovutus, joka synnyttää veronmaksutarpeen.

Läänin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kanta

Verovelvollinen ei hyväksynyt veroviranomaisten esittämää tulkintaa säännöksistä ja siirsi asian hallinto-oikeuteen.

Sekä Varsovan WSA (tuomio 7.12.2016, III SA / Wa 3231/15) että sitten korkein hallinto-oikeus (tuomio 27.3.2019, II FSK 699/17) olivat eri mieltä veroviranomaisen näkemyksestä. ja veronmaksaja suostui.

Molemmissa tuomioissa viitattiin art. Siviililain 453 §:ssä sanotaan, että jos velallinen velkojan suostumuksella suorittaa muun palvelun vapautuakseen velvoitteesta, velvoite raukeaa. Sen suorittaminen ei kuitenkaan ole tyytyväisyyden muoto, eikä siitä pääsääntöisesti aiheudu mitään hyötyä palvelun suorittajalle. Toisin sanoen varatusta osakkeesta johtuvan velvoitteen täyttäjä ei saa tässä tapauksessa mitään etua. Sen omaisuus ei kasva. Tämän toimenpiteen ainoa vaikutus on velkahuojennus. Tämän seurauksena ei synny veronalaista tuloa, joka voisi olla tuloveron alaista. Se, että varatun osuuden maksaminen tapahtui omaisuuden luovutuksena eikä rahaetuuden muodossa, on vain korvaava muoto, mikä ei kuitenkaan muuta tällaisen toiminnan luokittelua. Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan varatun osuuden tyydyttämisessä kiinteistön omistusoikeuden luovutuksen muodossa ei ole kyse maksetusta myynnistä. Käsittelemme vain velasta vapauttamista, eikä tämä toiminta tuota varaosuuden maksajalle tuloja. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!
Kuten voimme lukea lainatun korkeimman hallinto-oikeuden tuomion oikeudellisesta perustelusta:

”[…] Tällä hetkellä vireillä olevassa asiassa hakijan alkuperäisen rahaetuuden sijasta tarjottavaan luontoissuoritukseen ei liity oikeutetun vastiketta varatusta osakkeesta, eikä siitä ole mahdollista saada taloudellista hyötyä. hakijan osa. Tämä oikeuttaa päättämään, että myös kiinteistön omistusoikeuden siirto tarkoituksena tyydyttää oikeutetun suostumuksella hänen varatun osakkeen vaatimuksensa ei ole pykälässä tarkoitettua kiinteistön vastikkeellista myyntiä. . 10 sek. 1 piste 8 lit. a u.p.d.o.f. eikä kerry verotuloja. Läänin hallinto-oikeus yhtyi perustellusti tähän näkemykseen valituksenalaisessa tuomiossa.

Tuomiot viittaavat epäsuorasti 11 artiklan sisältöön. 11 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tulot yleensä saadaan tai annetaan verovelvollisen käyttöön kalenterivuonna, raha- ja raha-arvot sekä saatujen luontoisetujen ja muiden maksuttomien etujen arvo. Siksi, jotta tuloista voidaan puhua, omaisuuden tulee kasvaa, mikä lisää veronmaksajan omaisuutta. Toisaalta testamenttiperillisen osalta, joka on velvollinen maksamaan varaosuuden lakisääteisille perillisille, tällaista omaisuuden lisäystä ei ole. Tämän seurauksena ei voida puhua verotettavasta tulosta.

Esimerkki 1.

Testamentin mukaan verovelvollinen hankki puolisolta koko perinnön useiden kiinteistöjen ja käteisenä. Testamentintekijällä oli ainoa poika, joka vaati varattua osaketta. Velan maksamiseksi veronmaksaja siirsi yhden kiinteistön omistusoikeuden hänelle. Tämä tilanne ei tuota tuloa vastikkeellisesta kiinteistön myynnistä. Viimeisimmän oikeuden päätöksen valossa asunnon muodossa oleva varaosa ei edellytä tuloveron maksamista kiinteistön myynnistä. Esitetty tapaus huomioon ottaen on havaittavissa erittäin fiskaalinen lähestymistapa veroviranomaisten esittämään aiheeseen. Onneksi tässä tapauksessa veronmaksajille suotuisa asema on hallintotuomioistuimissa. Tämän seurauksena samanlaisessa tilanteessa olevien veronmaksajien tulisi ajaa oikeuksiaan tuomioistuimessa. Kuten näette, on mahdollista välttää veron maksaminen varatusta osuudesta kiinteistön muodossa.