Tapaturma rinnastetaan työtapaturmaan

Palvelus

Sen lisäksi, että tapaturma sattuu tavanomaisten työntekijätehtävien aikana, voi olla myös välillisen ammatillisen toiminnan olosuhteita, joiden aikana voi sattua työtapaturmana käsitelty tapaturma. Tällaisen tapaturman katsotaan tapahtuneen työntekijän: työmatkan aikana; yleisen itsepuolustuksen harjoittelun aikana; suorittaessaan työnantajan luona toimivien ammattiliittojen tilaamia tehtäviä. Myös työtapaturmaa vastaava tapaturma tulee ilmoittaa ja asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtyä.

Työmatkan onnettomuus

Art. 3 sek. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta 30 päivänä lokakuuta 2002 annetun lain (jäljempänä tapaturmalaki) 2 §:n 2 momentin mukaan työntekijälle sattunut tapaturma kohdellaan tasavertaisesti työtapaturman kanssa:

 • työmatkan aikana;

 • yleismaailmallisen itsepuolustuksen harjoittelun aikana;

 • suorittaessaan työnantajan luona toimivien ammattiliittojen tilaamia tehtäviä.

Jotta työmatkatapaturma katsottaisiin työtapaturmaa vastaavaksi tapaturmaksi, sen on liityttävä työmatkalla uskottujen tehtävien suorittamiseen. Ero työtapaturman ja työmatkatapaturman välillä riippuu tapahtuman olosuhteista.

Työtapaturman tulee liittyä työhön ja työmatkatapaturman tulee liittyä toimeenpanoon uskottujen tehtävien suorittamiseen matkan aikana (Korkeimman oikeuden työ-, sosiaali- ja yhteiskuntaasioiden jaoston tuomio 18. marraskuuta 2011 I UK 140/2011 , Lex nro 1102654).

Onko tapaturma, joka työntekijälle sattui työmatkalla sovitun työtapaamisen virkistysjakson aikana, työtapaturma?

Kuten Katowicen muutoksenhakutuomioistuin, III työ- ja sosiaaliturvaosasto totesi 7. toukokuuta 2014 antamassaan tuomiossa, työntekijälle työmatkalla sovitun kokouksen virkistysosan aikana sattunut tapaturma on tapaturmaa vastaava tapaturma. työssä art. 3 sek. 2 onnettomuuslain 1 kohta.

Työmatkalla olevalla työntekijällä on oikeus levätä, kävellä tai syödä aterioita työpaikan ulkopuolella. Hänellä on myös oikeus toipua ennen virkatoimiin ryhtymistä. Hovioikeuden näkemyksen mukaan työntekijän osallistuminen liiketapaamisen virkistysosaan liittyy työhön. Virkistysosassa tapaamisen aikana työntekijälle sattunut tapaturma katsotaan työtapaturmaa vastaavaksi tapaturmaksi, ellei työntekijän käyttäytyminen ole moitittavaa, josta voidaan päätellä, että yhteys työmatkaan on katkennut.

Universaali puolustuskoulutus

Eräs tilanne, jossa tapaturma on mahdollista luokitella työtapaturmaa vastaavaksi tapaturmaksi, on yleispuolustuksen harjoittelun aikana sattunut tapaturma.

Artiklassa 1 tarkoitettu koulutus yleisen väestön itsepuolustuksen alalla. Puolan tasavallan yleisestä velvollisuudesta puolustaa 21. marraskuuta 1967 annetun lain 168 §:n tavoitteena on valmistautua itsepuolustukseen joukkotuhokeinoja ja muita vihollisen toimia vastaan. Koulutuksen piiriin kuuluvat kaikki henkilöt, joilla on Puolan kansalaisuus ja joiden terveydentila sallii heidän osallistua perustuntien tai käytännön harjoitusten muodossa pidettäville tunneille.

Ammattiliittojen tilaamia tehtäviä

Työtapaturmaa vastaava tapaturma voi olla tapaturma, joka tapahtuu tietylle työnantajalle toimivien ammattiliittojen määräämiä tehtäviä suoritettaessa. Ammattiyhdistys on ymmärrettävä pykälässä tarkoitetuksi ammattiliitoksi. Ammattiliitoista 23. toukokuuta 1991 annetun lain 1 §.

Tapaturmalaki edellyttää, että tapaturma sattuu tietyn organisaation määräämiä tehtäviä suoritettaessa (esim. ammattiliittotehtävää työpaikan ulkopuolella). Tämä tarkoittaa, että olet oikeutettu asianmukaisiin etuuksiin, vaikka tapaturma sattuisi työpaikkasi ulkopuolella. Sen esiintymispaikalla ei ole merkitystä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tapaturma rinnastetaan työtapaturmaan - menettely

Menettelytapa työmatkalla tai yleisen puolustusalan koulutuksen aikana sekä ammattiyhdistyksen määräämien tehtävien suorittamisen aikana sattuneen onnettomuuden seurauksena on sama kuin tapaturman käsittelyssä. työtapaturma.

Työtapaturman kaltaiseen tapahtumaan joutuneen työntekijän on välittömästi ilmoitettava siitä työnantajalle, jos hänen terveydentilansa sen sallii.

Onnettomuuden olosuhteet ja syyt selvittää työnantajan määräämä tapaturmaryhmä.Pääsääntöisesti tällaiseen tiimiin kuuluu työterveys- ja työturvallisuuspalvelun työntekijä sekä sosiaalityötarkastaja. Kuitenkin työnantajalla, joka pykälän mukaan 26.6.1974 lain (jäljempänä kp) 23711 § 1 §:n 1 momentin mukaan työterveys- ja turvallisuuspalvelua ei ole perustettava, eli se työllistää enintään 100 työntekijää, tapaturman jälkeiseen tiimiin kuuluu työnantaja tai työntekijä muussa työssä työskentelevä, jolle työnantaja on uskonut työterveys- ja turvallisuuspalvelujen suorittamisen tai työpaikan ulkopuolelta tuleva asiantuntija. Toisaalta sellaisella työnantajalla, jolla ei ole sosiaalista työtarkastusta, tapaturman jälkeiseen työryhmään kuuluu työntekijöiden edustaja, jolla on voimassa oleva todistus työturvallisuuskoulutuksen suorittamisesta alan koulutusta koskevien määräysten mukaisesti. työterveydestä ja -turvallisuudesta.

Jos työnantaja ei voi vähäisen henkilöstömäärän vuoksi täyttää velvollisuuttaan perustaa tapaturmatiimi kahden hengen tiimiin, selvittää tapaturman olosuhteet ja syyt työnantajasta ja työpaikan ulkopuolelta tulevasta asiantuntijasta koostuva tapaturmatiimi. .

Onnettomuustyöryhmän tehtävänä on selvittää onnettomuuden olosuhteet ja syyt sekä tehdä tapahtuman laillinen pätevyys. Siksi onnettomuuden jälkeinen tiimi on välittömästi onnettomuudesta tiedon saatuaan velvollinen erityisesti:

 1. onnettomuuspaikan silmämääräinen tarkastus, koneiden ja muiden teknisten laitteiden tekninen kunto, suojalaitteiden kunto sekä työolojen ja muiden tapaturman syntymiseen mahdollisesti vaikuttaneiden olosuhteiden tarkastaminen;

 2. luonnos tai valokuvan ottaminen onnettomuuspaikasta;

 3. kuulla loukkaantuneen selitykset, jos hänen terveydentilansa sen sallii;

 4. tietojen kerääminen onnettomuudesta sen todistajilta;

 5. konsultoi lääkäriä ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausuntoa siinä määrin kuin on tarpeen onnettomuuden tyypin ja seurausten arvioimiseksi;

 6. kerätä muita todisteita onnettomuudesta.

Onnettomuuden olosuhteet ja syyt selvitettyään onnettomuuden jälkeinen työryhmä laatii viimeistään 14 päivän kuluessa onnettomuuden tiedoksiantamisesta pöytäkirjan, jossa selvitetään onnettomuuden olosuhteet ja syyt ministerin määräyksen mukaisesti. Perhe-, työ- ja sosiaalipolitiikan 24. toukokuuta 2019 antama pöytäkirja mallipohjasta, jossa selvitetään työtapaturman olosuhteet ja syyt.

Tapaturmaraportti on hyväksyttävä loukkaantuneen työntekijän työnantajan toimesta 5 päivän kuluessa sen laatimisesta. Sitten se toimitetaan välittömästi uhrille ja kuolemaan johtavan onnettomuuden sattuessa hänen perheelleen.

Tapaturmaetuudet

Työtapaturmaan rinnastettavan tapaturman kärsineellä työntekijällä on oikeus kaikkiin pykälässä tarkoitettuihin työtapaturman etuuksiin. Onnettomuuslain 6 §:

 1. sairauspäiväraha - vakuutetulle, jonka työkyvyttömyys on aiheutunut työtapaturmasta tai ammattitaudista;

 2. kuntoutusraha - vakuutetulle, joka sairauspäivärahan kulumisen jälkeen on edelleen työkyvytön ja jatkohoidossa tai kuntoutuksessa on todennäköistä, että työkyky palautuu;

 3. päiväraha - vakuutetulle työntekijälle, jonka palkka on alentunut pysyvän tai pitkäaikaisen terveyshairan vuoksi;

 4. kertakorvaus - vakuutetulle, joka on kärsinyt pysyvästä tai pitkäaikaisesta terveysvammasta;

 5. kertakorvaus - kuolleen vakuutetun tai eläkeläisen perheenjäsenille;

 6. työkyvyttömyyseläke - vakuutetulle, joka tulee työkyvyttömäksi työtapaturman tai ammattitaudin seurauksena;

 7. koulutuseläke - vakuutetulle, joka on katsottu uudelleen kelpuutetuksi nykyisen ammatin työkyvyttömyyden vuoksi, joka johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista;

 8. perhe-eläke - kuolleen vakuutetun perheenjäsenille tai työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi eläkkeeseen oikeutetulle eläkkeensaajalle;

 9. perhe-eläkkeen lisä - täydelliselle orvolle;

 10. hoitolisä;

 11. hammaslääketieteen ja ennaltaehkäisevien rokotusten sekä ortopedisten tarvikkeiden hankinnan kustannuksista katetaan laissa säädetyssä laajuudessa.