Autonvuokraus ulkomaiselle urakoitsijalle - myyjän puolelta

Palveluvero

Kun on kyse liiketoimista ulkomaisten urakoitsijoiden kanssa, on aina epäilyksiä oikeasta veronmaksusta. Vuokrasopimuksessa ei ole toisin, kun vuokralainen on ulkomainen taho. Tämän analyysin kohteena on autonvuokraus ulkomaiselle urakoitsijalle. Käsittelemme sekä arvonlisäveroa että PIT:tä.

Vuokraa auto arvonlisäveron perusteella

Vuokraus on oikeustoimi, joka on luokiteltu arvonlisäveron maksulliseksi palveluksi. Arvonlisäveron alueperiaatteen vuoksi on tarpeen määrittää tällaisen liiketoimen suorituspaikka, joka sitten muuttuu verotusmaaksi.

Tilanteessa, jossa ulkomainen urakoitsija on elinkeinotoimintaa harjoittava taho, tulee suorituspaikka ensin määritellä säännön perusteella. arvonlisäverolain 28 b §. Tässä säännöksessä sanotaan, että
Palvelujen suorituspaikka, kun on kyse palvelujen suorittamisesta verovelvolliselle, on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on, jollei 1 momentista muuta johdu. 2-4 ja art. 28e, art. 28f kohta. 1 ja 1a, art. 28 g 1 kohdan. 1, art. 28i, art. 28j kohta. 1 ja 2 sekä artikkeli. 28n".

Kuitenkin pykälässä säädetty poikkeus. 28j kohta. arvonlisäverolain 1 §. Tämän säännöksen mukaan kuljetusvälineiden lyhytaikaisen vuokrauksen suorituspaikka on paikka, jossa kyseiset kulkuneuvot tosiasiallisesti annetaan vastaanottajan käyttöön. Kuljetusvälineen lyhytaikaisella vuokrauksella tarkoitetaan kulkuneuvon jatkuvaa hallussapitoa tai käyttöä enintään 30 päivän ajan ja alusten osalta enintään 90 päivän ajan.

Ulkomaalaiselle verovelvolliselle suoritetun vuokrauspalvelun verotuspaikka riippuu yllä olevien normien valossa vuokrasopimuksen kestosta.

Esimerkki 1.

Puolalainen yrittäjä vuokrasi auton urakoitsijalle Saksasta 20 päiväksi. Kyseessä on lyhytaikainen vuokraus (alle 30 päivää), ja siksi palvelua verotetaan siinä maassa, jossa auto otettiin käyttöön. Koska se tapahtui Puolassa, käsittelemme maksullisia palveluita maan alueella. Puolan verovelvollisen tulee maksaa tästä liiketoimesta arvonlisävero Puolan 23 prosentin arvonlisäverokannan mukaisesti.

Esimerkki 2.

Puolalainen yrittäjä vuokrasi auton saksalaiselle urakoitsijalle kuudeksi kuukaudeksi.Tässä tilanteessa on kyseessä pitkäaikaisvuokraus, joten palvelua verotetaan vastaanottajan maassa eli Saksassa. Tätä kauppaa ei veroteta Puolassa. Autonvuokrauspalvelun verotuspaikka riippuu vuokra-ajan kestosta. Erottelemme lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen.

Lisäksi ilmoitamme, että pitkäaikaisten vuokrauspalveluiden tarjoaminen, jolle Art. ALV-lain 28b pykälä tarkoittaa, että puolalainen veronmaksaja on velvollinen rekisteröitymään EU:n arvonlisäverovelvolliseksi ja käyttämään laskussa NIP-numeroa etuliitteellä PL. Lisäksi asiasta on toimitettava yhteenveto tiedot verovelvollisuuden syntymispäivää seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä.

Autonvuokraus PIT:n perusteella

Tuloverolaki ei tee eroa lyhyt- ja pitkäaikaisvuokrauksen välillä. Sopimuksen kestosta riippumatta veroseuraamukset ovat tässä samat.

Kuten art. 14 sek. PIT-lain 2 §:n 11 momentin mukaan tulona muusta kuin maataloustoiminnasta pidetään tuloa vuokra-, edelleenvuokra-, leasing-, edelleenvuokra- ja muista vastaavista sopimuksista sekä taloudelliseen toimintaan liittyvästä omaisuudesta.

Tuloverotuksen osalta on määritettävä se hetki, jolloin tulot syntyvät. Katso tätä tarkoitusta varten Art. 14 sek. ALV-lain 1c pykälä, josta voidaan lukea, että huomioidaan päivä, jona muusta kuin maataloudesta saatavasta taloudellisesta toiminnasta saatava tulo syntyy, jollei pykälästä muuta johdu. 1e, 1h-1j ja 1n-1p, tavaran toimituspäivä, omistusoikeuden myynti tai palvelun suorittaminen tai palvelun osittainen suorittaminen viimeistään laskun tai erääntyneen määrän maksupäivänä.

Tämän seurauksena se on ensimmäinen tapahtuma, joka määrittää, milloin tulot syntyvät.

Esimerkki 3.

Puolalainen yrittäjä vuokrasi auton urakoitsijalle Saksasta 30 päiväksi. Sopimus allekirjoitettiin 3. joulukuuta. Lasku on lähetetty 5.12. Urakoitsija haki auton 7. joulukuuta ja palautti sen 7. tammikuuta. Hän maksoi erääntyneen summan auton palautuspäivänä. Näissä olosuhteissa tulot syntyvät laskun päivämääränä (huomaa, että 14 artiklan 1 c kohtaa ei sovelleta sopimuksen tekopäivään).

Kiinnittäkäämme huomiota myös taiteen sisältöön. 14 sek. 1e yllä lain pykälässä, joka tekee poikkeuksen yllä olevaan perussääntöön. Tässä säännöksessä sanotaan, että
"Jos osapuolet sopivat, että palvelu laskutetaan laskutuskausilla, tulon syntymispäivä on sopimuksessa tai laskussa mainitun laskutuskauden viimeinen päivä, vähintään kerran vuodessa."

Esimerkki 4.

Puolalainen yrittäjä vuokrasi auton saksalaiselle urakoitsijalle kuuden kuukauden ajaksi. Sopimus allekirjoitettiin 3. tammikuuta. Lasku on lähetetty tammikuun 5. Urakoitsija haki auton 7. tammikuuta. Tehdyssä sopimuksessa osapuolet sopivat kuukausittaisista selvitysjaksoista, joissa kuukausivuokran maksupäivä on kuukauden viimeisenä päivänä. Tällöin verovelvollinen kirjaa tulon kunkin kuukauden viimeisenä päivänä (tilikauden viimeinen päivä). Verotulon syntymispäivä ajoneuvon vuokraamisesta ulkomaiselle urakoitsijalle riippuu jonkin seuraavista tapahtumista: palvelun suorittaminen, laskun laatiminen, saatavien maksaminen. Jos osapuolet sopivat laskutusjaksoista vuokra-ajan aikana, sovelletaan eri sääntöjä.

Autonvuokraus ulkomaiselle urakoitsijalle ja lähdevero

Puolan säännöksiä tulisi soveltaa ottaen huomioon ratifioidut kansainväliset sopimukset kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä. Näiden sopimusten sisältö on useimmissa tapauksissa analoginen ja mielenkiintoista kyllä, auton vuokraamisesta saatu korvaus katsotaan lisenssimaksuiksi. Sopimuksissa selitetään, että lisenssimaksut sisältävät mm. saatavat teollisen laitteen käytöstä tai käyttöoikeudesta (esim. Puolan ja Saksan välisen sopimuksen 12 artiklan 3 kohta). Myös auto katsotaan teolliseksi välineeksi (tämä oli mm. korkein hallinto-oikeus 12.10.2016 antamassaan tuomiossa II FSK 2416/14).

Mielenkiintoista on, että rojalteja voidaan verottaa siinä maassa, jossa ne syntyvät. Kuten voimme lukea Art. 12 sek. Puolalais-saksalaisen UPO:n kohdat 1 ja 2:

"1. Rojalteja, jotka syntyvät sopimusvaltiossa ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.
2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuja rojalteja voidaan kuitenkin verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, jossa ne syntyvät, ja sen lainsäädännön mukaisesti, mutta jos rojaltien haltija on toisessa sopimusvaltiossa asuva. osavaltiossa näin määritetty vero ei saa ylittää 5 % rojaltien bruttomäärästä."

Tämän seurauksena ulkomaisen vastapuolen puolalaiselle veronmaksajalle maksamaa korvausta voidaan alentaa tämän vastapuolen keräämällä lähdeverolla. Huomaa, että samanlainen ratkaisu koskee myös Puolan lakia (PIT-lain 29 artikla).

Kansainvälisissä sopimuksissa rojaltien kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi määrätään suhteellisesta vähennysmenetelmästä. Tämä tarkoittaa, että jos osa lähdemaassa mahdollisesti verotettavista tuloista verotetaan myös asuinmaassa (Puola), verovelvollinen voi vähentää kotimaisesta verosta lähdemaassa maksettua veroa vastaavan määrän. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 5.

Puolalainen veronmaksaja vuokrasi auton saksalaiselle urakoitsijalle. Korvauksen määräksi vahvistettiin 5 000 zlotya. Ulkomainen verovelvollinen päätti, että vuokrasopimuksesta maksettu korvaus tulee käsitellä lisenssimaksuna. Tämän seurauksena hän maksoi puolalaiselle veronmaksajalle korvauksen, josta oli vähennetty 5 prosentin lähdevero, eli 250 zlotya. Tästä syystä puolalainen veronmaksaja sai 4 750 zlotyn korvauksen. Hän voi kuitenkin vähentää Puolan verosta saksalaisen urakoitsijan keräämän veron. Jos ulkomainen vuokralainen maksaa puolalaiselle veronmaksajalle autonvuokrasta maksettavan summan vähennettynä hänen maassaan perityn lähdeveron määrällä, puolalainen yrittäjä voi soveltaa suhteellista vähennysmenetelmää ja vähentää tuloverosta urakoitsijan maassa pidätettävän veron. . Edellä olevien säännösten analysointi johtaa siihen johtopäätökseen, että auton vuokraaminen ulkomaiselle urakoitsijalle ei ole helppo asia. Sekä arvonlisäveron että alv:n osalta on monia poikkeuksia verotuspaikkaa ja verovelvollisuuden syntyhetkeä koskevaan sääntöön.