Irtisanominen tuloksen epäonnistumisen vuoksi

Palvelus

Sekä työlaki että siviililaki sisältävät säännöksiä sopimuksista, joiden tarkoituksena on saavuttaa tulos riippuen tehtävistä ja suoritettavista velvoitteista.

Sopimus tietystä työstä ja irtisanominen tuloksen epäonnistumisen vuoksi

Siviililain mukaan konkreettinen tehtäväsopimus on esimerkki tulossopimuksesta. Siten työn suorittaja sitoutuu suorittamaan tietyn työn, saavuttamaan sopimuksessa mainitun tai sopimuspuolten suullisesti sopiman tuloksen. On velvollisuus saavuttaa tulos. Sopimus toteutetaan kuitenkin, kun tulos on saavutettu (esim. mittatilaustyönä tehdyt keittiökalusteet). Oletetaan, että sopimuksen tarkoitus on saavutettava. Yleensä tulossopimukset säätelevät yksinkertaisia ​​toimintoja. Tilauksen suorittaja sitoutuu suorittamaan tietyn työn. Sopimuksessa ilmoitetun toiminnan tulos on helposti ennustettavissa ja sen tulee olla helposti saavutettavissa asianmukaiset taidot omaavan henkilön toimesta.

Siviililaki määrittelee tilanteet, joissa tiettyä tehtävää koskeva sopimus voidaan irtisanoa. "Art. Siviililain 631 §, jos pykälässä säädetyissä tapauksissa. Siviililain 629-630 §:n mukaan kustannusarviota oli tarpeen korottaa merkittävästi, hankintaviranomainen voi vetäytyä sopimuksesta, mutta sen tulee tehdä se välittömästi ja maksaa sopijapuolelle sopiva osa sovitusta korvauksesta. Siksi sopimus on mahdollista irtisanoa välittömästi saatuaan tiedon kustannusten noususta, mutta senhetkinen korvaus tai kulut on selvitettävä."

Art. Siviililain 635 §:n mukaan, jos sopimuspuoli viivästyy töiden aloittamisessa tai valmistumisessa siinä määrin, että on epätodennäköistä, että se kykenee saamaan sen päätökseen sovitussa ajassa, hankintaviranomainen voi ilman lisäaikaa. määräajan, irtisanoutua sopimuksesta jo ennen työn suorittamisen määräaikaa. Siksi tässä tapauksessa on mahdollista irtisanoa tietty työsopimus jo ennen työn valmistumista. On kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa urakoitsijalle etukäteen, että näin voi käydä, jos hän ei kiirehdi työn suorittamiseen, lisäksi voit ilmoittaa työn suorittamiselle pidemmän ajanjakson. Vasta tämän ajanjakson päätyttyä on suositeltavaa irtisanoa sopimus tietyn työn osalta. Ellei työn suorittamisen määräaikaa ole jo mahdoton toteuttaa tietyssä vaiheessa eikä edes sen pidentäminen johda sen valmistumiseen, niin määräajan pidentämisestä urakoitsijan kanssa ei tarvitse keskustella.

Esimerkki 1.

Tilaaja teki urakoitsijan kanssa erityisen työsopimuksen, jonka kohteena oli joulunäyttelyn esittäminen yhdessä kauppakeskuksessa. Sopimus allekirjoitettiin 30.11.2017 ja sen toteuttamisen määräaika oli 15.12.2017. Urakoitsija ei ollut 17.12.2017 asti valmistellut koristeita, vaan ostanut vain puolivalmiita tuotteita näyttelyä varten. Tilaaja irtisanoi tietyn työn sopimuksen työn suorittamisen määräajan ylittymisen vuoksi.

Myös työn virheellisyyden sattuessa tilaaja voi irtisanoa tietyn työn sopimuksen. Art. Siviililain 636 §:n mukaan, jos sopimuspuoli suorittaa työn puutteellisesti tai sopimuksen vastaisesti, hankintaviranomainen voi vaatia häntä muuttamaan suoritustapaa ja asettaa tätä varten asianmukaisen määräajan. Määräajan päätyttyä tilaaja voi irtisanoa sopimuksen tai antaa työn korjaamisen tai jatkosuorituksen toiselle henkilölle tilauksen vastaanottajan kustannuksella ja riskillä. Jos hankintaviranomainen on toimittanut aineiston itse, hän voi sopimuksesta vetäytyessään tai työn suorittamisen toiselle henkilölle uskottaessa vaatia aineiston palauttamista ja työn aloittamista.

Art. Siviililain 644 §:n mukaan hankintaviranomainen voi töiden valmistumiseen asti irtisanoa sopimuksen milloin tahansa maksamalla sovitun korvauksen. Tilaaja voi kuitenkin tällöin vähentää sen, mitä tilaaja on säästänyt työn suorittamatta jättämisen vuoksi.

Tiettyä työtä koskeva sopimus on siis työn, tuloksen suorittamisesta, kun taas tämän tuloksen saavuttamiseen tähtäävä toiminta ei periaatteessa ole tilaajalle välttämätöntä.

Työsopimus ei ole tulossopimus

Mitä tulee työsopimukseen, irtisanomiseen tuloksen epäonnistumisen vuoksi, on mainittava, että tämä on kiistanalainen asia. Tuomioistuimet kuitenkin tutkivat sitä varsin usein erityisesti johtotehtävissä, esimerkiksi pankeissa. Korkein oikeus korosti 20.1.2014 annetun tuomion, tiedostonumero II PK 116/13, mukaisesti, että "Työnantajalla on oikeus irtisanoa itsenäisessä työssä olevan työntekijän työsopimus tilanteessa, jossa hän (vaikka hänestä riippumattomista syistä) ei saavuta asianmukaista työtulosta. Työnantaja, jolla on epäilemättä oikeus valita työntekijät tavalla, joka takaa parhaan tehtävien suorittamisen, voi kohtuudella ennakoida, että toisen työntekijän palkkaaminen mahdollistaa parempien työtulosten saavuttamisen.". Korkein oikeus on edellä mainitussa asiassa tutkinut tosiseikat, joissa ”Kantaja työskenteli kokopäiväisenä aluejohtajana. Työntekijä sai työnantajalta kirjallisen tehtävän, johon sisältyi vastuu myyntisuunnitelmien toteuttamisesta, yrityksen tarjouksen ja myyntisääntöjen tuntemus. Se ei rekrytoinut työntekijöitä, eikä sillä ollut valtaa rangaista ja palkita heitä, ja se loi aikataulun kollegoille. Työnantaja irtisanoi työsuhteen myyntisuunnitelmien toteuttamatta jättämisen vuoksi, vedoten seuraaviin syihin: myyntisuunnitelmien toteutumisen jatkuminen johdolla toimialalla ja yhteistyömallin loppuunsaattaminen”. On kuitenkin syytä muistaa, että työsopimuksen irtisanomisen syyn, kuten "tuloksen epäonnistumisen" muodostamisessa, tilanteessa, jossa irtisanottu on muiden työntekijöiden joukossa, joilla on huonot työsuhteet. suorituskykyä eikä tuloksia tiettynä ajanjaksona, eivätkä kuitenkaan ole saaneet irtisanomisia, silloin kantaja ei voi puolustautua tuomioistuimessa.

Se kannattaa mainita "Työsopimus ei ole sopimus tuloksesta, vaan huolellinen toiminta työnantajan perusteltuja väitteitä vastaan ​​työntekijän huolimattomuudesta ja huolimattomuudesta, joka johtaa työnantajan asettamien realististen tavoitteiden saavuttamatta jättämiseen, voi johtaa työsuhteen irtisanomiseen. sopimus tästä syystä. Lisäksi työnantajan varaukset sen suhteen, miten työntekijä suorittaa työntekijän tehtäviä, jotka johtavat työnantajaa epätyydyttävään työtulokseen, olisi täsmennettävä ja ilmoitettava työsopimuksen irtisanomiskirjeessä, koska työsopimuksen rajoissa Näistä syistä tuomioistuimen olisi arvioitava työsopimuksen irtisanomisen laillisuutta.Tällä välin väitteitä kantajan sopimattomasta tavasta hoitaa työntekijätehtävät, mukaan lukien ne, jotka liittyvät siihen, että kantaja ei ole toteuttanut määrättyjä suunnitelmia, ei esitetty hänen kanssaan tehdyn työsopimuksen irtisanomista koskevassa kirjeessä. (ks. tuomioistuimen tuomio 10.4.2014, tiedostoviitenumero V Pa 36/14).

Kannattaa tuoda esille sen takia "Irtisanomisen perustelulla ei ole väliä, suorittaako työntekijä työtehtävänsä huolimattomasti, joten voidaanko häntä syyttää odotettua huonommista tuloksista vai eikö hän hänestä riippumattomista syistä järjestä työtään siten, että työntekijän työsuhde on turvattu. vaadittujen tulosten saavuttamiseen. Siksi on mahdollista irtisanoa työntekijä, joka yrittää saavuttaa vaaditut tulokset, vaikkakin huonolla tavalla." (katso 2. lokakuuta 1996 annettu tuomio, viitenumero I PRN 69/96).

Siksi irtisanominen on perusteltua, jos työntekijä ei saavuta asetettuja tuloksia siihen vaikuttaneista olosuhteista huolimatta. On syytä huomata, että tällä työntekijällä on oltava selkeästi määritellyt tehtävät, jotka on mahdollista suorittaa. Hänen epäonnistumisensa tulosten saavuttamisessa, hänen työnsä huonot tulokset muihin työntekijöihin verrattuna ovat syitä, jotka oikeuttavat työnantajan eroamaan hänestä. Työnantajalla on työntekijöiden objektiivisen valinnan periaatteen mukaisesti oikeus etsiä työntekijöitä, jotka suorittavat tehtävänsä hyvin saavuttaen hyviä ja heiltä odotettuja tuloksia. Työnantajalla on irtisanomalla työntekijän työsopimuksen tuloksen saavuttamatta jättämisen vuoksi, oikeus pyrkiä parantamaan sen osaston toimintaa, jossa työntekijä on tehnyt työtä eikä saavuttanut hyviä tuloksia.

Esimerkki 2.

Vuoden alussa yhden pankin konttorin johtaja sai konttorilleen yksityiskohtaisen kehittämissuunnitelman tuotemyyntisuunnitelmien ohella. Suunnitelmaan sisältyi yksityiskohtaiset prosenttilaskelmat asianmukaisten tulosten saavuttamiseksi jokaiselle kuukaudelle ja vuosineljännekselle. Hänellä oli mahdollisuus järjestää koulutusta alaisilleen ja konsultaatioita pankin vanhempien neuvonantajien kanssa. Kolmen vuosineljänneksen jälkeen pankin konttorissa, jossa johtaja toteutti suunnitelman, tehtiin tarkastus. Kävi ilmi, että sivuliike ei ansainnut melkein ollenkaan, suunnitelmassa ilmoitetut pisteet toteutuivat erittäin huonosti eikä hän saavuttanut mitään suunnitelluista tuloksista. On syytä lisätä, että muissa vastaavissa pankin sivukonttoreissa tällä Puolan alueella suunnitelmat toteutettiin ja odotetut tulokset saavutettiin. Näiden vertailuosastojen johtajat selviytyivät tehtävistä erittäin hyvin. Siksi työnantaja voi edellä mainitun johtajan tapauksessa irtisanoa hänet tuloksen epäonnistumisen vuoksi. Irtisanomisen syy tulee kuitenkin kuvata perusteellisesti sekä määräajat ja keskeneräisen suunnitelman yksityiskohdat jne.

On syytä muistaa, että tilanteessa, jossa työnantaja vaikutti työntekijän epäonnistumiseen tuloksen saavuttamisessa ja käytti sitä syynä työntekijän irtisanomiseen, tämä ei ole tehokas irtisanominen. Sitten työntekijä voi riitauttaa tällaisen syyn oikeudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lopputulossopimus on ensisijaisesti sopimus tiettyä työtä varten. Tietyn työsopimuksen tarkoituksena on tietyn työn suorittaminen. Urakoitsija kantaa riskin siitä, ettei tulosta saavuteta. Hänen työnsä lopputuloksen, tuloksen tulee olla saavutettavissa oleva ja todellinen (esim. hammaslääkärin vastaanoton laitteiden valmistus, blogitekstien luominen pyynnöstä). Tuloksen saavuttamatta jättäminen, työn suorittaminen, kyvyttömyys suorittaa työtä odotetussa määräajassa ovat riittäviä syitä tietyn työn sopimuksen purkamiseen.

Kun on kyse työsopimuksesta ja irtisanomisesta tuloksen epäonnistumisesta, syyn tulee olla todellinen, oikea ja täsmällisesti ilmoitettu. Työntekijällä tulee olla erityisiä tehtäviä, jotka ovat realistisia suoritettavissa. Mikäli tulos on huono ja tuloksia ei saavuteta tietyssä ajassa muihin työntekijöihin verrattuna, edellä mainittu syy on perusteltu.