Välineiden ja koneiden vuokraaminen ulkomailta – onko siitä aina hyötyä?

Palveluvero

Yrittäjien on käytettävä palveluja tarjoaessaan erikoislaitteita. Heillä ei usein ole omaa, joten he päättävät vuokrata sen. Välillä laitteiden ja koneiden vuokraaminen ulkomailta on halvempaa kuin Puolassa. Veronmaksajat eivät kuitenkaan usein ole tietoisia lisävelvoitteista, joita heille aiheutuu tällaisten laitteiden vuokraamisesta.

Laitteiden ja koneiden vuokraus ulkomaille verolainsäädännön valossa

Kun puolalainen yrittäjä ostaa vuokra- tai laiteleasingpalveluita ulkomaisilta tahoilta, sovelletaan lähdeverosäännöksiä.

PIT-lain 29 §:ssä otetaan käyttöön erityissäännöt tietyntyyppisten sellaisten verovelvollisten saamien tulojen verottamiseksi, joiden kotipaikka tai johtokunta ei ole Puolan tasavallan alueella. Tämä ero johtuu siitä, että kun kyseessä on 11 §:ssä tarkoitettu tulo. 29 määrää tuloista kiinteämääräisen verotuksen ottamatta huomioon niiden hankintakustannuksia. Tällaisessa tilanteessa vero on 20 prosenttia tuloista.

Edellä mainitun säännöksen mukaan Puolassa kannettavaan lähdeveroon sovelletaan mm. teollisen tai kaupallisen laitteen käyttö tai käyttöoikeus, mukaan lukien kuljetusväline. Puolan verosäännökset eivät määrittele teollisuuslaitteiden (laitteiden) käsitettä. Teollisuuslaitteet ovat luonteeltaan yleisiä, mukaan lukien kaikki mahdolliset laitteet, jotka muodostavat joukon teknisiä elementtejä.

Tätä määritelmää käyttävät myös veroviranomaiset, josta esimerkkinä voi olla Katowicen verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta 17. kesäkuuta 2014, nro.IBPB1 / 2 / 423-316 / 14 / CzP:

(...) "Puolan kielen sanakirjan" (Dictionary of the Polish Language, PWN SA Scientific Publishers, sjp.pwn.pl) mukaan laitteet ovat "laitteita, joita tarvitaan jonkin asian oikeaan toimintaan; liite tiettyä konetta tai päälaitetta varten. Tässä voidaan myös ilmaista, että "varustaa" tarkoittaa "varustaa esineitä, joita tarvitaan jonkin asianmukaiseen toimintaan tai jonkin suorittamiseen".

Toisaalta adjektiivi "teollinen" tarkoittaa teollisuuteen liittyvää teollisuutta, jota käytetään teollisuudessa (Puolan kielen Mały-sanakirja; PWN Varsova 1995).

Tämän seurauksena voidaan väittää, että teollisuuslaitteiden käsite olisi ymmärrettävä mahdollisimman laajasti, koska se on luonteeltaan yleinen ja sisältää kaikki mahdolliset laitteet, jotka muodostavat joukon teknisiä elementtejä. Siksi sitä ei voida rajoittaa suoraan tuotannossa käytettäviin laitteisiin (…).

Kansainväliset sopimukset ja veroaste

Edellä mainittuja lähdeverosäännöksiä sovelletaan, jos saatavien siirtämismaan kanssa tehdyssä kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevassa sopimuksessa ei toisin määrätä. Pääsääntöisesti kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevissa sopimuksissa määrätään alhaisemmista verokannoista tai vapautuksesta tästä verosta.

Edellytyksenä kansainvälisen sopimuksen määräysten soveltamiselle on kuitenkin se, että saamisen vastaanottaja (urakoitsija, jolle maksu suoritetaan) esittää verotuksellisen asuinpaikkatodistuksen. Se on maansa toimivaltaisen veroviranomaisen myöntämä todistus, jossa vahvistetaan hänen tuloverotuksensa mukainen asuin- tai kotipaikkansa, eli että hänen tulonsa ovat veronalaisia ​​kyseisessä maassa asuin- tai kotimaana.

Vain tietyn maan verotuksellisen asuinpaikan todistuksen perusteella voidaan soveltaa Puolan tasavallan kyseisen maan kanssa tekemää kansainvälistä sopimusta.

Esimerkki 1.

Yrittäjä vuokrasi teollisuuslaitteen saksalaiselta yritykseltä. Sopimusvero on 5 %. Kuitenkin, koska yrittäjällä ei ole asuintodistusta, hän on velvollinen keräämään veroa Puolan verolain säännösten mukaisesti.

Puolalaisen yrittäjän velvollisuudet

Puolalainen yrittäjä, joka kerää lähdeveroa ulkomaiselle urakoitsijalle suoritetusta maksusta, on velvollinen maksajana:

  • maksaa vero kiinteämääräisen veron perimiskuukautta seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä,

  • lähettää PIT-8AR-ilmoitus (jos maksut luonnollisille henkilöille) verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä,

  • lähettää CIT-10Z-ilmoitus (jos maksut on suoritettu oikeushenkilöille) sitä verovuotta seuraavan vuoden ensimmäisen kuukauden loppuun mennessä, jona maksuvelvollisuus syntyi,

  • antaa toimivaltaiselle verovirastolle tiedot ulkomaisen tahon Puolan alueella ansaitsemien tulojen määrästä - IFT-1R- tai IFT-2R-lomakkeella. Tämä velvollisuus syntyy riippumatta siitä, onko Puolassa yrittäjä perinyt lähdeveroa vai ei. Nämä tiedot tulee toimittaa myös ulkomaiselle urakoitsijalle verovuoden päätyttyä. Ulkomaisen urakoitsijan pyynnöstä tietolomake voidaan antaa myös aikaisemmin. Tämä ei kuitenkaan vapauta puolalaista yrittäjää velvollisuudesta lähettää vuosittaiset tiedot myöhemmin.

Tärkeää on, että jos tietoja ei toimiteta ajoissa, on vakavia seurauksia. Art. 10. syyskuuta 1999 annetun lain 54 § 1 - Verorikoslaki (konsolidoitu teksti: Lakilehti 2007, nro 111, kohta 765, sellaisena kuin se on muutettuna) tai veropohjaa tai ei anna ilmoitusta, jolloin vero on alttiina ikääntymiseen, tuomitaan enintään 720 vuorokausimaksun suuruisella sakolla tai vankeusrangaistuksella tai molemmilla seuraamuksilla yhdessä.

Sakkoa määrättäessä otetaan huomioon tekijän omaisuus ja perhesuhteet sekä tulot ja ansiokyky.