Oletustuomio – sen antamisen seuraukset!

Palvelus

Mikä on yksipuolinen tuomio? Milloin tuomioistuin voi antaa sen? Mitä seurauksia sen myöntämisestä on vastaajalle? Miten tällainen tuomio voidaan kumota? Näihin ja muihin kysymyksiin vastataan alla olevassa artikkelissa. Selvitetään tällaisten tuomioiden olemus, selvitetään milloin kantaja voi luottaa niiden antamiseen, onko se hänelle edullisempi kuin "tavanomaisen" tuomion antaminen, sekä mitä seurauksia sillä on vastaajille ja mihin toimiin on ryhdyttävä tällaisen tuomion kumoamiseksi.

Milloin tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion?

Kantaja, eli henkilö, joka esittää kanteen tuomioistuimelle, jättää kanteen toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Tuomioistuimen vastaanottamisen jälkeen nimetty tuomari tutkii, onko vaatimus täydellinen – onko vaatimus muotoiltu oikein, onko se perusteltu vai onko se todistettu. On tärkeää ilmoittaa oikein vastaajan tiedot sekä allekirjoittaa kanne ja maksaa se.

Jos muodollisia puutteita ei esiinny, lähetetään kopio kanteesta hakijan ilmoittamaan osoitteeseen, eli toinen kopio kirjeestä ja kaikista liitteistä, jotka siviiliprosessin vireillepanon on liitettävä mukaan. kanteen jättäminen. Kanteen jättäessään puheenjohtaja antaa määräyksen, jossa vastaajaa vaaditaan antamaan siihen vastaus. Se asettaa tätä tarkoitusta varten määräajan, joka on vähintään kaksi viikkoa.

Esimerkki 1.

Maria nosti Kamilia vastaan ​​maksuvaatimuksen laskun perusteella. Vastaaja ei maksanut leivän ostoa ajallaan. Saatuaan kanteen tuomioistuimelle ja tarkastettuaan, ettei siinä ollut muotovirheitä, kopio kanteesta lähetettiin vastaajalle, jonka oli annettava siihen vastaus kahden viikon kuluessa. Kamil keräsi kopion kanteesta 3.6.2020, joten kanteen vastauksen jättämisen määräaika päättyy 17.6.2020.

Jos vastine toimitetaan tämän määräajan jälkeen, tuomioistuin määrää kirjeen palautettavaksi. Lähettäessään vastaajalle jäljennöksen kanteesta ja haasteen antaa vastaus kanteeseen määräajassa, tuomioistuin on velvollinen antamaan vastaajalle ohjeet:

 • mahdollisuus ratkaista riita sovintoratkaisulla tuomioistuimen tai sovittelijan edessä;

 • velvollisuus osallistua valmistelevaan kokoukseen ja esittää kaikki lausunnot ja todisteet siinä valmistelevassa kokouksessa;

 • valmistelevaan käsittelyyn osallistumista koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämisen seuraukset, erityisesti tuomioistuimen mahdollisuus antaa yksipuolinen tuomio suljetussa istunnossa ja sen täytäntöönpanokelpoisuuden edellytykset, oikeudenkäyntikulujen periminen sekä mahdollisuus keskeyttää menettely ja jättää pois myöhäiset lausunnot ja todisteet;

 • mahdollisuus nimetä laillinen edustaja ja se, että lakimiehen, oikeudellisen neuvonantajan tai patenttiasiamiehen vaihtaminen ei ole pakollista;

 • velvollisuus toimittaa valmisteleva kirje puheenjohtajan määräystä varten, sen sisältöä koskevat vaatimukset ja niiden noudattamatta jättämisen seuraukset;

 • ilman puheenjohtajan määräystä lähetetyn valmistelevan kirjeen palauttaminen. Sen vuoksi tuomioistuin ilmoittaa vastaajalle pakollisesti liittämällä mukaan jäljennöksen kanteesta ja velvoittamalla tämän antamaan hänelle vastauksen, että jos hän ei anna kirjallista vastausta, se voi johtaa yksipuolisen tuomion antamiseen. Art. Siviiliprosessilain 339 §:n mukaan tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion suljetussa istunnossa, jos vastaaja ei ole toimittanut vastinetta kanteeseen säädetyssä määräajassa. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa, kun kanteeseen ei ole vastausta ja kanteessa mainitut kantajan lausunnot ja mahdollisesti muut vastajalle ennen kokousta tiedoksi annetut kirjelmät eivät aiheuta perusteltuja epäilyksiä ja ei ole lainattu lain kiertämiseksi.

Lisäksi yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös silloin, kun tuomioistuin, vaikka vastausta kanteeseen ei ole toimitettu, kuitenkin asettaa istunnon, mutta vastaaja ei saavu tai osallistumisesta huolimatta ei osallistu siihen - ei ei tee johtopäätöksiä, on passiivinen.

Yksipuolisen tuomion antamisen seuraukset

Tuomioistuin antaa yksipuolisen tuomion tiedoksi molemmille osapuolille – kantajalle ja vastaajalle – viran puolesta. Siksi sen palvelusta ei tarvitse tehdä hakemusta ja maksaa siihen liittyvää maksua. Tiedoksiannon aikana on liitettävä ohjeet - kantajaa valituskeinoista, joihin hänellä on oikeus, ja vastaajaa velvollisuudesta esittää kaikki väitteen lausumat ja todisteet sekä tämän velvoitteen noudattamatta jättämisen seurauksista. mahdollisuudesta jättää pois myöhäiset lausunnot ja todisteet. Yksipuoliselle tuomiolle on ominaista, että tuomioistuin tekee siitä välittömästi täytäntöönpanokelpoisen. Tämä tarkoittaa sitä, että kantaja voi yksipuolisen tuomion saaneena aloittaa välittömästi tämän tuomion täytäntöönpanon - siis jopa jättää täytäntöönpanohakemuksen paikalliselle toimivaltaiselle ulosottomiehelle. Tämä on perustavanlaatuinen ero "tavallisissa" tuomioissa, joissa ei ole tätä kurinalaisuutta, niistä on tultava lopullisia, mikä kestää teoriassa 7 päivää - kunnes osapuolten perusteluhakemuksen jättämisen määräaika päättyy tehottomasti. Käytännössä se vie paljon kauemmin, jo pelkästään siitä syystä, että hakemukset lähetetään usein postitse ja tuomioistuimet odottavat useita päiviä mahdollista kirjeenvaihtoa, joka voi pidentää 7 päivästä jopa 14 päivään, eikä sellaista odotusta ole. yksipuolisissa tuomioissa - tuomio voidaan panna täytäntöön välittömästi.

Oletustuomio – vastalauseen antaminen

Vastaaja, jota vastaan ​​on annettu yksipuolinen tuomio, voi tehdä valituksen kahden viikon kuluessa siitä, kun tuomio on annettu hänelle tiedoksi. Vastaväitekirjeessä hänen tulee mainita syytökset, lausunnot ja todisteet niiden menettämisen uhalla. Tuomioistuin jättää myöhästyneet hakemukset, lausunnot ja todisteet huomiotta antaessaan tuomiota.

Yksipuolista tuomiota koskeva väite on maksullinen kirje. Tämä on puolet kannemaksusta, joten vastaajan on ensin tarkistettava, mikä oli kannemaksu, jaettava se kahdella ja maksettava tämä summa tuomioistuimen tilille yksipuolisena tuomiona.

Esimerkki 2.

Krystianille toimitettiin jäljennös yksipuolisesta tuomiosta, jossa hän oli velvollinen maksamaan rouva Marialle 60 000 zlotya hänen henkilökohtaisten oikeuksiensa - kunnian ja kuvan loukkaamisesta - hänen henkilön julkisen kunnianloukkauksen seurauksena. Kantaja esitti Krystianille lopullisen ja sitovan tuomion kunnianloukkauksesta. Hän ei vastannut kanteeseen tuomioistuimen asettamassa määräajassa, joten hänelle annettiin tiedoksi tuomio, jossa Marian koko pyyntö hyväksyttiin. Vastaaja sai tuomion 15.7.2020, joten vastalauseen jättämisen määräaika päättyy 29.7. Väitemaksu oli 5 % kanteesta - 3 000 zlotya, joten yksipuolisen tuomion vastustamisesta perittävä maksu on 1 500 zlotya.

Kun vastalause on jätetty, tuomari määrää sen tiedoksi kantajalle ja käynnistää asian, istunnon päivämäärä määrätään.

Vastustaen yksipuolista tuomiota vastaaja voi:

 • tehdä välittömän täytäntöönpanokelpoisuuden lykkäämistä koskeva hakemus, jos tuomio on annettu sen antamisen tutkittavaksi ottamista koskevien säännösten vastaisesti tai jos vastaaja osoittaa, että hänen laiminlyöntinsä ei ollut hänen syytään ja väitteessä esitetyt seikat herättävät epäilyksiä yksipuolisen tuomion pätevyydestä;

 • jättää hakemus välittömän täytäntöönpanokelpoisuuden luopumisesta, jos vastaaja osoittaa, että kopio kanteesta on toimitettu tiedoksiantopäivänä muuhun osoitteeseen kuin vastaajan kotipaikkaan, esimerkiksi tilanteessa, jossa kantaja on tarkoituksella antanut osoitteen jossa vastaaja ei asu.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mahdolliset oikeuden päätökset uudelleenkäsittelyn jälkeen

Kun yksipuolista tuomiota vastaan ​​on esitetty vastalause, asian käsittely alkaa "uudelta" ja tuomioistuin tutkii molempien osapuolten väitteet, ei vain kantajan vaatimuksia.

Jos yksipuolisen tuomion antamisen jälkeen käy ilmi, että vastaajalla ei kanteen nostamishetkellä ollut tuomiovaltaa, menettelykelpoisuutta tai häntä edustamaan nimettyä elintä, eikä näitä puutteita ole korjattu säädetyssä määräajassa määräajan kuluessa lain määräysten mukaisesti, tuomioistuimen on viran puolesta kumottava yksipuolinen tuomio ja annettava asianmukainen määräys.

Lisäksi tuomioistuin voi asian aineellisen tutkinnan jälkeen antaa seuraavat tuomiot:

 • yksipuolisen tuomion vahvistaminen kokonaisuudessaan;

 • yksipuolinen tuomio pysytetään osittain;

 • yksipuolisen tuomion kumoaminen ja kanteen ratkaiseminen;

 • yksipuolisen tuomion kumoaminen ja kanteen hylkääminen;

 • yksipuolisen tuomion kumoaminen ja menettelyn keskeyttäminen.

Tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion, jos:

 • vastaaja ei toimita vastausta kanteeseen ajoissa, eivätkä kanteessa ilmoitetut olosuhteet aiheuta perusteltuja epäilyjä eivätkä ne ole vedottu lain kiertämiseen;

 • huolimatta siitä, että kanteeseen ei ole annettu vastausta, tuomioistuin on määrännyt istunnon, mutta vastaaja ei saavu siihen tai ei osallistumisesta huolimatta osallistunut siihen.

Yksipuolinen tuomio on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen, mikä mahdollistaa sen täytäntöönpanon välittömästi tuomion antamisen jälkeen.

Vastaajalla on oikeus vastustaa yksipuolista tuomiota, jossa hän tappion uhalla esittää kaikki väitteet, lausunnot ja todisteet. Yksipuolista tuomiota koskeva vastaväite on maksullinen, toisin kuin vastaus vaatimuskirjelmään.